Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by Do L on 2011/03/04 - 15:26

  Chi bộ toàn du lịch quan mành ảnh nhỏ hông à.
  Gà cắm we là GA Gà thuộc Đồng hới Quảng Bình.
  Tàu lửa chạy tới Thanh hóa có 5f cho dân xuống (tàu chợ)
  Tàu tới Đồng hới thì mới dừng dổ nước với xuống hàng với tắm dửa với là lá la tầm 30f
  Gà đầu cắm we với đang tắm tàu chạy anh gặp nhiều nên chi bộ đừng cãi mất công lắm.

 2. #2 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/04 - 15:27

  Quả tang cô Via đéo biết câu Chuồn chuồn, câu bằng nhựa mít đéo ăn thua, tước cái tơ cây chuối ấy rồi làm thành cái thòng lọng thắt vào đầy nó câu mới ăn thua. Nhựa mít may câu được Lài ngô thôi, Lài ớt, Lài kim câu được cứt

 3. #3 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 15:28

  Hé hé, Dỏm Dỏm đoán sai hết. Nhà anh hùi ấy rất khá giả, có cả tủ lạnh, đầu băng, 2 xe máy … đồ chơi của anh thì có cả ô tô, trực thăng, mầu vẽ … thường thì chẻ con thích đeo dép chật, anh cũng hông rõ sao trong hình lại đeo dép kiểu đó, dưng hông phải do tiết kiệm đâu hehe

 4. #4 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 15:28

  Thằng Đồ Lờ a lô mầy bị ung thư hay sao mà dám bảo thủ đô của Thanh Hóa là đền Bà Kiệu!
  Đền bà nhà mầy í!
  Thủ đô thiêng liêng là huyện Nông Cống
  Quốc ca chính thống … dô tá dô tà ….
  Nói bậy nói bạ Sư phụ cho cục đá mẻ cụ nó a lô giờ!

 5. #5 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 15:29

  Thôi địt mẹ chạy phát đã

 6. #6 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 15:31

  À quên yêu cầu tên Dỏm Dóm hông đc gọi anh tintin mà phải bẩu là còn chẻchung quá đỗi nhế hehe

 7. #7 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/04 - 15:35

  Quên quên, thế đéo nào mà Hương chưa chào anh hay sao ấy nhỉ

 8. #8 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/04 - 15:38

  Nhìn kỹ cô 69 mới thấy áo cô có 2 chữ mm, chắc thần tượng của cô là mm bạn anh hả

 9. #9 by minhhuong on 2011/03/04 - 15:44

  @Đời là Shit: Muốn em chào anh hả?

  Anh hãy nói nguyên xi thế này: “Ôi Hương Điêu, giọng văn em thật dịu dàng chân thành tha thiết, avatar em xinh xắn yêu kiều quá đối…” đại loại thế  thì em hôn anh luôn chứ chào đã là khỉ gì

 10. #10 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/03/04 - 15:46

  Anh đây anh đây. Địt mịa cô Già Nham Nhở phát cho thơm alô hẽ hẽ.
  Chính sách di dân sang Mẽo theo diện đầu tư mua một business mí cả nuôi vài lao động địa phương trong quãng thời gian dứtđịnh nào đới thì có cô nầu đã kể ở các cồng trước dùi nên anh hông nhắc lại. Bọn Úc nhợn cũng không khác mí, chitiết hơn thì thía nỳ:
  – Cô bỏ ra tối thiểu 500k ông Nát vào một côngty quốc doanh, chươngtrình quốcgia được chỉ định nào đới, tỉdư Công ty phát triển khu đô thị mới Mù Căng Chải or Chương trình mở rộng hệ thống cáp quang Chắc Cà Đao. Cô sẽ được cấp thẻ Thường trú nhưn có hiệulực trong vòng 2 năm. Sauđới nếu cô ngoanngoãn đáp ứng mọi yêu cầu của bỏn về tăngvốn điềulệ, bổsung thêm giấymá thì cô sẽ được xét dậptịch sớm. Tất diên, cô sẽ phẩy sống ở nơi cô đầu tư chớ, đíu có chiện cô thẩy mười mấy/hai ba chục tỉ ông Cụ gópvốn đầutư nângcấp mạng viễnthông cho vùng St Helens khỉho cògáy của bang Tasmania mà lại dọn về NSW đặng ở khu Martin Place, tối ngày chỉ biết ănchơi nhảy múa đĩđiếm nhá.

