Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 22:16

  Địt mẹ loại mồm khắm kinhniên như Lài cứ fải để thằng Búa Tạ nó đến nhà bắt cửi truồng nằm jữa xalông rùi nó kê buồi lên cái thớt chặc fằm một nhát.

  Tấtnhiên là chặt đéo trúng buồi Lài, vì nó thụt mẹ vầu trong bụng Lài rùi còn đâu nữa. Chặt để zọa Lài thôi hehe.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 22:18

  Địt mẹ cứ kê buồi Lài lên zọa chặt như nài nài:


 3. #3 by Dragonfly on 2011/03/06 - 22:18

  Tấtnhiên là chặt đéo trúng buồi Lài, vì nó thụt mẹ vầu trong bụng Lài rùi còn đâu nữa. Chặt để zọa Lài thôi hehe.

  —————-
  Địtmẹ anh chấp cả lò nhà Zì luôn ấy chứ, búa tạ mới cahr búa đinh. Mấy con chó ngao vớ vẩn. Hệ Hệ
 4. #4 by Dragonfly on 2011/03/06 - 22:21

  Địt mẹ cứ kê buồi Lài lên zọa chặt như nài nài:

  ———–
  Địtmẹ, việc chính thì cứ né hạ toàn lan man chuyện vớ vẩn. Hệ Hệ
 5. #5 by bonse_vic on 2011/03/06 - 22:23

  Địtmẹ anh chấp cả lò nhà Zì luôn ấy chứ, búa tạ mới cahr búa đinh. Mấy con chó ngao vớ vẩn. Hệ Hệ& Lài dồn

  Đệt mệ lài húng nhở. Cứ nghĩ đến cảnh vện lài lấy đũa gắp chym ra mà điếu nhịn được cười. He he
 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 22:24

  Còn địt mẹ bọn Kèn Zài, Sư Thứ, Chuối SG thì fải mần thế nài:


 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 22:31

  Buồi Lài sau khi bị thằng Búa Tạ zọa chặt 1 tuần nài:


 8. #8 by longlon on 2011/03/06 - 22:33

  @Tướng thối: Địt mẹ tướng thối dã man đéo chịu được. Mang băng keo dính mõm nó lại rồi cắt dái nó. Nó kêu thế cặc nào được. Dã man. Đúng là quân phát xít. he he. Địt cụ chi bộ cái nhể.

 9. #9 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/06 - 22:36

  Hoẳng Hoẳng ơi hôm qua vừa nói thế này
  thì hehe điều Sư Thứ nói fải được nhìnnhận là một thamkhảo tốt
  Bây giờ lại nói thế này, 

  An Hoang Trung Tuong

   Cách đây 8 phút

  Còn địt mẹ bọn Kèn Zài, Sư Thứ, Chuối SG thì fải mần thế nài:

  thế là thế nào Hoẳng Hoẳng hay em lại bẩu Thứ song phi mu bàn chân vào ngực như quả Ghẻ nổ giờ

 10. #11 by Lucky on 2011/03/06 - 22:37

  @ Zi : khóa mie mõm lũ thần quynh này được đấy .
  Cảm ơn Zi mấy khái niệm : hoài hương , hồi hương nhé ! ( em theo phong trào quán )

  @ Lài : anh có nằm trong top mãn Tinh với bà Zì không zậy ?

   Em hỏi thế vì thấy Zi tự dưng lại thik con bé miệng còn hôi sửa kia , nghi lắm ! Thường người già hay làm mấy hành động trẻ con .

 11. #13 by Mr. Tran on 2011/03/06 - 22:37

  À nhắc bọn kền kền. Địt mẹ đận nầy bỏn đang rỉa em sv đeo kính hồng quê đâu đéo biết.

  Khổ thân ẻm, đéo được lên ti-vi mà thanh minh rùi khóc lóc mới cả xin lỗi.

  Đau dái hơn là cái bọn củ kặc đọc tin của bỏn kền kền rùi để lại cồng như vưỡn: đéo gì mà cảm thông, dại dột, rùi đáng lên án, không thể chấp nhận bla bla bla.

  Địt mẹ bọn vô công rồi nghề!

  À mà quán bựa có cô nầu mới mất ai phôn Tầu có líp sếch ý nhở? Chuẩn bị để hehe lên ti vi chưa?

  thế đéo nầu hôm nay Tướng thối lên cơn bạo lực thích được bạo dâm à?

