Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by Pepti on 2011/03/04 - 23:21

  Zì thúi và chi bộ ai biết thì trả lời câu hỏi dưới của mỗ với.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 23:24

  13- Ai fảnđối Kếthối tại Lừa?

  Zì jảnhời, chỉ có (i) các Zoanhnghiệp Ngoài-quốczoanh Lừa (và cả Khoaitây đang đong xiền ở Lừa) đã, đang, và sắp có các mối quanhệ thươngmại xuyên-quốcja, sẽ fảnđối kếthối kiểu Tầu. Và (ii) các cánhân Lừa đang có đông Tơn đông Oi gởi tiếtkiệm, sẽ fảnđối kếthối kiểu hehe Cộngsản.

  Nhóm thứ nhất đónggóp 1 năm chừng mươi % GDP cho tuyền Xứ. Nhóm thứ hai chả đónggóp đéo jì vầu GDP, zưng lại đang nắm một lượng xiền nhiều gấp ba zựtrữ quốcja.

  Zưng cả 2 nhóm nầy, hehe, lại đéo fải là bọn sẽ ra quyếtđịnh có Kếthối Ngoạitệ hay không.
   

 3. #3 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 23:25

  He he!
  Cảm ơn Bắp ngô vàng ươm đã quan tâm!
  Như đã nói từ trước, Sư phụ nuôi con bằng sữa mẹ với sữa tươi, ăn bột và cháo sau lớn thì ăn cơm thôi!
  Bọn Lừa ngu thối có biết tại sao càng những nước phát triển thì càng có nhiều bọn đồng tính không?
  Ui chó chết! Trông đẹp zai, xinh gái vãi hàng nhưng toàn gay với lét!
  Kết quả của ăn sữa bột của bọn tư bản xỏ lá đấy các cô, các chú!
  Lí bí quá thì Sư phụ đưa cả nhà về quê cày ruộng, nuôi gà, trồng rau …. sợ đít gì!
  Chỉ chết những thằng đít biết cày ruộng giống như thằng Hục cục phân thôi!
  Mà không kết hối thì những loại như Thôi thối chủ quán, Hục cục phân, Gầm Trạn rửa đít …. đéo chịu xuống đường, chỉ hô hào xuông thôi!
  Ỉa vào mõm mấy cô, mấy chú!

 4. #4 by hùng hục on 2011/03/04 - 23:31

  Lí bí quá thì Sư phụ đưa cả nhà về quê cày ruộng, nuôi gà, trồng rau …. sợ đít gì!
  Chỉ chết những thằng đít biết cày ruộng giống như thằng Hục cục phân thôi!@Thứ


  Hehe, đây là “mặc kệ mẹ chúng mày, ông sống khỏe”!
 5. #5 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 23:31

  Kết quả của ăn sữa bột của bọn tư bản xỏ lá đấy các cô, các chú! @ Sư Thứ

  ————–

  Oh

  My

  God

 6. #6 by hùng hục on 2011/03/04 - 23:33

  Bọn Lừa ngu thối có biết tại sao càng những nước phát triển thì càng có nhiều bọn đồng tính không?
  Ui chó chết! Trông đẹp zai, xinh gái vãi hàng nhưng toàn gay với lét!
  Kết quả của ăn sữa bột của bọn tư bản xỏ lá đấy các cô, các chú!@Thứ


  Địt mẹ lại một tư tưởng lỗ đít nữa. Địt mẹ anh phục con mẹ mày quá Thứ, thế đéo nầu cứt của bả lại lộn mẹ vào tử cung tuồn vào đầu mày nhiều dữ dội thế nhở! Địt lồn mẹ bả!
 7. #7 by Dragonfly on 2011/03/04 - 23:34

  Địtmẹ, con Zì Man Zi Mọi Zợ anh hỏi cái, vậy sao trong thời kỳ kết hối như vậy bọn doanh nghiệp tư nhân tại Tàu phát triển khủng khiếp thế? Chính phủ Tàu có hỗ trợ cho bỏn như nầu? Hệ Hệ

 8. #8 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 23:35

  Zì tướng thúi và chi bộ chó cho hỏi tý :
  Nếu ra nước ngoài lập một tài khoản tại ngân hàng ví dụ ANZ, Citybank, HSBC…. ở nước ngoài có đc không?.
  Rồi tiền mần ăn kinh doanh do đối tác nước ngoài trả thì đổ về tài khoản ấy có đc không?
  Giải pháp này có thể coi là giải pháp trú ẩn an toàn không?@ Pepti
  ——————-
  1.Không phải nước nào cũng cho mở tài khoản mà không có giấy tờ visa lưu trú dài hạn. Nên việc mở tài khoản cũng phải chọn được nước đồng ý chỉ cần passport vào là mở được.
   
