Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by mm on 2011/03/07 - 09:29

  Mấy ngày nghỉ mà lũ lợn chúng mày không đi đâu chơi à? Không tham gia giúp đỡ gia đình, hay tham gia các công việc XH (như quét đường, như dọn dẹp khu phố) à? Cả 1 lũ giòi bọ chúng mày đúng là lũ đáng vứt đi! Lũ chó!!! Chúng mày đưa tin nhiều thế này thì ai mà đọc được hết? Thôi thì anh sẽ không thèm đọc mà chỉ đưa 1 số thông tin cho chúng mày, chúng mày tin không không thì kệ cha chúng mày, không phải việc của anh (anh không biết ngắt dòng nên để thành nhiều bài cho chết bà lũ chúng mày đi) – còn tiếp

 2. #2 by mm on 2011/03/07 - 09:33

  Vụ kết hối: anh chỉ mong chính phủ ta (tức chính phủ mình) làm đúng lịch trình là kết hối vào quãng cuối quí 2 đầu quí 3 cho lũ lợn chúng mày chết hết đi, mà anh cũng thấy đa phần nhân dân đều mong muốn kết hối, không nói đám không có ngoại tệ mà nói ngay đám có ngoại tệ cũng nói: ở nước ngoài kết hối hết, không ai lại như nước mình, vì ở nước ngoài mọi tiêu pha (đặc biệt là ngoại tệ) thì đều phải qua ngân hàng, kết hối là đấy chứ là đâu nữa!!! Anh thấy lý luận đấy là quá đúng đắn, chúng mày cững lưỡi chưa? Lũ lợn (còn tiếp)

 3. #3 by Bia on 2011/03/07 - 09:36

  Ủa có mỗi vụ chiển xiền ra ngòai mà tên nào cũng úpúp mở mở như cánh cửa nhà cầu.

  Có thằng làm như thế này:

  1. Đối với Lừa ở trong nước:

  – Lập 1 công ty hết hơi, đăng ký đầu tư qua campot, VạnTượng, … tùy thông thạo như bọn HAGL hay gì gì đó.

  – Đăng ký với Cục Đầu Tư Lừa hỏi nó ngành nào khuyến khích đầu tư năm nay, chí phí cho nó bao luôn

  – Đăng ký mở tài khỏan tại Lý Thái Tổ vụ quản lý ngọai hối nêu các quá trình chuyển xiền theo tiến độ bên nước ngòai

  Lằng nhằng vài cái nữa. rồi chuyển xiến. Lúc đầu cũng nên chuyển ra chuyển về cho nó uy tín, sau thì chuốn mẹ, lập Công ty khác, tên khác, ngưới khác.

  2. Đối với Lừa đã nhập tịch nước ngòai thì đơn giản hơn.

 4. #4 by mm on 2011/03/07 - 09:38

  Vụ chúng mày chê bai dè bỉu thời bao cấp: rõ ràng chúng mày là 1 lũ ngu, không có đầu óc, chúng mày tưởng sống trong thời đại này sướng làm à? Chỉ cần lũ chúng mày đọc tin này: http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110304/Canh-giac-gao-dom.aspx thì chúng mày (cũng như nhiều người khác) sẽ vô cùng mong mỏi nhà nước sẽ quản lý gạo như ngày xưa, tuy xếp hàng hơi cực 1 tý nhưng mà gạo đảm bảo không như thứ gạo dỏm bây giờ, đúng là lũ lợn, lũ chó, đã sáng được tẹo nào chưa lũ giòi bọ?

 5. #5 by trungduong on 2011/03/07 - 09:47

  Đọc các đẳng tinh hoa viết cho nhau mẹo “chiển tiền” thấy máu quá. Cứ như vỗ ngực “tớ làm dzồi, watch me man”. Tèo ra thì là nghe anh A bảo thằng B nghe nói thằng C biết thằng Z làm. Ô hô toàn là mò. Chẳng thằng nào đào trúng mỏ mà khai cách đào cho trúng nhẻ.

  Hiện tại các chỗ có thể chuyển tí tiền còm đều có luật chống rửa nhở. Ngoại trừ mấy chỗ “fiscal paradise” như Cayman Island, Bermudas, Caribeans, Panama thì có thể. Nhưng ít tiền chúng chẳng bõ mở account cho.  Vài triệu thì ắt có đường dây very sure luôn.  Swiss Banks thì thôi rồi mơ là chắc.

  Cách tốt là qua đám chuyên đổi tiền ấy, nhưng không quen xã hội đen thì mong gì nhở.  Có biết một em mở cái dịch vụ ấy nhưng lại không biết người chống lưng rửa tiền trồng cỏ. Bị úp rồi thì biết. Nhưng không án nặng. Chỉ bị phạt trốn thuế cả triệu bạc. Vốn lẫn lời và phạt. Hu hu đen bỏ mẹ, quít làm cam chịu.