 11. #11 by hùng hục on 2011/03/04 - 15:47

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_b%E1%BB%99_Ch%C3%A2u_ch%E1%BA%A5u


  Cái địt mẹ chi bộ thằng nầu con nầu còn tranh cãi châu chấu với cào cào nhá. Anh gúc phát thấy liền!
 12. #12 by minhhuong on 2011/03/04 - 15:47

  Nhìn kỹ cô 69 mới thấy áo cô có 2 chữ mm, chắc thần tượng của cô là mm bạn anh hả @ Đời là Shit
  —————–
   
  Giới thiệu anh, Chín Tái nguyên là Chủ tịch hội liên hiệp 2M Fan CLUB, rứt chi là uy tín  
 13. #13 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/03/04 - 15:50

  – Du học. Tất diên cô phẩy học đúng chiênnghành iucầu, xong dùi thì nộpđơn xin PR. Đi kèm giấy má xin PR là chứngchỉ thi ÁiÈoSờ 7 điểm Ôvờrôn còn hiệu lực, chứngnhựn của employer nàođới là cô đã đạt đủ sốgiờlàmkinhnghiệm đúng chiênngành cô học, sốdư nào đới trong tàikhoản ngânhàng của cô…. Tấtdiên, hông thể thiếu bằng tốtnghiệp loại khágiỏi dồi. Tỉ dư cô Lài Anna tốt nghiệp loại giỏi chiên nghành mần bánh tây của trường Đại Học ALôXô nămngoái, cổ thi ÁiÈoSờ đạt bẩy điểm hùi thángdồi, mần trong một shop/hãng chiên mần bánh tây tođoành đủ bẩychăm giờ, có quãng 20k ông Nát nhàndỗi trong bank của cổ, đông thímmợ chịem côchú ở Úc nhợn nữa thì tỉ lệ xin được PR của cô Lài sẽ cao ngất như vàng tơn của Lừa. Àh đùmá, bỏn đíuke cô Lài mần việc rửa hố xí, làm gay/les có lương lẹo or volunteer, dưng nếu cổ mầnlụi mà bị bỏn bắt quảtang thì địtmẹ cô Lài chỉ có nước về Lừa mà bốccứt ăn mí cả lên quán của Zì chó mà xóclọ quangày nhế. Đạikhái thế.
  Bỏn nhận đơn của cô rùi dựa vào thangđiểm để xét duyệt. Chitiết đầyđủ hơn thì các cô hỏi cô Gúc í. Đùmá túmlại là khónhằn hẽ hẽ. Dạo nầy, hầu hết bịnhviện to/nhỏ của bỏn khát Nurse dã man con ngan. Bỏn thậm chí đíu ngại chưng bảng “Cần tuyển Y tá gấp” ở dững chổ dễ thấy nhứt chungquanh bịnh viện. Địt mẹ bựa đéo chịu được. Hệt dư “Cần tuyễn gấp nữ tiếp viên” ở các quán cà fe lìu tìu của Lừa mình hẽ hẽ. Thế nên cô nầu học ngành Nurse là thơm như múi bơm. Nhế.

 14. #14 by nhucsip1 on 2011/03/04 - 15:50

  Mịa, nghe con Via nói “đeo dép, đeo dép”, anh nghĩ con này quê Nỉnh Quang phỏng?

 15. #15 by minhhuong on 2011/03/04 - 15:50

  ơ mà Dũng hói của chibộ hôm nay đi éo đâu để cả lũ phải tán phét chờ hóng thế nhở???