 12. #15 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/06 - 22:39

  Thế này thì Lài phải đái ngồi à, yêu thế
 13. #16 by Dragonfly on 2011/03/06 - 22:42

  Dragonfly

   14:34 22-12-2010

  Địtmẹ anh vừa có Giấc Mơ Trưa kực kỳ hoang zã là anh được làm Chiều Đình lôi kổ Zì Thối trói jật kánh khỉu nằm zạp zưới thềm zồi koát” Địtmẹ,nghe mày chửi bọn tao hơi nhiều,mà lại kòn tự nhận là Chung Tướng phỏng?”

  Zì Thối khóc zé ” Kon kó quyết tâm bóp zái ăn học,đi Tây ,đi Tàu mà đéo được Chiều Đình ngó ngàng đến , jờ kũng chỉ được làm chức koan chăn Lừa ảo,kon thèm quyền kóa mà làm kàn mong Chiều Đình soi xét. Hu Hu”
  ” Vạch puồi cho bố mày xem, đồ jà zái non hột” . Hệ Hệ
  Tưởng thế nầu ! Zái to thật nhưng mà bị..sa đì ( úng nặng). đéo chấp thằng hay tức zái, tha bổng.Hệ Hệ

 14. #18 by Lucky on 2011/03/06 - 22:43

  Bên này đéo có nhang muổi , ai có đốt phát gọi Hương diêu , Thi Còi, Rô xinh , …về cái . Nhớ mấy cô ý rồi . Quán vắng mấy cô ý , buồn quà buồn quà !

 15. #19 by Hoaimien on 2011/03/06 - 22:47

  Ky ơi… Về nhà mở cửa cho khách cái đã.

 16. #20 by Mr. Tran on 2011/03/06 - 22:48

  Ngày bé mỗ có đi nhà thờ mới ông bà. Họ nhà mỗ có theo đạo dưng mỗ thì hehe không.

  Vưỡn nhớ như in cảm giác mình thật nhỏ bé khi bước vầu nhà thờ với trần cao, cửa sổ nhỏ & cao. Nhẽ đây là ý đồ của các KTS Thiên chúa giáo từ xưa: tạo cho con chiên cảm giác mình thật nhỏ bé khi bước vầu nhà của Chúa mà thêm phần yêu kính?

  Nhẽ vậy!

  Hồi hổi dòm tượng Jesus trên cây thập ác mà hehe sợ vãi hàng. Dưng mỗ vưỡn thích đi theo ông bà mỗi CN vì khoái nghe  thánh ca dù hổi hổi còn bé và huyền tuyền hehe chưa thuộc bài hát nầu.

 17. #21 by Lucky on 2011/03/06 - 22:57

  @ Zì : Thi còi Zì nói so với Zì còn quá trẻ , con bé 15-16 không hôi sửa là gì ?

  15-16 tuổi nặng 50kg cao 1,7m là bình thường bên này rồi . 12 tuổi chúng tĩn nhau rồi . Ý em là nó quá trẻ con so với Zì

  Zì phải để cho Lài em có chổ thủ zâm não với chứ . Muối là muối thế nào !

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 23:02

   Thi Còi thì đúng là quá trẻ, chứ em Trân Kitty thì vừa miếng gùi hehe.

 18. #23 by hùng hục on 2011/03/06 - 23:00

  Nói đến chuyện nhà thờ: Hồi hổi 200x lâu lắm anh có lên Xaba và vào thăm cái nhà thờ trên trển (nhà thờ chính của cái thành phố đó luôn). Ôi sao mà thảm thương, trần tróc nóc hở, tường lở loét … Dưng những người theo đạo thì vẫn rất say sưa đọc và hát thánh kinh. Anh không theo đạo dưng rất thích tinh thần đấy của họ, và rất muốn giúp đỡ họ sửa sang cái nhà thờ. Địt mẹ nhưng một thời gian dài dòng đời cuốn đi anh cũng chưa làm gì giúp được người ta. Tướng cứt xem xem bên giáo hội có cách nào giúp đỡ họ không, nhìn tội lắm anh thật. Mà đéo biết giờ người ta đã sửa chưa, nếu sửa rồi thì thôi hehe.

