Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by Mr. Tran on 2011/03/07 - 00:03

  @Chi bựa: vầu theo cái cách của Thiếu dái share vưỡn được mà. Ti nhiên hơi chậm tẹo, đéo biết tại mạng hay mỗi mỗ bị thế

  nó đây: http://hotspotshield.com/

 2. #2 by Lucky on 2011/03/07 - 00:03

  @ Nhất : em thik cô giáo Thảo hơn , ngưỡng mộ cái brand này đéo chịu . Đừng keo em là Jao này nọ, em allergic .

 3. #3 by minhhuong on 2011/03/07 - 00:04

  @Nhất: Vụ tiền không nguồn gốc mà lôi ra để mua nhà được hở? Vụ này lạ quá, kể đi ông anh

 4. #4 by minhhuong on 2011/03/07 - 00:07

  … vầu theo cái cách của Thiếu dái share vưỡn được mà. @ Trần

  —————–

  Chính Thiếu Bựa báo em là dùng cái đó bằng mạng nhà Thiếu Bựa cóc vào được nữa mà.

  Có lẽ còn do mạng của bọn nào … hoặc chập chờn lúc vào được lúc không 

 5. #5 by nhất on 2011/03/07 - 00:07

  @ Điêu

  Bên anh luật ghi : tiền gửi qua nhà bank vào thì hợp pháp và không phải đóng thuê – tất nhiên. Anh có đường gửi từ Lưa như thế. Cho tới giờ anh mới gửi cho anh . Bọn khác thì hoặc không có tiền, hoặc không tin cậy.

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 00:34

   Có mà luật luật cái zắm ý hehe. Chắc là vài ngàn Oi chứ jì.

 6. #7 by minhhuong on 2011/03/07 - 00:10

   tiền gửi qua nhà bank vào thì hợp pháp và không phải đóng thuê – tất nhiên. @ Nhất

  —————-

  Nhưng thuế thu nhập cá nhân, thì số tiền này phải khai báo chứ? Và lúc đó thì kekekeke nộp thuế chết mẹ luôn.

  Nếu không khai báo trong thuế thu nhập cá nhân khoản tiền này, mà nó phát hiện ra, thì chết sặc

   

  giải thích em cái

 7. #8 by Sành on 2011/03/07 - 00:10

  Vụ tiền không nguồn gốc mà lôi ra để mua nhà được hở? Vụ này lạ quá, kể đi ông anh@ Hương

  Nhất nó nói đúng đấy! nếu số tiền lớn quá thì chắc cũng khó giải thích, nhưng đôi trăm ngàn đổ lại thì nhiều lý do giải thích mà sở tài chích không thèm đếm xỉa. Tuy nhiên, những đối tượng đó không phải là con nợ hay đã từng phá sản quỵt nợ.
 8. #9 by minhhuong on 2011/03/07 - 00:13

  Em có biết cách làm giấy vay tiền cá nhân (tức không phải vay ngân hàng) thì chuyển tiền từ tài khoản 1 ngân hàng Châu Âu bất kỳ (của cá nhân cho vay) để mua nhà là được.

  Nhưng lại mắc vụ hàng tháng phải trả tiền như là vay ngân hàng vậy. Không làm đâu được đâu nhở.

  Khó bỏ mẹ ra được.

  Nhất làm thế nào, ông anh chỉ em cái

 9. #10 by Lucky on 2011/03/07 - 00:14

  @ Nhất : Anh cũng ở Đức , sao anh nói nhiều cái em không hiểu ????

  Gởi tiền  Lừa qua ,  đổ cái xòa ra mua nhà , thế nó lấy hết cả núi thuế và có khi sperr ( khóa tài khoản ) nếu không chứng minh được nguồn gốc mà ????

  Con anh lớp 1 thi thố gì ? Sau Kindergarten thì vào Grundschule ở nơi gần nhà anh nhất chứ thi thố gì ? Hay anh cho cháu học trường privat phải trả tiền ? Em éo hiểu gi hết ?