 6. #6 by minhdung on 2011/03/07 - 09:54

  Ui địt mẹ có hơn ngày mà cồng đọc toét hết mắt. Chi bựa đéo đi chơi cuối tuần hay sao mà cồng như uống thuốc lắc thế hử? Vàng xon call kêu anh vào xem giả nhời cồng. Đọc hơn tiếng mới xong.


  Địt mẹ Bựa đợi đấy trưa anh giả nhời nhá. Đương bận tý đã.
 7. #7 by Dặt Dẹo on 2011/03/07 - 10:18

  Hế hế, chửa thắp hương mà cô 2 em đã về, hế hế. Hội trưởng phan cờ lắp đâu rồi, vầu nghe thần tượng ỉa đái nài, hế hế…
  Địt cụ chi bộ buổi sáng theo thông lệ, hế hế…

 8. #8 by cuchuoiSG on 2011/03/07 - 12:13

  Sư Thứ mới Kèn Dài đâu, phải song phi vào dái con Zì thúi như nài nài:

 9. #9 by Bia on 2011/03/07 - 12:15

  Thằng ôn con nào dưới kia bảo chống giặt tiền gì gì  đó. Tiền ông có giấy phép của NHNN cho chuyển qua công ty ông mở tại nước ngòai để đầu tư mà dám bảo tiền dính cứt à?

  Trước đây ở Lừa có quy định gởi 200trẹo phải khai gốc, nhưng có thằng nào áp dụng chửa? Khi xiền đã qua bển thì tùy quy định ở bển thế nào mà giải ngân số tiền ý cho hợp lý: Ký hợp đồng mua sữa, nước hoa gì với em Hương, ủnh hộ từ thiện cho Nhất Dâm chống liệt….., hay gì gì đó.

  Nhiệm vụ của Bia là chuyển xiền chứ có biết tiêu xiền ở bên đó như thế nào, thì phải hỏi bọn LSư bển chứ.

  Bà mẹ nó chứ mấy chục thằng doanh nghiệp đầu tư ngòai ra nước chuyển xiền xong  có báo cáo cho Bộ tình hình tiêu tiền đéo đâu, có bị phạt đéo đâu.

 10. #10 by Kèn Dài on 2011/03/07 - 12:36

  He he!
  Tưởng mấy thằng cu lừa cục cứt 3 nắng tẩy chay Anh Kèn rồi chứ!
  Gọi Anh thì Anh lại tiếp tục lên để đá tung zái thằng Chủ quán kèn thối với những như thằng Dũng hói, thằng Trạn bố láo phản động!
  Anh với chú 2 Mồm cứ gọi là đồng ý kết hối, ủng hộ kết hối cho thằng Chủ quán kèn thối tha và chúng mày, lũ giòi bọ bầy đàn biết thế nào là thời thiên đường nhá! Anh còn yêu cầu mấy đồng chí trong Bê cấm buôn bán vàng miếng, vàng khối các kiểu nữa!
  Hết xăng thì đi xe đạp cho nó thể thao, nhìn con mẹ Lắc Kỹ điêu thuyền 3 khúc bằng nhau mà phát nôn, phát nôn …  đấy đứa nào cứ ham sống ở Tây không sớm thì muộn bụng mấy con lừa cái sẽ to hơn ngực cho mà xem!
  Con người sinh ra vốn có cấu tạo bộ tiêu hóa là động vật ăn cỏ mà, cần (.) gì đến thịt với cá. Đời thiếu (.) thì mới chết chứ thiếu thịt cá thì chỉ chết mấy thằng Bựa cục cứt cỡ như thằng chủ quán Kèn teo thối tha với mấy thằng Bựa giòi bọ như lũ chúng mày mà thôi!
  Anh ủng hộ tiêu tiền Việt, chỉ có những thằng nào phản động, không yêu nước mới tích trữ tiền đô và vàng thôi. Vài tháng nữa chính quyền sẽ ra những giới luật trừng trị lũ phản động tích trữ vàng, tơn. Đặc biệt những thằng nào chuyển tiền ra nước ngoài sẽ bị bóp zái, bóp dái. Con cháu của bác Hồ đéo thể chấp nhận sống chung với lũ giòi bọ như chúng mày !!!
  He he!
  Lũ chúng mày là lũ lừa đã chẳng giúp gì cho đảng, nhà nước và nhân dân thì thôi, đàng này toàn bàn những chuyện hại quan, hại đảng. Lũ chúng mày …. đồ chó thối tha chuyên ăn cứt hãy mau mau tỉnh ngộ, cải tà quy chính, nếu không thì sẽ hối không kịp!!!