  2. Trong nhiều năm qua, bạn bè người quen của em, rất nhiều người kể là đã làm việc này.

  3. Theo logic, kết hối có xẩy ra thì chỉ có hiệu lực tại nước sở tại (tức Lừa), chứ không có hiệu lực đối với tài khoản ở nước ngoài được.

 9. #9 by hùng hục on 2011/03/04 - 23:37

  Địt mẹ Thứ, Phán, 2-em, Buồi-zài đâu hết rồi địt lồn con mẹ chúng mài vào đây, anh chưởi cho chết con cụ chúng mài đi lũ lỗ đít! Anh đang bực mình muốn chưởi nhau đây địt cụ chúng mài!

 10. #10 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 23:41

  Sư phụ là đéo thèm chấp những thằng chỉ lập Nick lên để nổ nhé!
  Con bà mầy Hục cục phân nát kia!
  Sư phụ thách mầy ra mặt mà hô yêu nước, vì dân, vì đồng bào đấy! Đồ lừa gộc chính hiệu!
  Đã hèn như chó, chui lủi như giòi bọ mà dám lên giọng với Sư phụ mầy sao hở!
  Đúng là chết cười!
  Mầy lập nick chỉ để chém gió! Sư phụ đéo thèm chấp những loại như mầy! Mầy tuổi khặc gì mà dám húng như Sư phụ, đồ giòi bọ, giò bọ … thằng chó chết!

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 23:42

  Thamluận đã tạm xong. Jờ Zì jảnhời câuhỏi các cô.

  @cô Sành

  Hồi 199x cô bị xẻo x% tiền gởi từ Tây về Lừa chính là một zạng kếthối đó thôi. Zưng hồi hổi nó zùng từ khác, là “chínhsách đặcbiệt quảnlý kiềuhối” hehe.

  Kếthối là từ mới chôm của Tầu mang về.

  Trong thờijan tới, cô nên chiển ngân lậu cho nó lành. Ra Hà Trung mà hỏi cách. Từ vài chục tới vài trăm ngàn Oi thì đéo vướnđề.

  @Bắp Ngô

  Đứng trước viễncảnh Kếthối không thể tránh, thì Zì nghĩ em jữ đất lại vưỡn tốt hơn. Tuynhiên cũng có thể xemxét việc đủi đất ra vàng hehe hoặc cái jì đó thíchhợp lúc nài.

  @cô Ti

  Nếu số xiền kháchhàng chiển cho cô mỗi lần khoảng vài chục ngàn Tơn đổ lại, thì việc mở tàikhoản ở một bank bên Khoaitây là tốt. Zưng nếu cô muốn chiển tiếp xiền đó về Lừa (để táiđầutư, hoặc để mần việc jì), thì lại gặp trở ngại thôi.

  Lừa mà, có cái đéo jì zễzàng đâu cô.

 12. #12 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 23:45

  Thôi, tập trung vào chuyên môn!
  Thôi thối chủ quán trả lời câu hỏi của Dồn lài với lại khai sáng cho Sư phụ phát!
  Những thằng Lừa muốn chuyển tơn, vàng … ra nước ngoài tẩu tán thì có những cách nào?
  Cái này Hương điêu cũng chưa biết mà cũng chỉ nghe nói thôi!

 13. #13 by hùng hục on 2011/03/04 - 23:46

  Sư phụ là đéo thèm chấp những thằng chỉ lập Nick lên để nổ nhé!
  Con bà mầy Hục cục phân nát kia!
  Sư phụ thách mầy ra mặt mà hô yêu nước, vì dân, vì đồng bào đấy! Đồ lừa gộc chính hiệu!
  Đã hèn như chó, chui lủi như giòi bọ mà dám lên giọng với Sư phụ mầy sao hở!
  Đúng là chết cười!
  Mầy lập nick chỉ để chém gió! Sư phụ đéo thèm chấp những loại như mầy! Mầy tuổi khặc gì mà dám húng như Sư phụ, đồ giòi bọ, giò bọ … thằng chó chết!@Thứ


  Hehe anh lập nick chỉ để lên quán của thằng Bựa chém gió đấy, sao nào?! Đừng bẩu Bê cấm chém gió nhá hehe vì Bê đang chém gió ầm ầm.
  Anh việc đéo gì phẩy hô yêu nước, địt mẹ mầy đọc hết cồng của anh ở quán bựa nầy xem anh hô yêu nước, vì dưn vì đéo gì bao giờ chưa?
  Địt mẹ chấp hay không anh đéo cần biết, đấy, địt mẹ mầy một mớ lý luận cứt nát của anh ở dưới đấy mày bẻ mẹ đi địt con mẹ mày.! Đéo bẻ được thì câm mẹ cái miệng chó lại nhá không ông cho cục cứt nướng vào mõm rụng mẹ răng giờ mả bà ngoại mày!
 14. #14 by nhất on 2011/03/04 - 23:48

