Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by Lucky on 2011/03/07 - 23:28

  @tattoo : chi co 2 nghiem .

  Ma lop 2 thi giai phuong trinh la sai phuong phap roi . Dang tim cach khac !

 2. #2 by Già Không Đều on 2011/03/07 - 23:33

  Ôi địt mẹ nghe cô Bựa mới đéo gì Ta Tu bô bô nghiệm nguyên mới phương trình 3 ẩn đéo gì mà Anh bồi hồi bùi ngùi quá đi, địt mẹ giờ này Anh mà nhớ được hằng đẳng thức là siêu mẹ nó nhân rùi, đéo gì số chính phương, tan , cô tan , xin xin cốt cốt ôi địt mẹ lô ra rít đéo gì nữa ui chu cha làm đéo gì nhỉ. Địt mẹ học mới chả hành rùi toàn ra buôn vàng buôn đất như cô Dom cô Dũng Hoái.

   

  Địt mẹ, cuộc sống suốt ngày cũng chỉ cộng trừ nhân chia, và thường xuyên hơn là phần tăm (%), hết phin, đéo gì phải căn bậc 2 bậc 3 mã mẹ bla blo đéo gì đau cả điền điên cả đầu.

 3. #3 by amalgamtatoo on 2011/03/07 - 23:38

  @Lucky:
   Làm gì còn cách nào khác ngoài cách mò hehe. Nhưng hơn nhau là lấy con bò loại nào để giới hạn tốt nhất thôi ( con ăn nhiều).
  Bài này thuộc dạng số học chứ có phải đại số đâu mà cấm học sinh tiểu học giải cách mò thông minh.
  Lâu quá rồi không biết anh có nhớ lộn không hình như trong đại số xếp nó vào loại phương trình không mẫu mực vì không có cách giải mẫu mực. Cái này không nhớ nhưng lười guc, chi bộ đừng ném đá anh

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 23:49

   Lởmkhởm thế jáosư. 2 trình 3 ẩn thì lấy chó đâu ra mà Nhời Jải Mẫu Mực.

 4. #5 by Lucky on 2011/03/07 - 23:39

  @ GKD : chào Cụ , nhầm chào anh

  @ tát tụt : chào cô , hố hố , nghe cô kiệm lời , Ky vãi mie dắm, làm cả tràng bảo kiêm lời

 5. #6 by Bắp Ngô on 2011/03/07 - 23:43

  Hé hé, chibộ thông cảm, mai em sẽ làm toán, giờ tâm hồn đương treo ngược cành cây, mơ mơ màng màng tắm chung với clip sex thôi

  Đương ngồi kiếm ý tưởng làm 1 quả clip ngắn thật ngắn. Nhạc nữa

  ui ui ui

 6. #8 by Mit on 2011/03/07 - 23:43

  Chào chi bộ dắm.  Cả ngày hôm qua đi theo xì-cút, về đến nhà rã mẹ cả cẳng. Bỏn đây nài, quãng 1300 phản động lớn bé tụ tập chơi bời trong một buổi sáng nắng ấm tại Huntington Beach Central Park.  Trong hình là lúc bắt đầu.

 7. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 23:44

  Hehe Zì vửa cọ rửa một số bộfận nhậycảm quantrọng xong rùi, vầu chưởi các cô fát cho thơm đít nầu.

  Các cô chầu cô Chau Ngo chưa? Gọi fát mà cô cổ “lên” ngay hehe. Co Tu chính là Chau Ngo đó. Các cô liệu liệu mà fátngôn về Toán Tiếc kẻo bị vả vỡ mẹ loa jờ.

 8. #11 by damnmage on 2011/03/07 - 23:46

  Cô Ky đến giải = đại số cũng sai bét be:


  x + y + z = 5x + 3y +1/3z = 100

  –> z = 100-x-y = 300 – 15x – 9y

  –> y = (100-7x)/4 = 25 – 7x/4

  7x phải chia hết cho 4 và 25-7x/4 phải nhớn hơn 0 –> nhìn qua đã biết có 3 nghiệm x = 4 , 8 , 12; tương ứng với y, z bằng nhiu thì cô tự tính ra.