  Trước lớp 1 thì chẳng yêu cầu gì cháu xất , bởi qua Kindergarten 2-3 năm thì cháu nó biết nhận thức sơ sơ rồi . Sau lớp 1 cháu sẽ biết viết , biết đọc . Cháu nào đến lớp mà biết đọc , biết viết trước , coi chừng Cô Giáo mời mie lên họp riêng nhắc nhở , ngu mà lỳ là nó gọi Jugendamt liền , bóc lột , cưởng bức trẻ con à?

 10. #11 by Mr. Tran on 2011/03/07 - 00:14

  @Nữ gúc sỹ:

  mỗ xài vịt-teo. nhẽ còn bọn nài chưa siết chặt. nếu Thiếu dái cỏn bẩu thế thì fở pò tái mới cả vờ-nờ nhẽ vô phương rùi.

  hay chi bựa thử dùng của mấy bọn nhà mạng nhỏ nhỏ chiên cấp cho các công ty dư nét nam nét gay gì gì đấy xem. cho nó mấu.

  GPRS thì vưỡn vầu bình thường. ti nhiên con máy của mỗ hông đọc được nốt ở trên. chỉ đọc được dững thứ trên wall, xem ảnh nữa. vầu các link share thì bình thường dưng hehe cũng hơi chậm tẹo

 11. #12 by minhhuong on 2011/03/07 - 00:15

  nếu số tiền lớn quá thì chắc cũng khó giải thích, nhưng đôi trăm ngàn đổ lại thì nhiều lý do giải thích mà sở tài chích không thèm đếm xỉa.  @ Sành

  ——————–

  Nó chỉ không đếm xỉa khi mua nhà thôi, chứ thuế thu nhập cá nhân thì lại là chuyện khác.

  Anh không khai thì không đóng thuế thu nhập cá nhân trên ấy. Nó không phát hiện ra thì chả sao. Nó phát hiện ra là trốn thuế hạng nặng.

   

  Đúng không nhở?

   

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 00:32

   Chứ còn jề nữa hehe. Còn nếu khai là xiền vay thì nó sẽ theozõi hạn trả nợ (thường là fải trình hợpđồng vay/mượn để chứngminh là xiền vay). Nếu xiền biếu/tặng đươngnhiên cũng fải chịu thuế thunhập vài xịch %.

   Chỉ zững khoản bebé vài chục ngàn đổ lại thì tụi tủi mới bỏ qua thôi. Zưng mà nhiều lần quá thì cũng liệu hồn.

 12. #14 by Dặt Dẹo on 2011/03/07 - 00:16

  HÚ 3 HỒN 7 VÍA CÔ DẶT DẸO GỐC ĐÂU RỒI, @ cô Déo
  Anh đây, anh đây, lịt mịa cô có gì mà la ông ổng thía. Mấy vụ thoát Lừa của cô mí cỏn Zì anh hóng chứ đéo tham gia, hế hế…

 13. #15 by nhất on 2011/03/07 - 00:20

  @ Sành 

  Sành đéo hiểu ì cả. Bên nay kiếm được 1 € cũng phải đóng thuế. Có 100K mua nhà, nó sẽ hỏi tiền đâu ra? đóng thuế chưa. Hôm qua ky nói rồi đó từ 35-40% . Ví dụ Sành có 100k, tức là nó chỉ sạch khi Sành đã nộp cho nhà nuớc 64k (thuế thu  nhập là 40% đi cho dễ tính)đại loại thế. Sành đéo nộp, tức là sành trốn thuế, nó sẽ truy thu cua Sành 40k , và bắt nộp phạt. 

  @ Điêu, anh chưa hiểu ý cô muốn làm gì? Anh chuyển được tiền từ VN qua đây bằng đường nhà bank. Ở Vn đố cô nào gửi ra nước ngoài được 1 số tiền lớn.