  Chắc đương bận đi nhét tơn ra nước ngoài

 16. #16 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/03/04 - 15:51

  – Di dân tay nghề. Địt mẹ, cũng dư du học, danhsách iutiên được xét để cấp PR thay đổi xoànhxoạch xoànhxoạch. Hảo Hảo, bạn thân anh, là một kỹsư xâydựng dândụng cứngtaynghề nghe anh tưvứn đã nộpđơn xin didưn từ hùi 2k8 lựn. Dư chiênnghành của cỏn thì năm nẳm còn iutiên tốt chán. Thật hông mây là cỏn yếu AnhNgữ thành thử hồ sơ bị ngâm chờ bổsung. Đến cuối 2k9 thì hồ sơ cỏn bị gạt mệ vì đủi chínhsách dùi. Cỏn húng lên tiênbố Lồnmệ chúngmầy anh đíuthèm đi nữa nhá dùi mần đámcưới với con vện lâuđời ngay tắp lự. Đùmá, thế chó nào mà đầu năm nay bỏn nhựn được thôngbáo hồsơ được tái xétduyệt. Té ra là vừa dùi ở Queensland bị lũlụt thành ra nhu cầu xây sửa lại nhà dất cao mà bỏn lại thiếu thợ. Cỏn lăn tăn vài hôm rùi lại nhanh chưn chạy đi bổsung quả ÁiÈoSờ 5 điểm Dưỡi cho bỏn, dù trên đường về cỏn phải hùng hục đẩy cái SìBâySì giữa dòngsông nướccống, vào một buổi trưa mưa đùngđoàng đùngđoàng. Ôi thế là anh sắp được thoát Lừa dùi, anh sắp đíu phải đẩy xe vì mưa ngập nữa dùi hẽ hẽ. Vui đéo thể tả. Hảo Hảo, bạn thân anh, thật xứng là một thằng phò hẽ hẽ.

 17. #17 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/03/04 - 15:56

  @Nhất Niệt: Anh hông ở Bắc Âu nhế. Anh nổ về nơi nầu to nhứt là anh đang sống ở đới đới. Địt mẹ cô Nhất phát cho thơm râu hẽ hẽ.

 18. #18 by minhhuong on 2011/03/04 - 15:56

  ơ hơ chibộ cho 1 tràng vỗ tay cô Tế aka Hồ Troét cái. Cô cổ lên đai bựa lúc nào mà tham luận mĩ mãn cả nội dung lẫn tu từ thế nhở.

 19. #19 by nhất on 2011/03/04 - 16:00

  Mả cụ Tế náo, hôm qua anh bắt quả tang Tế nói lúc ý 20h, chỗ anh là 21h thì Tế chir có thể ở Âu Châu. Ở Âu châu mà 20h đã than mặt trời lặn thì đúng mẹ ở Bắc Âu chứ còn đéo. Hay là Tế ở Alaska nhở , tên nào rành thiên văn đia lý bóc mẽ Tế phát coi.

 20. #20 by minhhuong on 2011/03/04 - 16:00

  Cách nhanh nhất cho gái Lừa thoát Lừa, lấy mịa 1 thằng bản địa, xong.

 21. #21 by minhhuong on 2011/03/04 - 16:02

  @Nhất: Chắc Tế sống ở … Úc, dưng đương du lịch Châu Âu

   

  1 tẹo nữa em phải lên ngân hàng, hù hù, lại xiền xiền xiền

 22. #22 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 16:07

  Thứ bần nông đầu đất mồm thối đâu rồi?

  Địt mẹ nghe cô Dái Ghẻ dậy chưa?
  Rau má, gà cắm que, nem chua là đặc trưng của Thanh Hóa,

  Đã bẩu rồi, đéo biết thì ngồi im mẹ đi cho lành. Cứ hộc lên làm đéo gì. Lại còn đi bắt lỗi cô Lờ cái bài hò vè cục cứt nữa chứ. Rất dõng dạc và hùng hồn nữa chớ. Vãi cả đái!

  Địt mẹ đúng là đéo khá nủi. Từ giờ cồng của Thứ bị liệt mẹ vào loại chỉ đọc khi hehe đéo ỉa được.

  à quên, để từ giờ mỗ phẩy tích cực bổ sung tý tiếng Tây rùi hóng trên nầy biết đâu té được hehe

 23. #23 by tieuthithi on 2011/03/04 - 16:08

  Nhựa mít may câu được Lài ngô thôi, Lài ớt, Lài kim câu được cứt@Đời Cứt

 24. #24 by Dom-dom on 2011/03/04 - 16:23

  Ảnh riêng
  Kao cào@
  em phẩy thay cái avatar đi, con đới là con châu chấu.
  Con này có vùng gọi là cào cào, như Nam định Thái Bình, có vùng gọi là châu chấu như vùng HN & xung quanh. Do đó trong tự điển & SGK gọi là châu chấu. Điều đó chứng tỏ em Cào người vùng biển NĐ-TB- HP gì đó he he. Những chuyện tranh luận nhau kiểu sư nói sư phải vãi nói vãi hay như vầy bọn Khoai Tây nó đề cập suốt. Bọn chó chết còn vẽ tranh để trêu tỷ như bức tranh sau vẽ ông già, bà già hay cô gái:

