Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 11:30

  ui nếu ít nữa Bê hâm hâm lên, địt mẹ bố đường cùng thì bố cho ăn cứt hết, chơi luôn bài làm thật chứ đéo đòn gió nữa, sai cô Rich cấm mẹ buôn bán vàng ngoài Bank thì ngày tiến lên Thiên đàng part 2 nhanh lắm.

  địt mẹ rùi ăn đéo dám ăn, chỉ dám ỉa thôi hehe

 2. #2 by minhhuong on 2011/03/04 - 11:30

  Còn chuyện nhạt, hehehe đúng mẹ

  Dạo này mình hóng Dũng hói hơn cả lão Bựa nhiều

 3. #3 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 11:31

  Thằng ngu nào nghĩ ra cái sáng kiến đúc tượng đấy!
  Sao không đọc cái tin cái tượng phật gì đó ở trong An Giang í, bị tịch thu nhé, bị đi tù nhé!
  Bê mới là dự thảo thôi, đang thăm dò dư luận, khi cấm là cấm tuốt … nó sẽ đưa ra định nghĩa cụ thể cấm những loại vàng kiểu gì!
  Mà kể cả là không cấm nhé, luật Lừa củ chuối lắm khi lí bí lên là nó trưng thu, trưng mua hết!
  Mấy thằng đầu bò tụi bây không nhớ là Quốc hội đã thông qua luật Trưng thu, trưng mua từ mấy năm trước rồi hở?
  Chỉ cần có biến phát, là mấy thằng như cỡ Tướng thối, Chín cu, Dũng hói, Em Em, Trạn rửa bát … bị nhà nước trưng thu tiền, vàng, ô tô ngay!
  Tụi bây bị đưa vào sổ đen hết rồi đấy!
  Liệu liệu cái thần hồn!

 4. #4 by nhucsip1 on 2011/03/04 - 11:32

  Ui, mịa cha chi bựa, anh Cẩm bựa xâu quả xà phòng 72 hình vuông đúng dư ký ức của Sịp. Sịp ngày ấy không phải tắm loại này dưng mà xóm giềng tuyền chơi loại này tắm giặt tùm lum.

  @Bất Minh: Khoảng 1983 thì vàng chỉ, xâu thành dây cứ tính thành 1 cây, đã trở thành phương tiện trao đổi chính của con buôn thời thiên đàng.

  Sịp vẫn nhớ như in cái xâu ấy lúc bà già bán nhà, người ta mang vào “bao nhiêu nhẫn nhưng lại có cái không tròn mà lại làm thành cái móc giống móc túi của bố”

  Huhu. Sư chi bựa và TT.

  @ anh Lài Bẹn: dạo này anh cũng đéo có tham luận nào za hồn. Anh tuyền chửi và góp mồm chửi con Zì. Chẳng za đéo giề cả. Nhục mặt cái zân Phồng. Anh làm thế nào cho Sịp noi theo chứ đừng để thế. Nhục mẹ cả sịp.

 5. #5 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 11:32

  À quên mẹ!
  Trạn rửa đít chứ!
  Đính chính lại phát!

 6. #6 by Dragonfly on 2011/03/04 - 11:33

  ĐM cô Via, cô Lài, nếu các cô tự thấy mình đã “hấp thụ” đủ thì có ai bắt các cô phải đọc thêm?

