Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by damnmage on 2011/03/04 - 14:08

  @ Mr. Chạn: là đồ nho Nguyên Tun. Cha chả cũng là nhân tài đó, nổi tiếng bằng thứ văn  gần gần duyên bằng văn … bựa (thời thởi thế là chiến rồi). Những cái hắn viết nhiều khi hơi cực đoan dưng kiểu đéo gì cũng khiến người đọc muốn ngẫm, muốn tinh. 

 2. #2 by datdeo on 2011/03/04 - 14:13

  Hẽ hẽ em chầu chầu chi bộ phát. Địt mẹ chi bộ cái cho đúng phong cách nầu. Ngồi hóng quán cũng đã lâu, hay bị Hương điêu với Mít chửi bóng chửi gió mấy thằng toàn hóng (trong đó có anh) nên hôm nay mạo muội vào chầu rìa với chi bộ cái. Đéo hóng hớt vòng ngoài nữa. Chầu chầu chi bộ. À, địt mẹ cứ gọi anh là dặt dẹo hay đặt đéo cũng được :D. Anh thoát lừa mẹ nó rồi nên anh có nói gì sai 2M đừng đưa CAM ra dọa anh nhá, anh sợ bỏ mẹ hẽ hẽ

 3. #3 by datdeo on 2011/03/04 - 14:14

  @ cào cào: em đừng cãi anh Do L nữa, anh ấy đúng đấy. Con em gọi là cào cào thì nó là châu chấu. Chính xác ở các vùng quê gọi là châu chấu đồng, ngày xưa có rất nhiều ở các ruộng lúa, giờ thì còn đéo mấy đâu, mà ở lừa thì còn ./ gì đâu hehe. Con mà mũi nhọn hoắt như đít vàng son ấy mới là con cào cào. @Trạn khắm thì công tử thành phố biết đéo gì cào cào mới châu chấu 😀

 4. #4 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 14:16

  A bây giờ mấy nhìn thấy cái cồng của thằng Cục Cứt, cái cái cái mả bố nhà mấy í hehe. Anh mặc xịp từ bé chứ có dư mấy thằng cùng thời đến cấp 2, 3 vẫn còn để buồi dái lủng lẳng chong quần điếu đâu. Nhìn vầng trán anh lồng lộng chả khác buồi gì Ông Cụ nhở hehe

 5. #5 by datdeo on 2011/03/04 - 14:18

  @Zì: gì tham luận về các mánh lới buôn vàng của bọn con buôn thời thiên đàng đi. Địt mẹ Bê chơi gắt vậy mà vẫn có một thị trường chợ đen lúc thì róc rách, lúc thì cuồn cuộn cuộn chảy, nhờ đâu nhờ đâu? Hehe anh đợi tham luận của Zì xong anh sẽ hầu chuyện chi bựa một số mẩu chuyện buôn vàng từ công đoạn mua từ bọn đãi vàng cho đến công đoạn buôn vàng miếng thụy sỹ; rồi thì ở lừa vùng nào lắm thằng khéo tay chế nữ trang giỏi vươn vươn…

 6. #6 by minhhuong on 2011/03/04 - 14:19

  @Dặt Dẹo: úi, vừa mở miệng cú đầu tiên đã đổ điêu cho em làm sao?

  Trước giờ em èo bâu giờ ca cẩm là sao nhiều thằng ngồi ngóng không mở miệng, có Ky với Mít thôi chớ

   

  Ui, cú này em bị oan bị oan.

  Ui oan ức quá

   

  Anyway: Chào ông anh, mở miệng duyên phết, thích roài

 7. #7 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 14:19

  em đừng cãi anh Do L nữa, anh ấy đúng đấy. Con em gọi là cào cào thì nó là châu chấu @ dặt dẹo


  Đã bẩu mỗi nơi gọi mỗi khác. Quê anh gọi i dư kiểu em Cào Cào í. Mờ em Cào Cào đã bẩu nó là con Cào Cào thì từ nay nó là con Cào Cào, nghe rõ chửa?
 8. #8 by ongcu69 on 2011/03/04 - 14:21

  Chầu chầu cô Dẹo. Địt mẹ cô lần đầu cồng mà phun đầy bựa thế hehe. Oeo căm cô lần nữa.