 25. #25 by Dom-dom on 2011/03/04 - 16:37

  dưng mỗ tưởng 2 con là 1 @ Trạn
  2 con là 2 như em Cào ẻm gửi ảnh. Gọi lộn nhau. Nơi nào gọi con này là cào cào thì con kia là châu chấu & ngược lại. Có bài thơ :
             Cào cào giã gạo cho nhanh
         Mẹ may áo đỏ áo xanh cho cào
  là để nói về 2 con đang cõng nhau của em Cào đới.
  Con muồm muỗm thì ở đuôi nó có cái kiếm. Ngày xưa bắt được con này mừng hú vì nướng lên ăn rất ngậy. Còn bắt được cào cào thì rất sợ bởi câu cào cào cõng ma.

 26. #26 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 16:44

  Há há!
  Biết ngay vẫn có thằng củ chuối cứt đái là Đom đóm mù mịt vẫn thích lên lớp về cào cào, châu chấu mà!
  Má mầy chứ tên gọi tùy theo địa phương thôi mà cu, cũng giống như tôm với tép đó mà thôi! Có địa phương gọi tôm con là tép, có địa phương gọi nắm cá tạp nhỏ là tép! Nhưng thực ra tép là 1 loại giống tôm nhưng nó không bao giờ lớn thành tôm được, nó chỉ nhỏ tí như cái kèn teo của thằng Tướng thối thôi, loại đó mới chính là tép!
  Châu chấu là loại không mấy người ăn, còn cào cào là loại mà dân gian thích ăn. Ăn cào cào mà uống với rượu quốc lủi thì tuyệt cú mèo, cào cào có nơi còn gọi là tôm bay vì ăn thịt nó rất chi là ngon! Cái con mầy post ảnh lên nó là con cào cào mà Sư phụ hay dùng làm mồi nhắm rượu đó!
  Cãi nhau cả ngày không hết!
  Mấy cu xem Gầm Trạn lỗ đít thối khắm cãi lại Sư phụ kìa!
  Ỉa vào mồm Gầm Trạn lỗ đít phát!

 27. #27 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 16:59

  Ngày xưa khoảng trên 20 năm rồi gì đó, ở cái vùng khặc gì tại Hà Tĩnh …. có một thằng  nhóc tên … Dái Ghẻ

  Tết năm đó, thằng Dái Ghẻ nhặt được đâu đó một túm lá gói bánh chưng của ai đó vứt ngoài đường sau khi đã ăn hết phần ruột. Nếu đem túm lá này gói lại, thì vuông vắn y như cái bánh chưng chưa ăn.

  Vậy là hắn nảy ra sáng kiến gói đất vào trong cái đám lá bánh chưng ấy để dụ mấy bà già đi chúc xuân. Chưa hết, hắn còn nhúm một ít phân bò nóng hổi (do con bò đực mới vừa phẹt ra) để làm nhân.

  Cái bánh chưng đất nhân phân bò của hắn thoạt nhìn chẳng ai phân biệt được là bánh giả. Sung sướng với ý nghĩ sẽ lừa được mấy bà già, hắn rón rén lợi dụng lúc đường vắng, khe khẽ đặt chiếc bánh chưng đểu xuống vệ đường.

  Quả nhiên, một chặp sau, có một bà già te tái đi ngang qua. Thấy chiếc bánh chưng, bà khựng lại ngó quanh quất xem có ai không rồi nhanh như điện, cúi xuống nhặt chiếc bánh chưng bỏ vào trong giỏ.

  Kể lại thì dài dòng nhưng động tác kỹ thuật lấy bánh chưng mà bà già đã thi triển lúc đó lẹ tựa chớp.

  Bà già này ở xóm trên nên thằng Dái Ghẻ len lén đi theo để coi bả ăn bánh chưng như thế nào.

  Về chưa đến cửa, đã nghe bà kêu:

  – Bớ Tí, ra ngoại cho cái bánh chưng nè.

