Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #2 by Kèn Dài on 2011/03/07 - 21:01

  Mấy cái thằng Bựa cục cứt táo bón kia!
  Hết việc hay sao mà đâm đầu vào giải toán lớp 5 hử?
  Thằng Chủ quán Bựa ăn cứt là lịt kia!
  Hết trò rồi thì viết tiếp đoạn 2 đi!
  Nhạt như nước đái chị Dậu con mẹ nó rồi!

 2. #3 by Deobietj on 2011/03/07 - 21:04

  Thế là nầu hả con Zì kia.

  Bài ăn cỏ Tơn (thằng Tranquang) nó chả giải theo cách lớp 5 to lù lù ở dưới ấy thôi. Đéo phải lập hệ phương trình í. Chỉ là cách diễn đạt khác thôi. A đéo trình sư phạm đéodiễn đạt đc.

  • #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 21:08

   Vưỡn đặt xyz abc loạn ra thế thì ăn buồi Simacai đi

 3. #5 by Lucky on 2011/03/07 - 21:10

  @ J :

  Lúc sáng đọc toán lớp 5 kiểu cộng trừ nhân chia trẻ con . 100 con bò ăn 100 bó cỏ ,nghĩ nõ tính mõi con 1 bó .Nhóm đứng ăn hết 5 phần thì nhóm nằm ăn hết 3 phần , nhóm còn lại ăn hết 1/3 phần .  Chia 3 nhóm thì nhóm đứng phải 60 chú, nhóm nằm phải 36 chú và nhóm già nhỉ 4 chú .

  Nếu hiểu 1 con đứng ăn 5 bó , 1 con nằm ăn 3 bó , 3 con già hói ăn 1 bó thì nó thế này

  100/ 25*3 = 12 con  cho là đứng  thì 

   

  12 / 3 = 4 nằm

  và 100- ( 12+4) = 84 con già hói .

   

  test : 12 +4+84 = 100 con

             12*5+4*3+84/3 = 60+12+28 = 100 bo co

   

   

   

 4. #7 by EURO on 2011/03/07 - 21:12

  Ôi disme mấy ngày nay em cày mở mắt, hôm nay lò dò vào YM nghía tý, thấy PM khẩn cấp mới thảy vầu quán giúp giùm người ta, ai dè tin nhắn dạng này mà bọn rỗi hơi dám nghĩ ra được hả?
  Nếu đúng thì chửi tổ sư cụ bọn con Lừa.
  Thành thật nhận lỗi với chi bộ, Dì xóa giùm em nhát nhé.

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 21:21

   Thôi không xóa nữa, để cho em nhớ mà chừa hehe.

 5. #9 by Deobietj on 2011/03/07 - 21:15

  Djt mje Zì ngẫn mẹ rồi.

  Đây cơ mà.

   

  Nếu gọi x là số Kg cỏ bò ăn được mỗi ngày.

  Vậy 24 ngày thì 70 con bò ăn được: 70*24*x=1680x (Kg).

          60 ngày thì 30 con bò ăn được: 30*60*x=1800x (Kg).

  Do đó số cỏ tăng thêm trong vòng 36 ngày là: 1800x-1680x=120x (Kg)

  Vậy trong 1 ngày lượng cỏ tăng 120x/36=10x/3 (Kg)

  Vậy lượng cỏ ban đầu của đồng cỏ là: 1680x-10x/3*24=1600x

  Lượng cỏ của đồng sau 96 ngày là: 1600x+96*10x/3=1920x

  Vậy số bò là: 1920x:96x=20 (Con).

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 21:20

   Đây là cách jải cổđiển, vẫn là Đạisố (zùng Biếnsố X, trong tiếng Tây thì Biếnsố và Ẩnsố cùng là Variable hehe).

   Hehe thế mới đòi cô fải sángtạo, zù có jải sai cũng đéo sâu cả.

 6. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 21:16

  Nhiều khi rỗirãi nghĩ về các bàitoán hayhay, thì các cô rất là được lợi trong mần ăn kinhtế. Bọn nầu jải toán đố càng nhanh, thì đong xiền càng oách, cái nầy đúng mới đạiđasố đấy các cô ạ.

