Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by Do L on 2011/03/06 - 02:53

  Trùng Dương@ Cô đúng về cái cha mẹ lừa tự hào về con cái mình malanh, khôn lỏi biết kiếm trác hay bắt nạt bạn bè từ khi Mầm-chồi-lá.

  Quan điểm dạy con của Dì chuẩn.
  Mặc dù Dì chưa có con và chắc đéo biết bế với pha sữa với rửa lìn bé lìn lớn.
  Cha mẹ lừa dạy con như cặc, lúc đéo nào cũng ôm ấp sợ sệt. Cuối cùng chúng nó cũng có nghe mình đéo đâu, toàn nghe bạn ngoài xã hội. Tại sao đéo tạo điều kiện cho chúng nó đc tiếp xúc với một xã hội tốt ? sao không chỉ cho chúng nó thấy những thằng những con tư bản đéo giàu, đéo giỏi hơn chúng nó mà vẫn một mình 1 balo đi lung tung khắp thế giới
  (tại lừa đầy) ở phòng 5 tơn và sung sướng.
  Hỏi Dì câu này : Dì cứ kêu gọi thoát lừa, đành rằng là đéo cãi. Nhưng cứ thoát mãi thoát mãi
  thoát mãi thoát mãi thì chắc chắn 1 ngày thì lừa cũng sẽ đéo đc là lừa nữa mà thành con dun mẹ nó rồi hay đéo phải dun mà sẽ là con Rận sống bám vào con lừa ???
  lờ đéo cao cả đc như bác nằm trong tủ nhưng nhẽ hoang mang thật.
  Tiên sư cái nền Giáo dục lừa, sản sinh ra 1 lũ Robot.

 2. #2 by datdeo on 2011/03/06 - 02:55

  @việc thoát lừa: đù má các cô bàn về thoát lừa phải phân biệt rõ có mấy level của thoát lừa, cũng như tu hành vậy. Địt mẹ, đéo đâu tưởng có mỗi đống tơn để ủn sấp nhỏ qua bển thì gọi là thoát lừa a hẽ hẽ. Anh tạm phân biệt như sâu:

  Level 1) thoát lừa một cách vật lý (physically). Địt mẹ level này thấp nhât, như các cô hay bàn. Có tí Tơn ủn xác nó ra khỏi cái hình con giun cong cong chữ S thì gọi là thoát lừa vật lý. Zưng địt mẹ thoát lừa cách này đéo ai đảm bảo là lâu dài, như thằng cu nhà Dom Dom được ba hôm lại đòi về rúc bama với hốt xiền hẽhẽ

  Level 2) Thoát lừa trong ý thức (mentally) địt mẹ các cô lê được xác lừa qua đây, các cô hội nhập được văn hóa tụi tủi, đéo thấy mình kệch cởm ông chả ông thằng chả ra thằng như bài thơ của Sành thì coi như đạt đến giai đoạn này.

  Level3) Thoát lừa tuyền phần. Địt mẹ các cô sang đay đi học đi hành rùi thì kiếm được công ăn việc làm, sau khi qua level 1 và 2 rồi dần dần hòa mình vào được dòng chảy trung/thượng lưu của nước mẹ về cả chuyện xiền nong, tầm văn hóa với lại cả địa vi… và được chúng nó xem trọng chút chút thì mới tạm gọi là thoát lừa tuyền phần đó. Địt mẹ các cô, đừng tưởng bỏn phản động quận Cam sang đay gần 40 niên rùi là thoát lừa toàn phần hết đâu nhá. Địt mẹ lừa kiều anh gặp cũng nhiều zưng số mà anh cho vào level 3 địt mẽ điếu là bao đâu
 3. #3 by datdeo on 2011/03/06 - 03:01

  Sành đi lúc cũng đôi mươi mà vẫn sến thế, nhẽ cho bọn trẻ đi từ lúc học phổ thông cơ sở à? Lục tốn nhở. Hệ Hệ @ Lài

  —–
  @hẽ hẽ cô Sành đàn hay vậy chắc tâm hồn lai láng nãng mạn nên sến là phẩy thui 

  @theo như anh quan sát thì chó sấp nhỏ đi học cỡ PTTH (cấp3 lừa) hoặc muộn thì đi đại học ở trời tây thì may ra tụi tủi mới có cơ hội để vào nhóm thoát lừa level 3 sau nầy. Chứ địt mẽ đã học qua đại học ở lừa rồi mà đi học grad school ở tây thì đéo phẩy bỏn đéo có trình, dưng bỏn bị văn hóa lừa ăn sâu quá rùi nên complete level 2 đã đéo zễ chứ nói đéo gì lên level 3
 4. #4 by Lucky on 2011/03/06 - 03:03

  @ Nhất : Thèn Kiều nào đòi về, nói bên này thiếu này thiếu kia là thèn đó thần quynh mie nó rồi ! 

