Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by cuchuoiSG on 2011/03/06 - 09:37

  Nhìn thấy vấn-đề sai-trái, các cô lên tiếng. Sau-đó bọn bần-nông đua nhau chửi cô phản-động,…@ Rai En-tơ
  —-
  Địt mẹ cô nói thối hơn cứt, thấy vấn đề sai trái kiểu như bọn nghiện tụ tập gần nhà cô chích hút, cô không kêu cam phường xuống giải tán thì hôm sau nó vào dọn mẹ nhà cô lúc cô đi vắng í chứ. Hay thấy bọn bỏn vứt rác ở bãi đất trống trước nhà thì cô phải lên tiếng, họp tổ dân phố cô phải phát biểu để những thằng hàng xóm không còn mang rác ra đó, nếu cô không muốn mùi cứt đái bốc vào nhà cô. Cô phải hiểu là những sai trái đó nếu động chạm đến quyền lợi của cô thì cô nói, đéo thằng nào adua chửi cô được trừ khi cô quá húng đụng đến những vấn đề đéo liên quan gì đến mình.

 2. #2 by Dom-dom on 2011/03/06 - 09:53

  họp tổ dân phố cô phải phát biểu @Chuốicảnải
  Ở mình cứ họp tổ dân phố lại phát biểu, kể cả điều đúng, chỉ có bọn thần quynh thôi cô. Vì vậy cô có phát biểu thì họ sẽ nhìn cô dư thằng thần quynh, dĩtmẽ dù cô nói đúng. Vì mặc định ở Lừa bi giờ điếu có gì đúng mờ cũng điếu có gì sai cô nhá. Mọi thứ nó cứ lẫn lộn hổ lốn, cô phẩy tiêu hóa phẩy thích nghi không thì eatshit eatshit. Roai nói điếu sai đâu cô. Cô cứ ăn bơ thừa sữa cặn của bọn giãy chết thì hiểu thế điếu nào được Lừa mờ phán mờ chửi hĩ hĩ.

 3. #3 by cuchuoiSG on 2011/03/06 - 09:58

  Đi đường đèn đỏ các cô dừng, bọn bần-nông vượt qua quay lại chửi ngu,…@Rai En-tơ

  Cô nghĩ thế thì cô đúng là rất ngu như bọn chúng đã chửi.
  Cô dừng đèn đỏ trước hết là cho cô và vì gia đình cô chứ đéo phải cho ai sất. Địt mẹ cô, với tình hình giao thông hỗn hợp, phức tạp như ở Lừa hiện tại nếu cô không dừng đèn đỏ thì cô rất sớm ngồi xe lăn hoặc mồ yên mả đẹp vì bị xe khác húc. Hơn nữa, nếu cô không dừng đèn đỏ, cô còn gây rất nhiều hệ lụy cho xã hội vì thằng lái xe húc cô phải đưa cô đi bệnh viện, nghỉ việc thăm nom, đi đi lại lại giải quyết vụ việc, hỗ trợ tang ma và có thể phải nằm ấp nếu cô ngỏm dù nó đi rất đúng Luật; nếu nạn nhân và người gây tai nạn đều là lao động chính của gia đình thì hệ lụy gây ra còn lớn hơn rất nhiều; các bác sĩ, thuốc men thay vì cứu người khác thì lại phải cứu chữa cho sự adua vượt đèn đỏ của cô. Và xã hội còn phải tốn rất nhiều chi phí vô ích vì sự suy nghĩ rất ấu trĩ như của cô.

 4. #4 by cuchuoiSG on 2011/03/06 - 10:05

  Vì vậy cô có phát biểu thì họ sẽ nhìn cô dư thằng thần quynh, dù cô nói đúng@ Lòi dom
  —-
  Địt mẹ, thế thì mời cô cứ hửi cứt và rác bọn nơi khác đến vứt và bọn hàng xóm tống ra.
  Địt mẹ cô chứ, quyền lợi của cô mà cô đéo dám đứng ra bảo vệ nữa thì còn làm được cái cứt gì trên đời này nữa hả hả?

 5. #5 by damnmage on 2011/03/06 - 10:07

  ĐM, kể tiếp với chi bộ dững thứ hay ho không ngờ thời làm Mẽo (mà mình đéo chịu học).


  Hổi, office manager là một con Hong Kong, mọi thứ đều châu Á điển hình. Đến đâu cũng cười nói jả lả, quan tâm mọi người thì từng ly từng ly. Đồng nghiệp cty quý cỏn vật, nick name Big Mana. Ai lại, ngày đầu mình đi làm, cỏn vác theo một hộp xôi gà cho mình, cỏn bẩu, sợ mày mới sang chưa quen đồ ăn bên này. Cỏn sống ở Mỹ dưng giữ hầu hết mọi lề thói Asia, đm. ai bẩu cỏn không sống vui, sống khỏe, ai bẩu cỏn bị kỳ thỵ?

  Hay dư thằng bạn Bang La Đệt làm cùng, cỏn vừa béo ị lại mắt trố, da thâm. Cỏn làm executive của cty, khá oai. Dưng đb hơn cả là cỏn có em vện da trắng xinh dã man (dù cũng hơi béo ị). ĐM, ải bẩu cỏn không sống vui – khỏe ở bển? ai bẩu cỏn bị kỳ thỵ?

