Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #2 by Банан on 2011/03/06 - 17:01

  @ Thoát lừa: Thoát lừa sẽ ra con như nầy đây:

   

 2. #3 by Bất MInh on 2011/03/06 - 17:07

  dưng Mết cứ nghĩ mãi, tại sâu một thanh niên sáng dạ hổi lại nghĩ thiển cận vậy. Nhẽ do nền giáo dục Lừa @ Cô Má Ghẻ.


  Há há, ông cụ luôn nhồi vào các cô ý tưởng làm chuyện gì cũng phải to tát vật vả… đại loại như làm “kách mệnh” © ông cụ. Thế nên cô nghĩ vậy cũng phải thôi ngu như ông cụ.

  Bọn nho nhỏ ở cty Cụ nay cũng thế, cụ chỉ muốn chúng làm cái gì trong công việc giao cho chúng chẳng mong muốn gì to tát. Thế là chúng nghĩ cụ không ưu ái tài năng hoặc không biết nhìn người… há há bọn ngu như ông cụ

 3. #4 by DG on 2011/03/06 - 17:10

  Con Cứt nó soi đúng là … như cứt thật!

  Anh nói công viên nhân vụ tên Chuối chứ có nhất thiết phải cùng địa điểm mới thằng thẳng đâu, địt mẹ!

 4. #5 by DG on 2011/03/06 - 17:18

  Há há, anh mới sản xuất xong quả cóc chào mừng 8/3 tức thì, bốt lên đây sợ mấy đứa thúi mõm nó chạnh chọe, zậy mời chi bộ, tên nầu khoái cóc thì chịu khó dạo qua đây thưởng thức!

  Địt mẹ, hiếm hoi mới bòi một phát, xí hổ quá đi!

 5. #6 by Dragonfly on 2011/03/06 - 17:44

  @Địt mẹ Zũng Hói nổ về chiển ngân từ Lừa qua Khoaitây nhiều chỗ ỉa đùn lắm nhế. Zì cho cô 1h để sửa lại đấy, kẻo bọn khác tưởng là đúng thì bỏ mẹ nhà cô.

  —————
  Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ, Zũng Hói đéo sửa kìa, Zì Mọi sủa đi cho Zũng Hói bật lại. Hệ Hệ
 6. #7 by Dragonfly on 2011/03/06 - 17:48

  Zì cho các cô 12h để gúc các zữliệu cầnthiết để chưởi Sư Thứ. Nếu quá thờijan nầy các cô đéo mần được quả ý, thì hehe điều Sư Thứ nói fải được nhìnnhận là một thamkhảo tốt.

  —————–
  Mấy cô nầu chửi Sư Thối ầm ầm thì mau lấy evidence ra chửi đi kìa, đừng chửi đổng, cảm tính. Học cách lý luận cho nó vững đi mà chửi nhau chất lượng kìa. Hệ Hệ
 7. #8 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/03/06 - 17:49

  Đùmá. Vửa đimần về mệt, định cuốncồng tí rùi đi chén. Lật đến cồng của cô BuồiChuối anh mí giật cả cửamình. Đấy, lũ Lừa hãmlìn chúngmầy muồn tranh quyềnlợi chínhđáng thì dư lày dư lày. Mần cửasắt đùngđoàng đéo cho ông ngủ àh? Ông đâmđơnkiện cho cả lò nhà mầy eat shit.
  Bỏn mần còcon đongxiền qua ngầy chứ mạnhđạn thì mua mệ đất ngoạithành mần hãngxưởng làm cho hoành, cần khặc gì mần tạigia vửa bửnnhà vửa phiễn hãngxõm. Địtmẹ, câu đầumôi ‘anhthôngcảm’ mà thithoảng Lừa xài khi đụng CAM áovàng nghĩa là phải kèm ít tờ ôngCụ thì mới đúngđiệu, đâu có nhẽ?

  Nhứt là đoạn nầynầy:
   Anh ghét nhất cái loại đi họp thì đéo dám phát biểu gì, rụt đầu rụt cổ, về nhà thì bất mãn, phàn nàn rồi chửi xỏ chửi xiên. Quyền làm chủ là ở đó chứ ở đâu, quyền của mình mà đéo biết hưởng thì còn đòi đòi cái buồi gì nữa @BuồiChuối

  Anh đồ rầng cô thuộc mídạng dư Zì chó nói đới. Đi họp tổdânphố mà to còi phátbẩu xem, then, lánggiềng nó nhìn cô dưlào? Bọn mầy hãmlìn thì anh dọn mệ đi chỗkhác nhế? Dọn đi chỗ đéo nầu cũng thế thôi. Trừ phi cô dọn qua Miên or Lào.
  Anh kệmệ đoạn cô tựxự phôn cho tụi Cam phường mần tóm 2 tay dặtdẹo kia đới. Anh mần triểnkhai thì lũ Bựa tống cứt vào alô cô đếu bít nhiu mà tả. Anh thật.
  Há há. Anh chếtcười mí thamnuận của cô BuồiChuối. Há há. Chuối ỡi, anh yêu mày nhắm. Địt cảlò nhà mầy.