  Thức ăn :  Asiamark – nếu biết nấu ăn , hoặc Asiarestaurant – thiếu shit ý .

  Không khí : Ồn ào náo nhiệt Hà Nội , Ditmie ồn cở Mỹ Đình có lại sân vận động mấy đội liều tiều bên này không , chứ chưa nói đến  đội cở lớn và giải lớn Nhất nhĩ ! Đitme hay cả đời cỏn đéo biết không khí rock ngoài trời , không khí bóng đá ngoài sân vận động  , ăn nhậu như ở Oktemberfest , hay yên lặng như nghe hòa nhạc ! Nghi lắm !

 5. #5 by Do L on 2011/03/06 - 03:06

  Cô Đất Dẻo@ kekeke cô phân loại như cặc…
  Kiều gục mặt bước dồn, móng tay vàng khè dửa bát, đầu đội đèn, miệng thổi bụi móng, thắp 100 bóng haloge chồng cây…. thằng đéo nào muốn thế ??? chúng cũng mong cho thế hệ sau đc nhìn mặt dời chứ cô.
  Đang bàn fu tu re mờ, chứ từ ngày có bác con cháu đéo làm những nghề trên thì làm cái đéo gì ???

 6. #6 by Do L on 2011/03/06 - 03:12

  Lucky@ ui có một thằng nói thôi mà em, nó ở dưới hầm không đc nhìn dời.
  Với lại có díu lừa nào cũng đc hưởng không khi lễ hôi mờ em liệt kê đâu, kể cả ở tư bản hay ở lừa.
  Thằng em lờ nó ở nhà thì ngoan và hiền. Đi Ger chục năm về người nó săm thua mỗi Yakuaza hay gì gì bên Nippon. Nhìn mê éo chịu đc mà năn nỹ mãi vện éo cho săm.

 7. #7 by datdeo on 2011/03/06 - 03:14

  @Do L: hẽ hẽ anh đéo đâu có ý phân biệt ngành nghề đéo gì đâu. Anh cũng đá lên được level 3 đéo đâu hẽ hẽ. Anh phân loại vậy là để các bựa hỉu được tâm trạng rất khác nhau của nhiều loại kiều lừa khác nhau.


  Địt mẹ vì level nó khác nhau thì mới sinh ra thằng Cường củ cặc tren VNE ngồi than ngắn thở dài cuộc sống ở nước mẹ khó khăn; dưng cũng có kiều như em Ky mẹ cuối tuần tâu nhã đi nghe giao hưởng BáLinh, thích tí mạo hiểm thì đi lái máy bay như Bond girl, hay như Sành dù trình cũng ngon đấy nhưng địt mẹ có bây giờ thôi zay zứt một nỗi niềm hoài hương Simacai đéo đâu , địt mẽ

  Mà sáng anh đồng ý với cô về vụ vì tương lai con em chúng ta. Cô đọc cồng anh chửi thằng Cường mả mẹ đi, địt mẹ đời mình kiểu lừa còn khổ tí thì rang ráng lên đi để đời con mình nó là công dân nước mẹ…
 8. #8 by Lucky on 2011/03/06 - 03:17

  @ Sành $ all :
  Già hói qua bên này hay đòi về là bởi của nợ ” Lá rụng về cội ” – Ky nghe câu này nhiều lắm , mõi lần Papa và Mama muốn về Lừa lại nói câu này .

  Trẻ ranh đòi về Lừa sau khi học xong : đéo có năng lực thực sự , học đéo giỏi – sure ! Học giỏi đéo đến lược mình đòi về , cở năm 2, năm 3 học giỏi là Tây nó ủi cho núi tiền, giữ chân học xong ra làm cho nó . Tý tuổi đầu mà nó ủi cho núi tiền, có mà ” tròn xoe hai mắt ” chứ đòi về .

   Đám bất tài vô dụng , học ngu mới đòi về Lừa thôi chứ thương thương Bố Mẹ cái gì ! Tây làm năm 1 tháng Urlaub  nghĩ có lương , 2 tuần nghĩ lễ . 6 tuần  mõi năm về Lừa chơi thăm nhà . Hay mời bố mẹ du lịch sang đây có thể đến 3-6 tháng lần … Chúng nó ngu nên đéo chịu tìm cơ hội cho mình thoát Lừa thôi .

   Hương + all : sao chẽn thấy tin tức gì về các em , các cháu hết vậy . Giờ là hết học kỳ bên này rồi , gởi qua lốc Ky đi . Ky tính cho các cháu chứ !

