Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by minhhuong on 2011/03/04 - 20:21

  Địtmẹ Sư anh chứ giờ này là giờ gì rồi mà còn ngồi đó mà spam được hả???

  Đéo gì sốt hết cả ruột

 2. #2 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 20:24

  Chi bựa đặc biệt là Dũng hói còn chưởi Mùi Mẫn nữa thôi?

  Cỏn nói như thần còn đéo! địt mẹ nhẽ có quan hệ mới Bê? hay cỏn có chân trong Bê? vãi đái rùi.

  Quả nầy Cu 9 mới cả Via mặt ./ mới cả Dái Ghẻ mới cả Nhất dâm mới cả đéo gì tha hồ mà vênh rùi. Địt mẹ bỏn nhanh chân thật.
  Nữ gúc sỹ đã thấy tiếc dần về vụ từ chức Phó chủ tịch phan-lắp của Mùi Mẫn chưa nàng?

  Đéo hiểu bây giờ thủ tục xin vầu phan-lắp còn khó không hở Chủ tịch Cu 9 ơi?

 3. #3 by tieuthithi on 2011/03/04 - 20:37

  Cười mỏi mồm với chuyện cào cào  châu chấu của  các vị . anh Đom nói đúng  đấy . Nếu coi cách gọi của SGK là  chuẩn thì cách phân biệt rất dễ :châu chấu đầu tròn ,cào cào đầu nhọn và con trên avata của em Cào là con Châu chấu đúng mẹ
  Nhưng ở mỗi địa phương có cách gọi khác nhau , nếu gọi cào cào là châu chấu thì châu chấu sẽ là cào cào he he .
  Dù  gọi là con gì  thì ở đâu cũng chỉ ăn duy nhất con đầu tròn tức là con châu  chấu aka ttôm bay @Thứ,  chưa thấy ở  đâu ăn con cào cào vì nó gần như rỗng ruột và  tanh lộn mửa .
  Con muồm muỗm thì cũng có nơi ăn vì  cái bụng béo tròn múp míp của nó
  Riêng chị chả ăn con đéo nào vì tanh phát tởm , kể cả cà cuống hắc như bọ xít

 4. #4 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/04 - 20:37

    

  Cứt đã về đây, cứt đã về đây. Vừa nhặt được tý cứt nhét tý vào mõm chi bộ tý nào nhưng xem nhét thế nào đã. Thế chi bộ có biết làm Heo là thế nào không? Món này từ thủa Âu Cư đến giờ vẫn ngon lắm đấy. Nào nào từ Hoẳng Hoảng tới Hói Hói đến Liệt Liệt giảng anh nghe tý nào

 5. #5 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 20:44

  Em công nhận chibộ hồn nhiên. Trung Tướng vừa đưa ra kết quả Kết hối, mà không khí vưỡn tán hươu tán vượn đâu đâu nổi.

   

  Ôi em thì buồn (ị) đéo chịu nổi.

 6. #6 by Dragonfly on 2011/03/04 - 20:50

  Hương Bện Lơ

  ———————–
  Lừa lạc quan nhất thế giới mà! Thấy em buồn , anh cũng buồn theo mà chả biết buồn zề. Hệ Hệ
 7. #7 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 20:50

  @Nữ gúc sỹ:

  các bựa đã nói về kết hối 7 chuẩn bị tinh thần quay về thời thiên đàng part 2 từ cách đây kha khá lâu rùi còn gì.

  vấn đề bây giờ là làm sao kiếm được tiền trước và trong thời thiên đàng đối với những bựa không thoát nổi quê hương nghìn năm yêu dấu! cái này thì không phải ai cũng chém được. loanh quanh vẫn cãi nhau vàng-tơn-đất

 8. #8 by tieuthithi on 2011/03/04 - 20:58

  Em công nhận chibộ hồn nhiên. Trung Tướng vừa đưa ra kết quả Kết hối, mà không khí vưỡn tán hươu tán vượn đâu đâu nổi.