  Đấy, chỉ với một vp New England của cty với 20 mấy mạng mà đã có đến 2 đưa châu Á hòa nhập rứt tốt. Ví dụ kiểu này chắc cũng đầy ra. Dưng trớ trêu là, tại sao hồi hổi mình lại đéo nghĩ vậy; thậm chí khinh chúng dư mẻ?! 
 6. #6 by Dom-dom on 2011/03/06 - 10:36

  quyền lợi của cô @ Chuối chuối
  Nói thì cô cũng điếu tưởng tượng nổi, ở Lừa mặc định quyền lợi của cô chỉ trong 4 bức tường nhà cô thôi nha, thậm chí quyền lợi đó cũng điếu tuyệt đối, cam sẵn sàng sộc vào nhà cô lúc nào bỏn muốn he he.
  Dĩtmẽ có dạo thằng hàng xóm nhà anh vài hôm lại khoan khoan cắt cắt sửa nhà mà lại cứ nhè vào lúc nhà anh ăn cơm nó xoèn xoẹt inh tai… Thằng đằng trước cửa làm cửa sắt vài hôm máy mài lại lộng óc… Kế bên là thằng bán vật liệu xây dựng cứ nửa đêm là dỡ sắt gạch xi măng, xe tải hạng nặng đi rung cả đất, vật liệu loảng xoảng rầm rĩ suốt đêm… Thằng chếch trước cửa mua bán phế liệu, búa tạ đập bẹp sắt nhôm choang choảng suốt ngày… Mấy cái rác thối nhằm nhò gì. Méc Phường cam ha, chúng đóng tiền hụi rồi, không cẩn thận gậy ông đập lưng ông… Chúng nhớ cô rồi không phải đầu lại phải tai… Điếu thằng nào nó dỗi hơi di bênh thằng hay xắc mắc. Tủng chưa cô chuối.

 7. #7 by Thượng Sĩ Già on 2011/03/06 - 10:36

  Ơ địtbẹ chibộ nhămnhăm lúc Dượng vắng nhà tán chiện vàng mớicả kếthối mớicả khủnghoảng à, phảnđộng đại phảnđộng hẽhẽ


  Địtmẹ, theo nguồn tin chínhxác từ hãng thôngtấn vỉahè Dượng vửa cậpnhựt, thằng Ồ Bà Mẹ cháu gọi Dượng bầng chú-đọ đương xemxét khảnăng xuất kho dầu dựchữ quấcgia nhằm giảm bớt căngthẳng chờ qua vụ Hoa Cứt Lợn. Địtbẹ chỉđậu của Dượng cả đới, đứa nầu hỏi nguồn uýnh bỏ bú hỗhỗ. 

  Mà ?/ bà nhà nó, Dượng đồ thẳng chém gió hĩhĩ. Vì sâu ? Giá dầu tăng vùnvụt vùnvụt dư hiệntại đã từng được bọn chiêngia phỏngđoán từ gần cuối năm ngoái con bà nó rùi còn gì. Lấy lí đéo nầu giờ quân Thối Nát vưỡn cứ khưkhư đổ riệt vầu mấy quả Cứt Lợn í nhể. Vì thế thẳng ngửi thấy mùi phảnđối ngấmngầm mới vộivàng tung tin xoa dịu chứ có cái mẹ gì đâu nhờ chibộ nhờ. ĐịtMẹ Quân ĐếQuấc Ăn Puồi ( hô vang thế nhõn ba lần cho ló vinhquang Bác Đảng) 

  Địtmẹ, lạmphát dư nầy chúngmầy có mà giết bố chúngmầy đi còn hơn. Vửa hôm kia châm đầy bình xăng nhẵn bóng 8 chục bạc, chạy đúng 5 vòng cạn mẹ. Sáng nay Dượng hầmhầm ra bơm bình nữa bụng bẩu dạ thôi cũng chửa đến nỗi. Địtbẹ nó mần chẵn chòn của Dượng 100 bạc, tức đỏ mẹ buồng trấng hốhố. Đéomẹ chiến nầy bố dí */ vầu lái xe nữa, thằng nầu mún giaodịch cứ gọi bố lấy hẹn rùi chờ đấy, dăm bẩy tháng nữa bố cuốc bộ tới cũng còn kịp, vửa tiếtkiệm ngânsách vửa bẩuvệ môisanh hốhốhố… 

   
 8. #8 by DG on 2011/03/06 - 10:39

  Há há từ hôm qua tới giờ hóng qua điện thoại, thấy chi bộ bàn chuyện thoát Lừa rôm rả quá nhở, được được, anh có nhời khen vì tinh thần hăng say tham luận!

  Hết cổ võ xuống đường, rùi đọc dững cồng tên Tướng kèn teo hô hào thoát lừa, nầu là cha mẹ phải tiêm, phẩy bơm kích nầy nọ cho con cái, rùi dưới mỗi cồng là bốt một con Simacai, khứa khứa khứa, vãi đái, thú vị thật mới mầy đới thằng Nổ!

  Thế mình thoát lừa mò sang Khoai tây thì dư vậy, thế thằng khoai tây nó mò sang lừa mưu sanh mới lại tỉn phò quỵt thì sâu?

  Bựa viên nầu trải nghiệm nhiều với các đối tác là khoai tây, cho vài dòng cảm nhận, uýnh giá thử xem?

 9. #9 by DG on 2011/03/06 - 10:50

  @ cô Sành: Cô có vẻ khiêm tốn về món guitar văn nghệ sĩ của cô quá nhở, hehe, thôi địt mẹ tài năng thì cứ nhận mẹ là tài năng đi cho anh em còn có chỗ đò đưa tung hô lấy vui bè bạn, học hỏi giao lưu! Khiêm tốn mần đéo!?

  @ Địt mẹ quán sá dạo này vàng son vàng seo đéo gì lộn tùng phèo, dưng lại đéo có tí chất nầu, nhõn Ky yêu của anh là đủ nhiệt, còn lại tuyền lũ vào chém lấy số lấy má rùi cút một mạch!

  Hãm lìn, mất công đong, he he!