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 00:28

   Cái đoạn Nhất gởi được qua Bank một số xiền nhớn (từ Bank Lừa sang Tây) mà chả mất cái fí/thuế đéo jì thì rõ là nổ rùi hehe. Địt mẹ thằng chủ Fú Mỹ Hưng trong SG khùng tới nỗi fải tựtử vì đéo chiển nủi tiền lãi của cỏn về Đài Loan đấy. Địt mẹ mà cỏn còn mafia hơn cô nhiều.

 14. #17 by Mr. Tran on 2011/03/07 - 00:21

  chi bựa ở lại chưởi dẻo mỏ nhế!

  mỗ đi ngơi đây. mai lại 1 tuần cầy rùi

  nite!

 15. #18 by Lucky on 2011/03/07 - 00:21

  Thôi chào chi bộ, em lượn .

  @ Hương : Gởi file của thèn em Hương cho Ky nhé , hơn 1 tháng rồi chẻn thấy gì là sao ?

 16. #19 by Sành on 2011/03/07 - 00:21

  @ Hương

  Công việc làm ăn của anh cũng phài lèo lái với sở thuế nhiều nên anh cũng có chút kinh nghiệm. Ngành xây dựng của Đức lợn hoạt động gần giống mafia, khoảng 60% chính thức và 40% lậu để trốn khoản thuế 19% giá trị gia tăng. Bọn anh xoay sở rất linh hoạt từ khoản tiền chui biến thành tiền chính thức và ngược lại
 17. #20 by nhất on 2011/03/07 - 00:23

  @ Ky , đọc còm anh gửi Sành, điêu và tìm hiểu thêm đi. Tiền chuyển hợp pháp từ nươc ngoài vào Đức thì miẽn thuế. Rõ như ban ngay : tôi kiếm ở Lưa và đã đóng thuế ở Lưa. 

 18. #21 by minhhuong on 2011/03/07 - 00:24

  @ Nhất: à, có nghĩa là ông anh có nộp thuế thu nhập trên đống xiền chuyển từ bank Lừa sang. Hehehe, thắc mắc đoạn này í mà. 

 19. #22 by Sành on 2011/03/07 - 00:25

  Địt mẹ, sao hôm nay Nhất ngu bỏ mẹ! Thế Nhất đi buôn lậu thuốc lá bấy lâu mà khai thuế hết hả? Đừng giả vờ nữa! anh còn đâng định hỏi Nhất thêm mấy vụ trốn thuế.

 20. #23 by minhhuong on 2011/03/07 - 00:26

  Ngành xây dựng của Đức lợn hoạt động gần giống mafia, khoảng 60% chính thức và 40% lậu để trốn khoản thuế 19% giá trị gia tăng. @ Sành

  ———————

  Vậy Đức khá hơn Pháp nhỉ. Bên này thằng xây nhà em thuê nó khổ lắm, nó chỉ có khoảng 40% là chính thức, còn lại là lậu.

 21. #24 by Lucky on 2011/03/07 - 00:28

  @ Nhất : thì anh phải nói thê, và có giấy tờ nếu nó cần anh chứng minh .

  Tại bọn thuế , nó không chỉ tính thuế anh 1 năm, mà nhiều năm sau nó cũng tính .

  VD : anh thất nghiệp , nó hoạch kontoauszug anh ra , tự nhiên có núi tiền ủn vào, nó sẽ hỏi anh ngay .

 22. #25 by minhhuong on 2011/03/07 - 00:29

  @Nhất: Đại loại em hiểu thế này:

  – tiền gửi từ tài khoản Lừa mang tên anh chuyển sang Đức thì anh không nộp thuế thu nhập nữa

  – tiền gửi từ tài khoản Lừa mang tên người khác chuyển sang tk Đức của anh thì anh phải nộp thuế thu nhập.