  Nhạt cái dầu bòi các cô ấy. ĐM xem cồng của Lài từ 2008 đến giờ, cô có hấp thụ cái bòi. @ Gẻ
  ———————
  Địtmẹ, anh cần đéo gì hấp thụ mấy cái dở hơi cám lợn ở đây. Anh lên đây để xả stress mà thôi. Thấy con Zì Mọi Zợ hở chỗ nào thì anh phang chỗ đấy cho chi bộ nhìn rõ cho vui thôi, việc đéo gì anh phải mang hiểu biết của mình ra tranh khôn với lũ nửa người nửa ngợm nhà các cô.Địtmẹ, một lũ thất bại, ủy mị.Hệ Hệ

 7. #7 by Tèo on 2011/03/04 - 11:37

  @ Chí,
  Ơn Đảng, ơn Chính phủ

  Từ chỗ Cụ Bá ra đi để lại
  Ba Đồng Chinh Bằng Tôn

  Sau các đại hội vi, vu rồi vui

  Bây chừ là
  Hùng Dũng Sang Trọng … Rứa

  Nhẽ Nghiệp của đảng ta đã lên … đỉnh?

 8. #8 by Tơn on 2011/03/04 - 11:39

  Cồng của Lài mỏ thúi thì chất hơn Sư Thứ mới Kèn Dài chút đỉnh há há há.

 9. #9 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 11:39

  Một phần lớn trong cái bất hạnh của xứ Lừa là các con Lừa ranh luôn nghĩ mình quá giỏi, các thứ quanh mình đều thường quá, có đéo gì phải nghĩ. @ thằng Đàm


  Ơ cái con này hay nhở, giỏi thì phải khiêm tốn nhận mình giỏi chứ đéo gì khốn nạn đến độ nhận mình dốt? Anh Via của cô hổng phải giỏi nhứt dưng cũng thuộc loại dất giỏi đấy. 

  Để tạo đà tâm lý thoải mái cho các bựa viên mới tham gia quán bựa gạt bỏ đi phần nào nỗi sợ hãi bản năng, anh quyết định sâu hàng tại đây (ti nhiên sau đó anh sẽ gỡ xuống hehe), một phần để cho con Đàm mặt lồn ở trên hình dung ra đcm đẳng cấp của anh. Các cô chú ý phần lồi lồi da ở nửa dưới khung hình nhế.

  (ảnh chụp 198x, x<5) 10. #10 by Dragonfly on 2011/03/04 - 11:40

  @ anh Lài Bẹn: dạo này anh cũng đéo có tham luận nào za hồn. Anh tuyền chửi và góp mồm chửi con Zì. Chẳng za đéo giề cả. Nhục mặt cái zân Phồng. Anh làm thế nào cho Sịp noi theo chứ đừng để thế. Nhục mẹ cả sịp.@ Sịp

  ——————
  Địtmẹ, em đéo hiểu ý anh zồi, khi anh im như vụ con Zì Mọi Zợ nói về bất động sản, nghĩa là cỏn đang có tham luận chất. Anh không tham luận không có nghĩa là anh không biết mà nhiều khi thấy đéo có hứng. Hệ Hệ
  Cái gì cũng biết tuốt như 1 số Bựa húng chó hay đăng đàn ở đây sẽ làm vấn đề trở nên nhạt nhẽo. Hệ Hệ


 11. #11 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 11:41

  Thứ ở nhà bẩu vợ chịu khó cho muối vầu thức ăn coi. Đéo gì đùa nhạt mà chưởi cũng nhạt.

  Chán đéo chịu. Không thì bẩu Lài dồn mới Manh lét dậy chưởi bậy cho.
  Còn đùa khôn khôn 1 tý thì học bựa nầu cũng được.

  Đâu cứ nhất thiết học võ là phải ngu đâu nhỉ?

 12. #12 by Cào Cào on 2011/03/04 - 11:42

  @ Lài: Hôm trước thấy Lài nắn gân Cào Cào phỏng? Hay không thấy Cào Cào nhắc đến tên Lài nên dỗi?

  Thế thì cho Cào Cào xin lỗi nhé, bổ sung thêm cái còm trước của Cào Cào: Quán đây có anh Lài mồm ..rất giỏi spam.

  @ Ciao Chi bộ: Em vẫn hóng đều, nhưng không dám cồng nhiệt liệt, vì chưa dám ra gió nhiều. Chúc chi bộ vui vẻ, chửi nhau ác liệt hơn.