  Bài Bò Cỏ Tơn thực ra là một bài toán đố không chuẩntắc, đúng ra nó là một zạng toán lýthuyết rất là bựa, chứ đéo fải là một zạng toán ứngzụng có thể đem vầu thựctế cuộcsống.

  Để jải nó, người jải fải jảđịnh zững thứ rất là fithựctế, tỉnhư trong lúc bò chén cỏ thì cỏ ở zững chỗ chưa kịp chén mọc với tốcđộ nhấtđịnh hehe zù sốlượng bò và sốlượng cỏ còn lại có là bâunhiêu đi nữa.

  Địt mẹ nói chung khi Zì thấy zững bàitoán nửavời như thế thì Zì rất ghét, zưng mà jải xong thì cũng có một thúvị nhonhỏ.

 7. #12 by damnmage on 2011/03/07 - 21:19

  – Tối thiểu phẩy có 1 con 4` đứng. 1 con 4` ngồi –> tối đa chỉ có 96 con 4` già. 


  – Tối đa 96 con này chỉ tiêu có hết 32 cỏ –> số 4` đứng + ngồi phải xơi tối thểu 68 cỏ; lũ này (đứng + ngồi) ăn được tối đa 5/each nên chí ít phải có 68/5 con, 13 không được rồi, phải từ 14 giở lên.

  – Vị suy ngược lại tối đa lại chỉ có 100-14 con 4` già làm tròn đến số gần nhất chia được cho 3 = 84, max.

  – TH có 84 4` già –> còn 16 4` hai loại kia và phải tiêu được 72 cỏ còn lại. 
  — Giả sử tất cả bọn này đều tiêu 3 pó thì vị chi vẫn còn thừa lại 72-16*3 = 24 
  — 24 này là số 4` đứng phải tiêu, do ăn hơn mức 3 pó của 4` nằm –> 4 đứng = 24/(5-3) = 12 con
  — Vậy còn 16-12 = 4 con 4` nằm

  Cứ thế mà mò các TH bội của 3 khác 81 – 78 – 75 – 72, sẽ đến lúc cỏ đéo đủ cho lũ 4` còn lại ăn ở mức tối thiểu.

  Toán này cũng vui dưng mất mẹ của mỗ hơn tiếng, đm Zì nhá

 8. #14 by Deobietj on 2011/03/07 - 21:21

  Uidjt mje lại gặp em Ky.

  Em ơ, A hỏi ngu tí. Số 25 ở chỗ j mà 100/25*3=12 là cái đéo j hả em. Djt mje mà Zì nói rồi nhá. A cũng nể cỏn vì trí nhớ khá phàm. Bài này phải giải theo kiểu đa nghiệm nhá. Rồi loại trừ nghiệm (nếu có).

  Djt mje em giải cứ như đúng rồi.

  • #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 21:37

   Fươngfáp của em Ky là Try-n-error kinhđiển đới con khắm kia.

 9. #16 by Cu on 2011/03/07 - 21:27

  Dit me Trung Tuong oi!  Cuu Cu voi.

  Cu bi viem duong thuc quan, uong khang sinh het roi. Bi gio Cong cai deo gi tot cho duong thuc quan, va khong bi trao dich vi da day.

  Cap cuu , cap cuu.

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 21:35

   Chơi đủ các Công, tăngcường Thận Công, Nhãn Công, Tỹ Công, Fế Công, Tâm Công.