 10. #10 by Thượng Sĩ Già on 2011/03/06 - 10:51

  Đấy, chỉ với một vp New England của cty với 20 mấy mạng mà đã có đến 2 đưa châu Á hòa nhập rứt tốt @Cô Đen Ít


  Hóa thờithởi nhà cô lêlết vùng NE à, bang nầu bẩu Dượng nghe xem, có khi người nhà cũng nên. Nếu cô được yếtkiến Dượng lúc đấy nhẽ giờ đéo chuchéo dư nầy hehe

  Địtbẹ cứ hoài hương mới cả tìnhtự dântộc cho nó lắm vầu giờ ngồi đấy tiếcdẻ. Đáng đời quân sến nhão hốhố. Liệu tìm đường khác mà thoát đi, có phẩy giàhói trym teo dư mụ Bựa đéo đâu mà ngồi đấy uấtức. Mà đéo gì, cô thoát đéo được thì tìm cách cho lũ chíphôi nhà cô nó thoát, kêu kêu cái dắm.
 11. #11 by DG on 2011/03/06 - 11:03

  Địt mẹ tranh thủ nốt cồng rùi đi ăn trưa nầu, cứ lấy ngẫu nhiên một trường hợp, mà ngay chính anh là thằng trong cuộc, hehe!

  Một chú đại ca Mẽo, há há sang nổ hoành tráng về trùm QLDA xây dựng, mấy hôm buôn nước bọt kiếm được quả hợp đồng hơn 2,5 trẹo ông Tơn ngọt như mía lùi!

  Địt mẹ được đúng 4 tháng ăn quả đuổi thẳng cánh, rặt một đống quân phi từ Mẽo mọi sang,  tuyền đua nhau ăn cắp vặt, tính chiện vặt, họp hành thì cãi cối cãi chày này nọ.

  Quả đó, lũ con lừa – theo cách nhìn nhận của cô Tướng kèn teo – đã sòng phẳng chấp nhận đền bù toàn bộ về việc cắt hợp đồng, chỉ yêu cầu nhõn 1 việc: địt mẹ chúng mài cút nhanh nhanh đi cho tao nhờ, chúng mài còn dây dưa ngày nào rách việc ngày đấy!

  Cô đại ca kia trong một đêm tỉn say bét nhè, đã khóc lóc như trẻ con và ngậm ngùi hồi hương khẩn cấp!

  Đấy, đó là một ví dụ, các cô cho tham luận thử xem?

  Tranh luận cái lìn gì cũng a dua một chiều, đéo bao giờ tính đến số đông, nhất là những vấn đề mang tính tương đối dư thoát lừa, địt con mẹ!

 12. #12 by damnmage on 2011/03/06 - 11:03

  ĐM, cồng nốt vụ trải nghiệm Mẽo.


  Mình khinh tụi chúng dư mẻ vì nhẽ đơn giản lắm: bọn ngố vật, làm việc với bỏn giải thích mất thì giờ vãi, mà nhiều lúc vữn đéo hiểu. Kết luận nhanh là bỏn ngu, có đéo gì hay mà học.

  Thêm nữa, hổi mình là technical genius, làm việc trâu, vốn văn hóa Mỹ khá, nên được các cô VPs rất chăm sóc –> coi ai ra đéo!

  Nghĩ kiểu oai cá nhân thì là mình chán đéo thèm ở lại; chứ nhìn rộng hơn chút thì là không phù hợp, bị tự đào thải, hay ho đéo gì.

  Ngu thì tự chịu thôi, dưng Mết cứ nghĩ mãi, tại sâu một thanh niên sáng dạ hổi lại nghĩ thiển cận vậy. Nhẽ do nền giáo dục Lừa. Ông Cụ khuyến khích Lừa sống so bì, kèn cựa trong những giấc mơ mông lung ở đẩu; thay vì dạy cho Lưa biết mầy là ai, muốn gì.

  Hết, đm chi bộ nhớ
 13. #13 by datdeo on 2011/03/06 - 11:03

  Anh có nhờ chầu chầu dượng Sĩ và cô Dái G.


  @ Dượng Sĩ mẹ lặn đâu mất tăm năm thì mười họa dượng mới nổi được hôm như cụ rùa thì có mà chỉ đạo cái dắm đám phản động này hẽhẽ. Dượng lên quán thường trực chỉ đạo đám Simakai phát cho nó rõ ràng đường lối chứ không tụi tủi lại đi sai đường lối của đảng đấy hẽ hẽ

  @nhẽ Dượng đang nằm vùng phá hoại đế quốc ở New England? Boston phỏng? Hẽhẽ em đoán cô Mết ngày xưa chắc lăn lê miệt Boston, Neư Hamshire… thuôi :D. Cô ấy bi h cũng nhỏn 40 chứ mấy, còn thoát lừa ngon 😀 dưng chắc cổ còn tiếc mác elite nên đéo dám thoát lừa, giống bà Zì vậy hẽhẽ. Ở nhà bà Zì còn có đám Simakai mà chỉ đạo, chứ thoát lừa biết đâu Zì lại thành Emule cho bọn tư bẩn nó cưỡi thì sâu hẽhẽ
 14. #14 by datdeo on 2011/03/06 - 11:08

  @DG: hẽ hẽ cô thử nghĩ xem mấy thằng Mẽo mà mò sang lừa là loại nầu, loại nầu? Lịt mẽ nếu mà cô làm lương năm>100k+bonus, nhà xịn, con ngoan. Cuối tuần thì đi vacation xả xì chét ở bãi biển, camping hay resort golf giếc…thì cô có bỏ đó mà đi sang lừa kiếm ăn hoặc sang lừa làm trò ma lanh ko? Lịt mẽ, tụi tư bẩn nếu là đứa thuần túy nó cực sợ sang mấy cai nước Man Zi Mọi Zợ đấy, có sâu thì nó mới sang lừ đó hẽ hẽ

 15. #15 by DG on 2011/03/06 - 11:15

  Cô Dặt Dẹo, hehe cô nói tiếp đi, hay đới!

  Chưởi một cách nghiêm túc hoành tráng rằng, địt con mẹ thằng chủ lốc chó chết với mấy đứa a dua thối mồm!

  Thoát thoát vầu đầu ./ ý mờ thoát, địt mẹ đúng là loại vén váy hở mông!

