Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 23:02

  Tinhiên, khi ở Lừa các cô đã có Cạ, thì việc đong xiền lại rất zễzàng. Kiếm cực nhiều thì khó, chứ kiếm rủngrỉnh thì cũng chẳng khó mấy.

 2. #2 by Dragonfly on 2011/03/05 - 23:06

  Còn ở Lừa thì khác, zù các cô cực chămchỉ, cực sángzạ, cơhội mần xiền của các cô vưỡn bằng zero nếu cô không gặp Cạ.

  ————
  Địtmẹ, câu này rất đắt. Địtmẹ, thường những thằng có sáng dạ thì hay có chính kiến nên dễ bị sếp đì hoặc ủ lò.Hệ Hệ
 3. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 23:10

  Vướnđề là, các cô ở Lừa và có rất nhiều xiền, thì các cô có thể là Ông Người hông?

  Zì jảnhời rầng không. Có nhiều xiền thì ở Lừa các cô vưỡn là con Simacai:

  Các cô vưỡn zễzàng thành một trong nhiều tỷfú bị húc chết bởi một con Uây Tầu, hoặc bị đâm lòi ruột bởi một em tintin tóc đỏ, hoặc zính ungthư ở tuổi 35 vì hít quá nhiều bụi fố, hoặc thậmchí ăn đòm vôđối như Tăng Fụng, Liêu Thìn..

 4. #5 by trungduong on 2011/03/05 - 23:22

  @ Lài,

  Sáng dạ kiểu nào rồi chính kiến nào mới tu huyền. Chứ ngữ sáng dạ ma-le ấy thì càng mau phất. Có cơ hội sáng tạo tương lai thì gặp bị hiếp đáp:

  1-Ngó lơ rồi qua đường.
  2-Đạp cho thêm cái mới là cúc cung phụng sự.

  Ở xứ nào cũng vậy. Nhất quen nhì biết, tùy theo ở độ nào thôi. Relationship mà.

 5. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 23:23

  Bạn Zì, một thuyềntrưởng viễnzương có hạng, ở tuổi 4x (x>5) chán đi bể nên đã lên fố, tậu mấy căn nhà cho thuê, và mua một chứcvụ vănfòng bebé trong một côngty quốc zoanh.

  Hehe vửa vuithú được đâu nửa tháng, thì tự lao mẹ xemáy vầu vỉa hè, vỡ toang đầulâu chết tốt.

 6. #7 by Delete on 2011/03/05 - 23:26

  Thoát Lừa oh my mama!

  Doệch mọe Xìgoòng, Xuống dường dã, Xuống dường déo xong mới thoát chứ nhở. Dù, nan jải nan jải.

   “Chiến tranh tiền tệ” by Song Hong Bing tham khảo dược hông Zì? Hehe Del mù tịt về các thể loại tài chánh, dọc Chiến tranh tiền tệ như dọc tiểu thuyết í.

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 23:29

   Thì nó là tiểuthuyết mà cô. Mà sách kinhtài biên được như tiểuthuyết cũng là jỏi đấy hehe

 7. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 23:27

  Ở Lừa, taihọa có thể đến mới các cô bấtcứ lúc nầu, bấtcứ ở đâu, vì bấtcứ lýzo jì. Mời các cô đọc lại loạt bài Tainạn.

  Địt mẹ sống ở Lừa đã là tainạn. Đéo đỡ được. Bởi các cô là con Simacai:


 8. #10 by LonelyRose on 2011/03/05 - 23:27

  Ui nghe chi bộ tham luận về thoát Lừa làm giấc mơ du học một thời của Rốt lại trở về chao ôi là cháy bỏng. Học lóm tụi Khoai Tây làm chung bao lâu nay vưỡn chưa ăn thua gì. Dù hơi muộn dưng em quyết tâm nhen lại lửa quyết tâm đơi. Biết đâu có cơ hội thoát Lừa thật sự…

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 23:31

   Zuhọc hông bâujờ là muộn đâu em. Zù em có Boeing như Thi Còi hay Lói Hói thì Zì vưỡn bẩu vậy.