 13. #13 by minhhuong on 2011/03/04 - 11:43

  Ôi nhìn Sư Thứ dọa tịch thu vàng đô của tụi Dũng Hói với TT kìa

   

  1. Dạng lo xa như Dũng hói thì tài sản đem ra nước ngoài cất từ năm ngoái năm kia năm kìa hết mẹ nó rồi, còn đéo đâu mà tịch

  2. Từ năm ngoái đợt cảnh báo WW3, lão Bựa đã đem tài sản ra mua …. sáng chế (dư cái thuốc đéo gì làm tóc đen í nhở ), tức đổ hết mẹ vào sở hữu trí tuệ, cái này TW tịch thu làm mắm à

   

  Chỉ những con giời ngây thơ dư Thứ mới chết thôi

 14. #14 by Do L on 2011/03/04 - 11:49

  Ngành công nghiệp “cất tủ” của Lừa dismia tiêu thụ hầu như toàn bộ số vàng nhập khẩu.
  Lòng tin vầu Bê là một món quá xa xỷ đéo thằng lừa con lừa nào dám mơ ước hay sử dụng.

  Diêng anh tại thời điểm này hoan nghênh nhiệt liệt mọi chính sách nhằm tịch thu hoặc gọi là cái gì cũng đc miễn sao “quản lý” hết được ngành công nghiệp đặc trưng lừa kia.

  Thời thiên đàng đối với nhà các cô chứ nhà anh đéo bao giờ phải hưởng cái “thiên đàng” ý. Các cô biết lý do không? mặc dù nhà anh tuyền chi bộ dai là đéo bao giờ đc vầu bộ đội nhé.
  Dismia các cô đéo bao giờ biết. Dất đơn dản là cái “cống” nhà anh nó thông với “hỏa lò”
  Từ lúc mọc dăng tới hết 90 anh ăn đéo biết bao nhiêu là tấn kẹo socola của pháp lợn. Đơn giản là nhẫn với giấy toàn đc bô lão nhét vào trong, mà bọn tư bản có cái loại kẹo ăn kinh đéo tả vì nó cho cả diệu vào trong kẹo.
  Ui nhìn cảnh 1 bô lão bóc kẹo nhét ngay vào mồm trước mấy anh quan thuế và nuốt chửng. Anh kinh tới bây giờ luôn.

  Lờ khuyên các cô là nếu dám ước mơ thì tiết kiệm làm cái đéo gì. Dù sao những ước mơ của các cô, chỉ nhỏ nhoi thôi cũng “ngày mai” mới thành hiện thực.

 15. #15 by damnmage on 2011/03/04 - 11:51

  ĐM Lài chứ, không hiểu thì có phang cái dầu bòi. Thằng nào hôm nọ “em phải làm sao, em phải làm sao” để lão 2m lão ấy chửi cho một chập đới?. Tâm cái dầu bòi cô ấy, đồ chỉ thích ăn sẵn.

 16. #16 by Dragonfly on 2011/03/04 - 11:52

  @ Lài: Hôm trước thấy Lài nắn gân Cào Cào phỏng? Hay không thấy Cào Cào nhắc đến tên Lài nên dỗi?@ Cào

  —————–
  Em là nữ nhi phỏng ạ? 
  Anh thật, nhìn cái nhận xét của em nó hời hợt và rất non và xanh nên anh nói vậy chứ anh chai mặt mẹ, zỗi cái zề! Nếu em có bạn nầu bựa gộc em cứ tham khảo bạn í xem có đúng không? Anh có cái zở nói it tượt. Hệ Hệ
 17. #17 by Dragonfly on 2011/03/04 - 11:55

  ĐM Lài chứ, không hiểu thì có phang cái dầu bòi. Thằng nào hôm nọ “em phải làm sao, em phải làm sao” để lão 2m lão ấy chửi cho một chập đới?. Tâm cái dầu bòi cô ấy, đồ chỉ thích ăn sẵn.@ Gẻ