 16. #16 by DG on 2011/03/06 - 11:18

  Con Vìa gây chết rúc mặt ở háng con nầu rùi ra đây tham luận Cào Cào mới Châu Chấu cho tao nhã đê, hehe!

  Hú 3 hồn 7 vía con Vìa Gay! Địt mẹ!

 17. #17 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/06 - 11:19

  À còn Sĩ già với Dái Ghẻ anh chưa chửi để lấy số à : 

  ĐỊt mẹ Sĩ Già
  Địt mẹ Dái Ghẻ
  Mời nghe tý thơ về xăng dầu thời thổ tả này

   Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp
   Xích lô đi về trong lễ đón dâu. 
  Chị tôi chạy bộ ra siêu thị mua rau . 
  Và công an nghỉ hưu vì ko ai vượt đèn đỏ.
   Mũ bảo hiểm bỗng nhiên vứt xó.
   Chó chạy tung tăng trên phố với ông già. 
  Mẹ tôi rồ xe đạp điện ra ga. 
  Cu hàng xóm trượt patanh di mua rượu .
   Ôi cuộc sống thời tiết kiệm nhiên liệu.
   Mới bình dị và thơ mộng biết bao…

  Nguồn: đéo biết đâu

 18. #18 by datdeo on 2011/03/06 - 11:21

  @DG: hẽhẽ đợi chi bộ vào tham luận với, mình anh nói bỏn bảo mồm thúi nói lắm. Từ từ rồi anh sẽ giải thích rõ những điều anh lói ở trên. Mẽ, những gì anh sẽ nói ra la dựa vào chính số liệu thực tế mà anh thu thập được khi anh sống với bỏn và anh tranh thủ hỏi han về quan điểm sống của bỏn. Tất nhiên đéo fải là tất cả 100% bỏn như nhau, nhưng dưới góc độ thống kê thì bỏn có nhiều cái chung.

 19. #19 by DG on 2011/03/06 - 11:22

  @ Cục Cứt: Thơ cũ rùi, địt mẹ!

  Anh té đã, nhân tiện có nhời chầu hắn nhế!

 20. #20 by damnmage on 2011/03/06 - 11:23

  Cô Sĩ Già & Dẹo:


  Thì ở Bốt Tơn đó chứ đâu. Mà kêu ca, than vãn chi đâu; nghiệm lại quá trình “giác ngộ” để Bựa nào tham khảo được thì tham khảo thoai. Đương nhiên là nhận thức được thì sẽ có dững hành động, nhẽ các cô nghĩ ai cũng lên dây “em phải làm sao, em phải làm sao”, hệ hệ.
 21. #21 by Dom-dom on 2011/03/06 - 11:26

  @ Cục Cứt: Hóa ra câu ĐM của cô là câu chào, mấy cồng trước anh lại tưởng cô chưởi anh, tính anh hay sợ nên phú lỉnh… hà hà chầu chầu cô, nhẽ anh chưa thật Bựa hĩ hĩ

 22. #22 by Pepti on 2011/03/06 - 11:27

  Cám ơn Damnmage về những trải nghiệm buồn.
  Việc hòa nhập với xã hội mới là rất khó khi chúng ta xuất xứ từ Simakai này.

 23. #23 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/06 - 11:42

  Hĩ Hĩ yêu Đóm đéo chịu

 24. #24 by datdeo on 2011/03/06 - 12:16

  @cô Mết: thíe thì cách anh phân cấp thoát lừa trong mấy cái cồng trước đúng mĩe nó zoài. Cô thuộc dang qua level 1, có trình độ nhưng đéo qua được level 2 vì chất lừa ăn sâu cô quá rồi. Kể cũng của đáng tội, cô elite chắc con ông bà cốp nên có về luằ vẫn nhà mặt phố bố làm to lo đéo gì cái ăn nên mới đéo quyết sống chết ở lại bám đít nước mẹ. 


  Hẽhẽ anh pốt lại cồng này coi như tặng cô và các bựa khác. Xem đây như nấc thang mà các cô nên lấy làm tham chiếu xem mình đến level nào rồi đặng còn phấn đấu, nhá. Địt mẹ các cô cái 😀
  —-
  @việc thoát lừa: đù má các cô bàn về thoát lừa phải phân biệt rõ có mấy level của thoát lừa, cũng như tu hành vậy. Địt mẹ, đéo đâu tưởng có mỗi đống tơn để ủn sấp nhỏ qua bển thì gọi là thoát lừa a hẽ hẽ. Anh tạm phân biệt như sâu:

  Level 1) thoát lừa một cách vật lý (physically). Địt mẹ level này thấp nhât, như các cô hay bàn. Có tí Tơn ủn xác nó ra khỏi cái hình con giun cong cong chữ S thì gọi là thoát lừa vật lý. Zưng địt mẹ thoát lừa cách này đéo ai đảm bảo là lâu dài, như thằng cu nhà Dom Dom được ba hôm lại đòi về rúc bama với hốt xiền hẽhẽ
 25. #25 by datdeo on 2011/03/06 - 12:17

  Level 2) Thoát lừa trong ý thức (mentally) địt mẹ các cô lê được xác lừa qua đây, các cô hội nhập được văn hóa tụi tủi, đéo thấy mình kệch cởm ông chả ông thằng chả ra thằng như bài thơ của Sành thì coi như đạt đến giai đoạn này.

  Level3) Thoát lừa tuyền phần. Địt mẹ các cô sang đay đi học đi hành rùi thì kiếm được công ăn việc làm, sau khi qua level 1 và 2 rồi dần dần hòa mình vào được dòng chảy trung/thượng lưu của nước mẹ về cả chuyện xiền nong, tầm văn hóa với lại cả địa vi… và được chúng nó xem trọng chút chút thì mới tạm gọi là thoát lừa tuyền phần đó. Địt mẹ các cô, đừng tưởng bỏn phản động quận Cam sang đay gần 40 niên rùi là thoát lừa toàn phần hết đâu nhá. Địt mẹ lừa kiều anh gặp cũng nhiều zưng số mà anh cho vào level 3 địt mẽ điếu là bao đâu
 26. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 14:04

  Zì đây, địt mẹ các cô lũ Simacai ăn buỗi ăn buỗi.