 9. #9 by Lucky on 2011/03/06 - 03:27

  @ L :  “Với lại có díu lừa nào cũng đc hưởng không khi lễ hôi mờ em liệt kê đâu, kể cả ở tư bản hay ở lừa.
  Thằng em lờ nó ở nhà thì ngoan và hiền. Đi Ger chục năm về người nó săm thua mỗi Yakuaza hay gì gì bên Nippon. Nhìn mê éo chịu đc mà năn nỹ mãi vện éo cho săm.”

  Bên này nghèo như sinh viên , học sinh hay tụi đầu xanh đỏ dắt chó xin ăn vẫn đến được nghe nhạc Rock , sân vận động này kia nếu cỏn thik . Nó phục vụ đéo để ai đói tinh thần giải trí đâu !

  Tattoo là hoppy của mõi người , nó chẳng nói lên vấn đề gì bên này hết ! Đức nó tôn trọng cá nhân lắm .

 10. #10 by Sành on 2011/03/06 - 03:36

  @ any

  Đúng là anh đã từng thoát lừa lâu rồi, anh đi nhiều nơi rồi, chơi bời chác táng đủ kiểu rồi. Những thứ này anh dí buồi vào kể để khoe mẽ, dù anh có nhiều trải nghiệm đắng cay hay ngọt bùi thì anh vẫn luôn băn khoăn tự hỏi tại sao nơi mình sống lại đéo phải nơi mình sinh ra? Mà làm ông người thì sợ nhất là đéo được chết ở nơi mà mình sinh. Ông người nào mà đéo có suy nghĩ ấy chắc đéo bằng ông vật đâu!
  Chi bộ có biết sao loài cá hồi (loại mà Tướng thối hay nhậu với bù tạt ý) lại có tên là cá hồi không? Loài này có một tập tính rất chi là nhân văn mà chính các nhà khoa học vẫn chưa hiểu hết. Khi sinh ra chỉ là một quả trứng nhỏ xíu ở thượng nguồn các con sông, rồi thành ông cá hồi ra đại dương sinh sống và trưởng thành, khi già lại quay về đúng nơi mình sinh ra để chết và tất nhiên cũng để sinh sản duy trì nòi giống.
  Người Việt mình cũng có nhiều câu tục ngữ, ca dao nói về ý nghĩ này, chắc anh cũng chả cần phải dẫn ra đây nhỉ! Hôm nay anh sến thế, Hờ hờ!
 11. #11 by nhất on 2011/03/06 - 03:46

  @ sành

  đúng là dân văn nghệ, xây dựng gì được. Suy nghĩ thoáng đê, I Zì mén ! hehe. ( Hôm nọ tên nào nói relax man là khống đúng giọng đường phố cua Mẽo). Chắc Sành nhầm khi bỏn nào nói là nhớ cội nguồn. Chúng chỉ về quê trước khi tèo thôi. Còn bây giờ thì la liếm ở Tây cho chắc.  Mi tu . hehe.

 12. #12 by Sành on 2011/03/06 - 03:57

  Hơ hơ! Địt mẹ Nhất phát, lâu ngày không gặp anh nhớ!

  Nhất thì khác đéo gì anh, ở lại đây chẳng qua cũng vì tương lai bọn trẻ thôi chứ anh ham hố gì nữa đâu. Năm ngoái anh có ông bạn già  cũng có ý định khi về hưu thì về quê sống nhưng chưa về hưu thì bị vỡ mẹ nó cái ống dẫn xăng lên não, thế là tèo. Trước khi tèo, hắn tâm sự với anh rằng ước mơ của hắn thế là không toại. Mẹ, nghĩ mà thương, ước mơ nho nhoi quá!
 13. #13 by Lucky on 2011/03/06 - 03:57

  Nói chút về thuế tụi Tư Bản giãy chết này nó trấn lột nhé :

  Làm chui , xê ra chổ khác – Ky đéo nói thành phần này .

  Làm đoàng hoàng : ôi thôi là Thuế , độc thân about 45% tiền lương , có gia đình 30% , cón 1 nhóc 25% ( ly dị vện , có nhóc thì nó lột 30% lương tháng cho đứa bé đến hehe 18 tuổi ) …nói chung Đức lợn bóc lọt thuế cao vời vợi . Nhưng

   Thất nghiệp : – Nó nuôi sáu tháng đầu với mức không dưới 1050€/ tháng- phụ thuộc lương lúc đi làm  ( vện ở nhà luôn + 650€/ tháng , trẻ con  thì có Kindergeld  360€/ tháng  , sinh viên  – Bafög trả mõi đứa sinh viên 587€/ tháng . không liên quan đến thất nghiệp hay đi làm ) – tiền nhà bên Wohngeld   trả giúp 50% . Như nhà anh Nhất – Vện anh nằm nhà nuôi cháu , hehe nhận tháng gần 1000€  đấy ! Đẻ 4 đứa như Thứ , hố hố có mie cái nhà ngon lành cành đào .