   

  Ôi em thì buồn (ị) đéo chịu nổi.

  Ơ Điêu , lo đéo gì chứ ? kết thì kết sợ đéo gì ? Trong tài  khoản chị chả có đồng Tơn mẹ nào , trong nhà  cũng  không có he he . Chả xuất chả nhập mẹ gì nữa nên lo làm gì cho nó xấu da he he ..
   Những tển có nhiều Tơn như Dũng Hói, Lài, Già … thì đang phải cong đít lên để chạy chỗ giấu Tơn nên sẽ không vầu  đây  chém được .Còn những người  đang ngồi quán đây thì  chắc vô sản rùi lên cứ vuichém vô tư đê  he he

 9. #9 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/04 - 21:00

  33 thằng ngồi hóng. Nhẽ anh đéo chơi với chi bộ nữa, tham luận của anh ngon vậy mà đéo có ai tham gia hay có khi đéo biết cũng nên. Đúng là chi bộ Lừa, thôi anh đéo chơi nữa

 10. #10 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 21:12

  @Đời Shit: Tham luận của anh như chính quả tên anh. Như cứt í

  (đáng lý ra làm quả mặt cười lăn lộn đập sàn, dưng đương chán nên thôi)

 11. #11 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 21:15

  Em update nhời lão Bựa về Vàng bên lốc Bắp Ngô roài, dưng chưa PR giề.

   Kệ mẹ. Chờ hứng.

  http://vn.360plus.yahoo.com/bapngobapngobapngo/article?mid=103

 12. #12 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/04 - 21:16

  Địt Ngô, anh ngóc ngách vàng Lừa cho mà nghe, đéo nghe thì thôi anh cũng mất mẹ hứng rồi

 13. #13 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 21:17

  Kiểu này năm nay éo được về Lừa vui chơi roài.

  Chibộ hiểu ra vì sâu em buồn (ị) chưa.

 14. #14 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 21:19

  Địt Ngô, anh ngóc ngách vàng Lừa cho mà nghe, đéo nghe thì thôi anh cũng mất mẹ hứng rồi @Cứt
  ——————-
  Nói thì nói mẹ nó đi, chờ dắm gì nữa 
 15. #15 by fanbuas on 2011/03/04 - 21:19

  Em công nhận chibộ hồn nhiên. Trung Tướng vừa đưa ra kết quả Kết hối, mà không khí vưỡn tán hươu tán vượn đâu đâu nổi.

   

  Ôi em thì buồn (ị) đéo chịu nổi.@Ngô

  Mừng quá chớ buồnbuồn cái gì hở cô nương?, mình nằm trong số 95% dân số lừa déo có tí tơn nầu dắt dít ủng hộ kết hối nhiệt tình nhiệt tình. Bài này nhẽ ra phải học thằng Khựa bửn làm từ lâu rồi mới phẩy, dưng cái máu tham lỗ dít nhà chúng nó đéo chịu làm, giờ dịtme sợ chìm xuồng thì mới xoắn dít quyết tâm. ơ dưng bọn nầy có truyền thống nói dậy mà déo phẩy vậy, chờ xem.

 16. #16 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 21:24

  Éo gì, khi mà kết hối xẩy ra thì riêng khả năng đi nước ngoài (đi ngắn ngày, dài ngày …) sẽ cực khó khăn.

  Đấy là em lờ mờ dựa vào phán đoán rằng, các nước nó nhìn thấy quả passport của 1 nước đã Lừa thì chớ lại còn kết hối, là nó đéo muốn cấp visa, sợ thành của nợ ăn vạ ở nước nó cóc chịu về …..