 11. #11 by Kèn Dài on 2011/03/07 - 12:53

  Phen này lũ giòi bọ chúng mày, những thằng không theo đảng và chính phủ sẽ không được cấp phát tem phiếu để mua đồ ăn thức uống. Chúng mày có nhiều vàng, tơn, đất cát ư?
  Đéo có tem phiếu thì chúng mày cũng chết cụ nó nhăn răng cho mà xem.
  Những thằng nào lâu nay không yêu đảng và chính phủ Anh kèn của chúng mày đều đã cho vào sổ đen.
  Anh Kèn đang vận động để được Bê giao cho quản lý hệ thống tem phiếu nhé. Những thằng như tên đầu sỏ Chủ quán kèn teo thối tha, Dũng hói đầu bò, Trạn khắm bố láo, Nhất dâm chỉ (kèn hỏng nên chuyên dùng tay), Dái Ghẻ trọc phú ba hoa … Anh Kèn sẽ bán tem phiếu cho lũ phản động chúng mày với giá cắt zái nhé …. 1 chỉ vàng (hoặc 200 đô) / 10 kg gạo xem chúng mày tích trữ được bao nhiêu vàng, đô !!!
  Anh Kèn đéo cần vào khám nhà, thu đô, thu vàng của lũ thối tha chúng mày để làm gì, mất danh dự của đảng và chính phủ!
  Tiên sư bố chúng mày, lũ thối tha to gan dám chống đảng và chính phủ!

 12. #12 by sahadin08 on 2011/03/07 - 13:01

  diiiitkondiiiiime 2m ..

  thầy cố gắng đeo mục kỉnh để đọc chữ của mầy….mầy đúng năm bờ oăn ..chính xác là năm bờ oăn phẩy mấy đấy …thầy chính thức thành phan của mầy ..mai thầy lấy quả 2m trên avata …treo ngay bên bẹn…hơi bị tuyệt ..mầy đúng là năm bờ oăn…chưởi chít bà bọn phản động đậy đê cho thầy….

   

 13. #13 by Mr. Tran on 2011/03/07 - 13:07

  Kèn cộc ơi, địt mẹ cô, quán còn bao nhiêu bựa mà sâu cô lại chỉ đích danh tên mỗ ra thế hở? Ngoài việc chưởi mấy thằng hề bần nông dư cô ra mỗ có làm đéo gì đâu? 

   

  Kèn cộc sao địt mẹ ác thế? Định mần quả cóc nhái nhẩy lên mần người lần tiếp theo hay sao mà xin Bê cho thầu tem phiếu thế?

  Thế có màn đấu tố mới chấn lột, à nhầm, chấn phản hông cô?

   

  Địt mẹ Kèn cộc! 

 14. #14 by Bia on 2011/03/07 - 13:10

  Bọn nước ngoài aka việt kiều đầu tư vào Lừa thì chuyển tiền ra bằng cách:

  – Cũng mở tài khỏan tại bất kỳ NH thương mại tại Lừa bằng ông Cụ và được vụ Ngọai Hối cho phép.

  – Sau đó chuyển tiền từ ngòai vào TK này và bị quy đổi ra ông cụ theo giá ngân hàng hêhế để góp vốn, mua cổ phần.

  – Sau khi đóng thuế thu nhập thì chuyển xiền lời ra nước ngòai thông qua tài khỏan này được quy đổi ra Tơn. TK này chỉ dùng để chuyển tiền và thanh tóan không rút ra tại Lừa để ăn nhậu hay mua bao cao su được.

  Tất nhiên đéo ai dại phải nộp thuế TNCN cao ngất ngưởng để chuyển tiền lụi, tuy nhiên bọn rửa tiền thì đã từng.

 15. #15 by Bia on 2011/03/07 - 13:20

  – Chuyển tiền, vàng qua campot thì lại quá dễ. Quen mấy thằng hay làm ăn bển hoặc thuê xe của văn phòng Hòang Gia CAmpot – mấy tướng quân đội ý ( xe biển số 2K aka 80B Lừa), xin phép giấy qua lại cửa khẩu tại sở ngọai vụ an giang, long an, tây ninh cho phép chạy đi chạy về nhằm mục đích phát triển kinh tế con mẹ gì đó rùi vận chuyển.

  – Tuy nhiên gặp ma lúc nào thì ráng chịu.

 16. #16 by Bia on 2011/03/07 - 13:24

  Thôi, Dạy dỗ chi bộ nhiêu đó súyt quên mẹ sắp tới giờ uống diệu. Bà mẹ chi bộ tòan sinh họat vào ban đêm, ban đêm lo dỗ con mệt bỏ mẹ.

 17. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 15:26

  Chết cười mới Bia. Chiển xiền sang Tây như Bia thì khác đéo jì ra Hà Trung chiển xiền mặt, cả trẹo Tơn cũng được. Bia chỉ fóng xiền ra khỏi Lừa xong nó ở đâu thì mặc kệ hả?

  Zững ngón nghề đó (đầutư zỏm, kinhzoanh zỏm..) mần ở Lừa không khó mấy, tuy cũng tốnkém tíchút, zưng đợi đấy mà tiêu ngon lành ở Tây nếu làm liêntục. Còn cách mần kiểu chiển thừakế thì lại chỉ làm được lắtnhắt một hai lần. Đéo ai gửi đến chục lần thừakế cho cùng một người bâujờ. Hay lại fịa ra người nhận zỏm nốt?