 10. #18 by tieuthithi on 2011/03/07 - 21:28

  …mọi thần dần đều ăn uống, ỉa đái …. theo tem phiếu, tất cả hàng hóa đều là hàng quốc doanh, là hàng thật nhé, do đảng và chính phủ trực tiếp chỉ đạo sản xuất, phân phối … làm đéo gì có loại hàng hóa lừa đảo như trứng gà giả, gạo nhựa, sữa nhiễm mê la min, mực cao su …. Như các doanh nghiệp tư nhân xỏ lá kiểu Thi còi thối tha lỗ đít, Dũng hói đầu bò sản xuất!@Kèn
  Hố hố hố cô Kèn Sun ( aka mm ) thế đéo nào chứ nói thế nầy thì đề cao chị quá làm chị ngượng bỏ mẹ . Chị làm đéo có đủ trình để sản suất ra nhưng mặt hàng bất hủ thế nầy. Những cái  nầy  toàn nước mẹ ta sx đấy chứ. Mai mốt gạo nhựa  mực cao  su lại  là những mặt hàng cực hót đới, ăn một bữa no 7 ngày khỏi  phải đi ỉa nhiều he he  tốn tem phiếu nhể Kèn nhể ?
  Hay là chị với  Kèn Sun hợp tác sx rùi đến lúc đó phân phối cho bọn bựa đang đói  vàng mắt he he . Lúc đới xem bọn bỏn có phải sun xoe nịnh nọt một anh Kèn hai  anh Kèn ưu tiên he he cho em trước 
  nhẽ hốt bạc nhể

 11. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 21:29

  Lời jải bài Bò Cỏ Tơn của cô Jì, nếu bị Zì chấm, sẽ bị bắt tội ngộnhận chỗ nầy:

  “Vậy trong 1 ngày lượng cỏ tăng 120x/36=10x/3 (Kg)

  Lượng cỏ tăng ý, là zo bị chén bởi 36 ông bò. Nếu cỏ bị 70 ông chén hoặc 20 ông chén, sẽ đéo có tốcđộ đó hehe.

  Mà chính cô Tơn tácjả bài toán ý cũng ngộnhận chỗ đó. Hehe nên Zì mới bẩu bài nầy fithựctế, và như buồi.

 12. #21 by nhucsip1 on 2011/03/07 - 21:36

  Lịt pẹ Chi Bựa. Đời sống kham khổ, loạn mẹ rồi mà còn ngồi giải toán. Giỏi toán sao không giải giá xăng với lương đi?

  Mụ Zì cũng hùa vào, khai sáng, tham luận thì mù mịt, được chăng hay chớ. Cái vụ “Xóm Thối” đang hay thì đéo post nữa, có lộn ruột không? Văn chương, lịt sử chưa dứt lại toán. Nhẽ bài sau Zì lại đẻ mẹ cả Hóa, Lý, rồi kéo cả Chau Ngo lên nữa phỏng?

  Bắc thang lên hỏi ông trời
  Giá Lương như thế dân thời sống sao?
  Trời rằng, sao lại hỏi tao,
  Hỏi trên thì hỏi chứ tao biết gì?

 13. #23 by Cu on 2011/03/07 - 21:40

  Chơi đủ các Công, tăngcường Thận Công, Nhãn Công, Tỹ Công, Fế Công, Tâm Công.@ Ten Bua

  Nha nhoi nhu buoi. Cu the ti xem nau

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 21:48

   Ơ địt mẹ jảnhời thế mà còn thắcmắc à? Địt mẹ mấy cái Công đặcchủng kia thì 20-30 phút Công một nhát. Còn lại thì lúc rảnh vưỡn công đủ Thập Công.

   Địt mẹ Zì bị cảm nắng mà chỉ nằm công 2h cũng khỏi đấy.

 14. #25 by Kèn Dài on 2011/03/07 - 21:42

  Ui!
  Phịch (.) Thi còi bím thối phát!
  Đúng là đầu óc gian thương có khác!
  Cái khặc gì cũng nghĩ ra bài để kiếm tiền được!
  Khổ thân cái thằng lợn đầu lừa nào trót phải mần chồng Thi còi quá!
  Mà cái thằng nửa lừa nửa lợn Chủ quán thối hoắc kèn teo tự nhiên hôm nay lại thi IQ với mấy củ sọ buồi dái làm chi hở?
  Địt mẹ mầy chứ, toán í là lớp 5, giải bằng cách lý luận theo kiểu học sinh tiểu học! Nhân chia, x, y, z cái đầu buồi!
  Đúng là lũ lợn giòi bọ hết việc rồi ngồi vạch lông ra đếm rận mu!
  Anh Kèn nhét kèn vào mõm chúng mày!