  @Chi bộ

  Trẻ con uống sưa tổng hợp nhiều thay sưa mẹ không tốt về 1 số mặt : dây thì sớm , béo phì. Cai nay sư Thứ nói  đúng đấy. Bên anh muốn mua sưa tổng hơp cho trẻ con phải có đơn cua bac sỹ, và bác sỹ không sẵn sàng cho đâu. Bị còi , gây ốm nó chỉ bắt ăn uống đủ chất. Sưa mẹ là tốt nhất, nghé nhà anh bú đến khi chán thì thôi. Địt mẹ vợ sư Thứ ngon đấy.

  @Sành thế đéo nào lại đi gửi tiền qua ngân hàng về hả giời, nghe như bia. Bọn thuế cua Đức có hỏi thăm không? hay tiền sạch cua cô?!

 15. #15 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 23:49

  Những thằng Lừa muốn chuyển tơn, vàng … ra nước ngoài tẩu tán thì có những cách nào?
  Cái này Hương điêu cũng chưa biết mà cũng chỉ nghe nói thôi! @ Sư Thứ

  ——————-

  Anh hỏi làm đéo gì thế? anh bẩu về quê cầy ruộng tự cung tự cấp đéo cần ai cơ mà, tẩu tán làm đéo gì thế?

   

  À mà khi nào con anh ốm thì đừng gọi bọn hải ngoại gửi thuốc về nhá. Bởi dư anh nói ý, chết mẹ nó bớt đi cho đất bớt chật.

 16. #16 by Pepti on 2011/03/04 - 23:49

  Tks Zì & Bắp ngô :
  Cho em hỏi luôn mấy nước Singapore, Hà Lan, Đức, Thái Lan. Thì có nước nào cho phép mở tài khoản mà chỉ cần Visa không?. Chứ ko ở permanent đó ..

 17. #18 by hùng hục on 2011/03/04 - 23:50

  À quên anh có nhời cảm ơn Thứ đã vào lốc của anh để biết được lốc đó đéo có cái mẹ gì địt con mẹ Thứ hehehe!

 18. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 23:51

  @Lài Mồm Bẹn Ngậm Xà Fòng

  Zoanhnghiệp Tầu nó fát nhanh, vì thịtrường của nó rộng vôđối, to bằng 1/5 thếjới, và gần như bỏhoang suốt 30 năm.

  Các cô để ý, tấtcả zững thằng Tầu jầu nhất hiện nay đều kiếm ăn trong nộiđịa, và mần nghề cungcấp hànghóa tiêuzùng cánhân (nước ngọt, thuốc, home applications). Các thểloại xuấtnhậpkhẩu, tàichính, bấtđộngsản.. đều chả ănthua đéo jì nhế.

  Một lợi thế nữa của Tầu là khi kiềm được lạmfát, thì já nhâncông của nó rẻ vôđối, chỉ vì bỏn quá đông. Đến bijờ, já nhâncông Tầu vưỡn thấp hơn Lừa, nếu tính đủ & đúng.

 19. #20 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 23:52

  Những cái thằng cỡ như Hục cục phân, Gầm Trạn rửa đít … vạch cái lỗ nhĩ ra mà nghe Sư phụ giảng bài đây này. …. (.) con vện chúng mầy chứ, muốn làm việc lớn hay nhỏ gì thì trước hết lũ Lừa tụi bây phải có khả năng và tìm cách sinh tồn trong điều kiện khó khăn nhất cái đã.
  Kết hối, hay kết hận cái củ bòi gì đi nữa … có làm kinh tế cực kỳ suy thoái thì mỗi cá nhân, gia đình phải tự có cách cứu mình trước, phải sống được thì mới tính đến các việc khác được!
  Í tứ sâu xa của Sư phụ chúng mày là thế, cái lũ sâu bọ tăm tối chưa chi đã nhảy dựng lên như (.) phải nước nóng là sao, là sao!
  Sư phụ nói rất thật nhé, hãy hạn chế tối đa việc sử dụng sữa bột cho con nít, còn tại sao thì tự đi mà tìm hiểu lũ sâu bọ thối tha!