 9. #12 by nhất on 2011/03/05 - 23:29

  Địt mẹ chi bộ không để ý cô Miến (aka  hoaimien ) phát biểu về quả Việt kiều hiếm : thèm cà pháo mới chả không khí chen chúc ở hà nội

  Mời cô chỉ tên thằng VK ý ra cho anh, cực quý hiếm. Anh ở đây gần 40 năm, iếp xúc với đủ loại kiều mà chưa gặp ai phát biểu như tển.

  Về đồ ăn Lưa : truớc khi đổ tường thì Đông Âu quả là khó kiếm qùa Lưa, nhưng Tây Âu, Mẽo thì không thiêu. Từ 90 trở đi, nhất  là từ khi Lưa  có nhiều hàng hoá thì địtmej, quà Lưa ở đây đéo thiếu gì . Thằng kiều đó phát biểu fake. rite?

  Về không khí chen chúc ở HN , hố hố, anh đéo cần phân tích thì cả lò chi bộ cũng đã biết tên kiều nay fake to tổ bố.

  Cổ gúc thế đéo nào mà toàn ra những định kiến thối đến mức mà vnexpress, vnn .. đã từ lâu không đăng. Túm lại anh nghĩ thế nay về cô Miến : 1 tay tuyên huấn có cỡ về mức độ đần độn.

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 23:34

   Địt mẹ Nhất chứ em Miến là Vàng Son đó, liệu liệu cái mồm cái mồm.

 10. #14 by vô thần on 2011/03/05 - 23:33

  Chắc ý mẹ Bựa là đám Fụng Tăng, 5 Cam, Vàng Oanh… bị làm thịt mất hết gia sản chứ có bị đòm chết tốt đâu nhẩy…bác Tăng với bác 5 vưỡn đang nhởn nhơ phè phưỡn gái đẹp xe xịn bên Can đới chứ…đứa nầu dám đòm các bác ý???

 11. #15 by hùng hục on 2011/03/05 - 23:37

  Rượu bia về mệt bỏ mẹ lên nhưng thấy thằng Phán mặt lồn cồng đích danh anh anh lại phẩy ném cứt vầu mặt nó địt mẹ phán:

  – Kết hối làm thằng có tiền khốn đốn và thằng không có tiền còn khốn đốn hơn. Đấy, em Hương có một ví dụ đơn giản là con mầy ốm, mầy muốn mua thuốc chữa bệnh đéo có tiền hoặc đéo có thuốc mà mua. Nghĩ kỹ xem anh đang thương cho 5% có tiền hay 95% không có tiền? Kết hối đéo có gì đáng để mày phải vỗ tay sung sướng đến như thế đâu đồ con lợn, rồi mày sẽ thấy.
  – Anh đéo thèm giả nhời những ý liên quan đến cá nhân anh. Địt mẹ có thế nào cũng đéo phải chuyện của Phán. Dưng qua đó anh thấy được thái độ hằn học với những thằng có tiền, một tính rất rất rất Lừa bần nông khốn kiếp, Lừa đéo ngóc đầu lên được là vì thế.
 12. #16 by nhất on 2011/03/05 - 23:37


  Ở Lừa, taihọa có thể đến mới các cô bấtcứ lúc nầu, bấtcứ ở đâu, vì bấtcứ lýzo jì. Mời các cô đọc lại loạt bài Tainạn.