                            – Sau 6 tháng thất nghiệp . 1050€ / tháng còn 900€/ tháng .1000€ còn 750€ . Baby có tiền riêng khoảng 280€ tháng .

 14. #14 by nhất on 2011/03/06 - 03:58

  Sành bú tý diệu rồi kể chuyện ăn chơi cho em Ky xinh và bọn anh nghe đi, hôm nay Điêu thì đang đong trungduong, Mít chắc đi làm từ thiện cuối tuần rùi.

 15. #15 by Lucky on 2011/03/06 - 03:58

    – sau 1 năm : giảm thê thảm 900€/ tháng còn 760€ / tháng . Không trả giúp tiền nhà nữa .
  Mọi khoản khác bào hiểm y tế, xã hội , … các thứ bọn Stadt trả

  Nó đéo để ai sống dưới mức khổ 780€/ người . 1200€/ vợ chồng

   Kindergeld , Wohngeld , Bafög , Stadt đéo biết ở Lừa là gì . Hình như đéo có – Già Không Đều nói đi làm đóng thuế đủ , nhưng thất nghiệp không trả tiền lại .

 16. #16 by nhất on 2011/03/06 - 04:04

  Tiền thuế đấy nó nuôi bọn già. Tức là khi bọn anh về hưu, sẽ được nhận lương hưu. Bây giờ là bao nhiêu Ky nhở, gúc cho anh phát!  anh biết nhưng nói ra sợ chi bộ chê anh già quan tâm đến hưu hehe. 

  @Sành : nhẽ Sành cũng đã liệt giống anh?!

 17. #17 by Sành on 2011/03/06 - 04:09

  @ Nhất

  Chuyện ăn chơi bậy bạ kể ra xấu hổ bỏ mẹ. Kiểu như 6 thằng tỉn 1 em cùng lúc chứ đéo phải nacheinander như thằng Tướng thối đâu. Thôi đéo kể nữa, xấu hổ lắm. Hờ hờ!
 18. #18 by Lucky on 2011/03/06 - 04:09

  @ Nhất : Sành đập ghita sâu lắng thế , không nghệ nhẽ Vàng Tơn Đất như cụ Dũng Hói , hố hố .

   @ Sành : Ky nói nhưng chổ giải trí rock , đá bóng …bla bla là Ky nói nơi quần chúng ồn ào và phổ biến , nó bình thường chứ có gì ăn chơi ? Tại Lừa qua chỉ biết cày kiếm tiền , không đủ trình Tiếng Đức để hội nhập , hoặc không biết Gúc để đi  với chúng thôi , chứ cái đó có tốn tiền nhiều đâu . Bèo nhất trong các thứ giải trí còn gì . Hoặc ở Köln thì vào xem show TV ồn ào miễn phí, có khi được trả tiền để đi xem . Hay rảnh quá thì lên Berlin vào phòng quốc hội ngồi nơi ghế dành cho dân , nghe tụi kia nói, cuối ngày ra nhận tiền công như ĐBQH ở nhà .

 19. #19 by Lucky on 2011/03/06 - 04:11

  @ Nhất : Lương hưu mình Nhất 890€/ Tháng – Nhà , bảo hiểm , ….. nó trả hết . Vện con cái nó lo như Ky nói

 20. #20 by Lucky on 2011/03/06 - 04:14

  @ Nhất : Đó là Ky nói cái bang nghèo nhất Niedersachsen đó . Còn các bang khác cao hơn . Tùy từng bang

 21. #21 by Do L on 2011/03/06 - 04:16

  Lucky@ Đi học cho tụi nhỏ thì anh mê nhất cho  nó học Ger, rồi tới Fra chứ hỏng thic Mỹ. Chả kỳ gì dưng thich máy móc với nghệ thuật chéo que nên chắc vậy.
  Có hỏi qua cu lớn, nó cũng ok nhưng vì mới 12 nên k biết có vứt nó qua đc hay không. Thằng này cực thic máy móc học toàn cãi cô giáo, tiêng pháp tiếng anh sủa tốt.
  Nếu mà 12ok thì mai vứt luôn đéo lăn tăn.

 22. #22 by Sành on 2011/03/06 - 04:18

  nhẽ Sành cũng đã liệt giống anh?!