  Nói chung Zì thấy các cô đúng là như buỗi.


 18. #18 by unaunin on 2011/03/07 - 15:37

  Địt mẹ chết bà chi bộ chưa? vàng mới tơn làm cặc, bâu nhiêu xiền chuyển sang mua gạo mới mắm muối đề phòng đi là vừa

 19. #19 by Deobietj on 2011/03/07 - 15:57

  @ Cô Miên: Bài toán này là toán mẹo mà. Đâu phải toán chuyên.

  Năm 199x (x<5) bài toán chuyên lớp 5 đã là Bò ăn cỏ kinhđiển của Newton.
  Djt mje cái khó là đéo đc lập phương trình để giải nhá.Thế thì dễ bỏ mje. Lớp 5 thì phương phương cái ,/ í.
  Có điều A sure là đéo bâu h cho con đi học theo kiểu gà chọi.
  Djt mje vì cũng đúng cái thằng duy nhất giải đc bài này ngày í thì bây h chẳng là đéo j. Ất a ất ơ như cô Khánh Trình Lê.
  He he. Ngày ấy nó đố mình mà bó mje tay. Nhục vô đối.
  Mà các cô thế đéo nào lại cứ chăm chăm chuyển tiền ra nước ngòai ấy nhỉ. Đéo nghĩ bây h là cơ hội cho các cô ah.
 20. #20 by Kèn Dài on 2011/03/07 - 16:08

  Anh Kèn với lại Anh 2 Mồm của chúng mày đang mong đảng và chính phủ cho dân lừa trở lại thời thiên đàng xửa xưa yêu dấu đây!

  Cấm tiệt bọn phản động Bựa hói kèn teo buôn bán, tàng trữ vàng với đô la, kinh doanh – sản xuất hàng giả, hàng nhái lũng đoạn thị trường. Bọn theo đuôi tư bản thối nát xỏ lá … lũ lừa chúng mày có biết là không cấm, không định hướng xã hội chủ nghĩa thì sẽ có sự phân hóa giàu nghèo cao độ hay không, mà sự phân hóa giàu nghèo là một trong những nguyên nhân chính gây ra bất ổn trong xã hội.

  Địt mẹ các con lừa ngu dốt lũ chúng mày chứ, thời thiên đàng … mọi thần dần đều ăn uống, ỉa đái …. theo tem phiếu, tất cả hàng hóa đều là hàng quốc doanh, là hàng thật nhé, do đảng và chính phủ trực tiếp chỉ đạo sản xuất, phân phối … làm đéo gì có loại hàng hóa lừa đảo như trứng gà giả, gạo nhựa, sữa nhiễm mê la min, mực cao su …. Như các doanh nghiệp tư nhân xỏ lá kiểu Thi còi thối tha lỗ đít, Dũng hói đầu bò sản xuất!

  Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu nhá … chỉ có thằng ngu, như những con lừa chúng mày mới mong muốn thôi!

  Lũ giòi bọ xấu xa lỗ đít kia!

  đảng anh minh, chính phủ sáng suốt … chỉ có những loại chó chết, ăn cháo đá bát mới phản đối, chống lại chính sách của đảng và chính phủ!

  Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp của đảng ta!

  Thằng nào phản đối Anh nhét kèn vào mõm!

 21. #21 by Deobietj on 2011/03/07 - 16:14

  Mà cái quán này dạo này vui nhỉ.

  Tham luận nghiêm chỉnh thì đéo có. Rặt toàn cô xì bam. Cô Cục Kứt thì lấy số lấy má như ,/. Cô Kèn dài thì rặt pha trò. etc…
  Riêng cô 2m thì thật là ẩn số. Đến h A cũng đíu hiểu cô í theo lề nào. Cũng có thể cô í có cách tiếp cận riêng.
 22. #22 by nhất on 2011/03/07 - 16:15

  Nhất có thương anh thì chỉ đường cẩn thận, chứ thằng khôn ăn nói nửa chừng để cho thằng dại nửa mừng nửa lo thế này thì địt mẹ Nhất phải tội chết. ha haha

  Anh có chỉ thì Pháo cũng đéo làm được. 

  Bên Anh thế nào anh không biết. Bên nay muốn rút tiền lớn ra khỏi bank chỉ cần báo trước 2 ngay. Bank anh hay gửi nó toàn bảo lên trung tâm mà lĩnh khi anh rút cỡ 100k

  Bank là Fia, nhưng chúng cũng cần khách hàng chứ Pháo. 100k có nhiều đâu, hồi anh về Lưa vào bank mới thấy nhiều tiền, bên nay có là gì đâu.

 23. #23 by Dom-dom on 2011/03/07 - 16:35

  Nếu lại trở về thời thiên đàng thì quả là ác mộng. Bế quan tỏa cảng mọi thứ. Đi đôi với việc đó là khám xét là trấn áp…để ngăn chặn những thứ những việc như con muỗi. Anh vừa nhớ lại một trong những việc ấy, ở bên nhà Anh, mời chi Bựa rảo bước qua chia sẻ cùng anh.