 15. #26 by Hoaimien on 2011/03/07 - 21:47

  @ Chi bộ

  Nóng máy rồi. Đề nghị chi bộ giải bài toán sau một cách Bựa nhất rùi áp dụng sang bài bên bên kia tương tự nhé.

  Vừa gà, vừa chó. Bó lại cho tròn 36 con, 100 chân chẵn. Nhiêu gà, chó?

  Tìm lời giản đơn giản nhất!

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 21:50

   Bài nầy 2 trình 2 ẩn, chỉ có 1 nghiệm zuynhất, không jống mấy bài kia đâu em.

 16. #28 by gialang on 2011/03/07 - 21:51

  TT cho hỏi với,
  Papa già đi khám bs bảo bị thiểu năng tuần hoàn não, công công nào là tốt nhất giờ?

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 21:54

   Fải tập đủ, ngoài ra cần tăngcường:

   7 Can Công, 8 Thận Công, 9 Nhãn Công, 10 Tỹ Công, 12 Tâm Công, 16 Zương Công

 17. #30 by Hoaimien on 2011/03/07 - 21:53

  @JI

  Hai trình hai ẩn nói làm gì. Lời giải đơn giản nhất cơ.

  Bài kia phương trình Diophang bậc nhất Ji ạ.

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 21:56

   Zì nói về số nghiệm của nó để em thấy sự khác nhau, chứ còn jải kiểu sốhọc thì tấtnhiên là fải đặcchủng rùi, gọi là Tam Suất Đơn Thuận hehe nghe như Tầu Fồ.

 18. #32 by tieuthithi on 2011/03/07 - 21:54

  Haha Boeing nóng máy rùi@Dì
  Nóng đâu . Vừa vầu đọc lướt trang 1 trước thấy các bựa  đang giải toán hoảng quá định chuồn thì vấp ngay cái cồng  của Kèn sun he he
  Thú thật là hồi xưa đi học  em học toán bình thường , điểm tổng kết chưa bao giờ được 7 phẩy he he, bây giờ nhìn thấy toán là em hoảng . Thỉnh thoảng con gái hỏi những bài  khó toàn đủn cho bố he he
  À mà nhắc đến  con  gái mới nhớ , bé Trân Kitty đó đúng  bằng tuổi Cún nhà  em ( SN 98)
  Hí hí  trâu già thích gặm  cỏ non … bài  toán nầy  hơi  khó giải nhở 

  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 21:59

   Khó đâu mà khó. Thích gặm chứ đã ai gặm đâu hehe.

 19. #34 by hùng hục on 2011/03/07 - 22:00

  3 bò già ăn 1 bó cỏ, số bó cỏ phải là nguyên nên số bò già phải chia hết cho 3. Số bò già <100 vì giới hạn số lượng bò nên số cỏ do bò già tiêu thụ sẽ =<33 bó. Tổng số bó cỏ do hai loại bò đứng và bò nằm tiêu thụ sẽ không thể ít hơn 67 bó. Số bò nằm vì vậy  >=23. Số bò nằm cũng =<33 vì giới hạn lượng cỏ.

  Nếu số bò đứng là 19 con và tất cả số còn lại là bò già thì maximum chỉ có 19+5*3 bò < rất nhiều so với 100
  … (làm tương tự cho đến khi số bò đứng + maximum số bò còn lại >= 100)
  Ta có số bò đứng phải =< 14 con.
   100 (bò) – (14+33) = 53 là số bò già ít nhất phẩy có (mà số bò già lại phẩy chia hết cho 3) –> 54=< số bò già <100.
  54 con bò già tiêu thụ hết 18 bó cỏ. Số bó cỏ cho bọn còn lại maximum là 82 bó cỏ. Nếu đám còn lại là bò nằm hết thì maximum có 27 con. Suy ra tiếp 23 =< số bò nằm <=27.
  Số bò nằm minimum 23 tiêu thụ hết minimum 69 bó cỏ.
  Số bò già minimum 54 tiêu thụ hết minimum 18 bó cỏ.
  Suy ra số bó cỏ maximum còn lại cho bò đứng là: 100 – (69+18) = 11 bó. Vậy maximum chỉ có 2 bò đứng. 
  Đến đoạn này thì đặt giả thiết bò đứng lần lượt là 0, 1 và 2 rồi dùng loại trừ vì số bò nằm đã trong một giới hạn khá hẹp là từ 23-27 con.