  Còn nữa

 28. #28 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 16:59

  Thằng Tí (cùng tuổi với Dái Ghẻ) chạy ra:

  – Ngoại lì xì cho con hén?

  Thằng Dái Ghẻ không nhịn được cười, sợ bị lộ nên co giò chạy biến.

  Trong lúc bà ngoại còn đang ngần ngừ tìm câu trả lời cho cháu thì thằng Tí đã nhanh nhảu mở cái bánh chưng ra rồi nó rú lên như heo bị chọc tiết:

  – Bánh chưng dỏm. Thúi ình.

  – Dẫy na! Sao lại dỏm? Đưa ngoại coi. Trời, tổ cha cái đứa nào thất nhơn thất đức mà phỉnh bà già này vậy trời? – Rồi bà tiện tay vứt cái rẹt chiếc bánh chưng ra ngoài đường.

  Xui xẻo sao đó, đúng lúc pa thằng Dái Ghẻ đi chúc Tết ngang qua.

  Phụp. Nguyên cái bánh chưng đất nhân phân bò dính vào mặt ổng.

  Chiều đó, trong lúc ăn cơm, thằng Dái Ghẻ hứng chí khoe với thằng em nó:

  – Ê mày, hêhê, hồi sáng tao làm một cái bánh chưng đất nhân cứt bò dụ được bà già xóm trên vui lắm!

  Thằng Dái Ghẻ vừa dứt câu thì ba nó mặt xám xịt, liệng bát cơm, lừ lừ đứng lên:

  – Là mày ha?

  Thằng Dái Ghẻ chưa hiểu đầu cua tai nheo như thế nào nhưng cũng tự hào đáp:

  – Con chứ ai.

  …………….

  The end

 29. #29 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 17:05

  Cu Dái Ghẻ hắc lào lang ben bẹn vào đây mở to mắt ra mà đọc này
  Người Hải Dương tự nhận gà cắm tăm và bánh chưng đất là xuất xứ từ Hải Dương nhé!
  Ỉa vào mõm mầy phát, thằng lỗ đít!

 30. #30 by DG on 2011/03/04 - 17:07

  Thứ viết văn dư bòi, thật đới, để lúc rỗi anh họa lại cho, địt mẹ không đào cả Thanh Hóa nhà Thứ lên anh không làm người, hehe!

 31. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 17:21

  Zì đây sư bố các cô lũ ngựa Simacai kia.

  Để Zì chưởi vài bài rùi xuống đường nầu địt mẹ.

  1- Các cô không để ý đến các đơnvị đolường vàng à? Lạng, Đồng, Phân, Ly, Hào, Ti, Hốt, Vi..

  Địt mẹ zững chữ nầy nó rất chi tinhtế hehe.

  Hĩu Tố biên:

  “Áo chàm đưa buổi phân-ly
  “Cầm buôi nhâu biết nói jì hôm nai..

  Thì chữ “phân-ly” đó là ghép 2 chữ “phân” và “ly” trong fép đolường vàng nói trên mà ra hehe. Nó thểhiện quátrình giacông vàng, fải cắt Chỉ thành Fân mới Ly, nên khi có nhiều thứ tách rời nhâu, nhà ta bẩu là chúng bị Phân-Ly hehe.

  Tươngtự, tiếng Lừa có thànhngữ “bé liti”, “nhỏ liti”.. Thì chữ “liti” chính là ghép 2 chữ “li” và “ti” ở trên. Hàm ý của nó là rất bé hehe, bằng 1/vạn 1/trẹo cân.

  Còn trong chữ “vi-lượng” thì có chữ “vi” của đolường vàng đấy, nó chỉ một cái mẹ jì mà bé vôđối đéo thể bé hơn nữa.

  Đấy là Zì chém nhế chứ đéo biết có đúng hông hehe.


 32. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 17:32

  2- Còn trước khi có “Ông Cụ”, thì Lừa gọi tờ bạc là “Đồng”.