 24. #24 by Lucky on 2011/03/07 - 17:26

  @ Deo biet j :

  Bai Toan bo an co Newton lop 5 can gi lap phuong trinh.( hay kieu toan ga ( chicken ) cho( dog )   tron 100 chan , hoac ….deu lam + – * / tre con thoi )

  100 bo an 100 co

  bo dung an 5

  bo nam an 3

  lum khum bo gia

  3 con 1 bo

    neu la toan kieu  nay thi 1 phep tinh la ra chu phuong trinh gi ???

  ex :100- day la 100 bo co :

   bo dung :  

  100 /(5+3+1/3 ) * 5 = 100 / (25/3 ) * 5 =  100/25*3*5 = 4*15= 60 con

  bo nam  :  

    100/ ( 5+3+1/3)* 3 = 100/( 25/3)* 3  =  100/25*3*3= 4*9=36 con

  bo gia :   

    100/(5+3+1/3) *1/3 = 100/ 25*3/3 = 4*1 =4 con 

  ( test lai :  100 – ( 60+36) = 4 con – 100 nay la 100 con bo )

   

  Toan cho tre con thi cu cong tru nhan chia , dung dem phuong trinh voi cac phep tinh to lon, lam cac chau so ! 

  Ho ho  khong duoc lay dao phay di mo chim se !

 25. #25 by hùng hục on 2011/03/07 - 17:43

  @em Kỳ


  Em viết gì anh chả hiểu mẹ gì. 60 bò đứng ăn là hết mẹ 300 bó cỏ rồi em?
 26. #26 by Enterprise on 2011/03/07 - 17:54

  @Cô Đóm:
  Việc cấm mua bán vàng, đô thì có-thể. Còn khám-xét, trưng thu hay trưng mua anh nghĩ không thể. Vì-sao?

  1. Khi một chính-sách nào được thực-hiện, chẳng cần biết nó đúng hay sai nhưng phải chiếm được lòng-tin của Lừa hoặc ít nhất bỏn cũng phải sợ để thực-hiện. Bỏn sợ gì? Sợ một bộ máy cưỡng-chế sắt-máu hoạt-động tốt.

  Giờ Lừa còn tin nữa không? hehe, khỏi trả-lời. Bộ máy cưỡng-chế có sắt-máu không? Có đấy dưng nó không hoạt-động tốt. Vì-sao? Vì mỗi cái-bánh-răng trong bộ-máy đó hoạt-động vì lợi-ích của mình là chính. Cái gì có lợi nhất cho nó thì làm.

  Thế bất lợi khi bỏn thực-hiện?
  – Trước-mắt nhất: lợi thì hưởng chung, thù-oán thì chịu riêng.
  – Lâu dài hơn: Lừa mất hết niềm-tin và vốn-liếng, bỏn sẽ tìm mọi cách biến khỏi chỗ này. Vậy thằng nào sẽ cày để trả nợ? Không có trâu thì chó phải cày thay, hehe.

  2. Chính-sách này sẽ tạo cớ để các phe nhóm thanh-toán lẫn nhau. Thằng nào cũng sợ chết thì không thể làm. Cô có nhớ vụ kiên-quyết bài-trừ tham-nhũng không?

  3. Lượng vàng, ngoại tệ ở đâu nhiều nhất? hehe, nhẽ từ dân? hehe. Cái này thì cô phải xem nghề nào lợi-nhuận nhất. Đó là nghề buôn ghế. Tất-nhiên buôn bàn hay gường chả liên-quan gì đến buôn ghế.

  Vậy nên cô đừng sợ mà hãy lo có nhiều khoản thuế khác nảy-sinh thêm. Dù-sao dùng thuế là an-toàn nhất.

 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 18:18

  Ui hôm nay Xuống Đường chán kinh. Để Zì moi có quả nầu chúcmừng Vàng Son fát rùi xuống tiếp hẽhẽ.

 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 18:19

  @hehe em Ky Mèo

  Em jải bài Trăm Châu Trăm Cỏ sai rùi nhế. Các cô jải lại đi rùi tối Zì chỉđạo.

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 18:21

  @cô Roai

  Khi đã tới đường cùng, thì chả việc jì là không thể.

 30. #30 by EURO on 2011/03/07 - 18:23

  Hi Chị bộ.
  mấy ngày nay Rô hiện rất căng thẳng nên tạm thời ít thời gian hóng chi bộ, nhưng vừa nhận được tin nhắn khẩn cấp của một người quen nên vào quán xpam 1 nhát, Dì nể tình Vàng Son đừng xóa nha.