  Đúng mẹ rồi còn gì! Tinh lực của con người cũng có trữ lượng nhất định như mỏ dầu, khai thác sớm thì hết sớm chứ đéo có chuyện vô hạn đâu, thằng nào bảo thế đừng tin. Địt mẹ, hồi trẻ mỗi sáng ngủ dậy anh chỉ cần một tay bẻ ngoẻo trym, nhưng bây giờ già yếu dùng cả hai tay vẫn đéo bẻ được. Nghĩ mà buồn, hờ hờ!
 23. #23 by Lucky on 2011/03/06 - 04:19

  @ L : dưới 14 tuổi phải có người giám xát , bắt buộc . Nó đi ok chứ có gì , nếu Vện L hay L đi theo ký kết mọi giấy tờ và chăm thèn nhỏ bên này

 24. #24 by Do L on 2011/03/06 - 04:22

  Nhóc 12 tuổi chứ éo phải lớp 12 đâu  nhé Lucky. Nói lớp 12 hóa ra mình già hói đéo khác 90% bựa viên.

  Sành@ Dismia tính cả lỗ chân lông thì 1 ông ngợm mới có 7 cái lỗ. UI em đéo tưởng tượng nổi, mà cần đéo gì kể chỉ cần tả cảnh như vẽ thôi kakaka ngượng cái giè.

 25. #25 by Do L on 2011/03/06 - 04:27

  Ui LucKy ơi thế khác đéo bắt anh đi tù…ngồi 1 chỗ chăm con thì anh chết.
  Vện thì tui cty với Micro nó đéo nhả ra đâu, thằng ku con nó chơi 1 mình k đc à ? ở lừa nó cũng tự thân vận động hết mà pama chỉ gạch đầu dòng cho nó thôi còn nó làm gì kệ.

 26. #26 by Lucky on 2011/03/06 - 04:28

  @ all già hói : Từ nay Ky gọi các cụ là anh hết , cho các cụ trẻ trung nhé !
   hố hố , sao toàn mãn tinh hết dzậy nè ?

  Anh Nhất , Anh Sành , Anh Dũng Hói , Anh Thượng Sỹ Già , Anh Già Không Đều , Anh Chủ Quán … Ky lên đây đong ai , đong ai bây giờ

 27. #27 by Sành on 2011/03/06 - 04:39

  Sành đập ghita sâu lắng thế , không nghệ nhẽ Vàng Tơn Đất như cụ Dũng Hói , hố hố .

  @ Ky yêu

  Mấy cái vụ đàn ca sáo nhị thì chỉ lúc sến thôi em, bình thường thì anh cũng như bao người lo mưu sinh, đối phó với ti tỉ vấn đề cuộc sống. Nhất là anh lại làm bên Baugewerbe nên nhiều vấn đề nát óc lắm, trong đó có cả những vấn đề thuế má như em nói đó. Hôm nay anh sến em nhở?! Hết mẹ nó nửa chai rồi đấy. Hờ hờ
 28. #28 by Lucky on 2011/03/06 - 04:39

  @ L : dưới14 tuổi phải có người giám xát, quy định thế mà !  Anh qua có mẹt đây thôi, anh làm gì kệ anh , đâu nhất thiết trông cu con đâu . Hoặc anh ỷ quyền giám hộ cháu cho ai đó đang định cư bên này cũng ok .

  12 tuổi cháu đang tuổi nhỏ, học ngoại ngữ rất nhanh, hội nhập nhanh, càng tốt chứ sao ! Lớp 12 qua đây là vì đủ tuổi đi 1 mình anh à .

  Sành nói thế là con đó là mần “kết hợp” đó anh , kiểu tĩn group này thì trên dưới nó làm việc hết . ass hole , lìn ,  miệng , 2 tay , 2 chân  . Con này nó thik thế . Chứ bên này nó đéo thik thì 6 thèn bóc lịch 100% , dù trả nó núi xiềng cũng vẫn bóc lịch như thường nếu nó muốn ,sure !

  ex : miêng 1 , 2 tay 2 , ass hole 1(2 ) , bím 1 (2)  , 2 chân 2 = 7 ( 8) thèn tĩn vẫn ok .

 29. #29 by Sành on 2011/03/06 - 04:54

  Sành nói thế là con đó là mần “kết hợp” đó anh , kiểu tĩn group này thì trên dưới nó làm việc hết . ass hole , lìn ,  miệng , 2 tay , 2 chân  . Con này nó thik thế . Chứ bên này nó đéo thik thì 6 thèn bóc lịch 100% , dù trả nó núi xiềng cũng vẫn bóc lịch như thường nếu nó muốn ,sure ! 

  ex : miêng 1 , 2 tay 2 , ass hole 1(2 ) , bím 1 (2)  , 2 chân 2 = 7 ( 8) thèn tĩn vẫn ok . 