 8. #9 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/03/06 - 18:00

  Anh đang định mần tiếp về Thoát Lừa/Quy Lừa thì Zì chó đã nổ hết mệ phần anh dùi. Lồn mệ Zì chó phát cho thơm họng rồi đi chén cái nầu hẽhẽ.
  Anh định thamnuận tiếp về chủđề thoát lừa dưng thấy nó đéo ănnhập mệ gì nữa nên thôi. Tạm thế đã.

 9. #10 by Dom-dom on 2011/03/06 - 18:13

  cô đang ở khu ổ chuột xóm Liều với hàng xóm toàn bọn bần cố nông @ Chuối cả nải
  Ơ thế Chuối đang ở SG à. TSB cô bây giờ ở HN chỗ nào mà chả là xóm liều. Chỗ nào mà chủ nó chả có nhà để không cho bọn củ chuối thuê, cô. Ở đây dân thuê nó không có nhiều để mà kén chọn như chỗ cô, miễn có xiền là nó cho thuê, kể cả khu đô thị hiện đại. Càng KĐT càng nhiều nhà để không. Và tính chịu đựng mỗi chỗ nó cũng khác. Ở bầu thì tròn mà cô.

 10. #11 by Mr. Tran on 2011/03/06 - 18:47

  vụ Chuối kể về 2 con nghẹo ở hồ Hale được cam phường mời về sau cuộc điện thoại trăm trăm là nổi trừ khi hehe cô là tủ lạnh. sure!

  ở SG mỗ đéo biết chứ ở HN phần nhớn là nói thì nói, góp ý thì góp ý chứ đương nhiên là cô phải “sống chung mới lũ” (6 Dân), đéo thể khác trừ khi cô là tủ lạnh hoặc đại bàng như Tướng thối nói

 11. #12 by Mr. Tran on 2011/03/06 - 18:51

  quên, vụ Dái Ghẻ kể nếu cỏn không nổ như thường lệ thì mỗ đoán nó ở ven hồ 3 mẫu, đối diện mới công viên Nin hói.

  ở bển dễ táp xe vầu hơn, tiện hơn, nhanh hơn, tối hơn, hông bị hàng rong nhiều mới cả cũng đông nghẹo hơn. phỏng cô?

 12. #13 by Lagavulin on 2011/03/06 - 19:08

  Anh nhớ có thằng đéo nào đó biên rằng, đại ý thế nầy: “quê hương đéo phải nơi tao sinh ra mà quê hương là nơi con (của) tao được sinh ra”, nghe triết phết nhể hở các cô Lừa?


  @ Sư thứ vào phân tích cú đá của Dái ghẻ mấy, bỏn dùng mu bàn chân đá thề đéo gì mà trúng mẹ ngực thằng dẹo đấy…
 13. #14 by Cocacola on 2011/03/06 - 19:39

  phân tích cú đá của Dái ghẻ mấy, bỏn dùng mu bàn chân đá thề đéo gì mà trúng mẹ ngực thằng dẹo đấy@Vulìn


  Anh cần-phơm là đá được, và hehe, đá tốt nữa là đằng khác vì đó là cú đá khá cơ bản của võ Thiếu Lâm hay Tếch-quân-đô điếu nhớ!

  Hehe, đá kiểu ấy cốt để đẩy đối phương bật ra chứ không gây chấn thương tại chỗ như các kiểu đá khác!

  Dái Ghẻ làm cam chắc học Tếch-quân-đô hay là Thiếu Lâm của nước mẹ rùi! Karate không đá cao như thế, trừ các cú đá bay!
 14. #15 by trungduong on 2011/03/06 - 19:43

  dòng chảy trung/thượng lưu của nước mẹ về cả chuyện xiền nong, tầm văn hóa với lại cả địa vi… và được chúng nó xem trọng chút chút @ datdeo

  Con bà nó chứ đặt tầm cao như thế này hỏa tiễn bắn không tới. Làm thế nào chen ngay vào đề-phi-ní-xần nào địa vị, lại được chúng nó “xem chọng” chút xíu . Vậy có mấy thằng nào gốc lừa hoặc sinh ra từ gốc lừa lại thoát lừa level 3 nhà lão. Làm lại đi chứ thế mấy đứa bố mẹ ở nước ngoài đã lâu lắm dzồi sinh ra, không biến khỏi kiếp Simacai?