  Để Zì jáozục các cô chút rùi còn Xuống Đường.

 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 14:09

  Tâmtư như của cô Sành Đức Lợn không fải hiếm gặp, Zì gọi đó là sự Hoàihương (Nostalgia).

  1- Hoàihương là một đặctính thường gặp ở zững người jà và sến, nhất là trong jới vănnghệsĩ.

  Bọn trẻ thì ít khi Hoàihương, và bọn không sến thì cũng. Đơnjản chúng có nhiều thứ cần thểhiện hơn là nỗi nhớ bângquơ zaziết về một thứ lãngđãng mù xa đéo rõràng hehe sến nhở.

 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 14:19

  2- Vậy Hoàihương là cái ./ jì cái ./ jì ?

  Đó đơnjản là một nỗiniềm đéo thựctế, khi nhớ về Cốhương. Một cảmjác rất Jà Hói.

  Thế Cốhương là jì?

  Cốhương là một kháiniệm của riêng đám jàhói. Chứ tintin thì làm đéo jì có Cốhương hehe.

  Theo tựđiển, thì Cốhương là nơi ta sống một số năm đủ zài ở thời ta đủ nhỏ để có thể coi đó là nơi sinhthành và thunạp nhâncách.

  Zì Trung Tướng kínhyêu coi Lừa là Cốhương vì Người sinh ra và ở đó đến mười mấy năm đầu đời.

  Lài Mồm Bẹn coi Fồng là Cốhương vì tuy không sinh ở Fồng, Lài lại sống ở đó từ hồi 3 tuổi đến khi rời ti mẹ đi kiếm sống trong Hà Tĩnh.

  Với lũ con Nhất Zâm, thì Đông Đức mới là Cốhương, zù có thể chúng vưỡn nói tiếng Simacai hàng ngày, mang một bộ mặt 100% Simacai, và có tưzuy Simacai tuyệtđối, ăn đũa, ỉa chùi đít, hay cười, hay đánh zắm nơi côngcộng.

 29. #29 by toi_vua on 2011/03/06 - 14:25

  Dặt dẹo phát bẩu chuẩn điếu cần chỉnh. Đạt level 3 cực khó, chủ yếu ông Lừa thoát lừa là level 1,2. Đạt level 3 đòi hỏi ông Lừa phải thay đổi hầu hết thói quen và nhân sinh quan của mình – những thói quen mà Lừa ma pa bón xúc vầu đời và nhân sinh quan được các Lừa thầy cô, bấu chí nhồi vầu củ sọ. Những cô nầu có nghé nhỏ như Rô xinh hãy liếc qua đây:

  Hình thành nhân cách như thế nầu.
  N
  ếu đứa trẻ thường xuyên bị lên án – Hắn học được tính căm hận.

  Nếu đứa trẻ sống trong thù địch -Hắn học được tính hiếu chiến.
  Nếu chế diễu đứa trẻ – Hắn sẽ trở nên đóng kín.
  Nếu đứa trẻ sống trong quở trách- Hắn sẽ luôn cảm thấy có lỗi.
  Nếu đứa trẻ sống trong lòng kiên nhẫn – Hắn sẽ học được cách chấp nhận người khác.
  Nếu đứa trẻ được động viên – Hắn học được tính tự tin.
  Nếu đứa trẻ được khen ngợi – Hắn sẽ trở nên công bằng.
  Nếu đứa trẻ sống trong sự an toàn – Hắn sẽ biết giá trị mạng sống và lành lặn của bản thân.
  Nếu đứa trẻ sống trong môi trường hiểu biết và thân thiện lẫn nhau – Hắn sẽ tìm được tình yêu thương trên thế giới nầy.

  Khi nầu bỏ được câu “Tiên học lễ, hậu học văn” thì coi như đã thoát lừa được một nửa.
  Nga lợn họ viết ở trường câu nầy: “Trường học chỉ dạy cho Mầy thông minh hơn, giỏi giang hơn nhưng điếu mang lại được hạnh phúc cho Mầy. Hãy nhớ rằng chỉ có quan hệ đối xử hàng ngày với những người thân và những người gần gũi xung quanh Mầy mới mang lại được hạnh phúc cho Mầy thôi.”


 30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 14:33

  3- Hoàihương, aka Nỗi Nhớ Cốhương, aka Tìnhyêu Quêhương.. là một đặctính rất bảnnăng của sinhvật, không chỉ Ông Người mới có.

  Các loài vật bậc thấp bậc cao, từ Simacai tới Ông Chó Cún, từ ông giun chui trong lỗ đít, đến ông ngựa fi jữa satrường, loài đéo nầu cũng có bảnnăng Hoàihương ý.

  Địt mẹ một ông chó có thể sẵnsàng từ 1,000Km chạy bộ về đúng quả chuồng nơi ổng sinh ra. Một ông chim én còn ghê hơn, có thể tìm đúng cái trái nhà nơi ông mần tổ, cách xa cả 10,000Km, mà ổng đã rời vầu hè năm ngoái để bay đi kiếm sống.

  Hoặc ông cá hồi mà Sành có nhắc. Ổng rời Cốhương từ lúc mới trưởngthành, bơi đi ngàn trùng, rùi lại quay về đó đẻ đái và tèo hehe sến cực. Cuộc vậtlộn quay về Cốhương qua bao ghềnh thác ngược zòng đã từng nhiều lần được bọn Sến đưa vầu triện vầu fin, mời các cô gúc.

 31. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 14:38

  4- Vậy cái tình Hoàihương ý zo đâu mà có?