  Chữ Đồng nài đéo fải có từ muôn đời, mà chỉ có từ khi bọn Fáp Lợn cho fáthành xiền Făng Đông Zương để lũ Lừa Miên Lào tiêu. Trước đó Lừa kêu đơnvị xiền của mình là Quan, Xu, Trinh.. Còn bọn zân Lào thậmchí đéo thèm tiêu xiền, bỏn tiêu bằng thuốc fiện hehe, và đơnvị cũng là Lạng, Đồng, Phân…

  Lúc mới fáthành, một Făng Đông Zương có já đúng bằng một đồngcân (aka Chỉ) bạc hehe. Thế là Lừa gọi mẹ nó là một Đồng, jữ đến tận sau nài, mặczù theo quyđịnh thì fải gọi Făng là Quan.

 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 17:42

  3- Tiền Făng Đông Zương (Indochina Franc) được đúc cả bằng hợpkim lẫn in bằng jấy, có játrị như nhau, và được bẩuchứng bởi Ngânhàng Quốcja Fáp Lợn đến tận bijờ, nghĩa là nếu các cô có Făng Lừa thì vưỡn mang sang Fáp đủi qua Oi vôtư.

  Tiền Făng Lừa jấy thì không có jì đáng nói, nó chấtlượng jống hệt đồng Făng Fáp, cũng rất đẹp (btw, Zì thuở xưa thích cầm nhất là tiền Făng Fáp, chứ đéo fải Tơn Mẽo, vì nó có tờ 500 Făng hehe to fạc).

  Chớ tiền Făng kimloại là một kỳquan. Nó được mần từ hợpkim bạc-kền, bền vôđối, chôn zưới đất đến hàng ngàn năm đéo hỏng, thậmchí nhúng vầu axit thì lại sáng choang như mới ra khuôn.

 34. #34 by Dom-dom on 2011/03/04 - 17:49

  Hưởng ứng ThỐi lại tham luận tiếp vàng vọt nào.
   Cách đây chục năm Anh nhớ giá vàng như in từng giai đoạn, nhưng giờ chỉ nhớ loáo quáo nên hầu chuyện chi Bựa không cụ tỷ được.
  Ấn tượng nhất những năm đầu 198x là:
  – Đi mua phải được người quen giới thiệu tỷ như mua ma túy bây giờ he he
  – Mua bao nhiêu cũng được có ít mua ít có nhiều mua nhiều. À quên ít nhất cũng phải 1-2 lai gọi là vảy ốc vì nó chỉ bé như vảy ốc. Gom vào khi nào được nửa chỉ thì đổi thành nhẫn. 1 lai = 1/10 chỉ mà lúc đó ngoài bắc gọi là đồng cân.
  – Các hàng vàng không hề trưng biển, càng ở sâu ở ngóc ngách càng tốt. Vì thế thời ấy nhà mặt đường không có giá mấy, chỉ tổ hít bụi. Thế mới có chuyện sếp chọn ở bên trong, lính chường ra mặt tiền. Thời thế đổi thay cho chết những tên khôn vặt.

 35. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 17:51

  4- Để fânbiệt mới xiền nước mẹ Fáp, xiền Făng Đông Zương có thời bị kêu là Piastre, rất là hãm lìn. Zưng mà quầnchúng vưỡn kêu là Făng, Quan, rùi Đồng.

 36. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 17:52

  Ahaha con Đòm “lên” rùi, Zì xuống đường tí nha cô.

 37. #37 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 17:53

  địt mẹ Thứ đã bao giờ đi tầu Bắc – Nam thời Thiên đàng được cô Hoa Phan Lạc ca rằng “con tầu vịt ngan đi xuốt mùa xuân” chưa? chưa phỏng?

  hoặc có may mắn đi thì cũng là loại nhảy tàu, bẹn đút nắm cơm. chỉ nhăm nhăm chui gậm mới chạy các toa thì biết cái ./ gì

  địt mẹ bần nông ít học thì đừng cố lấy số lấy má, càng cố càng bị ăn chửi  thôi.

  địt mẹ cái đéo gì cũng ngu còn cố hehe tỏ ra nguy hiểm

  @Đom:
  thì mỗ có tham gia vụ cào cào mới châu chấu gì đâu? dưng vụ cãi nhau rùi oánh nhau vì cào cào – châu chấu là có đấy.

  con trong ava của em Cào thì chỗ mỗ gọi là châu chấu (đây là lấy ví dụ nhế, hông phải cãi Vàng Son nhế! hehe)

 38. #38 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/04 - 17:59

  Ơ thế hóa ra Thứ đang lấy số như anh à, tưởng Bựa gộc rồi chứ, thế thì anh cũng đéo thèm chửi Thứ tòtoe nữa.