 17. #17 by hùng hục on 2011/03/04 - 21:26

  Mừng quá chớ buồnbuồn cái gì hở cô nương?, mình nằm trong số 95% dân số lừa déo có tí tơn nầu dắt dít ủng hộ kết hối nhiệt tình nhiệt tình. Bài này nhẽ ra phải học thằng Khựa bửn làm từ lâu rồi mới phẩy, dưng cái máu tham lỗ dít nhà chúng nó đéo chịu làm, giờ dịtme sợ chìm xuồng thì mới xoắn dít quyết tâm. ơ dưng bọn nầy có truyền thống nói dậy mà déo phẩy vậy, chờ xem.@phán


  Địt mẹ đồ con lợn! Mấy thằng có tơn mà đéo sống được thì mấy thằng đéo có tơn có sống được cái củ buồi ý mà nhiệt liệt cái mả bố mày đồ ngu như con lừa ý. Địt mẹ lên phường lên phố mà đầu óc tăm tối còn hơn bần nông ông cụ ngày xưa nữa.

  Nhắc lại lần nữa là địt con cụ mày thằng phán mồm lồn đầu lỗ đít! 

 18. #18 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 21:26

  Éo hiểu sắp tới còn mạng ở Lừa không để mà sinh hoạt quán Bựa nữa nhở?

  Nếu không còn Bựa Lừa nội địa nữa thì … ôi buồn (ị) quá

 19. #19 by Lừa nhà quê on 2011/03/04 - 21:36

  Kết hối là zề?, chả hiểu lắm nhưng cứ nói bừa

   

  B lột tiền-non-lừa của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân… trả lại bằng tiền ông Cụ theo tỷ giá B quy định, em ai rai? các Bựa,

  Kết hối ảnh hưởng buồi jì đến bọn lừa chúng ta?
  >lũ lừa mình chỉ được xài những thứ B cho nhập, trở về thời kỳ phân phối, ví dụ: mỗi thằng có buồi chỉ được phát phiếu mua 4 cái du rếch 1 tháng, bi kịch nhở, dùng 1 đêm hết mẹ,
  >buôn bán tiền-non-lừa là bất hợp pháp, cái này hay đây, já Tơn tăng vọt, ôm Tơn đê, địtmẹ, mua được ối thứ rẻ bằng phần ba trước kết hối,
  >… 
  còn nhiều ảnh hưởng nữa, zưng đéo quan tâm lắm, 
  Chi bộ bàn cách kiếm tiền thời khủng hoảng đêêê !
 20. #20 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 21:45

  Bây giờ thì địtmẹ thằng nào phản đối Bô Xít nhá.

  Địt mẹ lũ con lợn giờ đéo có Tơn mà nhập hàng kia kìa, lại còn phản đối thứ sinh ra Tơn à.

  Địt mẹ, đã nghèo còn khệnh. NGU NGU NGU

 21. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 21:47

  Địt mẹ các cô lũ ngựa Simacai

  Bijờ Zì bắtđầu chìnhbầy thamluận về Kếthối Ngoạitệ.

  1- Kếthối Ngoạitệ là mẹ jì?

  Nó là một chínhsách quảnlý kinhtế vĩmô của chánhfủ các quốcja độctài mạnh, theo đó các phápnhân (như cty em Thi Còi Simacai xuấtkhẩu quần đùi sang Đài Loan và thu Tơn về đầy bank), và cóthể cả thểnhân (như cô Đòm Đòm xiền lãi cò đất vác ra mua Tơn rùi gởi tiếtkiệm) bị buộc fải bán toànbộ hoặc một fần số ngoạitệ trong ngânhàng của người đó cho chánhfủ.

 22. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 21:53

  2- Địt mẹ thế Kếthối Ngoạitệ để làm jì?

  À khi chánhfủ (i) không kiểmsoát nủi já ngoạitệ trên thịtrường đi theo đúng địnhhướng, hoặc (ii) muốn có ngoạitệ mà đéo muốn làm jì nặngnhọc, thì họ thích chơi trò Kếthối.

  Cả 2 lýzo này đều chínhđáng, và có thể zễzàng hiểu được đéo cần các cô fải có đầulâu to vật.

  Zì đoán, kể cả bọn thối mồm như Lài, hay thối zạzầy như Thứ, đều hiểu được 2 lý trên mà đéo cần jảithích zài zòng.