  Đơnjản là zo ý Chúa. Khi Chúa sinh muôn loài, thì Ngài đã mặcđịnh mọi thứ đáng sống ở trầnjan nầy đều có xuhướng Rụng Về Cội. Địt mẹ các cô có thể đọc sách Tầu về các điểntích như Ngựa Hồ Hí Jó Bắc, hoặc Chim Việt Đậu Cành Nam để biết thêm.

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 14:40

   Cô nầu hông theo Thiênchúa Jáo, thì có thể thay Chúa thành Thượngđế hoặc whatever suits.

 32. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 14:49

  5- Therefore, Zì xácnhận niềm Hoàihương của Sành là có thật, không fải jảtạo hãmlìn. Và nếu vài năm nữa Nhất Zâm cũng Hoàihương như Sành thì cũng chả có jì đặcbiệt, Hà Nội sẽ có cơhội đón 2 thằng Kiều Đức Lợn về sống zối jà hehe.

  Zưng hehe, các cô đừng có ép bọn concái các cô cũng fải Hoàihương như thế. Vì như Zì đã nói, với concái các cô thì Đức Lợn mới là cốhương của chúng (khi chúng về jà), còn Xứ Lừa đơnjản là cái đầu buồi, là cốhương của pama chúng, hai tên hói vôzụng.

  Cho nên, các cô Kiều, các cô đéo nhấtthiết fải zậy con/cháu các cô nói tiếng Lừa, ăn bánh chưng, ỉa chùi đít, đánh zắm vang.. để jìnjữ bảnsắc tôngzật hehe. Chínhxác thì tôngzật chúng là Khoaitây rùi còn jì nữa. Hãy để chúng sống thanhthản với đúng zòng máu chẩy trong mạch chúng, nó đâu còn là máu Lừa.

 33. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 14:59

  6- Vài chục, vài trăm, thậmchí vài ngàn năm nữa, khi Xứ Lừa đã nên thượngđẳng, thì cháuchắt các cô, lũ Kiều Hoàihương bửn kia, lại tới Lừa sinhsống và đong xiền hehe, có sao đâu nhỉ. Như bọn Jews đó thôi.

  Zưng muốn Xứ Lừa chóng nên Thượngđẳng, thì các cô fải Thoát Lừa 50% hehe, từ đó mới mong concháu các cô Thoát Lừa 100%, rùi mới mong Cốhương của các cô jở thành tửtế. Các cô, zù sống ở Đức Lợn, thì cũng nhớ không được ỉa chùi đít, đánh zắm vang.., tinhiên ăn bánh chưng thì hehe Zì vưỡn cho fép. Zù sao ăn bánh thì cũng không có hại như đánh zắm nơi côngcộng.

  Đù má các cô, lũ Simacai quáivật.


 34. #35 by Mit on 2011/03/06 - 15:17

  Địt mẹ các cô, đừng tưởng bỏn phản động quận Cam sang đay gần 40 niên rùi là thoát lừa toàn phần hết đâu nhá. Địt mẹ lừa kiều anh gặp cũng nhiều zưng số mà anh cho vào level 3 địt mẽ điếu là bao đâu@ dắtdéo
  Ơ, cô nói bọn phản động hàng xóm Mít đấy à….hehehe Cô cho Mít biết thêm về bỏn losers này đi chứ quanh Mít tuyền bọn level 3 cả. Mít thật. 
  Cơ mà tới giờ Mít đi ngủ cho khỏi quầng mắt rùi.  Mai lại một ngày dài, thôi hẹn chi bộ đến tối mai vậy…hehehe

 35. #36 by cuchuoiSG on 2011/03/06 - 15:17

  Nói thì cô cũng điếu tưởng tượng nổi, ở Lừa mặc định quyền lợi của cô chỉ trong 4 bức tường nhà cô thôi nha…Điếu thằng nào nó dỗi hơi di bênh thằng hay xắc mắc.@ Lòi dom
  —-
  Địt mẹ nhà cô Dom chứ, cô lòi pha hay sao mà đéo đọc kỹ nick anh, rồi bẩu anh ở đéo đâu bên Khoai Tây, Khoai Sọ là sâu là sâu???
  Đọc tường trình của cô, anh ngẫm cô đang ở khu ổ chuột xóm Liều với hàng xóm toàn bọn bần cố nông chứ đéo phải dạng đông xiền cho con đi học bên Khoai Tây như cô khoe. Hay nhẽ cô là dạng hà tiện có xiền mà đéo dám đủi hàng xóm, cứ phải rúc ráy khu ổ chuột?
  Chứ như anh thì con kẹc anh đây nài. Khi anh dọn về căn nhà ở khu mới cho yên tĩnh, cách Trung tâm Sài Gòn khoảng vài cây lô mếch, anh cho thằng hàng xóm đang làm cửa sắt bao đời ở đấy nghỉ sản xuất luôn, rồi chuyển cơ sở ra chỗ đéo nào mất dạng, nhà phải cho thuê lại. Khu dân cư đéo gì cứ sản xuất ầm ầm suốt ngày. Nói không được thì đánh văn bản gửi đến nơi cần gửi. Phường không giải quyết thì quận, thành phố. Nơi nào mà chẳng có cấp trên, chỗ  nào mà chẳng sợ mất thi đua, mất đề bạt.
  Anh ghét nhất cái loại đi họp thì đéo dám phát biểu gì, rụt đầu rụt cổ, về nhà thì bất mãn, phàn nàn rồi chửi xỏ chửi xiên. Quyền làm chủ là ở đó chứ ở đâu, quyền của mình mà đéo biết hưởng thì còn đòi đòi cái buồi gì nữa.

 36. #37 by toi_vua on 2011/03/06 - 15:29

  Nầy thì Hoài hương mới Nostalgia nầy!