  Trạn bựa gộc à : Địt mẹ Trạn
  Đóm bựa gộc à : Địt mẹ Đóm
  Hôm qua anh chửi Hoẳng thối chưa nhỉ : Địt mẹ Hoẳng
  ……
  anh lấy số được hông? 
 39. #39 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/04 - 18:02

  Anh xuống đường nhặt cứt với Hoẳng Hoẳng, tối về anh tham luận vàng với chi bộ nhá

 40. #40 by minhhuong on 2011/03/04 - 18:08

  Em đã về đây đã về đây

  Mắt liếc trông ngang một chữ huyền

   Tổ sư đứa nào dám chê cóc em

   

  Oh oh oh em biết bài hát “Con cào cào”, thằng Gúc vừa bẩu em tức thì là bây giờ bọn mầm non thịnh hành 1 bài aerobic tập ở khắp nơi nhá. Must see must see:

   

 41. #41 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 18:11

  @Cứt:
  địt mẹ mỗ không phải gộc đâu, cô chưởi oan mỗ rùi. địt mẹ cô hehe
  Thứ sinh hoạt quán lâu rùi, các bựa chưởi bao lâu rùi nên cỏn tưởng lên le-vờ được tẹo nên mấy hôm nay đang đú thôi.

  tiền xu Đông Dương mỗ có 1 đồng 5 cent – năm 1937

  mặt 2 bông lúa đề Indochine Francaise – thằng Gúc dịch Đông Dương Phớp

  mặt kia là 1 cái đầu lâu đội như kiểu vòng nguyệt quế, có 2 chậu cây loằng ngoằng đéo biết cây gì, đề Republique Francaise – thằng Gúc dịch Cộng Hòa Phớp.

  Hệt con lày dưng mới hơn

 42. #42 by Dom-dom on 2011/03/04 - 18:23

  Trước năm 1985 đồng tiền mất giá, nhưng mất kiểu giật cục mỗi khi nhà nước tăng giá hàng trong mậu dịch với tỷ lệ bao nhiêu đấy. Ấn tượng nhất là quả từ 1-1- 1980 tất cả các mặt hàng từ cái tăm trở đi đều niêm yết tăng giá gấp đôi.
  Ác một cái là trước đó các ngân hàng thông qua các cơ quan đoàn thể ở địa phương vận động người dân gửi tiền vào TK một cách gắt gao. Địa phương nào không đạt chỉ tiêu bị phê bình lên phê bình xuống. Vửa đi vay được 200 đồng gửi mẹ mua gạo mua gà đón đứa con đầu lòng thì cụ gửi ngoéo vào TK, cụ chả là hội trưởng hội dàn bà mà. Lúc đó tằn tiện chỉ cần 10 đồng cũng sống được 1 tháng. Ức đéo chịu được.
  Năm 1985 đổi tiền 10 đồng ăn 1. Đồng tiền giữ giá được một thời gian ngắn, một hai tháng gì đó. Sau mất giá liên tục như xe xuống dốc không phanh. Vì thế cái gì ở Lừa cũng tính bằng vàng như ThỐi đã nói.
  Phải luôn luôn cẩn thận kẻo cái phanh bị đứt nha các cô.

 43. #43 by minhhuong on 2011/03/04 - 18:26

  Ôi nghĩ tới chuyện, vài tháng nữa, về thời thiên đàng, thì thế hệ trẻ con Lừa mình đương như trong video này, sẽ biến thành gì…

   

  Chán đéo chịu được.

  Tự dưng muốn về Lừa quá.

 44. #44 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/03/04 - 18:32

  Lồn mệ chibộ củ lồn vẫn chưa ngãngũ Châu Chấu mới cả Cào Cào àh? Lí do hãmlìn dư lày khiến các cô đéo tiếc mạng mình vác chày phang cựclực vào củsọ đốiphương đômđốp đômđốp làm anh hưngphấn đéo chịu được. Ôi, nhẽ anh yêu các cô mất dồi. Hẽ hẽ.
  @Cô Dò Lồn: Anh mần về mệt quá, ỉađùn được tí là tắt mệ vòi nên hông còn sức chưởi cô như anh đã hứa sáng nay. Hẹn cô dịp khác nhế. Địtmẹ cô phát cho tao nhã hẽ hẽ.