 23. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 22:01

  3- Kếthối Ngoạitệ như nào?

  Rất đơnjản, Ngânhàng Quốcja sẽ ra một chỉthị bằng vănbản có hiệulực từ ngày A tháng B năm C đến ngày X tháng Y năm Z, buộc mọi tàikhoản của ông M ông N ông K tại bấtcứ ngânhàng thươngmại nào fải bán một fần hoặc toàn bộ số ngoạitệ có trong trỏng theo já Bê Xê Tê quyđịnh, thường thấp hơn rất nhiều já thịtrường.

  Ở nước mẹ Tầu của các cô, chínhsách Kếthối Đặcbiệt áp trên tấtcả các zoanhnghiệp ODA và FDI đã hoạtđộng suốt từ 1994 đến 2007, 14 năm liền.

 24. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 22:06

  4- Kếthối Ngoạitệ có lợi jì?

  Tấtnhiên là có hai khoản lợi nhãntiền, là (i) tăng số dựtrữ ngoạitệ của quốcja, và (ii) kiểmsoát được tỷgiá hốiđoái theo đúng địnhhướng.

  Việc kiểmsoát tỷgiá hốiđoái có táczụng kiềmchế lạmfát. Còn việc tăng zựtrữ ngoạitệ thì đươngnhiên là rất cần rùi hehe.

  Cái nầy chắc cũng đéo cần jảithích. Nước mẹ Tầu của các cô đã jữ lạmfát ở mức thấp trong hàng chục năm liền, và tăng zựtrữ ngoạitệ với tốcđộ hoangtưởng, mời các cô gúc.

 25. #25 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 22:16

  Nín con mẹ nó thở. Một trong những tham luận mà dân tình im phăng phắc mấy chục thằng. Update liên tục bên lốc Bắp Ngô nhé. Ai muốn dùng để cho người khác xem chỉ nhời TT mà không có bọn râu ria, cứ việc lục lấy trong lốc em.

 26. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 22:22

  5- Kếthối Ngoạitệ có hại jì?

  Địt mẹ các cô cũng thấy ngay mà Zì đéo cần jảithích thêm, là việc Kếthối Ngoạitệ sẽ: (i) kềmhãm sự chủđộng kinhzoanh của zoanhnghiệp và trựctiếp móc túi họ bằng bạolực thôlỗ, (ii) làm jảm khảnăng cạnhtranh của nền kinhtế, (iii) đặcbiệt nguyhiểm khi kinhtế quốczoanh không nắm vaitrò chủđạo, (iv) vươnvươn.

  Thường các zoanhnghiệp Nhànước khi nghe đến Kếthối thì chỉ cười khẩy, bởi Kếthối chả ảnhhưởng đéo jì đến bỏn, zưng zoanhnghiệp Ngoài-Nhànước mà fongfanh nghe Kết Kết thì hehe ỉa mẹ ra quần.

 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 22:33

  6- Kếthối Ngoạitệ có ảnhhưởng đến tiền Tơn tiền Oi trong sổ tiếtkiệm của các cô không?

  Cái nầy Zì nói thẳng là đéo đoán được. Khi việc Kếthối đã thựchiện trơntru trên các zoanhnghiệp A-B-C rùi X-Y-Z, mà chánhfủ vưỡn đéo đạt 2 mụctiêu Zì đã nói, thì chẳng cái đéo jì ngăn nủi Bê Xê Tê tương luôn một nhát Siêu Kếthối, áp cho tấtcả các khoản ngoạitệ available, kể cả Cash In Your Hands hehehe.

  Đã có nhiều Lá Cải nói bóngjó về số ngoạitệ gởi tiếtkiệm trong các ngânhàng Lừa của quầnchúng Lừa đã lên đến 20 tỷ Tơn, và chưa được sửzụng hiệuquả (?). Địt mẹ Lừa jầu vãi mả. Kết một fát thì 20 tỷ còn 18 tỷ.