 15. #16 by trungduong on 2011/03/06 - 19:56

  Đơnjản là zo ý Chúa @ Trung Tướng.

  Lão thi thoảng lại mang Chúa ra truyền bá cho người khác. Hay là vẫn “zo ý Chúa” mà lão vẫn không phủi chân đất Lừa làm tinh hoa “chăm phần chăm” level 3. Lẽ nào mình cũng rụng về cội, với cố hương ? Thôi entry level là cao rồi.

  Bữa hôm nay có dự lễ không nào ?

  Mấy bài về Tôn Giáo rõ hay. Hôm nào làm tồ-bích mới nhá !!!

 16. #18 by battri on 2011/03/06 - 20:08

  Hình thành nhân cách như thế nầu.
  N
  ếu đứa trẻ thường xuyên bị lên án – Hắn học được tính căm hận.

  Nếu đứa trẻ sống trong thù địch -Hắn học được tính hiếu chiến.
  Nếu chế diễu đứa trẻ – Hắn sẽ trở nên đóng kín.
  Nếu đứa trẻ sống trong quở trách- Hắn sẽ luôn cảm thấy có lỗi.
  Nếu đứa trẻ sống trong lòng kiên nhẫn – Hắn sẽ học được cách chấp nhận người khác.
  Nếu đứa trẻ được động viên – Hắn học được tính tự tin.
  Nếu đứa trẻ được khen ngợi – Hắn sẽ trở nên công bằng.
  Nếu đứa trẻ sống trong sự an toàn – Hắn sẽ biết giá trị mạng sống và lành lặn của bản thân.
  Nếu đứa trẻ sống trong môi trường hiểu biết và thân thiện lẫn nhau – Hắn sẽ tìm được tình yêu thương trên thế giới nầy.@ tối vừa
  ————-
  Lịt mịa cho anh thanhciu cái nhế!

 17. #19 by Lucky on 2011/03/06 - 20:09

  ” Heimat ist da ,wo man versteht hat ” – Đức lợn nó nói thế ( Bựa dịch : Quê hương là đéo đâu , nơi ông người hiểu  nó )

  Không phải  Quê hương là chùm khế ngọt , con đò , đường đi học ất ơ nào sất ( he he Ky mượn lời bác Chung Đỗ Kwan  chút ha ! ) . Vì những chùm khế , những con đò , đường đi học đó tụi F2 thoát Lừa lúc nhỏ , họăc được đúc bên này có được trãi nghiệm , có cảm nhận được chó đâu mà ép nó Lừa là quê hương ?

  Hoài Hương : xuất phát cũng vì nhớ Quê Hương mà ra . Mà tuyền những gì thuộc về Nỗi Nhớ là miên man lắm . Hố hố như Mama Ky thì nói ” Thèm được ngửi mùi bông lúa trổ đòng ” – Chanel , Gucci …không ăn thua với Mama Ky, đòi mùi lúa trổ đòng , tìm đéo đâu ra ở đây ? Hay Papa Ky nhớ ” Mùi bùn non , mui cá đồng nướng trui ” Nhớ thế thì khác nào đánh đố nhau nhỉ ???

   Ông bà ngồi ôn nỗi nhớ  ,Ky rút ra : hình như Quê Hương là mùi vị không giống ai nơi mình từng ở chăng ???

  Còn Ky – Về Lừa thik nhất nghe đám bạn thời cởi truồng tắm mưa kể chuyển , hố hố nhiều đứa chĩu mình ” ngu lắm “, ” ngu lắm ” nghe bùi ngùi đéo tả ! Thương Lừa lắm , nhưng nhất định không về luôn .

 18. #20 by Lucky on 2011/03/06 - 20:13

  Sorri . hồi hương ??? ( or hoài hương ? ) – ý Ky là muốn trở về Lừa ý .

 19. #21 by Hoaimien on 2011/03/06 - 20:27

  @Ky

  Hôm qua hỏi  là để cho bà chị có đứa con Đức đó đọc được và nhìn lại.

  Hai đứa trẻ một ở VN, một ở Đức lợn cùng tuổi. Đứa bên này còng lưng học dù biết phải học cả điều nhố nhăng nhưng không thể không học được nếu đang ở Lừa.

  Đứa bên kia, học chơi thỏa mái. Chuẩn bị làm lễ trương thành 15 tuổi cho nó. Nó tập cho người ta có ý thức trách nghiệm với Xã hôi. 