  @Cô Nhất Niệt: Hồi hổi là tầm 7h kém ở chỗ anh sáng nay đới cô, hông phẩy hai mươi hai mốt jờ đêm dư cô đoán nhế. Chổ anh thì 8h tối ông mặt trời vẫn chưa lặng vào mùa Hè. Đùmá cô phát vì cái tội tinhtướng.
  @Bắp Ngô iu vấu: Ơ tên cũ của anh là Hầm Hập chớ? Thế đíu nầu anh lại được em mí cả Già Nham Nhở gọi là Hồ Troét nhờ?

 45. #45 by minhhuong on 2011/03/04 - 18:47

  Ơ tên cũ của anh là Hầm Hập chớ? Thế đíu nầu anh lại được em mí cả Già Nham Nhở gọi là Hồ Troét nhờ?@ Tế aka Hập

  ———————

   Tại quả avatar đấy
   

 46. #46 by Pepti on 2011/03/04 - 19:22

  Tin hót hót nhớ :
  Lúc 19h15hum nay : Anh Rich bảo không kết hối , hối kết gì đó nhớ nhớ.
  Đông thời những tên như Hói hói gì đó, hay tướng thúi gì đó sẽ nằm trong diện quan tâm đặc biệt của Cam nhế. Vì nó nằm ở mục : Chống tung tin đồn nhảm,… Các cửa hàng ở Hà Trung cũng có thể bị thộp vì can tội không bán tơn cho NH nhế…. Liệu hồn đó…. MM có khi nói đúng mẹ rùi….

 47. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 19:38

  Ui địt mẹ các cô chết rùi nhế. Lựclượng ủnghộ kếthối ngoạitệ trong Bê Xê Tê đã chínhthức vượt qua lựclượng fảnđối rùi nhế.

  Địt mẹ nghĩa là jấcmơ kếthối của các cô sẽ chắcchắn xẩy ra, chỉ có điều vầu lúc nầu và theo cáchthức nầu thì còn đang trên bàn nghịsự háháhá.

  Nếu sang đầu tuần mà Tơn lên quá 22 again, thì hehe Zì zựđoán một cú KH quymô khakhá sẽ được tiếnhành trước tháng Tư.

  Thôi Zì đi xuống đường một chút đây. Chúc các cô maymắn. Thúthực là nếu kếthối bijờ thì Zì cũng đéo thiệt mấy háhá, còn sẽ có lợi hay không thì đợi ý Chúa thôi.

 48. #48 by minhhuong on 2011/03/04 - 19:56

  Địt mẹ nghĩa là jấcmơ kếthối của các cô sẽ chắcchắn xẩy ra @TT

  ——————-

  Chúc mừng Lừa quay lại thời Thiên Đàng, 1 lần nữa.

  pfffffff

 49. #49 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 19:58

  Hix!
  Ui trời!
  Sư phụcủa các chú lúc buồn ị mới vào đây để ị vào mõm tên Thôi thối với lại mấy tên cực thối (gọi là khắm) thế mà Gầm Trạn khắm lỗ đít với lại những cái tên lỗ đít lòi dom gì gì bơm mẹ nó lên là Sư phụ muốn lấy số!
  Các chú đúng tuyền là Lừa gộc chứ đít phải Bựa gộc!
  Há há!

 50. #50 by tieuthithi on 2011/03/04 - 20:20

  Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ,@Dì
  Vậy mà em chưa  bao giờ biết chuyện này  he he
  Em vừa hỏi thằng Gúc nó bẩu Nghị định nầy có từ năm 2001 . Như vậy có nghĩa  là  nếu vàng mua trước năm đó thì mỗi chỉ dôi ra 0.03 gam , một cây/lượng dôi 0.3 gam so với  bây giờ

  Ồ thế  thì  cụ nầu  còn giữ vàng từ hồi nẳm thì bây giờ ăn ra được khối đấy nhể
  Em có quả nhẫn hồi môn 2 chỉ Ma cho từ hồi đi lấy  chồng he he vẫn còn giữ, hôm nầu thử đi cân lại xem có đúng không