   

  Em hình dung thế đúng chưa?

   

 23. #26 by nhất on 2011/03/07 - 00:29

  @Ky đúng rồi, không học trường ở gần nơi mình ở- gọi là đúng tuyến như ở Lưa, trường nay kiểu như chuyên ở Lưa, phải thi vào, không biết bên em có không!?

 24. #27 by Bất MInh on 2011/03/07 - 00:33

  Thanks Trạn, Cụ mới dùng cách đó vào được ngon lành. Confirm với các cô cậu nhé.

 25. #28 by Dragonfly on 2011/03/07 - 00:40

  Sành

  —————
  Nhân chuyện nói trốn thuế, cách đây cỡ chục năm có  mụ jì bên Đức bị bắt vì tội ăn bảo trợ thất nghiệp nhưng lại là buôn tay to hàng trăm cont hàng quần áo nhái mác mã từ VN sang Hamburg  để xẻ container đi vào Đông Âu, hình như cổ tên là Thìn bị bọn Đức đặt điện thoại nghe lén để lấy chứng cứ. Anh cũng bị ảnh hưởng chút chút vì vụ đó. Sành cồn phơm đúng không? Bạn anh có 1 mớ về VN sau khi bị truy nã bên bển vì tội buôn thuốc lá lậu có tổ chức .Hệ Hệ
 26. #29 by nhất on 2011/03/07 - 00:41

  @ Điêu, Sành Ky

  Vấn đề là làm thế nào gửi tiền từ VN ra nước ngoài .Chuyện anh làm được  là  gửi vào tài khoản nhà bank cua mình ở Đức từ Lưa . Tiền vào Đức theo dạng nay miễn thuế ở Đức, còn từ đâu tới, kể cả  ngươi khác gửi, nó đéo quan tâm, nó chỉ cần biết không phải tiền cua khủng bố Bin Laden. , hiểu chưa? Mấu chốt là gửi qua nhà bank. 

  Hình như mấy Bưa nay chưa bao giờ dính dáng đến chuyện nay hả. Hỏi ngu ngơ đéo chịu.

 27. #30 by minhhuong on 2011/03/07 - 00:43

  Tầm khoảng 6 tháng trở lại đây, hệ thống Bank châu Âu mới ra 1 kiểm soát mới. Mọi khoản tiền mặt nhập vào tài khoản, nếu vài nghìn là có chế độ theo dõi và nếu nó thấy cần thiết nó sẽ truy hỏi nguồn gốc số tiền.

   

 28. #31 by nhất on 2011/03/07 - 00:44

  @ Lài

  Buôn to như vây mà tham vài trăm € tiền thất nghiệp thì qua nực cười. Doanh nghiệp bé tý mà lúc nào cũng phải làm cho nó ( có vẻ) sạch, đằng nay lại tham chủ quan quá.

 29. #32 by minhhuong on 2011/03/07 - 00:47

  @Nhất: Nhất gửi được qua ngân hàng từ Lừa sang Đức bao nhiêu thế?

  Em biết mỗi vụ bọn Việt Kiều được nhận xiền thừa kế, bán nhà gì đấy là được chuyển qua ngân hàng là còn được tương đối nhiều. Mà cũng có vài hạn chế như số tiền mỗi năm được chuyển tối đa là bao nhiêu đấy v..v

 30. #33 by nhất on 2011/03/07 - 00:49

  @ Điêu

  Có lâu rồi, nộp tiền mặt vào bank là nó hỏi ID. Mọi transaction lớn đều log lại. Nhưng tiền từ ngoài gửi vào thì phia gửi phải kiểm tra chứ.

 31. #34 by Lucky on 2011/03/07 - 00:49

  @ Lài :
  2007 cảnh sát Berlin ập vào Đồng Xuân Berlin , lột sạch bách hàng hóa lái thương ở đó , bởi hàng đó không có nhãn mác và mã vạch

  Người thì bắt gần 200 và tống vào trại tị nạn khi không có giấy tờ, sau trục xuất về nước .