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 23:11

   Đafần Nhà Thờ Lừa đều thế cả. Quantrọng là cái Đạo ở trong Lòng, cô ơi. Mầumè ziêmzúa mà làm jì khi con chiên quanh vùng còn đói zài mồm.

 19. #25 by Mr. Tran on 2011/03/06 - 23:00

  Em nầu nhở?@ Tướng thối

  Một chiện về ẻm đây
  đây là tin chi tiết hơn

  Clip đã bị thằng diu-túp gỡ dưng gúc thì vưỡn ra đấy (+16)

 20. #27 by hùng hục on 2011/03/06 - 23:09

  và rất muốn giúp đỡ họ sửa sang cái nhà thờ@hục


  Hehe anh type nhầm. Ý là “tìm cách nào đó giúp đỡ họ một chút”. Chứ anh giúp sửa hết thế đéo nầu được. Chi bộ chó thông cảm anh bia rượu vào ngẫn mẹ!
 21. #28 by minhhuong on 2011/03/06 - 23:13

  Clip 2 đứa sv ấy xem rồi. Rất tình cảm, rất dễ thương. Đôi này rất âu yếm.

  Có cái đéo gì mà lên án khi chúng nó tình cảm dễ thương với nhau như thế. Bọn hãm lìn.

   

  Khác hẳn phim sex củ cặc dởm ẹc mà Thiếu Bựa vưỡn khoái xem.

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 23:24

   Em Ky vửa thắp hương fát là Bắp Ngô “lên” ngay hehe yêu thế.

 22. #30 by hùng hục on 2011/03/06 - 23:15

  Đafần Nhà Thờ Lừa đều thế cả. Quantrọng là cái Đạo ở trong Lòng, cô ơi. Mầumè ziêmzúa mà làm jì khi con chiên quanh vùng còn đói zài mồm.@Bựa


  Uh anh cũng biết là đạo trong lòng, cơ mà cô phẩy chứng kiến đêm đông rét mướt mưa nó lùa mẹ vào trong nhà thờ, tụi trẻ con hát thánh ca mặt xám ngoét run cầm cập. Với lại ít nhất thì nó phải không dột vào chứ đằng này ngồi trong nhà thờ đếm thấy mẹ cả sao trên giời.
  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 23:28

   Có cả Tây đềnghị júpđỡ rùi cô ạ, và bị từchối. Nguyêntắc chitiêu của Nhà Thờ là chỉ lấy kinhfí từ tiền lạcquyên tại chỗ, và zo Jáo Fận zuyệt. Cô đừng tưởng cứ cầm mớ xiền đem vầu Nhà Thờ mà Cha zám nhận đâu.

 23. #32 by Hoaimien on 2011/03/06 - 23:15

  Chi bộ ơi em cần trợ giúp một bài toán của học sinh lowps5 ở Lừa nè??Help me!!!!!!!!!!!!!

  4 thằng đi cafe. Chủ quán tính 25.000Đ. Ba thằng rút tiền ra trả, mỗi đứa 10ngafn. Chủ quán trả lại 5 ngàn cho thằng thứ 4. Nó đưa cho 3 thằng kia mỗi thằng 1ngafn và giữ lại 2ngafn. Vậy 3 thằng kia mỗi thằng trả 9 ngàn. 3×9 =27 công thêm 2 ngàn nữa là 29….Vậy 1 ngàn nữa đâu mất rồi???? 

 24. #34 by minhhuong on 2011/03/06 - 23:17

  Nhất là đoạn 2 đứa thỏ thẻ với nhau “của em đấy”, “của anh chứ”, thẽ thọt thẽ thọt dễ thương bỏ mẹ ra được. Xem là thấy tình cảm nâng niu nhau. kekekke

  Chứ có như film sex củ khặc dởm đời đâu. Hồi clip Vàng Anh ầm ĩ ấy, chả thấy tình cảm đéo gì, chán bỏ mẹ.

 25. #36 by nhất on 2011/03/06 - 23:19

  Trung Tướng bảo Dũng hói nói sai về chuyện chuyển tiền từ VN ra nước ngaoi thế nào ? Bây giờ khai sáng đi. 

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 23:33

   Địt mẹ cô mang tiếng ở Đức 40 năm mà hỏi Zì câu đó à? Đợi Zũng Hói vầu mà chấtvấn cỏn tội bốláo hehe.