 20. #21 by hùng hục on 2011/03/04 - 23:53

  Trẻ con uống sưa tổng hợp nhiều thay sưa mẹ không tốt về 1 số mặt : dây thì sớm , béo phì. Cai nay sư Thứ nói  đúng đấy. Bên anh muốn mua sưa tổng hơp cho trẻ con phải có đơn cua bac sỹ, và bác sỹ không sẵn sàng cho đâu. Bị còi , gây ốm nó chỉ bắt ăn uống đủ chất. Sưa mẹ là tốt nhất, nghé nhà anh bú đến khi chán thì thôi. Địt mẹ vợ sư Thứ ngon đấy.@Nhất dâm


  Địt mẹ Nhất thần quynh à, đéo ai bẩu đéo phẩy thế đâu. Anh chưởi thằng lợn Thứ là vì ý khác mờ! Cái nầy đến con lợn như Thứ còn biết nữa là mớ Lừa của chi bộ chó hehe.
 21. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 23:55

  Thôi Zì đi ngủ, địt mẹ các cô lũ ngựa Simacai tự bảoban nhau nhế.


 22. #23 by Mit on 2011/03/04 - 23:55


  Chào sư bố Zì & chi bộ.  Bọn tư nhân với sổ tiết kiệm có tiền Tơn trỏng nhẽ hông làm cú money run kịp?

 23. #24 by Dragonfly on 2011/03/04 - 23:56

  Một lợi thế nữa của Tầu là khi kiềm được lạmfát, thì já nhâncông của nó rẻ vôđối, chỉ vì bỏn quá đông. Đến bijờ, já nhâncông Tầu vưỡn thấp hơn Lừa, nếu tính đủ & đúng.

  ————-
  Đúng vậy, nhưng về sản xuất đồ tiêu dùng ,xây dựng, công nghiệp nặng nhẹ bỏn cũng vươn ra nước ngoài ầm ầm đó Zì Mọi . Hệ Hệ
 24. #25 by hùng hục on 2011/03/05 - 00:01

  Í tứ sâu xa của Sư phụ chúng mày là thế, cái lũ sâu bọ tăm tối chưa chi đã nhảy dựng lên như (.) phải nước nóng là sao, là sao!@Thứ


  Ơ địt mẹ cái thằng Thứ này lật lọng như ông Cụ nhở hớ hớ. Địt mẹ đang “kết hối cho chết mẹ mấy thằng nhiều tơn nhiều vàng đi, bố mầy đéo tơn đéo vàng dưa cà rau muống bố vưỡn sống dư chó” lại nhảy mẹ phát sang “í của sư phụ là phẩy thích nghi hoàn cảnh bla bla bla …”.

  Hehe địt cụ Thứ một phát nổ đom đóm lồn vì cái tội lật lọng!
 25. #26 by Bắp Ngô on 2011/03/05 - 00:03

  Trẻ con uống sưa tổng hợp nhiều thay sưa mẹ không tốt về 1 số mặt : dây thì sớm , béo phì. Cai nay sư Thứ nói  đúng đấy. Bên anh muốn mua sưa tổng hơp cho trẻ con phải có đơn cua bac sỹ, và bác sỹ không sẵn sàng cho đâu. Bị còi , gây ốm nó chỉ bắt ăn uống đủ chất. Sưa mẹ là tốt nhất, nghé nhà anh bú đến khi chán thì thôi. @ Nhất

  —————

  Nhất ngậm miệng nốt đê, sữa mẹ chỉ tốt hơn sữa trẻ em cho tới 6 tháng đầu.

  Sau 6 tháng thì nó đéo hơn cái đéo gì cả. Cho bú tới 6 tháng là hết mẹ nó advantage.

  Sữa trẻ em mua tự do, đơn thuốc bác sỹ cái dắm gì.

  Thường là bác sỹ gợi ý sữa này sữa kia, thế thôi.

  Đơn thuốc chỉ bắt buộc cần khi trẻ thuộc dạng dị ứng đặc biệt, cần loại sữa đặc biệt hiếm có (có trẻ dị ứng mọi loại sữa kể cả sữa mẹ).

   

  Theo bọn Pháp thì trẻ cần uống sữa dành cho trẻ em tới 3 tuổi lận.

  Địtmẹ Nhất với Thứ, bắt mẹ chúng nó cho bú 3 năm à? Hâm đơ thần kinh chập mạch đéo còn gì để nói khi mà sau 6 tháng sữa mẹ đéo hơn gì sữa hộp.