  Buôn thuốc lá lậu ở Đức lợn toàn là Lừa, gọi là ” bộ đội ” – hay mặc đồ và đội nón ông Cụ . Lừa qua đây làm ăn phi pháp nhiều như mũi ở bất kỳ đâu, đặc biệt Berlin, nên bọn cảnh sát Berlin nói tiếng Lừa sành thôi rồi , chỉu tiếng Lừa nghe vãi đái được đấy .

  1990-200x ( x<4 ) Lừa còn là Mafia rất ghê gớm bên này, đập hộp , thuốc lá , mại dâm …Lừa trùm mie nó cái Berlin về số lượng . Sau chém với tụi Tam Hoàng không thua phim Hongkong đâu .

  2005 thì sạch bách bóng dáng mafia Lừa , nhưng buôn người, thuôc lá , trốn thuế thì giờ vẫn còn , hoạt động tinh vi hơn .

 32. #35 by nhất on 2011/03/07 - 00:51

  @ Điêu, max 1 trẹo chắc được. Đó tiền đưọc  thưa kế ở Lưa thì thuế Đức cái gì nưa, sờ vào oánh bỏ mẹ nó đi 🙂 

 33. #36 by nhất on 2011/03/07 - 00:56

  Chốt lại là anh gỡ được vưóng mắc từ phia Lưa gửi đi. Còn tiền đã chuyển khoản qua đến Đức thì rút ra vô tư, tiêu vô tư.

  Địt mẹ Sành cứ ám ảnh thuốc lậu làm chi bộ loạn .

 34. #37 by Dragonfly on 2011/03/07 - 00:57

  Anh cũng nghĩ như Nhất là mủ tham quá, nhưng đó là đặc tính nông dân của Lừa rồi, anh có cu em dân Fòng sang đó cũng đi chở thuê người cho bọn Khựa sang biên giới Balan bị nó nện bằng cả AK47 trốn 1 mạch về VN. Còn 1 số đứa sau này thấy Đức làm ăn khó lại lộn sang Mẽo mới tài. Hệ Hệ

  Ky
  ———–
  Nhẽ em 8X nên không vất vả như đội Sành và Nhất, anh thấy mấy ông bạn 6X của anh vất vưởng lắm mới tạm ổn vài năm gần đây. Cỏn về ngồi uốn ziệu cũng nói dân Đức kỳ thị chủng tộc ghê lắm. Nhẽ cách jải thích của Zì  Mọi Zợ đúng mà cũng đau ” Tỷ như Zì quí con chó của Zì…..” Hệ Hệ
 35. #38 by Dragonfly on 2011/03/07 - 00:59

  @ Lài : 
  2007 cảnh sát Berlin ập vào Đồng Xuân Berlin , lột sạch bách hàng hóa lái thương ở đó , bởi hàng đó không có nhãn mác và mã vạch @ Ky

  ————–
  Cái này thì sau lâu rồi em. Hệ Hệ
 36. #39 by nhất on 2011/03/07 - 01:04

  Cái đoạn Nhất gởi được qua Bank một số xiền nhớn (từ Bank Lừa sang Tây) mà chả mất cái fí/thuế đéo jì thì rõ là nổ rùi hehe. Địt mẹ thằng chủ Fú Mỹ Hưng trong SG khùng tới nỗi fải tựtử vì đéo chiển nủi tiền lãi của cỏn về Đài Loan đấy. Địt mẹ mà cỏn còn mafia hơn cô nhiều.


  Địt mẹ có TT hiểu ngay vấn đề đây này. Tên nào muốn làm thì anh giúp được. Đợi đến khi hết cưa anh kể lại rồi mới à ờ nhá. muốn anh cho xem thư cua bank báo tiền tới không hả Bưa ?