  Nhân tết Phụ nữ 8-3 tặng em Hê và chúc em ẻm xinh đẹp hạnh phúc luôn được yêu thương. Chúc Rô, Hương, Nga và toàn thể các em đầy cảm xúc hương vị mùa xuân ngọt ngào và tất nhiên thấm đẫm hơi thở nóng hổi của Yêu đương…

  Giới thiệu tác giả Trăng Khuyết với các cô.

  Tự sự:

  Tôi tự đặt tên mình,
  mang tên vầng Trăng khuyết
  Người ơi! Người có biết
  Vì sao trăng ít tròn???

  Vầng trăng trong mơ
  N
  ước mắt không rơi.. sao lòng tôi thổn thức
  Cứ mãi thét gào, nhớ ký ức xa xăm
  Hai mắt đêm trường, cứ thức trắng đăm đăm
  Càng khắc khoải nhớ tháng năm ngày ấy
  Trái tim ơi.. hãy một lần sống dậy
  Như hôm nào tuổi mười tám đôi mươi
  Trả cho tôi, xin hãy trả cho tôi
  Những mộng ước của một thời tuổi trẻ
  Tôi ước ao mình mãi là thơ bé
  Không bao giờ còn nhớ nổi thời gian
  Để hôm nay nhìn lại ánh trăng tàn
  Tôi lại thấy một vầng trăng non khuyết
  Và tình tôi mãi mãi là bất diệt
  Một vầng trăng mãi mãi khuyết trong mơ
  Dù tháng năm.. mãi mãi chẳng đợi chờ
  Tôi sẽ lại về bến mơ thủa ấy
  Nỗi nhớ mong như ngàn cơn sóng dậy
  Vỗ vào bờ mãi những bàn trường ca
  Đến khi nào lịm tắt trái tim ta
  Tôi vẫn mãi là một vầng trăng khuyết
  Để đời sau con cháu tôi được biết
  Một vầng trăng mãi mãi khuyết nhớ thương

 37. #38 by toi_vua on 2011/03/06 - 15:30

  Trăng lang thang

  Ai đem sao rắc đầy trời
  Để vầng trăng khuyết ngược xuôi kiếm tìm
  Nửa mảnh để ghép con tim
  Tháng năm không khuyết biết tìm nơi đâu
  Gió sương tóc đã phai màu
  Con tim vẫn khuyết tìm nhau trọn đời
  Bây giờ nước mắt thôi rơi
  Nhớ thương bạc trắng, tình tôi xứ người
  Nỗi niềm trăng khuyết vơi đầy
  Xin ai hãy hiểu tình này tôi mang
  Nửa vầng trăng khuyết lang thang
  Suốt đời tìm kiếm mộng vàng tròn trăng
  Bao giờ sấm dậy đất bằng
  Nửa vầng trăng khuyết tròn trăng nhé Người.

  Xa cách

  Cuộc đời chẳng tựa chiêm bao
  Thương nhau không biết làm sao bây giờ
  Hai người, hai bến, hai bờ
  Người nơi góc biển, kẻ chờ chân mây
  Bao giờ gặp mặt nhau đây
  Thương nhau không biết kiếp này có nhau
  Giờ đây tóc sắp phai màu
  Nhớ thương nhau đến bạc mầu vẫn thương
  Hai người hai kiếp tha hương
  Thương nhau mà chẳng biết phương mà tìm
  Nhiều khi muốn hóa thành chim
  Nhưng không đủ sức để tìm được nhau
  Thôi đành hẹn nhé kiếp sau
  Dù nghèo hay khổ cũng đâu xa rời
  Đôi khi muốn hét thành lời
  Trời ơi có biết là Tôi nhớ Người!

 38. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 15:33

  Chết cười mới Chuối, lýthuyết cô nói đúng lắm, zưng nó cách thựctế một khoảng xa vôđối vờivợi.

  Zì đoán Chuối hoặc là con Đại Nguyênsúy, hoặc là cháu Đại Janghồ, hoặc là em Trùm Tuyênhuấn, hoặc chính là Trùm Nổ (khảnăng nầy hehe cao nhất), hoặc maymắn không sống cạnh thằng Búa Tạ hehehe.

  Địt mẹ to còi như Chuối mà ở cạnh thằng Búa Tạ thì nó đì cho mồm đéo lúc nầu khép lại được.

 39. #40 by cuchuoiSG on 2011/03/06 - 15:34

  Đù má các cô, lũ Simacai quáivật.

  Hễ hễ hễ…ễ ễ…ệ

 40. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 15:38

  @Chuối

  Hehe đợt nầy Hà Nội có con Long Chèo đang đi kiện thằng hàng xóm xây nhà đào móng sâu quá lún nhà cỏn kia kìa. Long Chèo là người côngchúng hẳnhoi nhế. Rùi chờ coi ai thắng héhé.

  Zì đoán nhế, jỏi thì con Long được đền vài trẹo. Chấm hết. Bằng không thì chẳng được xu đéo nầu cả. Địt mẹ trót sinh ra ở Lừa đã là tainạn. Sống ở Lừa thì mặcđịnh lúc nầu cũng được hưởng tainạn, kêu thì cũng có thằng thương đấy, zưng chó nó nghe.

 41. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 15:40

  Cô Toi Vua đi đâu lâu lâu mới quay về mà sến nhở?

 42. #43 by Dragonfly on 2011/03/06 - 15:41

  Mà mẹ Lài thao thức tìm cách đưa Tơn ra khỏi lừa tránh kết hối hay là tìm cách thoát lừa cho con mà thức khuya vậy. Đù má, già hói rồi thì ăn ngủ điều độ còn có sức tỉn vện chớ@ Dẹo

  ——————-
  Tầm này còn lo đéo jì nữa, nguôn lành cành đào hết rồi. Thức vì đéo thích ngủ, đơn giản vậy thoai. Hệ Hệ
 43. #44 by Lừa nhà quê on 2011/03/06 - 15:48

  Hình của cô Chuối SG hay vãi lìn,


  Thì chính zì Bựa là 1 cáthể lừa đậm đặc chất lừa nhất chứ còn buồi jì nữa (Đao li, đậm đặc gấp 2 lần)
  thằng Long chèo ở đâu? thuê em kiện cho
 44. #45 by toi_vua on 2011/03/06 - 15:53

  @Zì đanh đá: –
  Chả đi đâu cả, vưỡn vầu quán đều, mờ cồng nhiều quá lắm khi đọc không hết. Mùng 8-3 Zì bốt bài mới chúc mầng Vàng son cái đi cho vui.