  Nói thật chi bộ chứ đến đây anh cũng đéo hiểu anh viết cái j ở trên kia nữa hehe!
 20. #36 by Hóng Hớt on 2011/03/07 - 22:01

  @ Miên :

  Gà 2 chân, chó 4 chân==> số chân chó gấp đôi chân gà

  Tạm gọi chân gà là x, => chân chó 2x,

  36/3x.==> 12 con gà, 24 con chó

  Phải vậy không Miên?

 21. #38 by Cu on 2011/03/07 - 22:04

  Địt mẹ Zì bị cảm nắng mà chỉ nằm công 2h cũng khỏi đấy.@ Ten Bua

  Cam nang thi an thua buoi gi so voi benh cua Cu.
  Uh! Anyways cam on ten Bua nhieu nhe.

 22. #40 by Hoaimien on 2011/03/07 - 22:07

  @Hớt

  Chờ tí, cung cấp lời giải dễ thương cho nghe. Thích ko?

 23. #42 by Hoaimien on 2011/03/07 - 22:11

  @Ji

  i/Mấy bài Công đó có áp vào đối tượng nào (Nam, phụ, lão, ấu)?

  ii/ Các bài tập đó ở bài nào hả Ji? Thank Ji trước.

   

 24. #44 by Hóng Hớt on 2011/03/07 - 22:12

   

  Hic…

  tại Miên nói phải lý luận kìa chứ làm toán thì phải khác rồi…

  thôi em ko hóng nữa

  Chúc tất cả ngủ ngon

 25. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 22:12

  Mẹ các cô chỉ ăn buỗi thôi. Thôi Zì đi tắm mới cọ rửa một số bộfận nhậycảm đây.


 26. #47 by Lucky on 2011/03/07 - 22:13

  @ Zi : Em cực phục Zi về phương pháp Toán học , đó là Try- n – error cổ điển . 

   @ Miên :

   Cho hết là gà : 36*2= 72 chân

                        100-72= 28 chân thiếu –  28 phải là chan chó 

                          28/2= 14 chó 

                         36-14 = 22 ga

    test : 22* 2+ 14* 4= 44+ 56 = 100

 27. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 22:15

  Ui chết rùi, jờ Zì mới nhớ em Hớt cũng là Vàng Son hehe. Zì xấuhổ quá Zì biến đây.


 28. #49 by Hoaimien on 2011/03/07 - 22:16

  @ Hớt

  Nếu mỗi con chỉ góp một nửa sô chân thì có 50 chân.

  Chân chó gâp đôi chân gà nên nếu mỗi con góp một chân thì chỉ được 36. Số chân dư ra %)  50-36 =14 là của chân chó.

  @Ji. Cũng chặt nhưng chẳng biết làm gì,, hehe lại lắp lại. Chân chứ có phải bộ phận nhậy cảm đâu mà sợ!

   

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 22:21

   Hehe tại vì thằng cháu Zì nó bẩu cô nó jảng, chặt mẹ bớt 2 chân của chó thì 36 ông chó/gà chỉ còn 72 chân. Vậy 100-72=28 quả chân chặt đi fải là của chó, tức là chó có 14 ông.