  Còn giải bằng số học, sử dụng pp min-max loại trừ dần thì cô scroll xuống cồng của mỗ ở dưới nhá.

  ĐM, Toán hay ở chỗ nó có logic chặt, đúng sai đéo ai cãi được. Dưng mấy thằng được coi là giỏi toán nhất Lừa thì thở ra toàn cảm tính. Nhẽ mấy cỏn cũng bị quên không được dạy làm ông người. Mới nhớn đã bị sa đà vào dững thứ xiêu hình xiêu tưởng, hehe.
 9. #12 by Dom-dom on 2011/03/07 - 23:48

  – Bài toán của em Lắc kỹ đưa ra là một VD điển hình trong phương trình vô định nghiệm nguyên tên nào cũng phải học qua ở lớp 10 ngày xưa, bây giờ gọi là lớp 12. Giải theo số học nhẽ khó vì phải lý luận nhiều.
  – Bài toán em Miên Man đưa ra là ví dụ điến hình dạy ở lớp 6 về phương pháp giả thiết tạm, ngày xưa là lớp 5. Ngoài ra bài này có thể giải bằng pp chọn ẩn giải PT ở đại số.
  Số học có nhiều bài toán lý luận rất khó, gọi là mẹo, không biết mẹo thì giải mãi đau cả đầu mà điếu ra. Tiên thể đố các Bựa một bài toán yêu cầu giải bằng pp số học. Luyện giải đi cho não nó mềm lại. Đây này:
                             
  Yêu nhau cau sáu bổ ba.
                     Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.
                              Số người vừa đủ sáu mươi,
                     Cau mười lăm quả, hỏi người ghét yêu?

 10. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 23:52

  Địt mẹ Jà Đều fỉbáng Toán cái đéo jì thế?

  Đành rằng Toán đafần là vôbổ với most Lừa, zưng các thểloại như Sácxuất, Thốngkê, Vậntrù.. mà Lừa đéo biết thì mãimãi ăn ./ bà Tèo hehe

 11. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 23:54

  Các cô học Kỹthuật, ITing, Kiếntrúc, Xâyzựng.. mà Tóan đéo jỏi thì suốt đời chỉ mần thằng cai coi bọn xúc cát uýnh vữa hoặc chọc chọc mấy con router.

 12. #15 by Dom-dom on 2011/03/07 - 23:54

  @ Già Lốm đốm: Thà gửi nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu ai cũng đa nghi, nhỡ khi người ta kêu cứu thật thì sao???

 13. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 23:57

  Haha Zì quên mất Đòm cũng kịu jáosư Toán, zưng thế đéo nầu mà cô không biết các vụ xìbam SMS của bọn bầnnông nhở?

 14. #18 by Dragonfly on 2011/03/08 - 00:00

  Địtmẹ Chi Bộ bây jờ lại đổ đốn quay ra chơi toán  PTCS à? Hãm lìn, trả lời cho anh sao jỏi mà vẫn là  con Lừa cái? Đức bạn anh có cần To Học đéo đâu vẫn jầu ngất ngưởng. Bán miến chửi mua mẹ cả khu fố quận 1 ở SG, ẩn số đấy các Bựa jải đi. Hãm kinh. Hệ Hệ

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/08 - 00:04

   Lài mua xàfòng về ăn từ tối qua mà hơihám sâu vẫn khắm thế nhở?

 15. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/08 - 00:06

  Nghe Zì zậy các cô đây “Khi các con có 1 tỷ rùi, thì các con có quyền đéo cần biết Toán là jì. Zưng khi các con mới chỉ mơ đến 1 trẹo, hãy jỏi Toán trước đã”.

 16. #21 by Dragonfly on 2011/03/08 - 00:08

  Lài mua xàfòng về ăn từ tối qua mà hơihám sâu vẫn khắm thế nhở?