  @ Ky yêu
  Em có trí tưởng tượng và hình dung tốt, anh khen! Thấy chưa, anh nói rất ngắn gọn chứ không dài dòng như Zì Tướng thối mà ai cũng hiểu. Hờ hờ!
 30. #30 by Do L on 2011/03/06 - 04:59

  Tks Lucky phát nhé, để anh về hỏi ý kiến nó cái rồi bẩu ku em liên lạc với em.

  Cái 6-7-8 trong một là hoby mỗi người anh biết kekeke.
  Nhiều ông lừa cứ nghĩ sang tư bản là gái nó cửi chuồng nằm giữa đường hehehe. hôn hít sờ mó nó tới khi cửi quần nó đổi ý là stop ngay đừng có tưởng như ở lừa là làm tới chứ lơ mơ ngồi bóc lich chết mẹ luôn.

 31. #31 by Lucky on 2011/03/06 - 05:01

  @ Sành : hố hố đêm nay em nằm chèo queo ở Hotel , em đi Cebit 2011 với đám học trò bên Wirtschaftsinformatik .

  Em cũng làm vài set B52  , và em cocktails cho nó nhẹ nhè đượm vị sau đó . Cái Hotel phò , éo có hình ảnh của menu , em tìm éo ra , em up đại hình trên net anh nhé

 32. #32 by Lucky on 2011/03/06 - 05:05

  @ L : em dạy Uni chứ có bảo mẫu đâu . Còn không biết giấy tờ này kia, em làm giúp được . Liện lạc qua lốc em nhe . Vụ này đừng để lốc Anh Chủ Quán .

 33. #33 by Lucky on 2011/03/06 - 05:13

  Đây : Brennende – cocktails

 34. #34 by Lucky on 2011/03/06 - 05:29

  Mấy anh tiền mãn Tinh của em ngủ hết rồi phỏng ?

  Ky ném lên bảng  ” Du erinnerst mich an Liebe ” ( éo biết dịch ra Lừa sao cho hết nghĩa – thôi Bựa dịch : thèn chó làm em nhớ Tình )

 35. #35 by datdeo on 2011/03/06 - 05:46

  hệ hệ chầu em Ky, còn anh đây ngủ sâu được. Anh mới chạy ra ngoài về tý mà thấy mấy cô Nhất Sành L cưa em ác nhẩy. Em đi Cebit thì nhẽ em cũng có liên quan đến bên IT (ngoài chuyên ngạch toán của em 😉 ), chắc dạy bỏn discrete math/algo a :D. Cebit năm nay có gì đặc biệt hôn (đừng bẩu anh là lại qua đó xem mấy cái tablet nhá :D)

 36. #36 by datdeo on 2011/03/06 - 05:50

  Hẽ hẽ làm mấy shot B52 vào nó hừng hừng lên rùi nghe bản nhạc em bốt cũng được phết đấy nhở. Sâu không ra ngoài hang out tụi tủi, hay fải giữ khoảng cách Jáo/Trò 😀

 37. #37 by datdeo on 2011/03/06 - 06:03

  Sành: … Hết mẹ nó nửa chai rồi đấy. Hờ hờ

  Mie anh tưởng Sành ở cali mờ, đéo gì trời cali giữa trưa ngồi cưa hết nửa chai. Nhẽ anh sai hay Sành thần quynh?
 38. #38 by Lucky on 2011/03/06 - 06:12

  @ Dắt déo :
  Em dạy Math ở Grundstudium ( Grundstudium là năm 1,2 trong Uni )  , trường em bao cân Technik va Kinh Tế luôn .  hố hố năm em chỉ đứng lớp 4 tháng thôi , còn lại 5 tháng ngồi tự kỷ , 2 tháng Urlaub( nghĩ phép có lương – em không biết Lừa gọi là gì )  , 1 tháng đi từ thiện .

  ” Giư khoảng cách ” – làm gì có khoảng cách nào giữa Giáo và Trò anh . Chuyển kiến thức là công việc của em, cũng như người khác làm nghề khác , không như Lừa -Giáo là cao quý .Em không có khái niệm phân biệt nghành nghề .  Em chuyển kiến thức cho tụi sv em nhận tiền – lăn tăn gì nữa anh . Sau mõi học kỳ , đám sinh viên được phát giấy điền vào , ok thì tiếp chuyển , không đạt yêu cầu thì out . Kiểu mình đi buôn chữ, chất lượng xấu , nó đéo mua nữa , lượn thôi .