   

 20. #22 by Lucky on 2011/03/06 - 20:47

  @ Miên : uhm , hiểu rồi . Tại Ky đọc đã hiểu sai ý Miên .
  Lể trưởng thành 15 tuổi ? Có phải là ” Konfirmation ” không? Nó là làm Lễ ở Nhà Thờ đó .

   Đứa nào đến tuổi này cũng đến đó làm Lễ , và từ tuổi này nó tự quyết định việc nó làm , không cần ai giám hộ nữa .

   Nếu nó thik, nó tự ra ở riêng đó . Bố Mẹ hết trách nhiệm giám hộ nó rồi . Và tuổi này, nói nó  , nó không nghe cũng chịu , đụng vào nó là cảnh sát hốt ngay đó .

 21. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 20:53

  Hehe Zì cho các cô coi sự kếthợp ghêtởm của đặctính bầyđàn Simacai và côngnghệ kềnkền Lề Fải nầy.

  Hôm qua, các bấu mạng Lề Fải đồngloạt đưa tin nài:

  http://nld.com.vn/2011030609333245p0c1019/cau-thu-quoc-vuong-bi-ban-gai-dam.htm

  Các cô chúý đến fần fảnhồi của độcjả ở zưới nhế. Địt mẹ bầyđàn siêuhạng.

  Gốc của nguồn tin là thằng Tuổi Trẻ, một Lá Cải Bấthủ:

  http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/427590/Cau-thu-Quoc-Vuong-bi-ban-gai-dam.html

  Đạikhái bỏn đưa tin cô Quốc Vượng, một con thợ banh Nghệ An khá nhiều taitiếng, bị bạn gái Boeing đâm lủng bụng.

  Trên các Lá Cải đặcchủng như Tầu Nhanh, Zân Trĩ.. tin trên được xào nấu lại rất là biđát.

  Zưng hôm nay tựzưng có thằng bẩu đéo fải, cô Vương bị đâm cái buồi ý.

  http://dantri.com.vn/c728/s728-462395/quoc-vuong-phu-nhan-tin-bi-ban-gai-dam.htm

  Thế là mấy thằng môngmá tin cho gaycấn vội đồngloạt xóa biến bài hehe, có gồm cả hàng trăm “fảnhồi bứcxúc của bạn đọc khắp nơi”.

  Các cô vầu đọc mau không bỏn xóa mẹ hết jờ.

  Địt mẹ lũ Simacai. Đã ngu rùi lại thêm bọn kềnkền Simacai thithoảng nạp thêm cho vài bát cứt khắm như thế thì chịu sao thấu.

 22. #24 by Lucky on 2011/03/06 - 20:55

  @ Gái quán Bựa :  DG định dìm hàng ngày 8/3 của chị em bên nhà lão ý , rồi rủ Trai Bựa qua đó , Ky qua dìm lại DG . Hố hố , cop-bet qua đây đọc nhé : ( DG đéo đồng ý kie DG , Ky cứ cop- bet )
   

  THƠ CÓC VIẾT 06/03.

  Đăng ngày: 17:13 06-03-2011

  Thư mục: Tổng hợp

  Ngày kia là ngày đéo?

  Mờ em được người ta

  Từ thối mồm, hôi nách

  Đua nhau gởi em quà?

   

  Ngày kia là ngày đéo?

  Từ bần nông, tinh hoa

  Kính em như là thể

  Con chấu kính ông bà?

   

  Quà của em là đéo?

  Từ condom, sếch toi

  Xì lịp vàng cánh gián

  Tới son môi mặn mòi?

   

  Quà của em là đéo?

  Từ hoa huệ?, hoa hồng?

  Rùi có tên nó tặng

  Thêm hoa nhài, thích không?

   

  Ngày kia là ngày đéo?

  Hôm nay anh bồi hồi?

  Nhớ em, buồn đến héo

  Gõ đôi dòng, giời ơi…

  Thơ Ky :

  Đéo là đéo thế nào ?
  Không có mấy con đào
  Lấy shit mà yêu nhau !
  Đéo là đéo làm sao ?

  Đéo là đéo thế nào ?
  Không  lổ ấy chui ra  ?
  Rồi F1 , F2 …không thông qua lỗ ấy ?
  Đéo đéo cái đầu ngu !

  Quà là quà sao đéo ?
  Tĩn nhau quần không  kéo ?
  Comdon , sextoy …anything else ?
  Ditmie miễn là quà .

  Quà là quà lại đéo ?
  Hồng , huệ ,cứt lợn…cảm ơn
  Đéo có hoa nào xấu
  Hơn cái mẹt bần nông   !