  ————-
  Địtmẹ, anh nói sai jì nầu? Toán học làm anh chán vật,cô Ba ở Fòng giải 3 toán quốc tế đi đéo đâu cũng viết lên tường kính thưa các loại fương trình rồi kết cục là bông nhê ở sông Cầu Rào. Hết fin. Hệ Hệ
 17. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/08 - 00:08

  Các cô đừng có nghe bọn ngụybiện như Lài Mồm Bẹn bẩu “Đức Tay To đéo biết cặc jì về Căn Bậc Hai mà có cả một quận trong Sàigòn”. Nói thế cũng như nói “Biu Gates chưa học hết đạihọc đã jầu nhất thếjới”.

  Địt mẹ, các cô cứ làm Biu Gates đi, thì các cô chỉ cần học xong mẫujáo cũng jầu nhất mẹ quảđất rùi.

 18. #23 by Dom-dom on 2011/03/08 - 00:09

  Tin em Rô đưa ra thể hiện họ đang kêu cứu thật vì có tính chuyên môn cao. Bọn chớt nhả đùa nghịch thường hời hợt.
  Viết đúng được như thế này phải là những người am hiểu chuyên môn, hoặc trong cuộc được BS giải thích. Anh ngày xưa hay tò mò đọc sách KH nên mới biết, chứ đảm bảo nhiều tên Bựa ở đây không biết nhóm máu RH (-) là gì, và những hệ lụy của người mang nhóm máu ấy.

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/08 - 00:13

   Bựa hông biết thì thằng Gúc nó biết cô ạ. Cãi nhemnhẻm là sao?

 19. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/08 - 00:12

  Chừng nầu các cô chưa khẳngđịnh được các cô sẽ thành Biu Gates, thì chừng đó các cô vưỡn fải học xong đạihọc đã.

  Và hehe chừng nầu các cô chưa mua nủi một căn nhà ống như của Đức Tay To, chừng đó các cô fải mần Toán ngon cái đã.

  Trong nhiều cách nên người, thì Đi Học vưỡn là cách zễ nhất và chóng nhất.

 20. #26 by Dragonfly on 2011/03/08 - 00:14

  Địt mẹ, các cô cứ làm Biu Gates đi, thì các cô chỉ cần học xong mẫujáo cũng jầu nhất mẹ quảđất rùi.

  ————-
  Địtmẹ con Zì Mọi ngu kinh. Bin Gết nó vầu đại học rồi bỏ ngang xương chớ. Anh đâu chê toán, anh chỉ ghét thôi. Hệ Hệ
  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/08 - 00:15

   Nó bỏ đạihọc vì nó là Biu Gates cái địt ./ mẹ Lài.

 21. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/08 - 00:14

  Tấtnhiên sau khi học ngon, học jỏi, các cô có thể vưỡn chưa jầu như mơước. Lúc đó, Quán Bựa là nơi các cô cần tìm đến hahaha.

 22. #29 by Dom-dom on 2011/03/08 - 00:17

  Nếu có tư duy toán học thì nhìn cái gì cũng nhanh, nhất là đi buôn bán. Dốt, mình nhẩm ra thì họ mua mịa nó rồi. Tuy nhiên nhiều tên học dốt nhưng có duyên buôn bán đắt hàng phết.

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/08 - 00:23

   Tưzuy zốt thì có thể cũng fát được, zưng không bền đâu cô, sure. Bọn jầucó tay to thằng nầu cũng thôngminh cực, zù có thể thấthọc.

 23. #31 by Già Không Đều on 2011/03/08 - 00:17

  @ Cô Dom cựu giáo Toán

  Vì nó quá hiếm đến không thể nên nó mới đem ra đùa những con Lừa hay có tính yêu thương đồng loại, địt mẹ, toàn tụi rỗi hơi đéo nghĩ ra trò gì vui cho đời nên thích quậy thiên hạ vậy đó, mục đích là nọ quậy cái số phone kia cho bị gọi đến bỏ bà mày luôn í mà hoặc đơn giản là nghịch cho zui, khi thấy mẫu tin mình spam được….bị gạt liên tục xì bam thí khoái thôi.

  Cô lúc nào cũng nhân văn đáng yêu thía.

   

 24. #32 by Tuong Trung Hoang An on 2011/03/08 - 00:17

  Địt mẹ con Dom-dom ngu lồn đéo chịu

 25. #33 by Dragonfly on 2011/03/08 - 00:19

  Quán Bựa là nơi các cô cần tìm đến hahaha.