 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 22:39

  7- Quốcja nầu có thể thựchiện Kếthối Ngoạitệ?

  Đươngnhiên chỉ các quốcja vậnhành theo mệnhlệnh lãnhtụ (hoặc nhóm lãnhtụ) mới zám chơi môn thểthao ngoạnmục đó. Tầu, Lừa, Triều, Cu, Miến, Vên.. là zững cái tên được suggested hehe.

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 22:42

  8- Xứ Lừa đã kếthối bâujờ chưa?

  Zì jảnhời, rùi, thậmchí nhiều lần rùi, zưng chưa lần nầu đạt được thànhtịu mỹmãn hehe. Lừa mà. Mời các cô gúc.

 30. #30 by Pepti on 2011/03/04 - 22:44

  Zì tướng thúi và chi bộ chó cho hỏi tý :
  Nếu ra nước ngoài lập một tài khoản tại ngân hàng ví dụ ANZ, Citybank, HSBC…. ở nước ngoài có đc không?.
  Rồi tiền mần ăn kinh doanh do đối tác nước ngoài trả thì đổ về tài khoản ấy có đc không?
  Giải pháp này có thể coi là giải pháp trú ẩn an toàn không?

 31. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 22:50

  9- Chánhfủ chơi Kếthối liêntục và đạt được mụctiêu đề ra, có tốt hông?

  Zì jảnhời, chưa chắc. Địt mẹ khi zựtrữ ngoạitệ của Tầu lên đến 2,800 tỷ Tơn, thằng Mẽo nó in ngay một gói ngàn tỷ Tơn rùi tung vầu Châu Á, địt mẹ tính ra cô Đào Hồ hụt một lúc đến zăm trăm tỷ hehe. Lúc ý cô cổ vác Tơn ra mua vàng, thì vàng tăng mẹ từ 900 lên 1,300. Cônglao bâunhiêu năm Kếthối gần như mất trắng.

 32. #32 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 22:50

  Má thằng Hục cục phân!
  Sư phụ mầy ủng hộ thằng Fán đấy!
  Kết con mẹ nó hối đi, thằng nào chết được thì chết bớt đi đỡ chật đất!
  Sư phụ với chúng mầy đi bộ, ăn rau muống luộc với cà pháo thì đã chết khặc đâu!

 33. #33 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 22:53

  Sư phụ với chúng mầy đi bộ, ăn rau muống luộc với cà pháo thì đã chết khặc đâu!@ Sư Thứ

  —————–

  Thứ đầu tiên cho 2 cách cách với thằng cu nhà Thứ ăn cà pháo đi đã, xem mặt chúng nó xanh xao ủng ẻo rồi hẵng tiếp tục phát biểu.

 34. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 22:56

  10- Tại sâu nước Tầu xóa chínhsách kếthối vầu cuối 2007?

  Hehe bọn Lỗ Đít thì nói, rầng chánhfủ Tầu đã thựchiện xong 2 mụctiêu nhớn, là tăng zựtrữ ngoạitệ lên đến hàng tóp thếjới, và kiềmchế lạmfát cực hiệuquả.

  Zưng Zì kínhyêu nói, có fải thế cái đầu buồi. Chính các gói Tơn in vôtộivạ bọn đếquốc tung vầu Châu Á đã khiến chínhsách Kếthối của hehe cô Đào Hồ hết mẹ vở.

 35. #35 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 22:56

  Ui mà sắp tới, mấy đứa con Thứ ốm đổ bệnh mà đéo có Tơn nhập thuốc, chẳng may có mệnh hệ gì, thì đéo hiểu Thứ còn dương dương tự đắc đi bộ với ăn cà pháo nữa không nhỉ.