  Ngày đéo là thế nào
  8/3 phụ nữ
  Nhớ gái …kie mie ông
  Hét rống lên làm dzề ?
   

  Hôm trước nộp Bựa thơ Ky, hôm nay Ky tự Bựa cho thơ ,G xem có ok không? hố hố

 23. #25 by Enterprise on 2011/03/06 - 21:09

  @Cô Ky:
  Trích
  Lừa dùng từ dạy – sai mie nó nghĩa mà dùng hoài đéo bỏ . Kiến thức là của nhân loại , Giáo là chuyển kiến thức chứ dạy shit ý !
  Hết trích

  Hehe, thế theo cô Ky, dạy có nghĩa là gì? và chuyển kiến-thức là gì? Nó khác nhau thế-nào? Nếu cô bảo từ của cô dùng khác từ-điển tiếng Việt thì lần-sau phiền cô ghi-chú thêm là từ đó do cô mới định-nghĩa lại hay đại-loại vậy, nhế.


  Cung-cấp cho cô một số từ tiếng Việt trong từ-điển, nếu cô thấy không đúng mời gúc.

  – Dạy:
  1. Truyền lại tri thức hoặc kĩ năng một cách ít nhiều có hệ thống, có phương pháp. Dạy học sinh. Dạy toán. Dạy nghề cho người học việc. Dạy hát.
  2. Làm cho biết điều phải trái, biết cách tu dưỡng và đối xử với người, với việc. Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan.
  3. Tập cho động vật có thói quen biết làm việc gì đó một cách thành thạo, tựa như người. Dạy khỉ làm xiếc.
  4. (cũ; trtr.). Bảo người dưới. Cụ dạy gì ạ?

  – Truyền:
  1. Để lại cái mình đang nắm giữ cho người khác, thường thuộc thế hệ sau. Truyền kiến thức cho học sinh. Truyền nghề. Vua truyền ngôi cho con. Cha truyền con nối*.
  2. (Hiện tượng vật lí) đưa dẫn từ nơi này đến nơi khác. Nhiệt truyền từ vật nóng sang vật lạnh. Thiết bị truyền động.
  3. Lan rộng ra hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người, nhiều nơi biết. Câu chuyện truyền đi khắp nơi. Truyền mệnh lệnh. Truyền tin.
  4. Đưa vào trong cơ thể người khác. Truyền máu cho bệnh nhân. Muỗi truyền vi trùng sốt rét.
  5. (cũ). Ra lệnh. Lệnh vua truyền xuống. Quan truyền lính gọi lí trưởng vào hầu.

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 21:18

   Liệu liệu mà chưởi gái như hát hay ý con mụ jà hói kia.

 24. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 21:14

  @hai em Miên, Ky Vàng Son

  Đúng là cái lễ trưởngthành ý gọi là lễ Confirmation (hoặc Chrismation), tiếng Lừa kêu là lễ Thêm Sức, một nghilễ (còn gọi là Bítích) chuẩn của Thiênchúa Jáo, và nên tiếnhành trong Nhà Thờ.

  Lễ Thêm Sức ở Tây rất là trịnhtrọng, bọn fụhuynh Tây fải order Cha Xứ về kếhoạch mần Lễ cho con/em bỏn, thường là đúng vầu zịp sanhnhật 13 hoặc 14 tuổi tùy vùng.

  Trong Lễ có một thủtục bắtbuộc là bôi zầu Thánh hình Thánh Já lên trán người thụ Lễ, ngụ ý “Chúa Cha đã uýnh zấu nài lên cơthể ngươi, và Đức Jesus đã xácnhận tâmhồn ngươi”.

  Sau Lễ ý, người Thiênchúa Jáo coi như đã trưởngthành, pama tinhtướng bốláo có quyền tát hehe bỏ mẹ.

 25. #28 by Enterprise on 2011/03/06 - 21:17

  @Cô Chuối:
  Trích
  Còn quyên góp, hỗ trợ kiểu bắt buộc như bão lũ, thiên tai thì cô đéo muốn cũng phải ói xiền ra nhá.
  Hết trích.

  Vậy anh hỏi cô. Số tiền ấy không đến được tay người cần nhận thế nó tạo cảm-nhận gì cho người đóng-góp?

 26. #29 by nhất on 2011/03/06 - 21:20

  Ha ha, quả cô thợ banh Vượng bị chém đúng là vui thật.

  Trung Tướng tả lễ trưởng thành y hệt lễ đặt tên nhở, giống nhau à?