  Hôm nay em không thik ra ngoài , em đi bộ hết các Halle trong Cebit, mõi rã rời chân rồi . Làm vài ly cho ấm rồi canh quán cho Anh Chủ Quán thôi .  Tablet có shit gì coi anh . Em có cái để đó đọc quán Bựa trong office thôi . Em dùng Linux , Apple phò mà cái đéo gì cũng bán , bên này không chuộng anh . Tụi teen teen thì thời trang thôi .

 39. #39 by Lucky on 2011/03/06 - 06:16

  @ Dắt déo : Sành ở Ger hố hố

 40. #40 by datdeo on 2011/03/06 - 06:23

  @Ky: hêhê mấy ông lỗ đít ngồi tự kỷ ròng rã vậy mà chịu được, anh bái phục. Em dan toán ở Đức lợn có quen Hải Phùng khôn.


  Chuyện khoảng cách giáo trò thì tất nhiên là ở tây nó đéo như ở lừa. Nhưng mẹ như ở mẽo nó lại nhạy cảm kiểu khác. hệ hệ em đang trẻ phây phây thế kia đi với mấy thằng cu rùi có đứa nào về nó tâu đểu lên dean là em Ky hình như đang cặp kê với thằng ABC là em mệt lắm đới. hẽ hẽ ở Mẽo mà giáo date với trò là eatshit luôn đó.

  Hẽhẽ hôm bữa anh xem cái ảnh Sành pốt, giữa cánh đồng anh tưởng hắn đi chơi nông trang nầu đó ơ cali, anh nhìn quen quen nên đoán vậy chứ biết điếu đâu 😀
 41. #41 by Lucky on 2011/03/06 - 06:40

  @ Dắt déo :
  chĩu phát : ditmie ,đi lâu mà đầu vẫn bần nông đéo bỏ được .
  hệ hệ em đang trẻ phây phây thế kia đi với mấy thằng cu rùi có đứa nào về nó tâu đểu lên dean là em Ky hình như đang cặp kê với thằng ABC là em mệt lắm đới.”

  Mệt cái chim ý , Yêu thì tôn trọng nhau , nghề của Ky là chuyển kiến thức – ( Lừa dùng từ dạy – sai mie nó nghĩa mà dùng hoài đéo bỏ . Kiến thức là của nhân loại , Giáo là chuyển kiến thức chứ dạy shit ý ! ) tiếp xúc của rổ trai gái mõi kỳ , Ky làm gì là kệ Ky , vện nói Ky chĩu liền . Yêu thì yêu, công việc ai nấy biết , nhiều chuyện thì lượn đi . Mà Ky ở Đức lợn chứ Lừa đéo đâu mà mệt với chuyện này .

 42. #42 by datdeo on 2011/03/06 - 06:45

  hẽ hẽ anh bàn về chuyện Jáo/trò dating vì anh tò mò cái luật của thằng Đức lợn, chứ anh có đề cập jì chuyện tư cách hay nầy nọ đâu. Anh vưỡn biết tụi châu âu nó thoáng khoản đấy  ngoài đời nhưng anh biết điếu đâu luật của các trường Đức lợn. Bọn Mẽo nó rất là quan trong hóa mấy việc này, nó có hẳn cả cái academic code quy định Jáo đéo được date với trò, anh biết có cô lừa sang đây đi học rồi thế đéo nầu lại bị ông jáo dụ làm bồ nhí. Lịt mẹ trường biết được, cả hai cùng biến luôn hẽ hẽ

 43. #43 by Lucky on 2011/03/06 - 06:48

  @ Dắt déo : Bên Đức lợn, nói chuyện Privat người ta không hay đâu ! Ky làm gì kệ mie Ky , công việc làm tốt là ok .

  Không tự kỷ ,chẳng lẻ lấy buồi vện ra đẻ sách và script à?

  Không đẻ đái sách và script tiếp tụ lấy buồi bện ra chuyển kiến thức cho chúng à ?

   Không chuyển kiến thức cho chúng lấy buồi vện ra nhận lương à ?

  Không nhận lương lấy buồi vện ra bỏ mồm à ? ???? 

  Phục phục cái chim ý – đó là công việc . Hết 

  Thôi đi ngủ đây .

 44. #44 by Lucky on 2011/03/06 - 06:53

  @ Dắt déo :
  Đức lợn thì đéo vậy, mày tĩn trò trong office cũng kệ mie mày , nhưng đánh giá cuối năm mày đéo đạt thì lượn .

  Còn đồng nghiệp thì như mình . Nói cái lìn ý – đó là privat .

 45. #45 by Cu on 2011/03/06 - 08:00

  Nac Ki oi la Nac Ki oi! Anh yeu em qua.