  ————————-
  Địtmẹ, ngu thì câm mồm đi. Không đọc còm anh cổ vũ Sĩ Jà Zâm Vs Zì Mọi Zợ à? Đồ con lợn. Thẩm như lồn. Hệ Hệ
 18. #18 by minhhuong on 2011/03/04 - 11:57

  Tâm cái dầu bòi cô ấy, đồ chỉ thích ăn sẵn. @ Đàm

  ———————

  dùng cụm “đồ chỉ thích ăn sẵn” không bao hàm đầu đủ lắm.

  Cụm “đồ ky bo kẹt sỉ lười ít chịu share” chuẩn hơn 

 19. #19 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 11:59

  À quên cái đoạn “em phải làm sao em phải làm sao” của Lài Mồm Thơm làm anh nhớ đến chỗ Vito Corleone tát thằng con đỡ đầu rùi nhại theo tển “what can i do what can i do” hehe đcm cười phụt dắm

 20. #20 by Dragonfly on 2011/03/04 - 12:10

  “what can i do what can i do” hehe đcm cười phụt dắm@ Vìa

  ————–
  Cái này anh lấy cảm hứng của Chris Norman để cho lũ con Lừa các cô hóng hớt chứ chó cứ sủa anh Chuồn cứ bay trên đầu. Địtmẹ, anh thấy Zũng Hói nhà kinh tế gia chợ giời tham luận sát nhất thì cấu đít cỏn khai sáng cho các cô hít zắm cỏn lấy tinh thần thoai. Hệ Hệ

 21. #21 by Do L on 2011/03/04 - 12:11

  Nhìn cái hình “tay nhặt lá, chân đá ống bơ” đầu gối thì đen sì vì bò quanh đường làng của cô Via mà chết cười.
  Lại còn khoe quả bìu to vì quai bị nữa mới sợ.

  Chuồn@ chửi chết con mẹ bọn tintin đi Chuồn. Mời Chuồn ly cà phê, ngọt dọng chửi tiếp cho hay nhé.

 22. #22 by Dragonfly on 2011/03/04 - 12:17

  Địtmẹ, anh đi uốn bia Dab với chó nóng C/o nhà em Ky yêu của anh đây. Chửi nhau với các cô đéo fê. Các cô hóng hớt mà ngu như vích ấy. ăn buỗi , ăn buỗi. Địtmẹ. Hệ Hệ

 23. #23 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 12:18

  Nhìn cái hình “tay nhặt lá, chân đá ống bơ” đầu gối thì đen sì vì bò quanh đường làng của cô Via mà chết cười.
  Lại còn khoe quả bìu to vì quai bị nữa mới sợ. @ Dò Lồn


  Hehe thanh thanh, đcm đang chuẩn bị tủi thân vì sâu hàng điếu có tên nầu bình cho nhát may được cô quan tâm cám ơn nhế cám ơn nhế. 
 24. #24 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 12:22

  Hùi anh còn nho nhỏ dư trên hình anh đã nghiện phin ảnh nặng rùi suốt ngày xem băng Mãnh long quá giang mấy cả chuột Micky, đcm giờ ấn tượng vưỡn chưa còn mồn một.

 25. #25 by Mit on 2011/03/04 - 12:23

  Chầu chầu….Cô Vìa pót lại Gloomy Sunday đê. 

  Ella Fitzgerald – Round Midnight

 26. #26 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/04 - 12:23

  Hóa ra con Vìa là cái à, thế đéo nào 3 tuổi đã phải dùng vải màn rồi nhỉ
 27. #27 by Bất MInh on 2011/03/04 - 12:25

  Ông tơn thời thởi ở đâu ra? Một phần do của dân nam Lừa còn giữ lại, phần khác là mua lại của bọn viễn dương. Dân nam Lừa ôm mộng thoát Lừa nên cần trữ nhiều ông tơn rồi dấm dúi mang theo xuất cảnh hoặc dong buồm ra khơi.