  Địt mẹ sống ở Lừa đã là tainạn. Đéo đỡ được. Bởi các cô là con Simacai:


  Như con Lưa là thế nào, nhục như con chó mỗi khi phải đi làm thủ tục gì đó liên quan đến quyền lợi cua mình mà phải qua cưa quan. Địtmẹ bọn làm giấy tờ đó chỉ vì vài chục ngàn hay vài trăm ngàn VND  mà sãn sàng đì mình khốn khổ, chưa kể coi thường mình mặc dù đáng tuổi con cháu. Cái nay chắc chắn Lưa nào cung trải qua. Bên Tây nó coi Lưa là giòi bọ @mm nhưng nó vẫn làm theo luật, mà luật thì không phân biệt Lưa hay thổ dân.

 13. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 23:40

  Các cô bên Mẽo hoặc học tiếng Mẽo có để ý, địt mẹ Con Lừa (Donkey) chính là Cái Lỗ Đít (Ass) hehe. Hừahừa ở đây Zì không có ý fỉbáng các Ông Lừa chânchính, loài bốn chân ngon lành nhất ever.

  Nhưvậy, các cô ạ, các cô chính là bọn Lỗ Đít, lũ Simacai đầnđộn.

 14. #18 by Hanoi1972 on 2011/03/05 - 23:46

  Toàn bọn Léo biết gì nghe thằng Tướng nói nhăng. Năm 86 nghìn nghìn cái léo
  Lương bọn Kỹ sư BK mới ra lò phấn đấu thực tập tọt cả phân 2 năm là 290 đồng/tháng! Đại úy Quân đội NDVN lĩnh 420 đồng/tháng. Vàng là 480 dồng 1 chỉ

   Nên nhớ sau năm 1975 có 2 làn đổi xiền
  Lần 1 đổi tiền thông nhất hai miền năm 3/5/1978 xem ở đây [url]http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%95i_ti%E1%BB%81n_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam,_1978[/url]
  Lần 2 đổi tiền năm 4/9/1985 thì 10 đồng cũ đổi 1 đồng mới cho đến nay

  Anh buồn cho cái sự lộng ngôn của con nhà tướng
  Đeo biết thì tắt mẹ nó a lô đi cho nhanh

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 23:55

   Địt mẹ cô, Zì nói 198x chứ x=6 lúc nầu cô?

   Vả vỡ mẹ mồm jờ. Cô có nhớ sau đủi tiền lần 2 thì bâu lâu tiền mới có já đúng bằng tiền cũ không?

 15. #20 by Delete on 2011/03/05 - 23:46

  Bỏ mẹ, tiểuthuyết? Hỏng.

  Mai chibộ có xuống dường hông? CN tuần trước xuống Nhà hát nhớn mà có thấy Mợ Dũng hói bán kem dâu nhở.

  Hùi hùi Del ngĩ dời mềnh cố kiếm xiền dể thằng con nó di Tây, chừ dù má bà Zì, zờ mềnh cố kiếm xiền dể thằng mềnh di Tây. Thật, gửi bà Zì ngàn zắm.
   
  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 00:10

   Cố đi cô. Học tiếng Mẽo cho nhuyễn vầu, rùi xin vầu một cty Tây cỡ nhớn, lương bâunhiêu cũng chấpnhận. Cố tỏ ra nguyhiểm vài năm rùi xin thằng Sếp cho đi tunghiệp.

   Đó nhẽ là cách rẻ nhất để thoát Lừa sớm.

 16. #22 by Dom-dom on 2011/03/05 - 23:48

  Anh có thằng cháu đi làm có 1 năm trong cơ quan nhà nước (bố mẹ xin cho). Sau tển nằng nặc ra ngoài & suốt ngày cứ nói đến thuở đi làm đó là thẳng lại hực lên uất ức. Bây giờ thẳng đi du học rồi & đang mong muốn ở lại đó vì tương lai F1 F2.
  Còn con anh chưa làm nhà nước, mới làm cty nc ngoài rồi đi học nên cứ nằng nặc đòi về. Kệ mịa. Cho về nhà đi làm mấy năm trụ được thì trụ không lại cho đi. Ép quá gặp khó khăn bỏn đổ vạ. Anh cũng nhồi sọ gửi bài nọ gửi bài kia, điếu ăn thua. Điếu nghĩ thay được cho bỏn.