 9. #9 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 14:25

  chi bựa thấy chưa, cào cào mới châu chấu thể đéo nầu cũng cãi nhau mà hehe

  @Dẹo: vì cô là gay nên mỗ sẽ đéo chào chào đón gì sất, như thông lệ hehe

  @Ma Gẻ: mỗ nhớ không nhầm thì là cô Sơn Băng

 10. #10 by nhất on 2011/03/04 - 14:26

  Ăn có cho tinh dầu cà cuống ở Hà Nội thì có quán chả cá xịn ở phố gì anh quên mẹ tên, hình như Lã vọng , gần Lương Văn can. Lên cái gác sàn gỗ lim bé như chuồng cu ý. Chả cá thì ngon, mua thêm vài giọt tinh cà cuống vào nước mắm thì hình như 50k/giọt !?. Ăn có đéo gì đâu mà nâng thành huyền thoại. 1 xuất hồi anh vào ăn có hơn 100k rẻ bỏ mẹ . Bắt quả tang chi bộ đéo biết cứt gì, nhất là tên Dò Lờ. Trung Tướng vào côn phơm cho anh cái.

  Còn cà cuống bô lão Mít muốn chén thì mua ở Thái lan , nhà anh được người ta cho 1 rổ , nhìn đã thấy sợ rồi chưa nói đến ăn. Mà ăn cung như puồi. Nó là món ngon cách đây đã gần 100 năm. Giờ thì quên dần đi là vưa .

 11. #11 by deo_co_ten on 2011/03/04 - 14:29

  “Một dân tộc mà việc gì tất tật từ lớn đến bé, cất được cái nhà, đào được cái hố tiêu, nhận dăm cân gạo cứu đói cũng đều mở miệng “nhờ ơn đảng và chính phủ”, tin thờ mù quáng vào một con rùa già ghẻ lở thì khó bơi thoát khỏi cái ao làng, chứ nói chi đến Hoa Nhài hay Hoa… Cứt Lợn. Trích http://www.truongduynhat.vn/2011/03/rua-hoa.html“.
  Bắp Ngô yêu, Hoa Cức Lợn revolution của em ra ngoài quán Bựa rùi này, hô hô, hay bác I cũng là bựa viên lun ta

 12. #12 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 14:30

  @Nhất râm: phố Chả Cá chứ đéo phải phố Lã Vọng đâu.

  bỏn kể là vì cửa có tượng anh già câu cá, bị vu là tượng cô Nha Khương Tử nên dính mẹ tên Lã Vọng thui.

  mới cả cà cuống ăn mới bánh cuốn nhiều hơn là chả cá

 13. #13 by datdeo on 2011/03/04 - 14:33

  @Cụ 9: anh cũng chào cụ cái, nói cách khách sáo là anh rất hân hạnh được gặp cụ và chi bựa. hẽ hẽ mà cụ thông củm, vào quán bựa đéo phun bựa cô Lài mới bà Zì lại chửi là nhạt thì bỏ mẹ, hẽ hẽ


  @Vìa: ừa anh quên mẹ, vàng son cái gì chả đúng. Xin lỗi cào cào phát

  @bàn về chuyện ăn uống thì anh ủng hộ tư tưởng là ăn uống nó phải đúng điệu, thịt chó phải có mắm tôm, rau húng ví dụ thế. Dưng mà nói về cái đúng điệu nó cũng vô cùng bỏ mẹ, mỗi vùng ăn mỗi kiểu. Tỉ như các anh hai nam bộ húp to phở phải có giá trụng nhưng mịe bảo thằng bắc kì ăn vậy nó chửi chết. Vện anh dân nam nấu nhiều khi anh đéo ăn được nhưng vưỡn phải cười tươi vì cỏn bảo đấy là cách nấu của nó, biết làm sâu?