  Vàng, tơn, hột xoàn, nữ trang được đóng vào các lon gô… hé hé một loại siêu két sắt của nam Lừa, thả xuống cống, thả trong bồn nước cầu tiêu, …để bảo toàn tài sản. Lon gô là lon sữa bột trẻ em cực kỳ thơm ngon hiệu Guigoz, xuất xứ Phú lang sa. Đặc điểm là lon này có cái nắp cực kỳ kín, chục ngàn tơn cuộn lại cho vào đấy rồi đóng nắp thả cống vài tháng lấy lên vẫn khô cong. 
 28. #28 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 12:29

  Đây lại cái Gloomy Sunday

 29. #29 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 12:37

  Gầm Trạn rửa đít cũng biết chọc ngoáy Sư phụ phết nhỉ!
  Mầy đã nghe câu chuyện con voi giống cái quạt chưa hở?
  Vạch cái tai thối của mầy ra mà nghe Sư phụ kể đây này … 4 thằng thầy bói mù xem voi, sau khi xem xong mỗi thằng thầy tưởng tượng con voi 1 kiểu, không ai chịu ai … thế là uýnh nhau … Cuối cùng cả 4 tên đều phải đi đến thống nhất là con voi giống như cái quạt
  Thằng Gầm Trạn rửa đít đầu bò tối tăm kia, mầy có biết tại sao không hả?
  Mầy mà ngồi lý luận tay đôi với Sư phụ là mầy cũng phải nhất trí theo Sư phụ thôi thằng đầu bò thối tha kia ạ!

 30. #30 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/04 - 12:42

  Công nhận Thứ đùa cũng nhạt mà chửi cũng nhạt, như nước tiểu bọn chạy thận

 31. #31 by Mit on 2011/03/04 - 12:43

  Đây lại cái Gloomy Sunday@ Vìa
  Cám ơn…hehehe  Mít chưa nghe Billie hát Gloomy Sunday bâu giờ.  Tối khuya nghe mấy bài này mới hay làm sao….hehehe

 32. #32 by Do L on 2011/03/04 - 12:49

  Kao cào@
  em phẩy thay cái avatar đi, con đới là con châu chấu.

  Chi bộ già hói có còn nhớ ngày xưa chén bánh cuốn, chả cá, bún thang, bỗng xào v.v.v. với Cà cuống không ???
  Thời lờ mới xâm chiếm Nam lừa thì cả 2 miền vẫn còn. Mùa mưa, đèn cao áp đường băng TSN sáng rừng rực, Cà cuống bu vào. Ui bắt từng con đực, lấy cái kim khâu nhể tép dầu ở ức nó cho vào lọ penicilin.
  Bây gờ cái giống ý đéo biết Hn còn hay không chứ Nam lừa đéo còn. COn lừa còn chết nói đéo gì tới con Cà cuống.

 33. #33 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 12:54

  Bài Round Midnight cũng dất hay, Ella mà thanh Mít Đóc nhế

 34. #34 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 12:57

  Địt mẹ Thứ đúng là cái loại ngu còn hehe sính chữ.

  Phọt 1 cái cồng cũng tầm chương trích cú, có điển cố điển tích mà mỗ nói không phải khen chứ,hehe như đầu buồi.

  Địt mẹ thằng ngu. Check lại hàng đi đã rồi hãy nổ nhé!

  Về chịu khó đọc sách báo mới cả gúc mới cả xem thông tin đi (tất nhiên dững thứ mỗ nói ở trên là đéo phải from Bê nhế) rồi chịu khó vò đầu cho não có tý nếp nhăn đê.