  ————
  Địtmẹ, tiểu tử ngông cuồng. Hệ Hệ
 26. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/08 - 00:20

  Đòm cứ cãi như fá mả là sao nhở? Muốn biết về nhóm máu thì vầu đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_blood_group_systems

  Cần chó jì là bácsĩ chiênkhoa đâu.

 27. #35 by Dom-dom on 2011/03/08 - 00:21

  Bựa hông biết thì thằng Gúc nó biết cô ạ. @ ThỐi
  Dưng tự nhiên điếu ai nghĩ tới RH(-) làm gì. Thằng điếu nào dỗi hơi đi đọc sách hay gúc cả tuần để chỉ đùa một quả.

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/08 - 00:26

   Cô hơi coithường Netizens đấy cô ạ. Nó còn biết cả các vết sẹo ở mông trái của Napoleon nữa cơ.

 28. #37 by Lucky on 2011/03/08 - 00:22

  @ mage : Ky rut x = 4( 25-y)/7 , x, y, z = N#0  nên( 25-y)/7 = 1,2,3,4…thế vào tìm  x, y, z .

  @ Tut :  Trâu không thể âm, nên nó phải là số N và khác 0 , không phải  Z

 29. #38 by Dragonfly on 2011/03/08 - 00:25

  Thằng điếu nào dỗi hơi đi đọc sách hay gúc cả tuần để chỉ đùa một quả. @Đòm

  Chán Đòm kinh, như con Zì Mọi Zợ này nói muốn bị chửi thì cũng phải có chút logic cứt óc chứ, zân mạng bây giờ khôn như chấy. Hệ Hệ
 30. #40 by Dom-dom on 2011/03/08 - 00:27

  Địt mẹ con Dom-dom ngu lồn đéo chịu @ Tướng dổm
  Phần khôn Buỗi để dành dỗm

 31. #41 by Bắp Ngô on 2011/03/08 - 00:28

  Bọn jầucó tay to thằng nầu cũng thôngminh cực, zù có thể thấthọc.@ TT

  ——————

  Đấy, các gái nghe nhá, đừng có ngu lấy thằng nghèo

  Thằng giầu đa số thông minh kìa
   

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/08 - 00:32

   Sure luôn em ạ. Jầu thì chắcchắn thôngminh, và tuyệtđạiđafần là đẹp jai vãi mả.

   Tây nó bẩu, không có gái xấu, chỉ có gái không biết mặc áo đẹp. Và cũng bẩu, không có jai ngu, chỉ có jai đéo có xiền hahaha.

 32. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/08 - 00:29

  Chết cười không biết Đòm đã bị cu nầu gởi mail khai là tàixế của tháitử quácố nước Congo đang jữ 50,000,000 Tơn tiền bẩn của sếp chưa nhở? Rùi gạ Đòm rửa hộ với mức fí 15% hehe.

 33. #44 by Già Không Đều on 2011/03/08 - 00:35

  Thằng giầu đa số thông minh kìa (@ Bắp Điêu)

   

  Thía thằng thông minh nhiều khi lại không giàu mới đau chứ, chắc tại dại gái và sỉ, phải hông ta?

  Ừ mà không giàu xiền thì giàu cái phi vật chất vậy, nói zậy cho nó lạc quan nhở?he he
 34. #45 by Dom-dom on 2011/03/08 - 00:37

  Chán Đòm kinh @ Lài Dồn
  Ừa, Anh thuộc loại hói rùi mà. Sao mà lại có thể nghĩ tới chuyện bọn nó vô công rồi nghề đùa những chuyện như vậy. Chẳng khác nào như chuyện U Vương ngày xưa đốt lửa lừa chư hầu để mua một trận cười cho thiếp. Đến lúc có loạn thật đốt lửa thì chẳng ma nào đến cứu.

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/08 - 00:45

   Có thằng nó bỏ cả năm jời chỉ để fá một trang web mà chính nó không biết của ai đấy cô ạ. Chả để làm jì cả, thích là mần. Đời lắm zạng lắm cô ơi.