  Về sách bàn các món ăn thì anh thích quả Món ngon Hà nội của Bằng Vũ hơn mấy bài của Tuân Nguyễn. Chả đồ nho, nhiêu khi làm hơi quá. Mà phàm là thú ăn chơi, kĩ quá nó mất cái vui.
 14. #14 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 14:33

  Còn cà cuống bô lão Mít muốn chén thì mua ở Thái lan , nhà anh được người ta cho 1 rổ , nhìn đã thấy sợ rồi chưa nói đến ăn @ Nhất Cư


  Lạ nhở thế lúc ở Lừa Nhất công tử Hà Nội à. Quê anh thì hùi còn nho nhỏ anh vưỡn thường đi bắt cà cuống chơi (chơi chứ không ăn). Đến tận 199x vẫn thấy còn cơ.
 15. #15 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 14:37

  Ở đây có tên Bựa Thanh Hóa nầu không ló mặt dạy chi bộ ăn cá gỗ vừa đúng điệu vừa phòng xa cái hehe

 16. #16 by DG on 2011/03/04 - 14:39

  Đù má dòm các cô nổ về cào cào mới lại châu chấu mần anh nhớ tuổi thơ rùi tức dái quá, vầu nổ phát cho hoành nầu, hẽ hẽ hẽ đĩt cõn mẽ!

   

  Trước khi nổ, anh có nhời chào thân ái đến vàng son Cào 2 nhát nhế, hehe anh muốn vặt hai cái càng của em quá đi thôi.

   

  Anh cũng cảnh cáo luôn là cứ cào cào mới châu chấu mới chuồn chuồn mới thằn lằn là dễ bị đụng chạm lắm đới, hehe nói năng không chuẩn là bị quy tội cạnh khóe đới!

 17. #17 by nhất on 2011/03/04 - 14:39

  @Via

  Ý anh khuyên Mít là mua ở Thai cho dễ, cần đéo gì phải xin xỏ bọn ở Lưa, cứ làm như quý lắm. Đúng là hồi anh nhỏ, ở HN chấu chấu – mà cô CaoCao nhầm là con cào cào,- cực nhiều, con cào cào cũng thấy. Nhưng cà cuống thì hiếm, anh chỉ nghe bỏn nói ở lăng Ông cụ có , chắc vì ở đó buổi tối sáng nhất nên nó bay về nhiều. Chưa bao giờ anh bắt được.

 18. #18 by DG on 2011/03/04 - 14:40

  (1, tham luận cào cào)

   

  Thưở bé, anh dất thích chơi trò bắt được con Cào cào voi (là dạng cào cào dưng bự cỡ đại tướng quân!), rùi ngắt con bà nó hai cái cánh lụa (tức là cánh mỏng, nằm trong cánh chính, giống như quả coọc xê mầu tím hoa sim của Thi Còi í), rùi thả.

   

  Thế là mặc dù trông cỏn rất hoành tráng, con nguyên bộ cánh, dưng lại đéo bay được, dù oai phong chả khác đéo giề giang hồ Fồng, à!

   

  Cỏn cứ  lạch bạch lạch bạch di chiển bằng hai chân, trông rất bùn cười, y hệt con Trạn Khắm, à!

   

  Đối mới cào cào bé, thì có trò ngắt cánh rùi đến ngắt càng rùi hehe ngắt luôn quả bụng của nó cho chim sâu của nội chén, dã man chưa? mọi rợ chưa? à!

  (còn, ngắt mẹ cồng không gì con Vìa gay nó lại ngứa mõm, hehe)

 19. #19 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 14:40

  @Vìa mặt ./: cá gỗ là dân nghệ chứ? Thanh Hóa hồi trước, thời con tàu chạy suốt mùa xuân là có 2 món đặc sản là Gà cắm tăm mới cả Bánh Chưng đất rất nổi tiếng hehe

  @Dẹo: Bằng Vũ hay Sơn Băng nhể? lâu ngày mỗ quên mẹ

 20. #20 by DG on 2011/03/04 - 14:41

  (2, tiếp về cào cào)

   

  Mấy món nhậu gì mà cả cào cào châu châu mới cả bọ xít, anh đéo nuốt nổi, thà chơi mẹ thịt chó còn nguôn hơn, à!