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 23:51

   Cô zậyzỗ concái như buồi. Tốt nhất cô nên cho nó linh Quán Bựa rùi tự nó nghĩ việc cần làm.

 17. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 23:48

  Các Ông Lừa đực tỉn các Ông Ngựa cái thì đẻ ra Ông La (mule), còn các Ông Ngựa đực mà tỉn các Ông Lừa cái đéo hiểu sao lại rất khó đẻ con, gọi là Ông Lưa (hinny). Nhẽ zo buồi ngựa zài quá?

  Zì đang fânvân, loài Simacai các cô, khi tỉn nhau mới Ông Lừa, thì đẻ ra cái mẹ jì? Một đống cứt? Một bãi nôn? Một cục đờm?

  Ui địt mẹ các cô lũ Simacai.


 18. #25 by Enterprise on 2011/03/05 - 23:54

  Hehe, sau-khi đọc mớ còm của Dì, anh khoái con có yên trắng sọc xanh nhất, hehe.

  Ở Lừa vì-sao các cô không thể là người? Vì trái-tim của các cô ngày càng chai-sạn, vô-cảm.

  Nhìn thấy trên báo người này tai-nạn, người kia khốn-khổ. Các cô quyên-góp. Kết-quả bọn khác hưởng. Lần-sau đọc cô còn muốn quyên-góp?

  Nhìn thấy vấn-đề sai-trái, các cô lên tiếng. Sau-đó bọn bần-nông đua nhau chửi cô phản-động, hehe.

  Đi đường đèn đỏ các cô dừng, bọn bần-nông vượt qua quay lại chửi ngu, hehe.

  Muốn thành-công, phải biết giao-tế. Giao-tế ở Lừa thế nào, mời tìm hiểu, hehe.

  Tất-nhiên chỗ nào cũng có những khuyết-tật này. Dưng ở Lừa thì không có nó mới là khuyết-tật, hehe.

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 00:14

   Bảnthân Xứ Lừa đã là một xãhội khuyếttật bẩmsinh. Tự ngàn năm rùi. Jờ thì lại càng bịnhhoạn.

 19. #27 by Dragonfly on 2011/03/05 - 23:56

  Bắp Ngô cho Lài Bẹn xin cân muối em ui.
  ————————–
  Địtmẹ nó Ars- Sun deuce, ức kinh. Địtmẹ con Zì Man Zi Mọi Zợ, anh khen Zì tý để bọn tin tin nó hóng hớt đỡ kêu chỉ tuyền chửi Zì, nhạt là phải, miễn cưỡng mà. Hệ Hệ
 20. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 23:57

  @Địt mẹ con Nội Hai nhế

  Jà hói như Đòm, Roai, Tèo, Khùng, Vua.. còn đéo zám cãi Zì nửa nhời. Địt mẹ cô còn lấy Wiki để bật Zì, hả? Hả? Con Simacai.

 21. #29 by Dom-dom on 2011/03/05 - 23:57

  Như con Lưa là thế nào, nhục như con chó mỗi khi phải đi làm thủ tục gì đó liên quan đến quyền lợi cua mình mà phải qua cưa quan. Địtmẹ bọn làm giấy tờ đó chỉ vì vài chục ngàn hay vài trăm ngàn VND  mà sãn sàng đì mình khốn khổ, chưa kể coi thường mình mặc dù đáng tuổi con cháu.@ Nhất Dâm
  Vote. Cách đay mấy năm anh đi làm hộ khẩu giấy tờ đầy đủ, anh cũng tính kẹp ít Cụ nhưng chưa kịp kẹp thì bỏn đã bắt anh đi lại mấy làn vì những cái vớ vẩn. Tức lên anh điếu cho nữa. Bỏn hành anh đi lại hơn chục lần giữa mùa hè nóng chảy mỡ, mà cuối cũng vưỡn viết sai địa chỉ. Dĩt mẽ bọn Cam hk Lừa cái cho bõ tức.