 35. #47 by Dragonfly on 2011/03/08 - 00:38

  Bán miến chửi mua mẹ cả khu fố quận 1 ở SG

  ————-
  Địtmẹ Zì Mọi hiểu nhầ ý anh quả này, anh nói con mụ bán miến chửi ở cạnh biu điện SG đồng hương với anh đó. Hệ Hệ
 36. #48 by Bắp Ngô on 2011/03/08 - 00:42

  Thế này nhé:

  – Lấy thằng nghèo thì khả năng nó thông minh thì cũng có, và khả năng này thấp thôi

  – Lấy thằng giầu thì khả năng nó không thông minh thì cũng có, dưng cho dù nó éo thông mình nó vẫn có xiền để bù lại khiếm khuyết 

   

  Tóm lại lấy thằng giầu thì lợi nhiều hơn hại 

 37. #49 by Dom-dom on 2011/03/08 - 00:45

  Rùi gạ Đòm rửa hộ với mức fí 15% @ ThỐi
  Đang mong đây. Nói vậy chứ còn lâu mới lừa được anh nhé. Anh đã vài lần phát hiện ra bọn gì quên mịa tên chuyên lừa đảo bán đo cho Cộng để rút lõi ở bên Nga nhế. Dọa báo bảo vệ bọn sợ vãi đái xin như tế thần. À bọn di-gan.

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/08 - 00:46

   Zì rút ra kếtluận là Đòm fải vầu Quán Bựa hàng ngày.

 38. #51 by Dragonfly on 2011/03/08 - 00:45

  Nếu thông minh mà nghèo thì là lười hoặc tự cho mình là thông minh ( Ngu). Giàu thì phải có cơ zuyên, thông minh không thể nghèo. Hệ Hệ

 39. #52 by Enterprise on 2011/03/08 - 00:48

  Cô nào còn lăn-tăn vụ trâu có bao-nhiêu lời-giải thì mở Notepad copy đoạn dưới đây rồi paste vào, save lại thành file x.html rồi nhấp đôi vào x.html để mở nó nhế. Giờ-này còn ngồi giải đại-số, hehe.

  <HTML>
  <script language=javascript>
  function trau() {
    var dung, nam, gia;
    for (dung = 0; dung < 21; dung++)
      for (nam = 0; nam < 35; nam++)
        for (gia = 0; gia < 101; gia++)
          if (((dung * 5 + nam * 3 + gia / 3) == 100) && (dung + nam + gia == 100) ) alert(“dung: ” + dung + ” nam: ” + nam + ” gia: ” + gia);
  }
  </script>
  <Body onload=trau();>
  </Body>
  </HTML>

  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/08 - 00:56

   “dung” nghĩa là jì thế cô? Vậy là có 4 nghiệm (nguyên) zưng bỏ bớt 1 nghiệm không chuẩn, còn 3 fỏng?

 40. #54 by Già Không Đều on 2011/03/08 - 00:49

  Lài Dồn, địt mẹ Anh có bẩu trường hợp thông mình mà nghèo đâu, chỉ…đéo giầu thôi chứ he he. Mà địt mẹ giàu cũng phải có số nữa, thông minh là một chiện.

 41. #55 by Bắp Ngô on 2011/03/08 - 00:51

  Ôi em nghĩ ra cái này hay cực TT và chibộ ạ, nghe em tham luận nhá:

  Nếu tuyền bộ gái Lừa ai cũng nhăm nhăm thằng giầu mới thông minh, mục tiêu lấy thằng giầu: Khi đó tuyền bộ giai Lừa hiểu rằng, éo có xiền thì éo có gái, éo học thì éo có xiền.

  Kết cục là tuyền bộ xã hội chăm chăm gục mặt học với kiếm xiền. Lừa lột mẹ nó xác phát triển ầm ầm.

   

  Vậy: Muốn xứ Lừa biến thành xứ người, cần gái thay đổi quan niệm rằng: giờ chỉ lấy thằng giầu

  Mọi thứ nhờ vào gái, hết

  • #56 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/08 - 00:53

   Chínhxác luôn hehe. Zưng mà nếu hông đủ bọn jai jầu thì các em có hehe đủi ý mà hạ bớt tiêuchuẩn hông?