 36. #36 by hùng hục on 2011/03/04 - 23:00

  Sư phụ mầy ủng hộ thằng Fán đấy!
  Kết con mẹ nó hối đi, thằng nào chết được thì chết bớt đi đỡ chật đất!
  Sư phụ với chúng mầy đi bộ, ăn rau muống luộc với cà pháo thì đã chết khặc đâu!@Thứ


  Ối địt mẹ Thứ mày sờ lên đầu lâu xem có còn tí đậu phụ nào không hử con, hay toàn cứt chó mà phát ngôn ngu thế hử giời!!! Địt mẹ, kết hối thì thằng có tiền cũng chết, mà thằng đéo có tiền còn chết hơn đấy đồ con lợn ạ. Địt mẹ rồi đến lúc con sống ngắc ngoải đói ăn rách mặc thì con sẽ thấy thà chết còn hơn. Địt mẹ Thứ tư duy mầy Lừa bần nông điển hình: “Mặc kệ con mẹ chúng mày thằng nào chết cứ chết bố mày sống đã” (tạm gọi là tư tưởng makeno) và “ối địt mẹ sao cái thằng ABC kia giàu thế nhở ghét thế nhở cầu giời giết chết mẹ nó đi”.

  Phận Lừa mong manh bởi quá nhiều dững thằng cục cứt có tư duy cục cứt dư mày đấy Thứ! Đã, đang, và sẽ còn phải trả giá nhiều.
 37. #37 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 23:00

  Tham luận về kết hội ngoại tệ của Trung Tướng được cóp bết update ra đây:

  http://vn.360plus.yahoo.com/bapngobapngobapngo/article?mid=104

   

  Ai muốn gửi cho ai đọc thì cứ việc.

  Buồn (ị) kinh lên được

 38. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 23:00

  11- Thế tại sâu Tầu xóa Kếthối mấy năm rùi mà Lừa lại chuẩnbị làm?

  Hỏi hehe đã là jảnhời. Két xiền của chánhfủ Lừa bijờ đéo có cách jì mần cho đầy được nữa, trừ Kếthối.

  Bê Xê Tê hyvọng nền kinhtế quá nhỏ của Lừa sẽ đéo khiến bọn đếquốc động lòng như đã từng đối mới Tầu, và bỏn sẽ để yêm cho Lừa hehe xúc.

 39. #39 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 23:02

  He he!
  Hoan nghinh kết hối!
  Chết mẹ mất thằng bựa lâu nay đi ô tô, ăn thịt với cá và hay đi uýnh gôn đi! Chúng mầy sẽ phải đi bộ và ăn chay giống Sư phụ thôi!
  Sư phụ lâu nay toàn ăn chay, kinh khặc gì!
  Bắp ngô vàng ươm đéo về Việt Nam đong thằng Thôi thối được thì sẽ có con Bắp cày vàng khè nó sẽ đong!
  Bắp ngô vàng ươm sẽ bị điên tình! Chết cụ con em Bắp ngô đi!
  Há há!

 40. #40 by Sành on 2011/03/04 - 23:05

  Cám ơn TT khai sáng anh vụ Kết Hối! Đây là một thuật ngữ kinh tế, mà anh lại lười gúc nên mới đầu nghe đéo hiểu gì. Giờ thì anh hiểu dồi hiểu dồi. Hờ hờ!

 41. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 23:07

  12- Ai ủnghộ Kếthối tại Lừa?

  Zì jảnhời, 95% tới 99% Lừa sẽ ủnghộ hehe.

  – Đó là bọn đéo có Ông Tơn nầu trong taynải (các bầnnông hehe).

  – Đó là bọn đã chiển mẹ hết Tơn ra ngoạiquốc và cũng đéo có nhucầu nhận Tơn vầu tàikhoản ở Lừa (các lãnhtụ và concái bỏn hehe).

  – Đó là bọn đã bỏ Tơn vầu đất-cát (các tên đầucơ).

 42. #42 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 23:08

  Ôi hóa ra Thứ chỉ vì gato mà mong được kết hối cho bọn giầu hơn nó nghèo đi bằng mình.