 29. #51 by Hóng Hớt on 2011/03/07 - 22:18

  hic…sory …nhầm…

  14 là số chó

  22 là số gà

  hic

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 22:27

   Vàng Son có sai cũng không cần và không nên sorry em ui. Để cho lũ Bần Nông bỏn ức mà chết hehe

 30. #53 by Phá Điền on 2011/03/07 - 22:18

   Hãhãhã.
  Chầu chibựa, chầu lão Tướng thối.
  Tìnhhình là tên Điền vưỡn hóng quán suốt zưng lúcnầy đéo rỗi mà biên cồng. Zưngcơmà nay có giảitoán thời tển phải mần phát hãhã.
  Bài gàchó của em Miên tên Điền giải nhưnầy: chặtmẹ hết 100 chân, giả mỗi ông 2 chân, hết 72 chân. giả tiếp mỗi ông 2 chân, được 14 ông hếtmẹ chân. vậy có 14 ông 4 chân 22 ông 2 chân. đừng hỏi các ông 4 chân là gà hay chó, các ông 2 chân là chó hay gà nhế.
  Bài trăm trâu trăm cỏ giải như nầy:
   số ông già hói ít nhứt là 3, nhiều nhứt là 96. số cỏ còn lại phải nhiều hơn gấp 3 và ít hơn gấp 5 số ông trâu còn lại.
   số ông già hói càng đông thì tỷlệ trên càng cao.
   chỗ nầy xài phép chặtđôi của dân IT nhế.
   chặtđôi đoạn 3-96, nhằm số 51, hehe chưa được, còn thấp.
   chặtđôi tiếp đoạn 51-96, nhằm 72, hehe còn thấp.
   chặtđôi tiếp đoạn 72-96, nhằm 81…
   đại khái thế. chặt trúng rồi thì yò lên xuống chút đỉnh hòng moi thêm nghiệm hehe.

 31. #55 by Lucky on 2011/03/07 - 22:21

  Hố hố , nghiện quán Bực đéo chịu , giao đám bài vở cho bọn Tutor noi , ngồi hóng chúng nó và gõ còm quán Bựa

  Sao toán trẻ con mà ai cũng dùng phương trình là sao ?

  @ J : 25/3 =  5+3+1/3

         100/25*3 = 12

          12/3  (  n= Z+ , cho n= 3 , chỉ có 3 nhóm đứng, ngồi, nằm )

         100 – ( 12+ 4)  

 32. #56 by Phá Điền on 2011/03/07 - 22:22

   ừa bài bò nhai cỏ cô Tơn tên Điền đéo biết.

 33. #57 by Lucky on 2011/03/07 - 22:25

   

   @ Zì : bài 100 trau 100 cỏ , nếu hiểu như mọi người thì chỉ có 1 kết quả như em, chứ tìm đâu ra kết quả khác ?

 34. #59 by Lucky on 2011/03/07 - 22:30

  @ Ji : yêu J đéo chịu, hố hố      phương pháp làm nhìn đéo hiểu gì mà nói như đúng rồi .

 35. #60 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 22:33

  Bắp Ngô đâu gùi nhở. Vầu trông Quán cho Zì đi tắm em ui. Không có em bọn jà hói nó chuồn mẹ hết gùi.

 36. #61 by Dom-dom on 2011/03/07 - 22:35

  Sẽ ko có gì nếu cô ấy ko mang nhóm máu O Rh(-) @ Rô Yêu
  Nhóm máu này ở Âu đã hiếm nhưng ở Á còn hiếm hơn. Và đặc biệt cô ấy chỉ có thể mang thai được một lần, vì khi ấy sẽ sinh ra kháng thể chống lại nhóm máu của cô ấy. Cũng như vậy cô ấy chỉ có thể tiếp máu mang RH(+) 1 lần, nếu chưa mang thai. Nhưng bây giờ thì cô ấy không thể tiếp máu nhóm O bình thường nữa. Chắc là BS đề phòng thôi, chứ cô ấy sinh thường thì cũng chả cần tiếp máu. Có điều ai mà học được chữ ngờ. Bựa nào có nhóm máu này hoặc biết ai có nhóm máu này thì giúp đi, không phải chuyện đùa đâu.