   

  Còn cái trò, (hehe anh chơi mới tụi con gái nhế) là bắt được con chuồn chuồn voi (địt mẹ, tức là chuồn chuồn to cỡ đại tướng quân! mà sao cái đéo gì to cũng gọi là voi nhở?), rùi vặt cánh, rùi hehe vặt luôn quả đầu lâu rùi chôn xuống đất!

   

  Thời thởi, anh cũng ngây thơ tin rằng sau này củ đầu lâu con chuồn kia sẽ thành hạt cườm, tức là nó thăng, hehe gái  nói thế thì anh tin chứ anh biết đéo!

   

  Địt mẹ sau nầy mới biết được rằng vĩnh viễn cái đầu lâu kia chỉ là một đống thịt không hơn không kém, cườm cườm cái mấu lồn, hehe!

   

  @ Trạn Khắm: Đã được chơi trò cho con chuồn chuồn bú buồi hay là bú zốn chưa em?

 21. #21 by minhhuong on 2011/03/04 - 14:46

  http://www.truongduynhat.vn/2011/03/rua-hoa.html“.
  Bắp Ngô yêu, Hoa Cức Lợn revolution của em ra ngoài quán Bựa rùi này, hô hô, hay bác I cũng là bựa viên lun ta
   @ Dặt

  ——————-

  Xời, bác này thì bác í lạ đéo gì em trên FB, em ấn like website riêng nhà bác í lấy lòng roài mà
   

 22. #22 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 14:47

  @ Dê Gay: Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi, trò này mà chơi mới gái thì là nhất đó nghe hí hí

 23. #23 by minhhuong on 2011/03/04 - 14:48

  Ở đây có tên Bựa Thanh Hóa nầu không ló mặt dạy chi bộ ăn cá gỗ vừa đúng điệu vừa phòng xa cái hehe @ Via
  —————-
  Ơ, cá gỗ là của bọn Nghệ An, sự tích là 2 cha con cùng đỗ tiến sĩ, chứ Thanh Hoa là thế đéo nhở? 
 24. #24 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 14:48

  Dê Gay biết chơi trò Cô Tiên Nhặt Được Tiền hông? hehe

 25. #25 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 14:49

  hehe đéo gì Dái Ghẻ từ hùi mất quả ai phôn Khựa đâm ra cứ hằn học cạnh khóe xách mé mới các bựa nhế!

  mỗ ai ủi mấy câu đâm cũng bị ghét hehe

  hồi hổi ở quê cô hay chơi trò nầy mới ếch phỏng? hehe

 26. #26 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 14:50

  @ Bắp Ngô: ừ nhầm hehe. Thanh Hóa là Ăn Rau Má Phá Đường Tàu hehe

 27. #27 by damnmage on 2011/03/04 - 14:54

  Hehe Chạn, tuyên ngôn phở chín là của Nguyễn Tuân. Linh đơi: http://music.vietfun.com/trview.php?cat=13&ID=8075

  Cha chả hâm y Gì TT, chắc cũng định khai hóa văn minh khỉ mẹ gì đó, dưng văn dài lê thê, thích hợp với bọn siêu jà hói kiểu 2m, hehe.