   

 26. #27 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/05 - 00:04

  Bắp Ngô chắc chưa có con nên sợ đau ốm vãi chưởng!
  Há há!
  Sư phụ dạy võ cho bọn bỏn từ nhỏ, chuyện đau ốm hầu như ít xảy ra!
  Tỉ như kệ con bà chúng nó, ít bế thôi, tự lẫy, tự bò …. cho đi phơi nắng buổi sáng, khi biết đi thì hàng ngày đều cho đi bộ, thể dục. Khi đủ 10 tuổi thì bắt buộc đến sân tập với Sư phụ. Đù má! 15 tuổi bọn bỏn có thể đá tung kèn những  tên cỡ Thôi thối chủ quán!
  Nói chung con nít cho bú liên tục 6 tháng đầu, không dùng bất cứ cái gì khác thì nó sẽ ổn hơn bọn giòi bọ nhà các cô, các chú dùng sữa ngoài! Thật đấy, các cô, các chú cứ thử mà xem!
  Với lại sinh có hạn, tử bất kỳ Bắp Ngô vàng ươm ợ, vậy nên Sư phụ cô mới phấn đấu làm 1 lèo 4 – 5 nhóc cho nó yên sờ tâm!
  Cái loại như tên Thôi thối chủ quán, Hục cục phân, Gầm Trạn rửa đít, Dũng hói đầu bò, Nhất dâm chỉ … Nếu tên nào gây sự với Sư phụ, Sư phụ không cần phải ra tay, chỉ cần cho mấy đứa nhỏ đến nhà đá cho tung kèn ra là được rồi! Đông con thì rất chi là có lợi thế đấy Cô ạ!

 27. #28 by Dragonfly on 2011/03/05 - 00:07

  Sư phụ dạy võ cho bọn bỏn từ nhỏ, chuyện đau ốm hầu như ít xảy ra!@ Sư Thối

  —————
  Nhà cô ở Hài Phòng hay Hà Nội để anh đến xin học cho đệ tử anh với, anh thấy cô cầm thanh long đao như Quan Công ngưỡng mộ kinh. Hệ Hệ
 28. #29 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/05 - 00:08

  Hố hố!
  Lài dồn buồi dái hỏi đểu nhở?
  Thôi thối chủ quán đéo trả lời được đánh bài chuồn kìa!
  Tiên sư bố Dồn lài buồi dái hỏi xỏ lá nhá!
  Đéo có ai giả lời thì Lài dồn mồm bẹn hắc lào thử tự giải thích phát xem có trúng í Sư phụ không nào?

 29. #30 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/05 - 00:13

  Chân thành khuyên những tên cỡ như Lài dồn mồm bẹn hắc lào nên động viên cho con, cháu đi học võ!
  Ở bất cứ nơi nào tại các thị trấn, thị xã của Việt Nam hiện nay đều có các phòng tập, sân tập của các môn phái, không môn này thì môn khác … Tập luyện môn nào cũng tốt!
  Các cô, các chú có thấy giờ ra đường hơi tí là bọn nhóc đều đòi xin tí tiết không?
  Đéo có võ thì chạy thoát thế khặc nào được!
  Hố hố!
  Khi ngồi uống rượu chém gió nhé, cứ gọi là vù vù, vù vù!

 30. #31 by Dragonfly on 2011/03/05 - 00:13

  Đéo có ai giả lời thì Lài dồn mồm bẹn hắc lào thử tự giải thích phát xem có trúng í Sư phụ không nào?@ Sư Thối

  —————-
  Mặt cô trông ngu ngu như thế nhẽ còn ở lại Fòng, dạng đẹp trai sáng láng như anh với Zũng Hói lấp mà ở Thủ Đô zồi. Hệ Hệ
 31. #32 by Bắp Ngô on 2011/03/05 - 00:13

  Nói chung con nít cho bú liên tục 6 tháng đầu, không dùng bất cứ cái gì khác thì nó sẽ ổn hơn bọn giòi bọ nhà các cô, các chú dùng sữa ngoài! @ Sư Thứ

  —————–

  Thứ ngậm miệng tiếp.

  Trong vòng 6 tháng đầu, nếu mẹ không đủ sữa là phải tiếp sữa ngoài.

  Tiếp theo tới tháng thứ 4 là bắt đầu thêm hoa quả dạng sệt + chất bột v..v chứ bú không trong vòng 6 tháng thì lúc nào nó mới ăn dặm thế hả bố. 

  Địtmẹ các bố ngậm mẹ nó hết miệng đi.

   

 32. #33 by hùng hục on 2011/03/05 - 00:15

  Cái loại như tên Thôi thối chủ quán, Hục cục phân, Gầm Trạn rửa đít, Dũng hói đầu bò, Nhất dâm chỉ … Nếu tên nào gây sự với Sư phụ, Sư phụ không cần phải ra tay, chỉ cần cho mấy đứa nhỏ đến nhà đá cho tung kèn ra là được rồi! Đông con thì rất chi là có lợi thế đấy Cô ạ!@Thứ


  Ối anh sợ quá địt mẹ Thứ. Đéo gì chưa gì đã lôi bạo lực ra dọa nhau thế. Anh bẩu rồi, đấy có mấy cái cồng cứt nát của anh đấy Thứ bấy ra xem ra làm sao, chứ địt mẹ dọa thế này anh sợ đéo dám chưởi Thứ nữa đâu địt lồn cụ nhà Thứ hehe!