 26. #38 by Bất MInh on 2011/03/06 - 23:19

  Chi bựa, có cô cậu nào dùng HĐH Mac Os X giúp Cụ cái. Chắc chục ngày rồi không vào FaceBook được, cô cậu nào có giải pháp thì cho Cụ cái. Mịe cái công cụ của bọn XỊA, bị cấm hẳn rồi sao. 27. #39 by dắtdéo on 2011/03/06 - 23:20

  Ui chi bộ đông vui nhở. Đúng là tuyền bọn già hói, cuối tuần mà đéo đi đưa vện lên đỉnh còn ngồi đây tám chuyện à hẽhẽ.


  HÚ 3 HỒN 7 VÍA CÔ DẶT DẸO GỐC ĐÂU RỒI,
  Cô về đây anh trả lại lick cho cô như anh hứa hôm qua này. Bi chừ anh sẽ dùng lick dắtdéo mà chi bộ gọi anh và cũng vì anh liu luyến em Hương Điêu gọi anh là Dắt nghe rất lừa và cũng rất tượng hình nên anh đéo bỏ hẳn được cái lick của anh, chỉ thay đổi cách gọi thui để đỡ đụng hàng co Dặt Dẹo gộc. Hẽhẽ nếu chi bựa mà gọi nhầm tên anh sang tên cô Dặt Dẹo thì cô ấy cứ lôi chi bựa ra mà chửi nha. Tên anh cũng có thể hỉu là ĐÉO DẮT hẽhẽ
 28. #40 by nhất on 2011/03/06 - 23:22

  @ Miến cho nghé thoát Lưa đi em. Đó là giải pháp cuối cùng và duy nhất.

  @Dieu : download chỗ nào hả em

 29. #41 by minhhuong on 2011/03/06 - 23:25

  2 ngày liên tiếp ăn chơi éo ngủ nghê gì. Hết sạch hơi hết sạch hơi, đành ngồi thừ ra 1 đống.

  Chibộ nên tranh thủ mà tấn công, chả mấy khi em hiền lành thế này đâu

 30. #42 by cuchuoiSG on 2011/03/06 - 23:25

  Nãy giờ anh bận việc, mới vửa xong. Hồi chiều vửa đá song phi vào dái cỏn phát nên cỏn tức anh lắm, hehe.

 31. #43 by Enterprise on 2011/03/06 - 23:30

  @Cô Miên:
  Hehe, đó là bài-toán lập-lờ về dữ-liệu thôi.
  Nếu cô theo trình-tự thì thấy có vẻ hợp-lý, thực-tế thì không.
  Mỗi thằng rút ra 10 ngàn. Số đó không phải số thực-tế mỗi đứa nó trả mà là (30 – 5) / 3 = 25/3. Như-vậy, mỗi đứa nhận lại 1 ngàn thì số tiền nó phải trả là 28/3.
  Vì-vậy, số tổng số tiền: (28/3) * 3 + 2 = 30 là số tiền bỏn rút ra.

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 23:36

   Sai! Hehe. Cô Đòm đâu vầu bẩu Roai sai chỗ nầu coi.

 32. #45 by cuchuoiSG on 2011/03/06 - 23:31

  Ảnh thế nài mà Yahu phò làm cụt mẹ tay ảnh, hehe
  @dắt déo: Địt mịa, cô trả tiền công anh vận dụng chất xám đặt tên cho cô nhế.

 33. #47 by Lagavulin on 2011/03/06 - 23:32

  @Cô Minh Lừa: fây búc Lừa nhẽ bị Bê xử rồi, từ chiều giờ anh chọt zô mà hõng được.


  @Hương vàng xon pa-ghi: cô bình phim chính xác và hay quá đi mất, dưng mà hình như cũng lừa tình thôi, nghe đâu thằng ku đới mang quả fim khoe với đám bạn Lừa và không loại trừ chính bỏn tải lên ju túp nhể
 34. #48 by Lucky on 2011/03/06 - 23:33

  @ Miên : người đặt phép tính sau khi tính tiền sai chứ làm gì có mất tiền :

  -10.000 + 1.000 = +9.000
  -10.000+  1.000=  +9.000
  -10.000 + 1.000=  +9.000
  3 * 9.000 – 2.000 = 25.000  chứ mất đi đâu
  2.000 thèn số 4 đang cầm
  25.000 thèn chủ quán cầm .