 45. #46 by nhất on 2011/03/06 - 16:00

  An Hoang Trung Tuong Cách đây 23 phút

  Chết cười mới Chuối, lýthuyết cô nói đúng lắm, zưng nó cách thựctế một khoảng xa vôđối vờivợi.

  Chuối biết thuằ nhưng khoe quả nhà chỗ xịn ý mà. Anh nêu ra trường hợp cho chi bộ dễ hình dung : giả sử tên thay tên làm cưa sắt -hàng xóm cua chuối- bằng một thằng tay to, ví to , tai to thì Chuối tính sao ? Thực tế ở Lưa nó là như thế. Luật pháp như mafia .

 46. #47 by cuchuoiSG on 2011/03/06 - 16:03

  @ Zì:
  Địt mẹ con Zì chứ, toàn lấy cái bộ phận để đánh giá toàn thể, lấy cục bộ để đánh giá toàn diện, phản động vô đối. Hay nhẽ chỗ anh tiến bộ hơn thảy nhẩy ????
  Nói thật, ỉa mẹ vầu chỗ Zì đang ở, toàn những loại người ngay sợ thằng ăn cướp, sợ lằng nhằng vầu người chứ đéo có “hiệp sĩ Săn bắt cướp” như chỗ anh.
  Hôm trước công tác ở
  ngoải, ra bờ hồ Hale tập thể dục buổi sáng, thấy 2 thằng nghiện dặt dẹo trên chiếc xe máy đéo biển số, mọi người toàn phải đi vòng 1 đoạn xa ra để tránh 2 tên tển. Anh ngứa mắt móc mẹ alo gọi 911. Khoảng 25′ sau, cam phường đánh xe Jeep đón 2 cỏn về uống trà.
  Đấy, ai cũng sợ mất 2 nghìn tiền điện thoại thì làm đéo gì có chỗ tập thể dục thoải mái, toàn đồ con lừa Simacai, hehe.

 47. #48 by Dragonfly on 2011/03/06 - 16:08

   Bọn trẻ nó phù hợp môi trường nhanh hơn nên tốt nhất là trồng Măng thôi, Sành gay nói đéo sai@ Đời Cứt

  ———————-
  Cứt nói đúng là như cứt dớt không có chóp, nếu tầm PTCS cho nó đi học bển thì tranh luận làm đéo, chả hạn như mấy cu bạn anh cho con học bên Sin đắt vãi mả mấy thằng ở Lừa đánh đu được nhưu vậy? Lớn lên chút học ĐH thì kêu bị ngấm giáo dục Lừa. Cái anh nói ở đây là cái nầu khả thi nhất mà ngon bổ rẻ có thể một số tuy không đông ở Lừa làm được. Địtmẹ. Hệ Hệ

 48. #49 by DG on 2011/03/06 - 16:35

  “Hôm trước công tác ở ngoải, ra bờ hồ Hale tập thể dục buổi sáng, thấy 2 thằng nghiện dặt dẹo trên chiếc xe máy đéo biển số, mọi người toàn phải đi vòng 1 đoạn xa ra để tránh 2 tên tển. Anh ngứa mắt móc mẹ alo gọi 911. Khoảng 25′ sau, cam phường đánh xe Jeep đón 2 cỏn về uống trà.” @ Chuối mặt lìn!

  Hehe nhắc mới nhớ, hồi trước ngày còn đong gấu giờ, có lần anh đưa em vầu công viên đang định tính chiện hái cam bóp quýt chút chút!

  Anh mới ẻm dựng con mini tầu sát bờ hồ, ẻm quay lưng ra bờ còn anh thì tay chân đang khua nhiệt liệt.

  Địt mẹ có một thằng dặt dẹo (dẹo bựa ơi đéo phải mầy đâu nhế, hehe), lò dò lò dò mò lại.

  Mấy đôi cạnh anh lẳng lặng té cả, địt mẹ!

  Anh bấm gấu đứng iêm, sẵn sàng té, hehe.

  Rùi bất thình lình lúc thằng thẳng đang mất cảnh giác tiến lại gần, ăn nguyên một quả đá của anh, nguyên mu bàn chân vào lòng ngực!

  Cỏn té mẹ xuống hồ, anh mới gấu trên nầy bình tĩnh lên xe phi một mạch trước khi đồng bọn cỏn tới, hehe!

  Địt mẹ cái tính nhát cáy cố hữu, rùi ngồi đó mà kêu mới chả ca, chưởi như đúng rồi! hehe.

 49. #50 by DG on 2011/03/06 - 16:44

  Ờ mà quên, mùng 8/3 nhể, hehe để anh nghĩ trò nầu chúc mừng các gái yêu của anh nầu! Sáng nhỡ điên mấu chưởi gái mấy câu, giờ hối hận quá đi, đĩt mẽ, hẽ hẽ hẽ.

 50. #51 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/06 - 16:46


  @ Chuối teo : Kèn đâu?

  có lần anh đưa em vầu công viên @ Ghẻ : Hồ Le thì làm đéo gì có công viên, nổ nó cũng phải xác chính tý chứ không lộ mẹ. Thời trước 9x x<0 ở đoạn đầu Nguyễn Du có bà Phò già cỡ gần 70  nhưng vẫn hành nghề, Ghẻ có biết như nào không