  Còn Bằng Vũ có con Miếng Ngon Hà Nội, cũng có bài về phở, cô Lam Thạch cũng có nữa. ĐM, tầm phầu, như chiện cụ Dùa.
 28. #28 by datdeo on 2011/03/04 - 14:55

  @Tran: của Bằng Vũ . Xem ở đây nhá http://thuvien.maivoo.com/Bai-viet-c3/MIENG-NGON-HA-NOI-THAY-LOI-TUA-d2532


  Mịe nếu là dân bắc kì thoát lừa mà đọc mấy bài tả cháo lòng tiết canh mới lại bánh cuốn vươn vươn mà đéo bùi ngùi bùi ngùi ngồi thẫn ra một lúc vì nhớ nhà rồi tiếp đó là nước dãi chảy thành dòng xuống… dái vì thèm thì anh đéo làm người hẽ hẽ. Còn Tuân Nguyễn cỏn có bài đéo gì tả cách ăn phở thịt người ở Nam Định ghê bỏ mẹ.
 29. #29 by Dom-dom on 2011/03/04 - 14:58

  Các cô chú ý phần lồi lồi da ở nửa dưới khung hình nhế.


  (ảnh chụp 198x, x<5)


  @ Vìa
  Ùi có điếu gì mờ tự hào cô. Trẻ con là phẩy chim sun dái săn mới khỏe nhế cô. Chắc cô chưa có con giai hở, nhẽ vợ cũng điếu có nốt. Tintin quá thể he he
 30. #30 by minhhuong on 2011/03/04 - 14:59

  Xời, em vào quận 13 ăn bánh cuốn vô tư, cũng … bắt bọn quán vác chanh ra để vắt như ai  

  Hôm qua vừa trên trển về, lặc lè lặc lè tội ăn quá nhiều thứ

 31. #31 by DG on 2011/03/04 - 15:02

  Thời thởi 4,5 tuổi, anh có con bạn gái, hơn anh hai năm!

   

  Nhà anh mới nhà cỏn cùng ở trên đồi, suốt ngày hai đứa chí chóe chơi mới nhau, chui vườn mới nhau, hehe loãng mạn hông thể nầu tả xiết.

   

  Cỏn zất thích chuồn chuồn, anh thường bắt cho cỏn để lấy lòng. Hôm nầu may mắn bắt được chuồn ngô đại tướng quân thì anh thửa riêng để chơi, còn bắt được chuồn chuồn kim thì hehe anh dâng tặng nàng.

   

  Bữa, anh mới cỏn thi nhau mần bài tập về nhà, đứa nầu thua thì phải chịu cho đứa kia cầm chuồn chuồn ngô chích đéo đâu thì chích, thời thởi tắm mới nhau còn truồng nhồng nhộng nữa là!

   

  Địt mẹ đứa nầu nghĩ mất dạy nhế, hehe!

   

  Khi cỏn thua, anh châm chuồn chuồn vầu rún cỏn, cỏn phanh áo lên cho anh châm rùi cười ra nước mắt! (địt mẹ giờ anh mới tiếc, sâu hồi đó không châm mẹ vầu bướm nó phát nhỉ? vừa được dìn bướm vừa được châm, hehe)

   

  Đến lúc anh thua, địt mẹ không nói không rằng cỏn tụt mẹ quả quần đùi hoa của anh, châm ngay buồi!

   

  Ui nó vửa tê vửa đau vửa phê, hông tả nủi!

   

  Anh hỏi, địt mẹ mầy chơi ác, sao hông châm rún tao?

   

  Cỏn cười, châm cặc mới thích!

   

  Anh cười ầm vang dư bò đái tấm tôn, đéo phét! địt mẹ con người nhớn!

 32. #32 by minhhuong on 2011/03/04 - 15:03

  Mà thế đéo nào chủ đề đương là Vàng + tịch thu Vàng, tự dưng lái mẹ sang Cà Cuống với bánh cuốn là sao ta

   

  Anh Dũng hỡi hời, đâu roài đâu roài

 33. #33 by Do L on 2011/03/04 - 15:04

  Dái ghẻ hóng chán díu chịu đc.
  Con màu vàng vằn đen đuôi như máy bay trực thăng call là chuồn NGÔ. trò vui nhất thiên đàng là ngắt đuôi và cắm cọng cỏ may vào cho nó bay là là…Nhân chi sơ tính bản ác – Nhân chi sơ là sờ vú gái.