  Địt mẹ đéo gì có cái loại càng già càng ngu.
  Thứ sinh hoạt quán bựa nhẽ chỉ như 1 thằng hề mua vui bằng mấy cái còm bần nông ngu đần nhạt nhẽo hoặc tình nguyện làm cái bô hứng cứt của chi bựa đặng có tý kiến thức về nhà chém gió hay sao mà vầu quán mãi đéo thấy khá lên nhỉ? Địt mẹ cứ như 1 thằng mõ làng mãi là sao?

  Địt mẹ, ngu thì ngồi im. Đừng cố gồng mình tỏ ra nguy hiểm để rồi càng ngày càng ngu hơn!

 35. #35 by Mit on 2011/03/04 - 12:57

  Bây gờ cái giống ý đéo biết Hn còn hay không chứ Nam lừa đéo còn. COn lừa còn chết nói đéo gì tới con Cà cuống.@ Lơ Lờ
  Hồi đầu 8x, Mít vưỡn còn thấy bán trong Sè Gòong.  Mấy bô lão của ma bên Tây chiên môn viết thư về nhờ mua dùm.  Trông nó kinh bỏ mịa.  Giống hệt con gián to, mà Mít sợ nhất trên đời là con gián….

 36. #36 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 12:59

  @Đồ Lờ: mỗ thấy kể ngày xưa có 2 làng uýnh nhau gần chết vì cãi nhau con nầu là cào cào, con nầu là châu châu đới hehe

 37. #37 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 13:08

  @Đồ Lờ: à mới cả bánh cuốn cà cuống ở Hà Nụi vưỡn cheo biển dưng đéo dám cồng phơm xem đấy có phải tinh của cỏn hay là hóa chất đéo gì đâu nhế. giờ cái đéo gì cũng dởm được hết rùi

 38. #38 by Do L on 2011/03/04 - 13:09

  Mít@ Thì hồi đó 8x í còn nhiều. Chắc pama Mít là bắc kỳ 54 thì mới biết chén món kỳ hương nài hehehe.
  Con cái thì chén thịt nướng cho các cụ chiêu diệu.
  Con đực thì cái túi xạ là cực kỳ quí. Bản thân tự nó chã có gì ngon, chỉ khi đi với vài món ăn và nhất là nước mắm pha thì nó mới trở thành bất hủ chả khác mẹ Dì thối.

  Trạn@ Cào cào – Châu chấu – Muồm muỗm là 03 con hoàn toàn khác nhau về hình dáng. Cãi nhau là thật ? hay chĩ là làm hàng thế ???
  Lờ ngày bé theo đám bạn nghèo bắt châu chấu về rang ăn như quà vặt nhà quê.

  Ui dismia nhà Dì, cứ nhắc tới ngày xưa.
  Bao giờ cho tới ngày xưa ? Bắc kỳ “bờ xôi, ruộng mật” aka Vũ =
  Món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Đời nó vật lờ bi giờ đéo phải Bắc Kỳ, đéo phải Nam kỳ mà thành con mẹ NIKE.

 39. #39 by Cào Cào on 2011/03/04 - 13:10

  em phẩy thay cái avatar đi, con đới là con châu chấu.” @ Do L.

  Thanks anh Lờ nhé, kekeke thôi kệ anh ạ, Cào cào hay Châu chấu gì cũng được!

  @ Lài: Em không muốn căng thẳng với anh, vì thú thật là sẽ chẳng được cái gì cả.

  Xem vụ chửi nhau của anh với các bựa gộc mà hãi , có thể “em non và xanh” nên chưa đủ trình để “thẩm” ý của anh chăng ?  Chứ nói thật là em chẳng thấy mình được gì cả .

 40. #40 by ongcu69 on 2011/03/04 - 13:13

  Cà Cuống@Lờ


  Hà nội vẫn thấy bán, nhưng không phổ biến, chỉ có thể tìm thấy trong hàng bánh cuốn. Giá (cách đây 1 tháng) 50,000 Ông Cụ cho 1 ông Cà Cuống.