  Pe eck dethuong (13:12 6/3/11):

  5:59 PM 4/3 9:42 AM 3/4 Mọi người send dùm P (lớp TC – ĐH Hoa Sen) tin này nhé. Tin này là có thật, 2 vợ chồng người bạn của Phương.mong mọi người send giùm. Cảm ơn. Xin đừng xóa !!!! Mình có vợ đã mang thai 1 bé gái. Sẽ ko có gì nếu cô ấy ko mang nhóm máu O Rh(-). Bác sỹ nói khi sinh sẽ mất rất nhiều máu và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì nhóm máu này rất hiếm nên mình chỉ biết cầu cứu mọi người. Ai có nhóm máu O Rh(-) xin hãy liênlạc đến sđt: 0976298975. Mình và gia đình rất biết ơn! >> đây là nhóm máu vô cùng hiếm, 10000 người mới có 4 người, các bạn bỏ chút time send. xoxo


  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 18:46

   Ui chết cười. Đáng ra Zì fải xóa mẹ cái cồng nầy vì nó là xìbam thấy rõ, zưng Zì buồn cười quá nên quên mẹ nó cái nút Xóa nằm chỗ nầu hẽhẽhẽ.

 31. #32 by Già Không Đều on 2011/03/07 - 18:28

  Chầu chi bộ!

  Mấy hôm nay con lap anh nhập viện đéo còm được, he he, đông vãi, nào còm nào bựa mới.

  Tin Bê chuẩn bị ra đòn quýnh tụi Tơn chợ đen đã bị xì, và con ranh đang tẩu táng đéo giao dịch vì đồng loạt”bận việc gia đình”.

  Địt mẹ Cam sẽ hình sự hóa mọi giao dịch kinh tế dân sự hố hố, vui nhờ…

  Bắt đầu gay cấn rùi đây…

 32. #33 by Già Không Đều on 2011/03/07 - 18:30

  Ôi Em Gô ngố nhờ, giờ này còn bị mấy cái PM này spam mà cũng tưởng thiệt ah cưng?

   

  Hai lúa quá nha!

 33. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 18:32

  @cô Nìn

  Zì đã bẩu rùi, việc đầutiên mà Bê Xê Tê chắcchắn sẽ mần là cấm các điểm thuđổi mua/bán ngoạitệ, sau đó có thể cấm luôn cả mua/bán traođủi vàng.

  Tấtnhiên là bọn con buôn đó sẽ lui vầu bímật như thời baocấp, và Tơn Zỏm, Vàng Zỏm sẽ có đất sống zậy huyhoàng hehe.

  Các cô sẽ zễzàng mua Tơn in tại Triều Tiên mới já bằng 1/4 Tơn xịn của bọn đếquốc Mẽo hehe. Và cũng sẽ zễzàng mua vàng 9999 zỏm (hàmlượng chừng 20%) với já 1/4 vàng xịn hehe.

  Tơn zỏm vàng zỏm nầy cũng có tính thanhkhỏan cao y như Tơn thật vàng thật, chỉ khác về tỷjá, và không mang ra Khoaitây được thôi.

  Việc đó đã từng xẩy ra cho đến tận jữa 199x. Mời các cô đọc tiếp các fần sau của loạt bài Gold.

 34. #35 by Mr. Tran on 2011/03/07 - 18:39

  @Già đểu:bấu đãng cũng đưa tin dồi.

  tình hình sắp tới nhẽ sẽ có lệnh khám, thanh tra, kiểm kê… khi Bê quá cấn?

  hehe, cô Đom lại có dịp ngồi ôn lại chiện xưa rùi. Kể thêm vài kỷ niệm tao nhã nữa đi Đom. Biết đâu ít nữa sẽ giúp cho chi bựa đối phó mới cam.

  Cô nầu già hói cũng kể trải nghiệm đối phó để sinh tồn thời thiên đàng & sắt máu đi

 35. #36 by hùng hục on 2011/03/07 - 18:40

  Thứ, Kèn, 2-m, … đâu vào hoan hô Bê mau. Địt mẹ Bê bắt đầu cho nhưn dưn ăn đòn “kết hối thần công đại pháp” (ối bỏ mẹ em Nga đừng chưởi anh nhá, đại pháp này kô liên quan gì đến Falundafa của em đâu). Hehe xem dững thằng không có tơn không có vàng có hộc máu như thằng có tơn có vàng không nhá.

 36. #37 by Già Không Đều on 2011/03/07 - 18:43

  Ôi Em Gô ngố nhờ, giờ này còn bị mấy cái PM này spam mà cũng tưởng thiệt ah cưng?

   

  Hai lúa quá nha!Nói chiện Tiền Lừa giả, địt mẹ mấy Cô không tự hỏi vì sâu vì sâu nó đéo tuồn vào Lừa qua ngã Miên, Lào or hàng không đéo gì mà toàn từ Biên giới Khựa như Lạng Sơn, Lào Cai, Móng Cái ah, in tại Khựa luôn, gần như thật, đổi 2 ăn 10.

  Cần đéo gì bơm hàng nào từ khăn giấy lau mồm đến xe đầu kéo vào Lừa, Khựa bơm tiền giả vào Lừa rùi hút tiền thật ra gom lại, địt mẹ cũng là cách biến tiền Ông Cụ thành khác đéo Đô Âm Phủ mẹ rùi.