 35. #50 by Dragonfly on 2011/03/06 - 23:34

  Hehe hỏi Lài Mồm Bẹn chiênja hầu gái ý em ơi.

  ————–
  Địtmẹ jọng con Zì Mọi Zợ sặc mùi GATO. Địtmẹ kiểu mắc chứng bệnh vĩ cuồng và thủ zâm tinh thần như Zì làm sao lại được với kiểu điềm đạm của anh. Hệ Hệ
 36. #52 by dắtdéo on 2011/03/06 - 23:38

  MIT: … quanh em đầy bọn level 3…

  —-
  Mit hả Mit hả anh chầu chầu em. Hẽhẽ nghe qua các câu chiện của em anh cũng đoán em len level 3 zùi hoặc đang monmen, cơ dưng mà cẩn thựn không bỗng dưng ngồi ngẩm lại dưtj mình như trungduong là bỗng dưng thấy mình chưa lên đỉnh đươc hẽhẽ. Nếu dư em là level 3 rồi thì chắc chắn em đang ở trong một cái good neighborhood tuyền tây trắng hoặc bọn lừa level 3 khác, sure, nên quanh em toàn level 3 là dễ hỉu. Nhẽ em ở Lốt?

  Hẽhẽ còn đám phản động quận Cam thì em cứ đảo một vòng Bolsa-PhướcLộcThọ-ÓetMinTơ thì em sẽ thấy lời anh đúng khôn. Hẽhẽ mà anh sure là nếu em lên level 3 rồi em cũng ngại va chạm, chơi thân với bọn phản động PLT bỏ mịe, nên có khi em có qua đó cũng đảo vòng đi chợ rùi em phắn :D. Hẽhẽ thôi anh đéo nói nhiều về cái này, đụng chạm bà con ta bỏ me. Nói là nói vậy thôi nhưng cứ thoát lừa được là ngon rồi, len level từ từ, thằng nào đi tu cũng len level đường tăng thì lấy đéo đâu ra chú satăng gánh đồ.
 37. #53 by dắtdéo on 2011/03/06 - 23:40

  Trungduong: hẽhẽ giật mình thấy chưa lên đỉnh được nên xin anh hạ tiêu chủn hả. Hẽhẽ đéo gì ở nước mẹ, ở đâu cũng zậy, muốn được xem là trung lưu trở lên thì fải đạt ít nhất mấy cái tiêu chẩn đấy, nhá.

 38. #54 by minhhuong on 2011/03/06 - 23:41

  2-3 hôm nay FB bị chặn cách mới roài.

  Tưởng chị chịu thua chắc, đã thế mai chị bắt đầu quay clip sex tung lên youtube quảng cáo quán Bựa  

 39. #55 by Enterprise on 2011/03/06 - 23:43

  Hehe, anh nhầm:
  Số thực- tế bỏn trả là 25/3 => số trước-khi trả 1 ngàn là 28/3.

 40. #56 by dắtdéo on 2011/03/06 - 23:43

  @chuối nải: hẽhẽ đa ta đa tạ. Cô có tinh thần chiến đấu cho cộng đồng zậy, về lừa là anh thích sống cạnh cô lắm đới. Địt mẹ nhỡ Trung tướng có gởi búa tạ đến cắt chim anh như cắt chim lài thì cô xông vào kíu anh hoặc gọi nai-oan-oan hộ anh cái nhớ. Địt mẹ cô phát cho đủ bộ nữa hẽhẽ

 41. #57 by nhất on 2011/03/06 - 23:46

  Dũng hói nói có vẻ hợp lý , nhưng để Trung Tướng vặn vẫn hay hơn. Trong thực tế thì anh chưa thấy ai làm kiểu ý. Anh có mối chuyển qua nhà bank , đưa tiền ở VN chuyển qua bank vào châu Âu. sau đó có thể mang đi mua nhà , xe mà không cần  chứng minh nguồn gốc ở đây. 

 42. #59 by minhhuong on 2011/03/06 - 23:47

  Mấy hôm nay bọn ở Lừa nó báo là cao thủ IT này kia vẫn đéo vào được FB. Chả nhẽ thế thật?

  Cuối cùng, chúng bẩu vào bằng smartphone 3G hay đéo gì đấy mới được.