  Nhất @ dìm hàng anh là mãi mãi khó khăn. Vì anh là bách nghệ kinh qua đéo phải nổ như Dì. Ngay như cái nghề cô nổ vang dời là may mặc hay may túi xách thì tuyền bộ lu xu bu của VT dưới tay anh hết. Nhé. anh chỉ đíu biết vặn vô lăng xe 4 bánh thôi vì nếu biết thì anh chẹt chết hết con mẹ bọn Văn vật 1k niên nhà cô roài.
  Cô đi chén chả cá mà 100k xuất là 2001 phẩy ? Nhà đấy trước 199x còn tạm đc (nhưng thua mama anh) bây giờ ăn khác đéo gì bìa carton sau khi nó mở thêm 1 chi nhánh bên Ng tộ trường.

  Chi bộ, nhất là cô Via với cô Trạn : Đéo có nhà quê thì cũng đéo có HN nhà các cô đâu hehehehe Đa phần các món ngon nhất thì toàn từ rừng – núi – biển. HN có cái lìn bà tèo treo lên cây.

 34. #34 by datdeo on 2011/03/04 - 15:05

  @Hương vàng son: anh nghe bẩu ở Ba Lê có khá nhiều quán ăn bắc vưỡn giữ được phong vị quê nhà? anh trên đường hành tẩu giang hồ cố kiếm mỏi con mắt mà đếch có được quán nào chính hiệu con cào cào cả, toàn bị pha tạp, chán. Bánh cuốn chỗ anh cũng có nhưng nó đếch như anh mong muốn, mà một khi đã vậy em nên đọc qua đoạn anh Bằng Vũ vật vã giữa sài thành nhớ cháo lòng Hà nội thế nào, mỗi lần ăn phải một bữa cháo lòng của con mẹ ba tàu nấu giở lại càng gia diết nhơ cháo lòng hà nôi… hẽ hẽ. Mà cảm giác đó chắc giống bà Zì mỗi lần đi chơi phò lại càng nhớ Mai hiu và Thuy kiu hahaha

 35. #35 by Dragonfly on 2011/03/04 - 15:12

  Anh Dũng hỡi hời, đâu roài đâu roài@ Hương Bện Lơ

  —————
  Câu gọi Zũng Hói của em nó là sự khẳng định em hiểu những jì anh chửi bọn Bựa tin tin ngu si hóng hớt ăn cứt nát kia như nầu. Hệ Hệ

  Cào
  ———————
  Đầu em có bao nhiêu Ghi? Nếu em tiếp thu những cái bullshit như con cào cào con nào con đực con cái rồi con nầu là con muồm muỗm phỏng có ích gì? Hay em phí bộ nhớ vào những thứ vô bổ? Hệ Hệ
  Em được gì ở anh hay không tự em hiểu! Em chường mặt ra đây cũng là cái đang quí zồi. Chúc em sáng hơn chút. Hệ Hệ

 36. #36 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 15:13

  Hé hé vậy là trò của Dê Gay khác trò của bọn anh dồi. Quê anh hùi ấy, tụi nhỏ thường chơi đua chuồn chuồn: vặt nửa cánh nó rùi thả xuống nước cho bơi. Chuồn chuồn bơi rất kém, chỉ được một lức ướt cách là phải chịu nghỉ, nên bọn trẻ mới truyền khẩu một câu bịa rằng: chuồn chuồn cắn rốn (thì) biết bơi. Trước mỗi cuộc đua là tụi anh lại vạch áo cho tụi chuồn cắn vầu rồn rùi mới bắt đầu, hí hí hay lắm nếu rủ được tụi con gái chơi cùng.

 37. #37 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 15:13

  ớ con Đồ mặt Lờ kia, ai nói đéo gì quê mới tỉnh đâu hử con kia? đéo gì chạm nọc hử? hehe

  @Đom: hổi hổi Vìa bị sa đì mà đéo nhớ, khoe bị lố đấy thui

 38. #38 by Do L on 2011/03/04 - 15:13

  Dặt dẹo@
  Ai bẩu cô cô cởi dầy cởi tất nhét vào mồm nó.
  Ba lê sẽ có quán ăn ngon đúng khẩu vị vùng miền VN khi anh với Hương Điêu mở quán. Nhé.