  Đéo hiểu ổng thơm thế nào nhưng nhìn kinh bỏ mẹ, đúng như em Mít nói, ổng giống ông gián nhưng to và đen hơn. Hay ổng chính là gián xuất xứ châu Phi hehe
 41. #41 by Do L on 2011/03/04 - 13:14

  Cô Trạn@
  Còn đấy, nhưng thằng chưng biển thì nó bán axit của thailand.
  Dismia Trạn, ngồi một mình lạnh teo dái vào 5g sáng nhớ mama lờ.
  Biết con mình mồm lỗ đít nên mới gửi vào SG 2 con. Ui đéo biết mama khó thế nào mới kiếm đc 2 cái con cũ kẹc đới cho thằng con mất dạy ăn “Bỗng cuốn”

 42. #42 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 13:16

  @Đồ lờ: muồm muỗm thì không nói rùi. dưng cào cáo mới châu chấu thì ở nhiều nơi người ta hay gọi lẫn với nhau. là mỗ hóng thấy thế chứ biết đâu.

  dưng mỗ tưởng 2 con là 1? chỉ khác gọi tên theo từng nơi thui?

 43. #43 by Cào Cào on 2011/03/04 - 13:19

  Nhân chuyện vàng, em hỏi sang chuyện … ngọc cái.

  Đứa bạn em vừa được tặng 3 viên ngọc, viên thứ nhất là ngọc hồng lựu (rhodonite), trọng lượng hơn 122g, viên thứ 2 là ngọc mắt mèo (opal) tầm 115g và viên thứ 3 là ngọc tím (a me thyst) tầm 153g.

  Nó cũng như em, mù tịt về những thứ này, nó hỏi em về giá trị của 3 viên ngọc trên, em chịu.

  Bựa nào biết được thì trả lời giups em chút, em hỏi thằng Gúc nhưng nó dài dòng lắm, hic hic

 44. #44 by Do L on 2011/03/04 - 13:22

  9 Cu@ Tự thân con cà cuống nó thơm giống con bọ xít kekeke
  dưng có ai cho bọ xít vầu nước mắm pha đâu ợ.
  Nói thật 50k cụ chứ 500 iem cũng dám mua vì mọi sự so sánh là vết chân chòn trên cát hết.

  Đéo hiểu các cụ ngày xưa chết biết bao nhiêu con người mới ăn uống gia giảm sành điệu như thời 195x . Lũ tintin nó phá sạch.

 45. #45 by Cào Cào on 2011/03/04 - 13:25

  @ Do L:

  Theo em thì anh sai rồi, bức hình mà em chọn làm avatar là con Cào Cào mà, nó đây:

  Và đây nữa:

  Còn châu chấu, chính xác nó là con này:

  Nguồn ảnh em lấy trên thằng Gúc, không dẫn link nữa nhé anh Vìa?

 46. #46 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 13:28

  @Đồ Lờ: Người ta nghĩ đến ăn ngon sau khi đảm bảo được ăn no. Thời Thiên đàng đói rã mẹ họng ra thì lấy đâu ra mà tỉ mỉ mới cả cầu kỳ mới cả tinh tế hử cô.

  Bây giờ không đói nữa dưng hehe bần nông thì biết đéo gì ăn thế nầu là ngon, uống thế nầu là hợp? Địt mẹ cứ sính chỗ nầu được đùn thủi là sành điệu hợp mốt là đến hốc thật lực thui.

  Tại đéo gì tin tin mà cô trách bỏn?

 47. #47 by Do L on 2011/03/04 - 13:35

  Kaokao@ anh chết sặc với em thôi.
  Dù quán đéo cho cãi gái dưng em tin anh đi. Em biết tại sao dững đám ma, các cô con gái phải đội cái mũ gọi là mũ cào cào hông ? Vì nó nhọn giông cái ốc gói lạc rang húng lìu và nhất là giống đầu con cào cào hihihihi
  Em lấy avarta hình hai con đè lên nhau í là đẹp nhất. Nhớ là con đực là con bé nhé.
  Chuyện cào cào – châu chấu – chuồn chuồn với dế với ve với câu cá với tát ao với đào ngó sen Kaokao đừng cãi anh.