  Đéo sao cả, ít Lừa xịn vào được FB thì chị chuyển sang làm clip sex  tấn công trên youtube

  Chibộ chờ đón nhá, và vụ clip sex này cả chibộ boip cho em

  • #60 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 23:50

   Sâu Zì vưỡn vầu được nhể? Hay Cam nó đang jăng bẫy Zì?

 43. #61 by Hoaimien on 2011/03/06 - 23:47

  Cám ơn chi bộ.

  Thằng nhóc nhà em đang cười. Những bài thi học sinh giỏi ở Lừa đấy. Dạy thế nó thành Simacai mới lạ. Có lần đứa nhỏ lớp 1 tập viết câu “Miệng nam mô bụng một bồ dao găm “kìa. Kinh hoàng chưa? Các bác cứ thích dùng dao để dọa cắt của nhau.

 44. #62 by Lucky on 2011/03/06 - 23:50

  @ Roai hiểu sai rồi, toán lớp 4 thi chỉ cộng trừ, đừng làm số thập phân .
  thực ra 3 thèn 27.000 trả thèn quán 25.000 còn thén số 4 cầm 2000 chứ mất gì .

 45. #63 by nhất on 2011/03/06 - 23:51


  An Hoang Trung Tuong Cách đây 2 phút

  Có mà zễ cái cục cứt ý.


  Cái gì dễ ?

  • #64 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/07 - 00:00

   Chiển tiền từ Lừa vầu bank châu Âu rùi rút tiền đó đi mua nhà mà đéo bị hỏihan đéo jì, mà zễ hả?

 46. #65 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 23:55

  @em Miến, Ky Mèo, cô Roai Hói

  Thực ra Toán thi họcsinhjỏi lớp 5 mà như bài của em Miến đấy thì hơi mèng hehe. Mà chínhsác thì đó là một bàitập lôjích chứ không hoàntoàn Toán.

  Trẻ lớp 5 có học fânsố rùi, zưng trong bài nầy đâu có cần jì tới fânsố đâu.

 47. #66 by nhất on 2011/03/06 - 23:55

  Bắt được @Roai là thành quả cua giáo dục xứ Lưa  nhá , há há. Anh cũng thế đấy Ky xinh, hôm nào cho anh kêu bằng cô giáo Ky nha 😀

 48. #67 by Enterprise on 2011/03/06 - 23:55

  Ừa, cô Ky giải đúng, hehe. Ui hehe giải sai toán lớp 5 hehe, xí-hổ quá xí-hổ quá.
  Thôi úp mặt vào tường nầu, hehe.

 49. #68 by Lucky on 2011/03/06 - 23:59

  @ Miên : Ky đọc mấy đề toán thi vào đại học Lừa năm 2001 bách khoa Hà Nội trở lại trước, Ky còn choáng nữa là, nó ra như thi Toán quốc tế cho bọn lớp 12, kinh thật . Sau 2001 thì đề dể hơn nhiều , đại trà toàn quốc .

  Bởi vậy, bọn ở nhà mà thi mấy giải chơi chơi Toán quốc tế , đéo huy chương vàng mới lạ .

  À mấy giải toán quốc tế cho học sinh 12 trở xuống , bên này tụi Đức nó không quan tâm lắm đâu . Nó xem như trò chơi thôi, đứa nào thik thì thi ,không thôi chứ không có vụ luyện gà . Nó đéo quan tâm giải này nọ, nó chú tâm nghiên cứu sâu về mặc học thuật hơn là tranh giải .

 50. #69 by nhất on 2011/03/07 - 00:02

  Thực ra bọn Tây mà luyện thi hoc sinh giỏi cũng khó phết. Nhưng ở lớp cá mè một lưa thì nó không bắt hoc nhiều. Nghé cua anh hồi vào lớp 1 không biết đọc và viết. Cô giáo cấm không cho hoc trước. Thường xuyên  không cho bài tập về nhà. Thể dục 6 tiết /tuần, địtmej cái nay anh thích.

  Trường con anh học là elite, hồi thi vào 6 chọi 1 . Bọn trẻ con đưọc tuyển bằng các bài tập logic ,vẽ và nhanh nhẹn : ví dụ nhây lò cò, bắt bóng bằng 1 tay …. Thế mà trượt nhiều phết đấy.