 39. #39 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 15:13

  Gầm Trạn khắm lỗ đít kia, bánh chưng đất và gà cắm tăm mà là sản phẩm của Thanh Hóa à?
  Đó là đặc sản của Hải Dương thằng đần độn kia ạ!
  Đặc sản của Nghệ An là Cá gỗ, cái này thằng đần độn là mầy nói đúng
  Đặc sản của Thanh Hóa là …. rau má, rau má mầy nhập tâm đi!
  Lá rau má của Thanh Hóa to bằng cái …. lá sen mầy đã bao giờ thấy cứt đâu mà nổ!

 40. #40 by DG on 2011/03/04 - 15:14

  Trò cô tiên nhặt được đồng tiền là như nầu con Vìa Gay kia, bốt anh thưởng lãm phát nầu!

   

  Cá gỗ, hehe là một cụm từ để chưởi đểu Hà Tĩnh!

   

  Có nhiều cách giải thích, nhưng nói nôm na, là đéo có gì ăn, ông bố mới đẽo con cá gỗ, treo lủng lẳng trên bàn. Đến bữa ăn, đám con háu đói cư giả vờ gắp một nhát rùi chấm nước mắm rùi đớp cơm độn thùm thụp!

   

  Rùi như tay đồ đi thi như cô Hường đã gợi ý.

   

  Hehe đó là một thuyết về mấy cái mẹo vặt vượt khó thời khốn khổ của dân đói mà thôi! Từa tựa như thủ dâm cho mắt mới mũi thôi!

   

  Rau má, gà cắm que, nem chua là đặc trưng của Thanh Hóa, hôm hổm anh gặp em ẻm, hỏi em quê đâu.

   

  Ẻm đéo nói.

   

  Anh nghĩ, địt mẹ cỏn khinh người, hỏi ẻm tên gì?

   

  Em bẩu, em Hoa Thanh Quế!

   

  Mãi sau anh mới phát hiện ra là Quê Thanh Hóa, địt mẹ gái đã điếc lác rùi lại còn chơi chữ, đéo đỡ nủi!

 41. #41 by Dom-dom on 2011/03/04 - 15:14

  @ Vìa : Thời thởi có lẽ là khổ nhất thiên đàng Lừa, mờ pa ma cô nuôi cô có ngấn được là cố gắng lắm đới. Chết cười với quả dép rộng quá khổ, cái bệnh tiết con mẹ nó kiệm của các ông bố bà mẹ thời thiên đàng đây mờ. Mua cái điếu gì cũng phải tính cho con nó dùng được trong vài năm. Nhẽ chỉ làm hàng, để chụp ảnh chứ đi thế điếu, rộng thế nhấc chân lên rơi mịa hị hị.
  Bộ quần áo liền mảnh kiếm khó phết đới. Con Anh lúc ấy tuyền mặc bộ đồ can hàng trăm mảnh, giẫy một cái nó sứt chỉ hàng đống, báo hại vện Anh suốt ngày khâu khâu vá vá.

 42. #42 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 15:15

  Chuồn chuồn thì bọn anh chia làm 6 loại: chuồn chuồn ngô to bự, chuồn chuồn nắng hay bay thành đàn trong nắng, chuồn chuồn ớt đỏ như quả ớt, chuồn chuồn vàng, chuồn chuồn đen và chuồn chuồn kim nhỏ xíu dễ thương.

 43. #43 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 15:18

  địt mẹ Thứ đúng là cái loại đéo biết gì.

  ngồi yên đây để các bựa khác dạy cho xem ở thanh Hóa có gà cắm tăm mới bánh chưng đất không nhé!
  địt mẹ nghe bần nông nói buồn ỉa đéo chịu.