  Em kính phục Trung Tướng khả năng kiên nhẫn đi khai sáng dững con Lừa dư thế này

 43. #43 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 23:09

  Bắp ngô vàng ươm đéo về Việt Nam đong thằng Thôi thối được thì sẽ có con Bắp cày vàng khè nó sẽ đong!
  Bắp ngô vàng ươm sẽ bị điên tình! Chết cụ con em Bắp ngô đi! @ Sư Thứ


  Hé hé địt me đang đọc tham luận của Mặt ./ mới mẻ mặt hết sức nghiêm chọng lại đọc phải cồng của lão sư phụ anh cười phụt mẹ cả cứt non đây này hé hé
 44. #44 by Sành on 2011/03/04 - 23:11

  À anh hỏi TT phát! Sau khi kết hối mà anh gửi vài chục khìn oi về giúp mama thì có thiệt hại nhiều không ? Dĩt mẽ! hồi 199x anh gửi cục tiền to tướng về mua đất, vào đúng lúc nó ra luật xẻo 5%, sau mấy tháng thì nó lại bỏ, địt mẹ đau hơn hoạn!

 45. #45 by hùng hục on 2011/03/04 - 23:13

  Anh phân tích thêm 1 chút nữa:

  Nói bản chất Lừa bần nông là ghét dững thằng giàu thật ra không hoàn toàn chính xác. Bọn bỏn chỉ ghét dững thằng giàu hơn chính bọn bỏn. Khi chúng giở nên giàu có, vì bản chất ngu si đần độn đầu óc cứt nát và tính tình giàu tự hào kênh kiệu (thực chất là tự ti, muốn giả thù) – khá hài hước (mà Thứ chó và Phán lợn là hai điển hình rõ nét), chúng sẽ thành dững con lừa ngu ngốc và kênh kiệu, khoe khoang và hợm hĩnh, tôn thờ đồng tiền và cũng rất trên tiền. Một mặt, chúng cực kỳ gato với dững thằng giàu hơn chúng, mặt khác, chúng rất khinh mạn đối với dững người nghèo hơn chúng. Chúng kiếm tiền bằng mọi giá, chà đạp lên mọi số phận và lương tâm của chính mình để kiếm tiền, nhưng cũng sẵn sàng vì sĩ diện mà chúng rất trên tiền, tiêu xài vung vít để che giấu sự tự ti vốn chưa bao giờ chết trong đầu chúng từ khi chúng nghèo mạt tới khi chúng giàu.
  @Thứ và Phán: mầy thử nghĩ xem, kết hối tơn sẽ làm nền kinh tế ngắc ngoải như “cụ” Rùa của chúng mày. Lúc đó chúng mày tưởng có cà với rau muống mà ăn à. Địt mẹ cứt đéo có mà húp đâu con, lũ con lợn địt lồn tổ chúng mài!
 46. #46 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 23:13

  Hé hé địt me đang đọc tham luận của Mặt ./ mới mẻ mặt hết sức nghiêm chọng lại đọc phải cồng của lão sư phụ anh cười phụt mẹ cả cứt non đây này hé hé @Vìa
  —————–
  Hehehe, ừ, ai muốn đưa tham luận của TT về kết hối cho người khác đọc mà không muốn dẫm phải cứt Thứ thì lấy cái link này nhá: (hehehe tranh thủ PR ):

 47. #47 by Dragonfly on 2011/03/04 - 23:16

  Địtmẹ, mấy Bựa spam quá, ai hỏi Zì Zợ thì hỏi vào chủ đề đi, cợt nhả vô duyên bỏ mẹ. Con Zì trả nhời Sành đi. Hệ Hệ

 48. #48 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 23:16

  Hôm nay, vìu ở lốc Bắp Ngô là 400, cho chủ đề Vàng thoai.

  Mai chủ đề kết hối ngoại tệ thì hú hú hú là cái chắc

 49. #49 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 23:18

  Trung Tướng em hỏi cái, bây giờ còn nên bán đất không?

 50. #50 by hùng hục on 2011/03/04 - 23:21

  Hỡi các con Lừa! Giờ trả giá của các con đã đến!