  Thời còn tiền cotton thì tiền giả kinh hoàng, đến thời polime thì địt mẹ công nghệ cop pet y chang đến đỉnh cao, cô nào dùng tờ 500k giả boa em út trong ánh đèn mờ mờ phê phê lâng lâng địt mẹ hơi bị nguôn nhở?

 37. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 18:48

  Hehe Zì để cồng của em Gô từ jờ đến tối cho các cô cười và chưởi, rùi sau đó sẽ xóa vì là xìbam hạng quá nặng hãhãhã.

 38. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 18:53

  Kếthối và Kếtkim sẽ zẫn đến một hệlụy kinhhoàng là thịtrường chợđen sẽ chifối hoàntoàn nền kinhtế nếu tàichính trungương đéo đủ sức.

  Tầu nó làm được, zưng không có nghĩa là Lừa cũng làm được. Và Tầu nó làm Kếthối cũng không quá sắtđá, trong một hoàncảnh không quá biđát như Lừa hiệnnay.

  Với vaitrò là con rối của Tầu, địt mẹ Lừa mà chơi Kếthối triệtđể thì gần như chắcchắn 100% là các cô sẽ được tiêu tiền zỏm hàng ngày hàng jờ.

  Cái nầy mà Zì nói sai địt mẹ các cô cứ chặt mẹ kèn Zì đi rùi đốt Quán.

 39. #40 by Già Không Đều on 2011/03/07 - 19:04

  @ Tặng em Gô một mẫu spam nữa nè:

  corny_bee (2/27/2011 7:44:41 PM): 7:18 PM 27/2 Bạn mà xóa tin nhắn này TÔI THỀ,bạn không có trái tim . Em MaiVăn Khánh. Hiện nay đang là sinh viên trường học viện Ngân Hàng Hà Nội. . Hiện em trong tình trạng rất nguy kịch với bệnh teo não.. Giờ đây máu không thể bơm lên não được . Hiện hoàn cảnh em Khánh rất khó khăn. Mong các bạn hãy gởi tin nhắn này tới tất cả.mỗi nick mà bạn gơỉ thành công sẽ được Yahoo!Vn tặng 7.500Đ cho emKhánh.Gửi đi nhé, đừng vô tình với một hoàn cảnh như thế!Chỉ mất chút thời gian thôi.

   

  Cùng xì tai hông iêm?

 40. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 19:08

  Em Gô mần Zì đang nghĩ về Kếthối mà cũng fải cười vãi lạc. Thôi Zì đi xuống đường tí nha các cô.

  @Nhất Zâm. Để Zì tưvấn bọn Luậtsư Tây thêm tẹo nha cô.

 41. #42 by Già Không Đều on 2011/03/07 - 19:19

  Địt mẹ nghĩ đến viễn cảnh phải tiêu tiền giả như Bà Dì nói thì địt mẹ sau màn kết hối kết kim kiềm chế lạm phát ổn ổn cho tụi kền kền lăng xê bravo Bê hay quá, đỉnh cao quá, thì địt mẹ cũng chẳng bao lâu chính Bê sẽ ra thông báo đủi xiền bà con ơi, tiền giả nhiều quá, hổng tốt hổng tốt, số zero nhiều quá in tốn mực lắm, gọn lại nhế, bỏ 3 zero cho xinh nhế or 6 số luôn cho máu nhể, đằng nào cũng mần lần nữa về sau…Địt mẹ đéo tưởng tượng được con cô Thú – y sẽ kết nối partner nầu để mần quả in xiền mới xịn hơn bôlime mà đéo bị tụi Khựa photoshop nhờ?

 42. #43 by Deobietj on 2011/03/07 - 20:13

  Ui djt mje A thật vãi đái với em Ky. Dái Ghẻ bẩu em Ky nổ quả thực đéo sai chút nầu.

  E gúc đi, bài toán bò ăn cỏ của Newton là bài toán nào rồi giải nhé. Hồi hổi A mang tiếng là Gà chọi mà đéo giải đc theo cách của lớp 5 đấy. Djt mje đến sau mới nghĩ ra là phải dùng ẩn giả.

  Thôi đéo nổ về Tóan nữa.Mấy thằng già hói mới cả mấy thằng Xa mẹ nó cười thối mũi.

  Djt mje mà ngứa mồm thì e giải nốt bài tóan cân cam cho mấu nhá. Chưa biết đề thì gúc luôn.

 43. #44 by Deobietj on 2011/03/07 - 20:24

  Mà djt mje đã định đéo nói dưng thấy em pha trò hài vãi đành phải mở mồm.

  E là giảng viên hử. Môn j hả em. Có kinh qua học toán cấp I chưa. Đéo j mà 100 bò ăn 100 cỏ mà bò đứng của em đã 60 con là chén 300 cỏ rồi hử. djt mje có tính mấy trăm bó nhai lại hử.

  4 bò già nghĩa là ăn 1+1/3 bó cỏ hử.