  À nhân tiện cái tư tưởng “đông con rất chi là có lợi” của Thứ rất là cứt nát phản động ngu xuẩn lợn bựa nhá.
 33. #34 by nhất on 2011/03/05 - 00:18

  @ Điêu

  Anh bảo là thay sưa mẹ thì không tốt. Khi mà tịt mẹ nó sưa thì chỉ con giải pháp cho xơi sữa tổng hợp thôi.

  Nghé anh cho bú đến khi chán, nhưng phải cho ăn thêm khi cần chứ. 

  Địt mẹ anh tưởng tương cái ngaỳ con cua sư Thứ oánh sư Thứ như chó , sau đó đuôi mẹ ra dường hehe.

 34. #35 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/05 - 00:19

  Bắp Ngô vàng ươm thân mến!
  Tất nhiên là từ 7 tháng trở lên thì bọn nhóc phải ăn bột, ăn cháo rồi!
  Khi cai sữa mẹ thì bắt đầu cho uống sữa tươi, tùy theo khả năng có thể cho bọn bỏn uống nhiều hay uống ít!
  Ăn bột, cháo, cơm vẫn là chủ yếu cô ợ!
  Kết hợp với học võ thuật nữa sau này kèn khỏe vô đối, nếu là girl thì có thể gồng được cơ (.) nữa đấy Cô em xinh tươi ợ!
  Mà gái nào biết co thắt cơ (.) nhá … thì thôi rồi, Chồng yêu thì mê mệt … đéo dám đi tỉn phò như những cái loại cỡ như Thôi thối chủ quán trở xuống nhé!
  Không tin hỏi bọn Bựa thối khắm trong quán thì biết!

 35. #36 by Mit on 2011/03/05 - 00:21

  Sư bố chi bộ, đang nói chiện vàng tơn lại đổi sang sữa mẹ mới cả sữa bò.  Các cô đi chết đêêê….. 

  Nhất và sư Thầy nói đíu sai về chiện trong vòng 6 tháng đầu sữa mama là tốt nhất cho trẻ con.  Dưng sau 6 tháng thì benefits giảm dần.  Mít từng cho  Mít con #1 bú sữa mama gần 2 năm nhá. Chả thấy ăn thua mẹ giề.  Chỉ thấy mình rất giỏi ở chỗ trước mặt mọi người có thể vạch áo cho con ăn hết sức tự nhiên…híhihí

 36. #37 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/05 - 00:23

  Lài dồn ngu vô đối!
  Sư phụ có nhà ở Hà Nội lâu rồi! Vợ con ở HN mà!
  Thích làm việc ở HP vì nhiều lý do, trong đó có lý do là gần Đồ Sơn!
  He he!
  Loại chim teo, kèn thối như mấy chú thì Sư phụ chấp làm khặc gì!

 37. #38 by hùng hục on 2011/03/05 - 00:23

  Địt mẹ cái loại Thứ đã dốt còn hay nổ. Địt mẹ nghiên cứu rồi nhá, trẻ bé quá mà tống sữa tươi vào nó có tiêu hóa được cái con cặc ý địt mẹ Thứ. Anh nhớ đâu đến 2 hay 3 tuổi gì đó vưỡn phải uống sữa demi-crème (tiếng lừa dịch là nửa kem) chứ đéo phải tống sữa tươi nguyên kem vào đâu nhá địt mẹ Thứ. Địt mẹ cái loại vứt con cho vện nuôi rồi lên mạng bi bô chém gió cứ như là biết rồi ý địt mẹ.

 38. #39 by Mit on 2011/03/05 - 00:25

  Phê bình sư Thầy kém hiểu biết về tình dục nhá.  Gay/Les dính dáng mẹ gì đến sữa mama với cả sữa bò?  Nếu bi giờ xh Lừa bớt chửi bới bỏn, bỏn cũng xuất hiện đầy ra dư bên khoai Tây thôi.

 39. #40 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/05 - 00:26

  Hê hê!
  Hục cục phân nát đéo đẻ được con thì chấp làm đít gì!
  Sư phụ là rất yêu con nít!
  Hơn nữa vớ được con nái tốt thì không đẻ nó phí đi!
  Con vện các chú chứ !!!
  Đã có thằng Lừa thối khắm nào đọc bài “Trứng vịt lộn” của Thôi thối chủ quán chưa hở!
  Lũ sâu bọ thối khắm hãm hàng!