 48. #48 by Do L on 2011/03/04 - 13:46

  Cô Trạn@ Cô sai cơ bản.
  Ăn thời thiên đàng nó khác như cô nghĩ lắm.
  Một thời gian ví dụ 1 tuần đi, cô đi làm ăn vào cà men aka cặp lồng là chuyện bình thường. Tới chúa nhựt hoặc ngày lễ, vện bẩu chồng or con cái xin mẹ làm bữa cải thiện. Chắc chắn bữa  đó được nâng niu kỹ càng cho dù nó chỉ là 1 nồi canh thôi cô như canh Rau rút, khoai sọ, rau muống và cua đồng. Hay như bún riêu . Miến lươn.
  Cô có thấy có cái gì là phải phân phối hông cô ???
  Bún riêu bây giờ (bắc kỳ thôi nhé) nó cho cả thịt bò, heo, trứng vịt lộn.
  Nếu tintin ăn theo đúng pama nhà nấu thì bọn bán hàng bán đéo đc cho ai ???
  Lờ nhớ có 1 chương trình trên Du lịch và sống của bọn discovery nó giới thiệu 1 gia đình HN tiêu biểu nấu gì. Ốc nấu chuối mà có cả đậu bắp.
  Dismia mặc định chương trình đó luôn sai như báo SGTT của Rô xinh ca ngợi phở bắc của nhà Dậu SG.
  Đéo ăn thì thôi chứ đã mất công ăn thì ăn cho đúng.

 49. #49 by Mr. Tran on 2011/03/04 - 13:56

  @Đồ Lờ:

  vậy là cô hơi cực đoan rùi. món ăn được gọi là ngon hay không do khẩu vị đúng không?
  khẩu vị các nơi khác nhau dẫn đến sự gia giảm khác nhau. cũng đéo thể trách được bọn nhà hàng. nếu không gia giảm thế thì nó bán cho ai?

  dư mỗ vầu SG ăn phở chẳng hạn, đương nhiên không thấy ngon được. Tương tự bỏn ra đây cũng nuốt đéo trôi.

  việc thêm nếm các đồ ăn kèm cũng thế. cô thấy cần phải thế này dưng có người thấy phải thế kia. đúng không?

  hay cô lại định giống đồng chí gì gì đéo nhớ đưa ra chuẩn mực ăn phở: phải là phở chín, ăn mới bla bla ba…?

  không ổn, không ổn cô ạ

  còn mỗ bẩu bọn bần nông ăn uống ý, là bỏn chỉ quan tâm xem nhà hàng đấy ở đâu, vị trí đẹp không, ai hay ăn ở đấy và đôi khi hehe bao xiền?

 50. #50 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 14:01

  Cách gọi của quê anh thì giống y như quê em Cào Cào, hay là tụi mình là cùng quê hương chùm khế ngọt nhỉ Cào Cào ơi. Con trên avatar của em là con Cào Cào, còn con kia là con Châu Chấu nhế. Tên Dò Lờ sâu cãi em í nhem nhẻm thế hử, Cào Cào Châu Chấu thì cũng tương tự kiểu gọi Vịt Ngan thôi quan trọng đéo gì đâu?

   

  Mà Cào Cào nhế, anh hông chấp dững tên hâm hấp dư kiểu tên Chạn Khắm hay tên ngẫn ngẫn kiểu tên Sĩ Già Dê cố tình hiểu sao í anh, dưng mờ em là Vàng Son dạng ngời mà cũng thế là sâu là sâu hử? Cái chiện bót hình anh chỉ góp ý cho tên Mặt  ./ và dững tên nầu có ý biên bài nghiêm túc thôi chứ bựa viên thì quan chọng chó gì đâu em.