  Thứ ngồi ngoan mà học nhế, mỗ đi ỉa cái đã

 44. #44 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/04 - 15:19

  Ghẻ spam cho anh hỏi cái, ngó lại cái ảnh Via xem có phải con bị sa ruột không. Trả lời đúng ý anh thì anh chửi cho mà nghe

  Còn cá gỗ là vừa ăn vừa nhìn con cá gỗ rồi vừa ăn vừa chép miệng( chắc cá chép gỗ) thằng con thèm quá chép mấy tiếng, thằng bố mới nạt thằng con: địt mẹ thằng ăn mặn
 45. #45 by DG on 2011/03/04 - 15:19

  hehe đéo gì Dái Ghẻ từ hùi mất quả ai phôn Khựa đâm ra cứ hằn học cạnh khóe xách mé mới các bựa nhế!” @ Con Trạn Khắm.

  Châm châm cái lìn bà tèo nhà cô ý, anh đã nói là động đến Cào cào mới chuồn chuồn là dễ động chạm rùi mà, địt mẹ!

  Tự cô cho thế nào thì nó là thế í thôi, hehe!

 46. #46 by Do L on 2011/03/04 - 15:19

  Dô tá dô ta
  Thanh hóa quê ta
  Khu 4 đuổi ra
  Khu 3 đuổi vào
  Chạy sang bên Lào
  Lào không chấp nhận
  Đùng đùng nổi giận
  Lập quốc ra riêng
  Thủ đô thiêng liêng
  Là đền Bà kiệu
  Quốc ca chính hiệu : Dô tá dô ta
  Tải sản quốc gia : Toàn là núi đá
  Biển khơi lắm cá : 10 mẻ 2 cân
  Nhân dân chuyên cần : Ăn toàn rau má
  Nền công nghiệp hóa : Là phá đường tàu

  ui đéo nhớ nổi. Cháu Lờ kính xin lỗi hương hồn cô.

 47. #47 by minhhuong on 2011/03/04 - 15:20

  Ơ sư bố Dái Ghẻ nhận vơ cá gỗ về Hà Tĩnh kìa

  Cá gỗ là xuất phát từ Nghệ An, bắt đầu là 2 bố con đi thi cùng đỗ tiến sĩ, và tên 2 cụ này được khắc lưu ở Văn Miếu, giờ vẫn còn nhá.

   

  Ngày xưa Nghệ An – Hà Tĩnh có 1 thời gian nhập làm 1 tỉnh, cho nên Dái Ghẻ mới bị tưởng bở thế . Oan cho Hà Tĩnh quá thể  

 48. #48 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 15:20

  Bắt chuồn chuồn cũng có nhiều cách. Khó bắt nhất là chuồn chuồn ớt và chuồn chuồn nắng, tụi nó không dính mồi nếu câu xoay mà phải bắt bằng tay khi tiến lại nhẹ nhàng phía trước và tóm một bên cánh. Hùi ấy anh thường bắt chuồn chuồn bằng nhựa mít.

 49. #49 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 15:23

  Mà mấy cái thằng Bựa thối khắm lỗ đít kia đừng có mà bàn chuyện cào cào, châu chấu với lại tôm, tép nhé!
  Lại giống như câu chuyện thầy bói xem voi mà Sư phụ anh đây vừa lên lớp cho cu Gầm Trạn thối khắm lỗ đít đấy!
  Toàn 1 đống có tâm hồn ăn uống cả, chỉ bàn chuyện ăn uống là tài. Đang bàn chuyện vàng bạc lại rẽ sang chuyện ăn uống là sao, là sao?

 50. #50 by DG on 2011/03/04 - 15:24

  Địt mẹ đang vàng mới đô chuyển sang cào cào châu chấu yêu đéo chịu được!

  Nhẽ phẩy cảm ơn em Cào 2 nhát phát nhở?

  @ Hường: Há há đúng là Hà Tĩnh buồn cười điếu chịu được, em nhẩy?