 40. #41 by Dragonfly on 2011/03/05 - 00:27

  Sư phụ có nhà ở Hà Nội lâu rồi! Vợ con ở HN mà!@ Sư Thối

  ————–
  Chúc mầng cóc nhái nhẩy lên làm người nha, chơi võ ở HP có biết thầy Zìn Tàu, Khang Chùa, Xương Mọi không? Khi nầu gặp anh, chấp Sư Thối chơi Đao ,Thương , Kích, kiếm thoải mái nhé, anh có nhõn khẩu đạn hoa cải cưa nòng thoai, mà loại mỏng cơm như cô anh dùng súng bút cũng chết tốt. Hệ Hệ
 41. #42 by hùng hục on 2011/03/05 - 00:29

  Phê bình sư Thầy kém hiểu biết về tình dục nhá.  Gay/Les dính dáng mẹ gì đến sữa mama với cả sữa bò?  Nếu bi giờ xh Lừa bớt chửi bới bỏn, bỏn cũng xuất hiện đầy ra dư bên khoai Tây thôi.@em Mít


  Mít ơi em cứ gậy gỗ bôi cứt phang thẳng vào mõm thằng Thứ cho anh. Địt mẹ cái loại lừa này là cứ phải chưởi thật lực chứ “phê bình” nó đéo xi nhê zì đâu em.
 42. #43 by Mr. Tran on 2011/03/05 - 00:31

  Thứ Thứ, hỏi tý.

  Địt mẹ nhìn ảnh thấy thứ to cao vạm vỡ nhẽ phải được 3 mét bẻ đôi đấy nhỉ. Cộng với kiểu nuôi con dư thứ thì thấy đứa nầu lớn lên mà thông minh lanh lợi, cao tầm 1m7 thì đuổi mẹ nó ra đường rồi tỉn cho vợ 1 trận nhế!

  Địt mẹ, bần nông. Công nhận 15 tuổi con Thứ tỉn mỗ tè le được. Dưng với 1 thằng bố bần nông như Thứ thì hehe, khả năng 18 tuổi nó sẽ đào mả tổ nhà thứ lên vì mấy đồng cũng không phải là nhỏ đâu.

  Lại còn sinh tồn mới lại cầy ruộng mới lại ăn chay rùi ẩn ý sâu xa. Cái loại Thứ thì sâu cái cục cứt ý mà sâu.
  À mà ăn cứt nên Thứ vứt đéo đâu chả sống được. Địt mẹ cái loại mở mồm câu nào ngu câu đấy mà còn sính chữ, văn vở vãi cả đái. Địt mẹ cứ ngồi đấy mà cổ vũ rồi ăn cứt trừ bữa con lợn ạ!

  Đéo đâu lại có cái kiểu bần nông như Thứ ở trong Quán Bựa lâu đến thế nhỉ. Bần nông mọi nhẽ! Phí công Tướng thối.

  Địt mẹ Thứ!

 43. #44 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/05 - 00:34

  Ơ cái con bà mầy Hục cục phân nát!
  Mầy không đọc kỹ là Sư phụ bảo cai sữa mẹ thì mới cho uống sữa tươi à? Cai sữa thì ít nhất cũng phải đủ răng, thịt gà nó còn xé ăn ầm ầm, sữa là cái khặc …. hiểu chưa thằng đựa rựa đéo biết nuôi con kia!
  Đúng là đồ đầu đất! Sư phụ mầy 3 nhóc rồi không tin thì tin ai hở! Thằng sâu bọ thối khắm hay lí sự kia!
  Nuôi con như thế nào, dậy dỗ bọn bỏn ra sao là Sư phụ chỉ đạo đấy!
  Địt mẹ, để cho vợ hả …. toàn đâm đầu vào mua XO với XU con mẹ gì, mấy con đàn bà nuôi con ngu vãi chưởng! Toàn tin quảng cáo vớ vẩn!
  Mít đặc sặc mùi ơi!
  Cô em không làm cho các hãng sữa nên đừng cãi Sư phụ. 90% thay đổi hóc môn, giới tính là do các hóa chất độc hại mà các bà mẹ ngu dốt tống cho con mình từ khi nhỏ thông qua những loại sữa bột của bọn tư bản xỏ lá đấy Cô!
  Cái này giải thích ra thì rất chi là dài dòng và cũng không phải là topic ở đây. Cô chỉ nên biết thế mà rút kinh nghiệm cho đứa thứ hai xem nó có khác với đứa đầu không!
  Nhục một nỗi là phải sau hơn 20 năm mới biết kết quả là bọn nhóc có gay hay lét không đó mà thôi!