 27. #31 by Enterprise on 2011/03/06 - 21:21

  @Cô Chuối:
  Hehe, anh định trả-lời tiếp mấy cồng của cô mà thấy cô đọc chả hiểu cồng của anh nên thôi. Nếu thích cô cứ đọc lại cho kỹ và suy-nghĩ thêm tí cô nhế, hehe.

 28. #32 by Lucky on 2011/03/06 - 21:21

  @ Zi : đúng rồi . Ky cũng làm thế , phải học 8 buổi ở Nhà Thờ .Papa , mama mời bạn bè đông ơi là đông, Ky có nhiêu bạn, mời hết .  Lể lớn chỉ sau Lể cưới trong đời thôi .

  @ Roai : Ở bât Uni – đéo có chuyện dạy , chỉ truyền kiến thức thôi ! Chúng nó tuổi này nhận thức cứng mie nó hết rồi, còn dạy cái đéo ! Chúng chịu tiếp hay hay không là quyền của chúng chứ dạy cái củ khặc gì nữa !

  Dạy – được dùng cho Mẹ dạy Baby những kỷ năng nhận biết , phân biệt …giai đoạn baby chưa biết gì . Rồi Grundschule thì mới ” dạy ” qua đến Gymnasium thì không dùng từ dạy nữa .

  Đức lợn : Lehre( in ) ( Teacher ) dùng dưới Uni , Lên Uni rồi thì đéo gọi thế nữa chỉ gọi học vị và tên thôi ( Prof. A , B …) . Và script – đứng nói gọi  là Vorlessung – đéo còn khái niệm Unterricht nữa .

 29. #33 by Lucky on 2011/03/06 - 21:25

  @ Nhất : anh hỏi sao kỳ vậy ? anh ở Đức lợn 40 năm mà nói Lễ Konfirmation đặt tên con là thế nào ? Nhà anh theo Phật ?

 30. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 21:25

  @em Ky Mèo

  “Hồi-hương” mới “Hoài-hương” là 2 từ khác nhau em nhế.

  “Hồi” nghĩa là Return, jống Cá Hồi ý.

  “Hoài” là Remember, jống Hoài Cổ ý.

  Riêng “Hồi Tưởng” mới “Hoài Tưởng” lại được bọn Simacai zùng khá jống nhau, chắc là zo thóiquen thôi, chứ thực ra 2 từ ý cũng khác nhau fết.

 31. #35 by Mr. Tran on 2011/03/06 - 21:27

  theo tin bọn Thanh Liên đăng vầu lúc 5h20 chiều nai – 06/03/2011 thì việc cô Vượng bi xiên là có thật

  thế là thế đéo?

  địt mẹ có cái chiện phò phạch mà còn thế nầy thì hỏi tại sâu…chẳng có cái buồi gì là đáng tin ở cái xứ nầy

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 21:54

   Buồn cười nhất là cái bọn xào tin rùi vộivàng xóa ý.

 32. #37 by Pepti on 2011/03/06 - 21:31

  Nhờ bà Zì và Hói trả lời dùm cài Lài- mồm thúi đang quan tâm cho em với. Vì em cũng đang quan tâm  như hắn.

 33. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 21:38

  @em Ky Mèo

  Con Đức Zâm ý nó ở Đông Đức em ạ.

  @cô Roai, cùng em Ky Mèo

  Đúng là bên Tây nó fânbiệt rất rõràng Zậy (Teach) mới Luyện/Hướng/Jảng (Train/Tutor/Lecture). Ở Lừa thì gọi là Zậy hết. Và ai Zậy cũng là Thầy hết.

  Cô coi sách Tây thì thấy chỉ bọn jáo quèn cấp 1-2 thì mới được gọi là Teacher hehe. Còn trên đó thì có cách gọi khác rùi, tùy theo côngviệc.

  Đó cũng là một nét Tinh Hoa nhonhỏ vậy cô.

 34. #40 by Lucky on 2011/03/06 - 21:39

  @ Zi : Ky Mèo là gì ? ám chỉ gì đấy ?

  @ Roai : chủi chứ , ditmie Ky hiểu sai , phải chũi Ky biết chứ  ,làm thế sao  Ky khá lên được ???? Zì dẹp mie cái kiểu đéo được chủi Gái có lý luận đi . ( còn chủi vu vơ – khóa mie mõm cho em ! )

  Theo Ky :

  ” Dạy ”  – là việc đưa cái mới vào nhận thức của một người . Và người đó chịu tiếp nhận ,cũng như hành động đứng với mớ kiến thức ý .

    ” Chuyển ”  – là việc đưa ra đám kiến thức ý, còn việc chúng tiếp nhận hay không – mình không nói được .