 42. #57 by Già Không Đều on 2011/03/08 - 00:54

  Điêu, lấy khẩu hiệu đi, tỉ như:

  Học, học nữa, học mãi. Vì cái ./ cho tương lai.

   

  Ha ha ha.

 43. #58 by Bắp Ngô on 2011/03/08 - 00:56

  Zưng mà nếu hông đủ bọn jai jầu thì các em có hehe đủi ý mà hạ bớt tiêuchuẩn hông? @ TT

  ———–

  Không hạ ngay được.

  Bọn em còn quay 1 vòng kiếm cả 5 châu đã, không còn cơ hội ở chỗ khác mới hạ tiêu chuẩn

  Còn bọn giai, nếu không đủ tiêu chuẩn cũng … có thể sang nước khác kiếm  dư bọn Hàn ế chỏng ế chơ sang Lừa tuyển vợ í

 44. #60 by Mit on 2011/03/08 - 00:56

  Nếu dư em là level 3 rồi thì chắc chắn em đang ở trong một cái good neighborhood tuyền tây trắng hoặc bọn lừa level 3 khác, sure, nên quanh em toàn level 3 là dễ hỉu. Nhẽ em ở Lốt?@ dắt déo

  Nhẽ cô dắt chưa ở chung với bọn phản động được lâu, hay chưa giao thiệp đủ sâu với bỏn chăng?  Mít ở ngay quận Cam đây nài, chẳng Lốt Liếc gì hết…hơhơhơ

  Cơ mà vùng Bolsa-PLT có gì ở đấy mà hang out trừ hàng quán, chợ búa, văn phòng và dịch vụ?  Dân cư quanh đấy bây giờ phần lớn là đám sang về sau, hay các già hói sắp leo bàn thờ, thích ở gần chỗ thị tứ nói tiếng Lừa với nhau.  Vùng này đến giữa 8x vưỡn còn trắng nhiều bỏ mịa, tuyền hạng redneck mới cả lower middle class thôi.   

  Cái tiêu chỉ của cô >100,000 Tơn/năm chỉ có 15% dân số Mẽo có được.  Nó được classify là upper middle class, đặc điểm là highly educated với graduate degrees.  Mít thấy bọn phản động chối bỏ Lừa từ 30-35 năm trước có các cái đó nhiều bỏ mịa.  Đây là Mít nhìn trong gia đình bạn bè người quen đới…hơhơhơ 

 45. #61 by Enterprise on 2011/03/08 - 00:57

  Hehe, cô Hương có truyền-bá phát-minh này ra không mà thế-giới dạo này gay, les nhiều thế, hehe.

 46. #62 by Enterprise on 2011/03/08 - 01:01

  @Dì:
  “dung” là trâu đứng, “nam” la  trâu nằm, “gia” là trâu già.
  Bài này đúng là có 4 bộ nghiệm, dưng nếu không lấy bộ nghiệm có thành-phần bằng 0 thì là 3.

 47. #63 by Bắp Ngô on 2011/03/08 - 01:02

  Hehe, cô Hương có truyền-bá phát-minh này ra không mà thế-giới dạo này gay, les nhiều thế, hehe.@ anh Roai
  —————
  Em đồ là bọn nó lúc nào cũng đông, chẳng qua bây giờ dân tình open hơn thì chúng nó mới dám lộ mặt ra nhiều hơn.
  (không nói số lượng, mà xét tỉ lệ thôi)
   
 48. #64 by Già Không Đều on 2011/03/08 - 01:08

  Cô nầu ở Sì Gồng, hôm nầu offline tụ ở Lẩu Pê Đê xem vui và xôm tụ thế nào nhế.


 49. #65 by Mit on 2011/03/08 - 01:10

  Em đứng chỗ nầu hở Mít Yêu?@ Zì
  Mít đứng với Mít con đới…Tức phía bên tay mặt của cái đám đông trong hình.  Phần ấy hông có trong hình…hehehe

 50. #66 by Dom-dom on 2011/03/08 - 01:15

  Mít Yêu @ Anh có câu trả lời cho một xắc mắc của em ở nhà Hương Điêu ý.