 44. #45 by Mit on 2011/03/05 - 00:34

  Bên anh muốn mua sưa tổng hơp cho trẻ con phải có đơn cua bac sỹ, và bác sỹ không sẵn sàng cho đâu. Bị còi , gây ốm nó chỉ bắt ăn uống đủ chất.@ Nhất
  Thế nầu lại phải có đơn đi mua?  Sữa trẻ con bán đầy ngòai chợ mà, vì chẳng phải mama nầu cũng có điều kiện ngồi nhà cho con bú đâu.  Bên Mẽo mama được nghỉ 8 tuần được giả lương, rùi sau đó phải quay về với công việc.  Muốn nghỉ tiếp phải có giấy của bác sỹ chứng nhận.  Không biết vện Nhất thế nầu, bên này nhiều mama xin quay mẹ nó về đi làm vì trông con vừa đíu có xiền vừa mệt thân.  Công việc không bâu giờ hết.

 45. #46 by hùng hục on 2011/03/05 - 00:34

  Đéo đâu lại có cái kiểu bần nông như Thứ ở trong Quán Bựa lâu đến thế nhỉ. Bần nông mọi nhẽ! Phí công Tướng thối.
  Địt mẹ Thứ!@Trạn


  Hehe anh có back-up rồi, địt mẹ, Trạn cứ chơi đại liên lùa chết mẹ thằng Thứ đi cho anh!
 46. #47 by Lucky on 2011/03/05 - 00:36

  @ Lài  ” Đúng vậy, nhưng về sản xuất đồ tiêu dùng ,xây dựng, công nghiệp nặng nhẹ bỏn cũng vươn ra nước ngoài ầm ầm đó Zì Mọi . Hệ Hệ ”

   

  Nước Mie nó trợ giá đó anh .

   

   Về mặc hình thức nó là doanh nghiệp tư nhân, nhưng thực tế nó vòi của chính phủ nước mie, chính phủ đứng sau hổ trợ tài chính và chơi bài phá giá rất bẩn thiểu .

   

  Kiểu như hợp đồng với bọn Úc lợn Nhôm ý , Chính phủ đứng sau chống lưng , tung tiền ra mua , mua đéo thành thế là thói bần nông lại dở ra để bắt bớ này kia .

   

   

  Nước mie nó phải xuất khẩu lao động , mà xuất thế nào nếu nó không đầu tư ra bên ngoài . Nó trợ giá  là chính sách giảm thất nghiệp của bỏn . Nước mie đi đến đâu là đẻ đái đến đó để định cư , cũng là chính sách di dân .

   

   

   

 47. #48 by Mr. Tran on 2011/03/05 - 00:38

  @Hục: chi bựa chưởi con lét bần nông nầy lâu lắm rùi. Mỗ chưởi cỏn suốt mấy hôm nay đấy.
  Dưng nó đéo khá lên được. Cỏn cứ cho rằng vì cỏn học võ nên cỏn có quyền ngu.

  Nhẽ đéo đâu thế?

 48. #49 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/05 - 00:41

  Gầm Trạn rửa đít thối!
  Việc cao hay thấp xét cho cùng không quan trọng bằng việc con cháu của mầy sau này lét hay gay, sức khỏe của chúng thế nào!
  Sư phụ của chú không được cao lắm vì nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do nòi giống, hơn nữa thời thiên đàng ít người có đủ cơm ăn để cao to được như những loại Lừa con nhà giầu cỡ như mầy đâu!
  Ti nhiên mầy nên hiểu là mầy có thể dài hơn Sư phụ thôi, còn cao hơn hay không thì chưa biết!
  He he!

 49. #50 by nhất on 2011/03/05 - 00:41

  @Mít

  Kém hiểu biết thế! ” Chả anw thua mẹ giề ” là thế nào!? Con Mít chắc chắn ít bệnh vặt hơn so với trưuofng hợp nó không xơi sưa mẹ.

  Lý thuyết cua anh : sưa mẹ là tôt nhất, cho bú càng nhiều càng tốt. Các lý thuyết khác là cua sư Thứ.

 50. #51 by Bắp Ngô on 2011/03/05 - 00:42

  @Chị Mít: Vụ sữa mẹ chỉ tốt hơn trong vòng 6 tháng đầu là em nói nhá, chứ lão Nhất với lão Thứ thì biết mẹ gì đâu.

   

  @Thứ: Địtmẹ Thứ có đọc sách nuôi dậy con của Tây không thế hả?

  Chỉ cho bú không tới hết 6 tháng rồi tháng 7 ăn dặm đéo bú nữa à?

  Thôi, Thứ hoặc là bắt vợ cho con bú tới 3 tuổi, hoặc là con Thứ từ tháng thứ 7 trở đi đéo được uống giọt sữa nào nữa. Trường hợp nào thì Thứ cũng nên đập mẹ đầu vào tường chết trước đi cho bớt chật đất