 37. #62 by LUUMANH on 2011/03/07 - 22:35

  Mẹ thằng Mặt ()/ có bài trâu chó  lải nhải đi lải nhải lại. Vụ này đã bàn ở bài chia to gộp nhỏ mẹ nó rồi thôi chi bộ chó, ngẫn à

 38. #63 by Dom-dom on 2011/03/07 - 22:38

  Kể thêm vài kỷ niệm tao nhã nữa đi Đom @ Trạn
  Sẽ kể, sẽ kể dần dần he he

 39. #64 by dangquang_33 on 2011/03/07 - 22:42

  Thôi không xóa nữa, để cho em nhớ mà chừa hehe.@ Bựa


  Địt mẹ, thâm nho vãi mả. há há, cười tung mẹ dắm. 

  Thôi, Anh lại phải chạy, dạo này bận đéo mở được mắt, bài vở lu bu, phóng sự tít mù. Mà thế đéo nào càng biên nhiều Sếp nó càng chê ít,  Nhẽ mình thiên tài mẹ. 

  Địt mẹ đấy là Anh mới chỉ nhân viên hợp đồng cho tờ lá cải tiếp thị vớ vỉn. Hế hế. Chứ có thẻ hành nghề Anh nổ cho ối đứa chết.
 40. #65 by Già Không Đều on 2011/03/07 - 22:42

  @ Cô Dom chiên khoa truyền máu huyết học

   

  Cô gọi được cái mả mẹ thằng có số phone ( 0976.298.975) trong PM của em Gô anh tình nguyện đi xách cặp cho Cô đi buôn đất cát nhế, hổng lấy lương he he.

 41. #66 by Dom-dom on 2011/03/07 - 22:48

  Ai có nhóm máu O Rh(-) xin hãy liênlạc đến sđt: 0976298975 @ Rô Yêu
  Mong các bạn hãy gởi tin nhắn này tới tất cả.mỗi nick mà bạn gơỉ thành công sẽ được Yahoo!Vn tặng 7.500Đ cho emKhánh @ Già Lốm Đốm
  Hai tin này hoàn toàn khác nhau về bản chất. Tin của em Rô chỉ yêu cầu mọi người liên hệ để phòng bị lúc cần sẽ nhờ chứ không yêu cầu cho ngay. Còn tin của GLĐ đưa là tin lừa đảo bẫy họ vào việc gửi tin nhắn để chiếm dụng tiền.

 42. #67 by Già Không Đều on 2011/03/07 - 22:58

  Đù Má bắt quả tang cô Dom quá già hói với mấy thể loại nghịch spam trên Dà Hú Mét Xin Girl của tụi tin tin bây chừ rùi. Làm đéo gì mà lừa đảo tiền bạc ở đây hử Cô? Xem tụi nó nghịch nè, đéo vào quán bựa chém gió mà quăng rác linh tinh vô thưởng vô phạt kiểu này đây, thế mà cũng gạt được khối người send PM hộ.

   

  nhocsanhdieu1987 (3/1/2011 6:34:11 PM): Lời nhắn từ một người mẹ, (Làm ơn ÐỪNG XÓA) con trai tôi là Ðỗ Thế Vũ, lớp mẫu giáo lớn mầm non Hoa Hồng. Cậu bé là cả thế giới đối với tôi. Nhưng thời gian vừa rồi bác sĩ phát hiện cậu bé bị ung thư não. Thật ko may, vợ chồng tôi ko có đủ tiền để trả ngay cả là viện phí. Vợ chồng tôi đã thiết tha nhờ tới yahoo và tổ chức AOL và họ đã đồng ý trợ giúp chúng tôi 30 đồng cho mỗi người khi nhận được tin nhắn này. Vì vậy, bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách gửi tin nhắn này đến những người mà bạn biết …

   

  01246060899 Là Số ĐT Của Một Học Sinh Trường Trường Chinh Đã Bị Tại Nạn Chết Oan . Hiện Số Này Vẫn Liên Lạc Được . Khi Chôn Cất ĐT Và Sim Đc Chôn Cùng . Nghe Đồn Là SĐT Ma . Send Cho Mọi Người Trong List . Nếu Không Trong 1 Ngày Người Thân Sẽ Gặp Tai Nạn ( SR Bị Ép Buộc … 3:07 PM 2/26 hãy gửi cko 20 người ….thì Người bạn iu sẽ luôn bên cạnh bạn , bạn gửi cho 27 người . 15 phút sau sẽ có người tỏ tình với bạn . Nếu bạn ko gửi đi, tình yêu của bạn sẽ xảy ra điều ko tốt . Cái này có từ năm 1989 và chưa từng có sai sót 