 37. #40 by nhất on 2011/03/07 - 01:06

  @Lai

  Theo anh biết thì công hàng mác là không phải Lưa đánh, Lưa chỉ mua lại từ cảng thôi.

 38. #41 by minhhuong on 2011/03/07 - 01:11

  Xì, việt kiều được quyền chuyển tiền thừa kế từ ngân hàng Lừa ra nước ngoài, cái này là có luật hẳn hoi chứ có phải chuyển ngoài qui định đéo đâu.

  Nhất làm em tưởng cách gì ngoài luật chớ.

  Làm em mừng hụt

 39. #42 by Dragonfly on 2011/03/07 - 01:13

  Theo anh biết thì công hàng mác là không phải Lưa đánh, Lưa chỉ mua lại từ cảng thôi.@ Nhất

  ———-
  Anh nói là nhái mác mã mà, thời cuối 199X và đầu 200X ở VN chuyên làm mấy món này xuất Đông Âu chạy qua Hamburd sau đó Hải Quan HAM làm ghê quá chuyển sang đi trung chuyển Awept của Bỉ. Hệ Hệ
 40. #43 by Sành on 2011/03/07 - 01:14

  @ Lài

  Anh vừa viết còm xong thì lỡ tay làm hỏng mất. Vụ buôn bán hàng họ thì Nhất hiểu nhiều hơn anh, có gì cứ đá đít cho hắn phọt ra hết!
 41. #44 by nhất on 2011/03/07 - 01:15

  An Hoang Trung Tuong Cách đây 32 phút

  Có mà luật luật cái zắm ý hehe. Chắc là vài ngàn Oi chứ jì.
   

  Vài nghìn oi thì dắt trong bẹn mà mang đi. Ai hỏi làm gì. Chết cưoi với TT , thần tượng cua anh . TT đéo biết thì không có nghia là không tồn tại. Anh đéo thân tượng mây nưa , hehe

 42. #45 by Dragonfly on 2011/03/07 - 01:16

  Địt mẹ thằng chủ Fú Mỹ Hưng trong SG khùng tới nỗi fải tựtử vì đéo chiển nủi tiền lãi của cỏn về Đài Loan đấy. Địt mẹ mà cỏn còn mafia hơn cô nhiều.@ Nhất

  ——————–
  Cái này Zì Thối ví dụ thôi chứ nguyên nhân chính không phải vậy, cỏn hóng hớt đấy. Hệ Hệ
 43. #46 by Dragonfly on 2011/03/07 - 01:18

  Anh vừa viết còm xong thì lỡ tay làm hỏng mất. Vụ buôn bán hàng họ thì Nhất hiểu nhiều hơn anh, có gì cứ đá đít cho hắn phọt ra hết!@ Sành

  ————–
  Anh hỏi vậy cho vui thôi, chuyện đó đôi khi đụng chạm làm ăn  anh em bên đó cũng không nhất thiết phải kể cụ tỷ. Hệ Hệ
  Chào mọi người anh đi đập đầu vầu gối đây. Hệ Hệ
 44. #47 by Sành on 2011/03/07 - 01:19

  Nhất làm em tưởng cách gì ngoài luật chớ.

  Làm em mừng hụt

  @Hương

  Cách ngoài luật thì chính bọn nhân viên sứ quán việt ở đức nhận dịch vụ này luôn đó

 45. #48 by nhất on 2011/03/07 - 01:21

  @Điêu

  Phí bao nhiêu hả em ? 1 lần được gửi max bao nhiêu tiền?

 46. #49 by nhất on 2011/03/07 - 01:31


  Nhất làm em tưởng cách gì ngoài luật chớ.

  Làm em mừng hụt

  @Hương

  Cách ngoài luật thì chính bọn nhân viên sứ quán việt ở đức nhận dịch vụ này luôn đó

  @Sành

  Bọn ý là rửa tiền cua Lưa kiếm được ở Đức đấy, chứ chúng chuyển qua bank từ VN qua được cái buồi.