 22. #30 by hùng hục on 2011/03/05 - 23:58

  Trong nền kinh tế chủ yếu sử dụng tiền mặt trao tay hiện nay + hệ thống luật lệ hiện tại của Lừa như củ lìn biết hết nhưng chưa sờ đến những thằng làm giàu bằng cách buôn đi bán lại tơn vàng BDS.. tạo ra những thằng như Hục lắm tơn nhiều đất mà chả phải đóng đồng thuế kẹc nầu và bọn mầy sẽ không vắng mặt trong các cơn điên loạn giá tơn vàng BDS để hút thật đẫy của cải của cả xã hội@Phán


  Địt mẹ Phán cái đấy phải trách Bê chứ sao lại trách những thằng biết thích nghi với hoàn cảnh cứt nát của Lừa để làm giàu?
 23. #32 by Dom-dom on 2011/03/06 - 00:04

  Tốt nhất cô nên cho nó linh Quán Bựa rùi tự nó nghĩ việc cần làm. @ ThỐi
  Cho rồi. Cho rồi. Nó điếu xem , chỉ đi nghe bạn nghe bè nó thôi những là thanh niên xa mẹ với thanh niên nhớ mẹ điếu gì

  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 00:19

   Ui địt mẹ thế là đời cô đi đứt rùi. Zậy con như thế thì ăn cứt ăn cứt. Thương cô wa. Thương cô wa

 24. #34 by Dom-dom on 2011/03/06 - 00:07

  Trong nền kinh tế chủ yếu sử dụng tiền mặt trao tay hiện nay + hệ thống luật lệ hiện tại của Lừa như củ lìn biết hết nhưng chưa sờ đến những thằng làm giàu bằng cách buôn đi bán lại tơn vàng BDS.. tạo ra những thằng như Hục lắm tơn nhiều đất mà chả phải đóng đồng thuế kẹc nầu và bọn mầy sẽ không vắng mặt trong các cơn điên loạn giá tơn vàng BDS để hút thật đẫy của cải của cả xã hội@Phán


  Địt mẹ Phán cái đấy phải trách Bê chứ sao lại trách những thằng biết thích nghi với hoàn cảnh cứt nát của Lừa để làm giàu? @ Húc Phạt
  Chính con mẹ nó xác.
 25. #35 by datdeo on 2011/03/06 - 00:13

  @Dom Dom: nhẽ con của Dom Dom là gái? Nếu gái nhiều lúc nó đến tuổi nó chưa có bồ hoặc là bồ nó ở lừa nên nó muốn về. Nhiều khi đi học mà không có nhiều bạn, có gì níu kéo mình thì nó thích về rúc tổ ông bà ma nó. Dom Dom kiếm cho nó hoặc bảo nó kiếm đi một thằng bồ (Mẽo, kiều hoặc lừa Visa F1) bên này, rùi hai đứa nó xây dựng kế hoạch ở lại có khi lại work. Chứ tho kinh nghiệm của anh thì nó mà về lừa sau cực khó quay lại nước mẹ xin việc, trừ khi nó đi học tiếp lên grad school rồi đi kiếm việc sau đó kiêm việc thì may ra.

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 00:24

   Con cô Đòm là gái, tuổi ngấpnghế 30, ngàyngày vầu trauzồi thôngtin trong Tathy Xa Mẹ hehe. Không thầnquynh mới là lạ.

 26. #37 by damanh on 2011/03/06 - 00:26

  Cậu thấy Tướng cũng muốn thể hiện tài chăn chiên của mình! Nhưng kinh kệ nghe ra còn kém lắm ! Hơn nưa số liệu để bôi xấu người khác khác cũng nên cẩn thận đôi chút ! Cú tình hinh này cậu nghĩ Nhà Tướng nên mua ASA và Đép để chăn chiên nhá!