  Djt mje mấy bài toán giết gà dư em nói thì thử nghiệm là cái đơn giản nhất phải mần chứ hả. Chắc e quen mổ bò.

  Djt mje xinh đẹp đâu phải nhất thiết dốt toán em nhỉ.

  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 20:39

   Câm mồm đi. Nếu jải được thì jải đi rùi Zì fânxử.

 44. #46 by Kèn Dài on 2011/03/07 - 20:28

  He he!
  Dũng hói đổ cứt trật mẹ mõm thằng Bựa chủ quán khắm kèn teo rồi!
  đảng, chính phủ thật là sáng suốt. Quả cấm đô là 1 đòn đá vào dái mấy thằng phản động đi theo tụi tư bẩn thối nát và xỏ lá. Nếu không có đảng và bác Hồ kính yêu vô vàn thì ba má tụi lừa chúng mày đã biết dùng bao cao su từ thời xưa, chỉ thích bú bia với uống rượu, phò phạch …làm khặc gì sinh ra lũ Bựa đểu bẩn như tụi bây để bây giờ suốt ngày tìm cách chống đảng, phá hoại chính phủ!

  Bọn bựa bẩn tụi bây thiên tài thế khặc nào bằng đảng với lại chính phủ!

  Anh Kèn Dài của chúng mày sắp trở thành đầu nậu phân phối tem phiếu rồi, anh sẽ dùng tem phiếu bóp zái tụi bựa bẩn đổi lấy đô, vàng!

 45. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 20:35

  Địt mẹ tìnhhình kinhtài biđát thế nài mai Zì lại sang China nước mẹ mếnyêu chơi đây các cô. Có cô nầu sang cùng hông hehe.

  Ui chán đời vãi mửa. Thôi bàn chiện Toán Học cho khuây vậy.

  Địt mẹ con Jì em ruột con Kèn Zài hay sâu mà chưởi Vàng Son sơi sơi thế con bà nhà cô. Địt mẹ sai đúng là chiện thường, gái nói sai thì lại càng thường, thậmchí thúvị, chưởi chưởi cái ./ ý.

  Bài toán của em Ky là bài Trăm Trâu Trăm Cỏ, cũng là một zạng toán Đạisố zưng đòihỏi jải kiểu Sốhọc như bài Bò Nhai Cỏ của cô Tơn, zưng khó hơn sure.

  Bài Trăm Trâu của em Ky là hệ 2 fươngtrình 3 ẩn, chắcchắn có nhiều hơn 1 nghiệm. Còn bài Bò Cỏ Tơn thì fươngtrình chỉ có 1 ẩn, zưng lại fải zùng đến biếnsố jảđịnh.

  Địt mẹ các cô zám cãi mới Zì về Toán à? Địt mẹ Zì bẩu Chau Ngo nó vầu nó tẩn cho mất mạng jờ.

 46. #48 by Deobietj on 2011/03/07 - 20:41

  Ơ bà Zì thối mồm này A có bẩu bài nào khó hơn bài nào đâu nhỉ.

  A chỉ thấy em Kỳ nổ như đúng rồi buồn cười quá thôi hổng đc hả.

  A đéo biết j, lại vừa chửi thằng kèn dài xong. Nhẽ tự tay bóp dái. Dì luận chán bỏ mje

 47. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 20:43

  Để jải hệ-fươngtrình nhiều nghiệm như bài Trăm Trâ Trăm Cỏ, thì chắcchắn fải zùng fép loạitrừ, ngoài ra cần thêm các suyluận lôzich.

  Zưng vướnđề là các cô fải jải bằng fươngfáp Sốhọc thuầntúy của 5th-grader. Hehe khó fết đấy. Bài nầy khó hơn bài lôzích của em Miến nhiều.

 48. #50 by Deobietj on 2011/03/07 - 20:45

  Câm mồm đi. Nếu jải được thì jải đi rùi Zì fânxử

   

  Lời giải mấy bài nầy đầy rẫy. Gúc phát ra. Giải mần đíu.

  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 20:51

   Zì có gúc ra đéo đâu hehe. Mà Zì cũng lười bỏ mẹ, chỉ thích thằng nầu nói cái jì sángtạo một tí, zù chưa đến kếtquả cuốicùng hoặc kếtquả sai cũng được, zưng fải sángtạo.

   Bằng không thì câm mồm nghe chưa.

 49. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 20:48

  Bài Bò Ăn Cỏ của cô Tơn thì Zì hông còn nhớ chínhxác nữa, zưng các cô có thể gúc. Đạikhái trong đó có một đạilượng bấtđịnh là tốcđộ cỏ mọc mỗi ngày, quantâm đến con nầy là jải ra ngay.

 50. #53 by Deobietj on 2011/03/07 - 20:50

  Này thì trăm trâu trăm cỏ

   

  Này thì Bò ăn cỏ Tơn

  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 20:54

   Ui địt mẹ Jì chứ, jải thế mà zám mở mồm ra ở Quán Bựa chưởi gái à?