  Nếu nói ở Uni cũng dùng từ ” Dạy ” thì chỉ ở Lừa . Vì ở các Uni khác Giáo và Trò cùng thảo luận , cùng học lẫn nhau – thế ai dạy ai ?

  Kiến thức của nhân loại –  ( Kể cả paper của Ky cũng chỉ mở rộng một số khái niệm Toán học và chúng minh logic nó thôi ) chứ nền tảng có từ trước , mình chỉ thừa hưởng và phát huy thôi . Và nó cũng là của nhân loại nốt .

 35. #41 by Hoaimien on 2011/03/06 - 21:41

  @Ji

  Không rõ có phải lễ trưởng thành tổ chức ở nhà Thờ hay không vì pama thằng bé không theo đạo Thiên chúa. Nghe nói tổ chức ở Hội trường cho rất nhiều cháu (cái này em ko biết, Ji và Ky kiểm chứng hộ). Cha mẹ đăng ký và thành phố tổ chức. Gọi điện mời Ông bà  từ Vn sang để dự lễ và làm chứng kiến lễ trưởng thành của nó. Hoành tá tràng ghê gớm.

  Ở mình, bước vào tuổi 15 cái gì chứng nhận trưởng thành nhỉ???? Hình như là CMND.

   

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 21:43

   À đúng gùi, cái vụ đó là zành cho người không theo Đạo Thiênchúa.

 36. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 21:42

  @em Ky Mèo

  Zi bijờ đang thích fongcách em Trân Kitty nên gọi em là Ky Mèo hehe.

 37. #45 by Dragonfly on 2011/03/06 - 21:45

  Nhờ bà Zì và Hói trả lời dùm cài Lài- mồm thúi đang quan tâm cho em với. Vì em cũng đang quan tâm  như hắn.@ Ti

  ———————-
  Địtmẹ anh hỏi và chửi con Zì Mọi là cho lũ con Lừa các cô, chứ loại như con Zì Man Zi Mọi Zợ khai sáng thế đéo nầu được anh. Địt mẹ, anh nó là sáng vằng vặc,vằng vặc nghe rõ chửa. Địtmẹ. Hệ Hệ
 38. #46 by nhất on 2011/03/06 - 21:45

  @Ky : anh không theo đạo chúa, Trung tướng  cũng vây. hehe. 

  Có lần thằng bạn Balan mời anh vào nhà thờ làm lễ rưa tội hay đặt tên gì cho con nó, anh thấy y chang Trung tướng kể . 

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 21:50

   Vầu Nhà Thờ thế chỉ có lễ Rửa Tội mới lễ Thêm Sức chứ có buồi ý là có lễ đặt tên.

 39. #48 by nhất on 2011/03/06 - 21:47

  @ Ky 

  Ngoài Bắc hay gọi những cô gái xinh xắn dễ thương là ” mèo ” , không có ý gì đâu. Nhưng em cứ phải đề phòng bọn Bắc kỳ tởm lợm

 40. #49 by Dragonfly on 2011/03/06 - 21:50

  Zi bijờ đang thích fongcách em Trân Kitty nên gọi em là Ky Mèo hehe.

  ————-
  Ơ địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ nầy quên nhiệm vụ chính, đi tập trung đong vàng son của anh à? Có muốn ngày này năm sau là cái jỗ đầu của Zì không đấy. Địtmẹ. Đừng vì cái đĩa mà mất nghĩa anh em. Địtmẹ. Hệ Hệ
 41. #50 by Lucky on 2011/03/06 - 21:54

  @ Zi : hố hố , con bé ý nó đẹp miên man thế , đem nó để ngang em, ditmie Zi dìm hàng đẻo thế ! 

  @ Roai : Em nói ở Uni dùng từ ” dạy” là sai – vì em học ở đây , làm ở đây , còn Lừa nói đúng, ok . Chỉ vì khái niệm cũng không rõ ràng nên việc học ở Lừa thấy thụ động quá thôi .

  @ Nhất : em nghi ngờ ngay mà , Ky Mèo – hỏi ngay , mà gọi đéo gì em cũng được, em đéo Ke . hố hố . Chĩu đúng em , em cảm ơn đéo hết .