 43. #68 by Mr. Tran on 2011/03/07 - 23:11

  địt mẹ toán à?
  hehe. nói không phải khoe, nhà mỗ là nhà học toán. bản thân mỗ cũng được cái danh hs giỏi toán thời phổ thông. địt mẹ, hãm lìn!
  hết cấp 3 mỗ vứt mẹ đi luôn, học kỹ thuật.

  cây toán gộc trong nhà (Châu Ngô là học trò của học trò tển) nhận hàm GS, sau khi về hiu vưỡn phải cay đắng thốt 1 câu: “mần toán ở xứ nầy là sai lầm lớn nhất của tao” hehe.

  địt mẹ toán nầu tính được GDP tăng vãi hàng dưng tiền hehe hóa giấy chùi chóng mặt!

  địt mẹ bọn xóc lọ Châu Ngô, địt mẹ bọn thủ dâm mọi mặt!

 44. #69 by Mr. Tran on 2011/03/07 - 23:15

  a, Manh lét đỏng đảnh. hồn về rùi đấy à? khỏe không? làm sê-lốc-hôm vui không?

  sư bố Manh!

 45. #70 by Bắp Ngô on 2011/03/07 - 23:19

  Bắp Ngô đâu gùi nhở. Vầu trông Quán cho Zì đi tắm em ui. Không có em bọn jà hói nó chuồn mẹ hết gùi @ TT

  ——————

  Mặc xác bỏn, em với mình đi tắm chung, nhở

 46. #71 by Già Không Đều on 2011/03/07 - 23:24

  @ Cô Trạn

   

  Anh thì đoán bà Dì sẽ bẩu: Nhờ Toán, mà Dì kính yêu vĩ đại của các cô mới có cơ hội bôn ba nơi xứ người, vừa đi buôn quần bò vừa được chơi phò râu ngô rùi dạt về xứ Lừa xưng bất hủ chém gió về Xô Liên Đông Âu như đúng rùi í.

   

  Lại còn cả cái món tắm truồng…nữa kìa, địt mẹ xa đọa chưa? Hố hố.

 47. #72 by amalgamtatoo on 2011/03/07 - 23:24

  Lâu lắm rồi anh chỉ ngồi rung đùi xem các đệ chém nhau, nhưng bữa nay phải log in 1 cái để chửi toàn thể chi bộ dốt toán. “Trăm trâu trăm cỏ” là 1 bài toán cơ bản về phương trình nghiệm nguyên mà đíu thấy ai nhắc tới từ này. Anh đề nghị chi bộ guc lại phương trình nghiệm nguyên nhế để biết học sinh lớp 5 nó giải cách nào.
  Vì là hệ 2 phương trình 3 ẩn nên sẽ có vô số nghiệm, nhưng bị giới hạn trong 1 array và phải nguyên nên sẽ giới hạn nghiệm.
  Anh hơi kiệm lời, chi bộ thông chưa

 48. #73 by Lucky on 2011/03/07 - 23:26

    @ Zi : 2 nghiem                 x+y+z= 100              (1 ) 

                                                5x+3y+z/3 =100       ( 2)                

                                  (15-1)x+(9-1)y +(1-1)z= 300-100         ( 2)*

                                          x= 4( 25-y)/7      x = N#0

                                         (25-y)/ 7 = N

   2 kết quả :  ( 8, 11,81 ) va  (12, 4 , 84 )

 49. #74 by Bắp Ngô on 2011/03/07 - 23:27

  Đéo gì, lại toán hở.

  Dẹp đê, em đương cần không khí yêu đương lãng mạn để quay 1 quả clip sex bồng bềnh thiên thai hehehe