  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 00:45

   Cô nói suông thế nài thì Zì coi cô cũng như Hai Em, Kèn Zài, Sư Thứ.. Nhời cô đéo khác jì zắm thoảng khói bay vôtíchsự, chả đọng lại cái lồn jì.

 27. #39 by Dom-dom on 2011/03/06 - 00:26

  nhẽ con của Dom Dom là gái?@ déo dắt
  Con trai. Về rồi cô à. Đi làm rồi. Nghe bọn bạn bơm hít là về nhà dễ vồ được tiền hơn ở bển. Cho về mà vồ.

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 00:46

   Có cơhội mà để nó vọt khỏi tay là tộiác đó cô.

 28. #41 by datdeo on 2011/03/06 - 00:31

  Банан

   16:02 05-03-2011

  @datdeo:

  Xin lỗi Dặt Dẹo, cái cồng bên dưới anh có chữ nầu là gốc hay mất gốc không hở mầy? Anh thấy khoái mầy anh mới chửi mầy theo thông lệ ở đây, để mầy có cái nhìn thông cảm với đồng loại lừa của mầy. 

  —-

  hẽ hẽ anh biết ./ đâu cô khoái anh cô mới chửi anh, nếu vậy anh cũng xozi cô vậy. Dưng mẽ anh thích quán bựa vì vào đây nói cái đéo gì cũng được, miễn đúng là được. Nên nhiều khi anh nói nó cũng đéo dễ lọt tai lắm


  @ đậm châts lừa hơn? đismie, lừa đâu phải cái đéo gì cũng fò đâu, nó còn có vài cái tốt thì ta nên giữ lại và trau dồi nó chứ. Chứ địt mẹ thoát lừa xong rồi bảo tao đéo phải lừa thì anh còn ngồi đây chơi với lừa làm đéo gì? Mà thật, lịt mẹ từ hồi anh hóng hớt bà Zì đến giờ anh cũng tốn thời gian vàng ngọc bỏ mie nhưng vì anh đã là lừa và nay còn một phần là lừa nên anh vẫn thích hóng hẽ hẽ

 29. #43 by Dom-dom on 2011/03/06 - 00:33

  Con cô Đòm là gái, tuổi ngấpnghế 30 @ ThỐi
  Thằng đầu hơn 30 gạ cho đi cũng không thèm đi. Kêu chả đâu bằng ở Lừa. Ta Thy ta Thối suốt ngày. Kệ mịa. Đời cua cua máy đời cáy cáy đào.

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 00:43

   Vầu Tathy mặcđịnh là bọn Asshole. Đéo có cửa jì khai sáng. Đời cô hỏng rùi.

 30. #45 by Mr. Tran on 2011/03/06 - 00:35

  Con trai. Về rồi cô à. Đi làm rồi. Nghe bọn bạn bơm hít là về nhà dễ vồ được tiền hơn ở bển. Cho về mà vồ @ Đom

  Nhà Đom hẳn cũng là kốp hoặc có nhiều quan hệ thì bọn bạn của con cô mới đủn được cái tư tưởng nầy vầu đầu cỏn chớ.

  Đéo gì hàng ngày mỗ ghét nhất là bật máy tính lên, vầu YM thì thấy 1 loạt các status than thở. Địt mẹ phải 70%. đéo gì hết than vất vả lại than ốm. Hết kêu lương thấp lại xách mé đồng nghiệp hoặc chưởi sếp. Không ức chế sếp thì kêu ngồi không chán.

  Địt mẹ hỏi không thích thì nghỉ mẹ đi, ở lại làm đéo. Giả nhời luôn là cũng muốn lắm dưng còn phải tính.