  Nhat Dam va Sanh  dang cuoi cai gi vay ha cac co?

 46. #46 by datdeo on 2011/03/06 - 08:02

  @Ky: hehe thế thì làm Jáo ở Đức Lợn sướng nhỉ. Anh ưng roài đấy

 47. #47 by Dom-dom on 2011/03/06 - 08:05

  cả đời cỏn đéo biết không khí rock ngoài trời , không khí bóng đá ngoài sân vận động  , ăn nhậu như ở Oktemberfest , hay yên lặng như nghe hòa nhạc@ Lắc Kỹ
  một mình 1 balo đi lung tung khắp thế giới @ Dờ Lờ
  Dững quả này con Anh nó đã trải hết ở bên đó, kể cả rửa bát nướng bánh, bán hàng, kể cả đi buôn… Nhưng dưới góc độ một người đã sống ở 2 nơi tển nhìn bọn bên đó sống thấy khổ không ra thằng người, theo quan điểm của tển.
  Mà bỏn nổ, chém gió, lý luận vĩ mô vi mô giỏi chả kém mấy tên mồm mép trên này, điếu bác được bỏn. Nhẽ để thực tế cuộc sống dạy hay hơn.

 48. #48 by Dom-dom on 2011/03/06 - 08:30

  600 Bình luận

  12345678910Sau
  Tổng cộng 12 trang
  Dom-dom

  Dom-dom

  Cách đây 22 phút

  cả đời cỏn đéo biết không khí rock ngoài trời , không khí bóng đá ngoài sân vận động  , ăn nhậu như ở Oktemberfest , hay yên lặng như nghe hòa nhạc@ Lắc Kỹ
  một mình 1 balo đi lung tung khắp thế giới @ Dờ Lờ
  Dững quả này con Anh nó đã trải hết ở bên đó,
  Anh chốt quả còm 600 hẽ hẽ

 49. #49 by damnmage on 2011/03/06 - 09:22

  Con cô Đòm trên 30 thì chắc sàn sàn tuổi Mết. Thởi đầu 2000 cũng từng sang Mẽo làm, dưng chả thiết tha gì ở lại. Zì chỉ ra vài nguyên nhân nghe cay phết, không sai, hehe. Dưng có hai cái tựu chung là:


  1- Ở Lừa mình luôn là elite, quen rồi, sang bển phải leo một cái thang mới, với đủ thứ bất tiện –> đầu óc nó tự sinh ra những lý lẽ rất trời ơi để về.

  2- Nhìn cảnh vài bạn Lừa đi trước, sống apartment bé tẹo, con cái đi học trường co-op với toàn bọn di dân; chả có gương sáng đéo nầu.

  Về Lừa, cuộc đời vẫn đẹp sao cho đến một ngày có con, rồi bị ốm lệt bệt vài tuần, phải nằm im mà nghĩ về cái thân phận Lừa của mình. Đời con mình rồi cũng thế nầy sao?!, ôi tai họa!

  Sang bển dưng attitude bị giáo dục Ông Cụ phá hỏng rồi thì có trải nghiệm nhiều cũng chả học được cứt gì. Cứ ở Lừa, cứ tốt đẹp, cho đến ngày gặp biến cố gì lớn, hehe.
 50. #50 by cuchuoiSG on 2011/03/06 - 09:28

  Ở Lừa vì-sao các cô không thể là người?
  Nhìn thấy trên báo người này tai-nạn, người kia khốn-khổ. Các cô quyên-góp. Kết-quả bọn khác hưởng. Lần-sau đọc cô còn muốn quyên-góp?
  @ Rai En-tơ
  ——
  Địt mẹ cô Rai, cô cứ bi kịch hóa cuộc sống ở Lừa khiến cho những cô ở Khoai Tây như em Nắc-Kỹ, Hương điêu, nhất dâm…chỉ thấy những điều xấu xa cục bộ như chỗ cô đang ở
  , không thể hình dung chính xác về xã hội Lừa.
  Cô giúp đỡ người khác mà cô cứ chăm chăm sợ mất những thứ cô đã quyên góp, cứu tế thì cô chỉ là loại làm từ thiện để PR hoặc adua bầy đàn. Bỏn lấy tiền quyên góp là tội của bỏn, cô có tấm lòng thực sự thì cô ngoài việc quyên góp vật chất thì cô nên quan tâm cuộc sống của những người cô đã giúp đỡ có tốt lên sau khi cô cứu tế không để có biện pháp hỗ trợ tốt hơn,
  hiệu quả hơn lần những lần sau. Còn quyên góp, hỗ trợ kiểu bắt buộc như bão lũ, thiên tai thì cô đéo muốn cũng phải ói xiền ra nhá.