 47. #50 by baominh on 2011/03/07 - 05:33

  Bắt quả tang Nhất Dâm là soái chuyển tiền ở Đức nhợn nhế hế hế hế. Dưng Anh cũng phải đính chính với Dì và Điêu yêu là Nhất Dâm nó nói đúng đấy, ở Lừa nếu biết và có cạ vẫn chuyển được tiền ra nước ngoài vô tư, nhưng làm như nào anh cũng đéo nói cho các cô được hế hế. 

  Địt mẹ Dì phát cho nó tróc bựa răng Anh.
 48. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 07:16

  Háhá địt mẹ nói như cô Bảo Minh thì thà đừng nói còn hơn. Kiểu một thằng ra jữa chợ bẩu “Anh biết cách nấu chì thành vàng rồi nhế zưng anh đéo bầy cho chúng mài đâu”. Địt mẹ nghe cô nói kiểu đấy thì thà nghe con Kèn Zài mới con Sư Thứ cho đời nó thúvị.

  Cô cũng đừng bẩu là cô chiển tiền mặt trao tay, hoặc ký hợpđồng zỏm mới côngty ma đấy nhế. Tiền của Zì là tiền Thoát Lừa, đéo có chiện chơi mấy cái trò bậybạ vớvỉn.

  Zì nghe nhiều thằng nổ về vụ nầy jống cô mới Nhất Zâm rùi, tuyền thằng Đức Kiều Gộc đến mấy chục năm.

  Zì nghe xong thì bẩu, Địt mẹ mầy tưvấn anh chiển 300K oi, anh trả fí 2% khi xong OK?

  Thì các cỏn bẩu, Mầy cứ chiển 300K vầu tàikhoản của anh số 123 tại bank XYZ là ba hôm sau mày có tiền bên Đức.

  Háháhá địt mẹ thôi cho con xin các bố. Con đéo thừa trấng vịt để cho các bố đập miễn fí.

  Thôi Zì đi họp Bê Xê Tê đây. Chiệntrò mới các cô chán bỏ bà. Đúng là lũ Simacai.


 49. #52 by Y_Cà_Pháo on 2011/03/07 - 07:37

  Địt mẹ thăng nào vừa có “tâm lại có tài” haha thì cho bố xin một tham luận hoàn chỉnh kiểu chạy tiền từ VN đi nầu?  Tất nhiên là phải chạy ra nước ngoài thành tiền sạch nhá.

  Địt mẹ chúng mày cứ ăn nói vừa đái vừa dòm thế này thì bố chúng mày hiểu được à?

  Thằng nhất chuyển nhà băng thế nào mà được tiền trăm nghìn thế hả?

 50. #53 by Y_Cà_Pháo on 2011/03/07 - 07:53

  Địt mẹ thằng Nhất làm mình háo quá đi thôi. Mày làm ơn chỉ đường cho ông Cụ hoá ông Tơn hộ anh cái.

  Địt mẹ mày nói cái gì mà thư Bank với cả chuyển tiền, có điều này xin nói với Nhất là:

  Nhà Bank bên này cũng là bọn làm tiền, nó là tổ sư bố của Mafia đấy Nhất ạ.

  Nếu một hôm nào đó đẹp trời, Nhất cầm một bao tải tiền vài triệu Oi đem đút vào nhà Bank thì nó cũng nhận liền, chỉ cười mà không nói một câu gì.

  Nhưng địt mẹ Nhất, ngay hôm đó Nhất ra đó thử rút khoảng 100k Oi thôi thì xem thằng Bank đó nói gì?

  Nhất có thương anh thì chỉ đường cẩn thận, chứ thằng khôn ăn nói nửa chừng để cho thằng dại nửa mừng nửa lo thế này thì địt mẹ Nhất phải tội chết. ha haha