  @ Miên : thế chắc làm ở Stadthalle rồi . Dành cho người không theo đạo . Nhưng cũng lớn sau lể cưới ở tuổi 15 này . ( chậm 1 năm đấy nhé , chắc tính theo tuổi mụ gì đó ở Lừa . Tây 14 tuổi chăng ? )

 42. #52 by trungduong on 2011/03/06 - 22:01

  Trong Lễ có một thủtục bắtbuộc là bôi zầu Thánh hình Thánh Já lên trán người thụ Lễ, ngụ ý “Chúa Cha đã uýnh zấu nài lên cơthể ngươi, và Đức Jesus đã xácnhận tâmhồn ngươi”. @ Trung Tướng

  Tướng ôi, khi nhận phép Rửa Tội, đã có đánh dấu bằng Dầu Thánh trên trán , trên miệng và trên ngực rồi . Có ý rằng em đã vào hàng con Chúa. Chúa sẽ phù trợ. Và nghi thức nào có Dầu Thánh cũng là ghi Thánh Giá cả. Khi hồn sắp đi ra khỏi xác cũng vậy.

  Còn khi Thêm Sức ý mà, có ý rằng từ nay đã có óc suy nghĩ rồi nhá, biết việc gì phải làm. Bảy Ơn Thánh Thần là: 1-Khôn Ngoan, 2-Hiểu biết…

  Anh chị nào Công Giáo mà muốn kết hôn tại Nhà Thờ như Bí Tích thì phải có, Rửa Tội và Thêm Sức.

 43. #53 by Dragonfly on 2011/03/06 - 22:02

  Liv – Mu đang 3-0 . Oh my Arsenal.Hệ Hệ 

 44. #54 by Hoaimien on 2011/03/06 - 22:03

  -Yahoo dở hơi. Mất cái com dài ngoằng.

  – Đồng ý với Ky là dùng từ chuyển kiến thức hợp lý hơn. “Không trò đố mày dạy ai”

  – Ở Lừa, các cháu cấp 1 và đầu cấp 2 cực khổ. Các ông giáo bà giáo dạy cái người ta có chứ không phải cái các cháu cần! Môn nào càng bị coi là phụ, là cơ bắp thì các cháu càng bị hành. Giai đoạn này chúng chưa có sức để tự vệ nên bị hành hạ về chuyện “bị học” dã man. Cứ làm con số thống kê số trẻ em chết về ko biết bơi một năm là bao nhiêu, trong khi nếu dạy cho người ta nổi trên mặt nước, cứ nổi được 5 phút thì khả năng sống đến 80%. nhưng có bao giờ người ta nghĩ đến dạy kỹ năng sống như vậy đâu.

  Có đọc chương trình học của Lừa mới tức, mới thương trẻ con Lừa. Nhớ mãi khi thằng bé con ở nhà học lớp 5(10 tuổi)mà lải nhải mãi về tình hình kinh tế chính trị thời Tây sơn để còn trả bài.

  Nói về giáo dục ở Lừa chỉ biết thở dài.

  – Địa chỉ mail để chuyển cho Ky không gửi được nhé. Ky kiểm tra lại nha. 

   

   

 45. #55 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 22:07

  @cô Trúng Đường

  Đây ảnh lễ Thêm Sức của Khoaitây đây thây:

  Cha Xứ vẽ zầu lên trán thằng cu đó đó.

 46. #56 by nhất on 2011/03/06 - 22:08


  n Hoang Trung Tuong Cách đây 13 phút

  Vầu Nhà Thờ thế chỉ có lễ Rửa Tội mới lễ Thêm Sức chứ có buồi ý là có lễ đặt tên.


  Không phải thằng Tây theo thiên chua nào cũng mang tên Thánh à ? Anh biết đéo.! Đó là lần duy nhất anh dự một cái lễ tôn giáo trong nhà thờ. 

  • #57 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 22:11

   Địt bà Nhất chứ, tên Thánh thì đặt ngay trong lễ Rửa Tội rùi.

 47. #58 by bonse_vic on 2011/03/06 - 22:08

  1. Liv – Mu đang 3-0 . Oh my Arsenal.Hệ
    Hệ & Lài dồn
   Hệ hệ cái lồn mệ lài. Đừng chạm vào nổi đau của anh nhế. Anh bẩu mấy thằng tintin nó đâm lủng ruột đó

 48. #59 by Dragonfly on 2011/03/06 - 22:11

  Hệ hệ cái lồn mệ lài. Đừng chạm vào nổi đau của anh nhế. Anh bẩu mấy thằng tintin nó đâm lủng ruột đó@ Ngu Như Vic

  ——————–
  Địtmẹ cô khi nầu làm thì cứ báo anh địa điểm và thời gian để anh đón nhận nha.Địtcáilồnmẹ nhà cô. Hệ Hệ
 49. #60 by Lucky on 2011/03/06 - 22:15

  @ Miên : sao không gởi được ? Khi attack file nhớ để nó chạy cho hết , không nó báo lỗi, gởi lại qua nick yahoo lốc Ky cũng ok .