  Tính tính cái mả bố chúng nó. Địt mẹ đã lười còn hay kêu

  Giờ mỗ cũng ít sign in YM, khỏi phải nhìn bọn hãm lìn đấy than thở thêm bực mình địt mẹ

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 00:51

   Cô Đòm là kịu jáosư gộc, jờ mần cò đất xiền nhiều vôđối. Zưng mà hehe để con cái hỏng quá hỏng quá.

 31. #47 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/03/06 - 00:39


  Thằng đầu hơn 30 gạ cho đi cũng không thèm đi. Kêu chả đâu bằng ở Lừa. Ta Thy ta Thối suốt ngày. Kệ mịa. Đời cua cua máy đời cáy cáy đào.(@Dom)

  Ở Lừa, bi kịch muôn hình vạn trạng. Ông con giai của Dom đích thị bi kịch sống (living-tragedy). Quan điểm cá nhân, anh Dom không cần để bụng.

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 00:54

   Con cô Đòm về Lừa để nhằm quả thừakế đó mà. Jờ hoặc cô Đòm bẩu đéo chia cho đứa nầu sất, hoặc đứa nầu ở Tây thì chia nhiều hơn bỏn lại xéo ngay hehe.

   Địt mẹ mần jì cũng fải nghĩ cho tươnglai, các cô ạ.

 32. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 00:41

  Ui địt mẹ nhận chiện con gái cô Đòm, Zì mới nhớ mình cũng có một con chị họ sinh 196x (x<8).

  Bố mẹ cỏn đều là tríthức gộc, giáosư hẳnhoi nhế. Đạikhái là về jáozục concái thì rất là tốt theo chuẩn Lừa (các con bỏn đều thạcsĩ jở lên).

  Con nài từ năm 199x thì ở Tây liênmiên. Đạikhái là học đạihọc ở Lừa xong đi mần nhànước vài năm rùi sang Tây học tiếp, về vài năm lại sang hehe. Jờ thì về hẳn Lừa, bằng tấtnhiên Tiếnsĩ.

  Lýzo tại sâu cỏn đéo thoát Lừa nủi các cô có biết hông?

  Vì cỏn được jáozục theo kiểu Đòm đó. Ngoan cực ngoan luôn. Địt mẹ cỏn jờ vưỡn chưa có chồng, và hehe chưa từng có người yêu. Suốt mấy chục năm cỏn đi học, cỏn cũng chưa từng mần một zoanhnghiệp nầu cho ra hồn.

  Sâu cỏn đéo có người yêu? Cỏn bẩu vì cỏn tuyền ở Tây. Sâu cỏn đéo zám yêu Tây? Cỏn bẩu vì hehe cỏn là Lừa.

  Đến bijờ, thì chồng con đéo có, xiền cũng không (cũng có tí nhưng không đáng kể, vì tuyền đi học mà đéo chịu đong thì lấy buồi ra xiền).  Bố mẹ cỏn vửa mua cho cỏn một cănhộ chungcư, vì cho rầng nếu cỏn mà ở chung mới pama thì khó kiếm chồng (?).

  Đấy không fải là zo lỗi jáozục của bố mẹ cỏn thì lỗi của ai? Bijờ cứ mỗi lần gặp 2 ông bà jà nài, Zì đều nghe thantrách hehe vãi đạn. Không fải bỏn trách con gái đéo có xiền, mà trách muộn chồng.

 33. #50 by Dragonfly on 2011/03/06 - 00:50

  Địtmẹ, Zì Mọi cứ tinh tướng, vậy sao Zì đi tây không cút thẳng lại quay về zồi bây giờ ngồi đây lảm lảm? Có phải cũng bị ông bà bô giáp dục theo kiểu phải lo cho mồ mả tổ tiên rồi này nọ không? Nhất là làm thằng đàn ông, lại rơi phải gia đình con trai một nữa, khó đấy, nhiều người cũng nghĩ được như vậy, nói thì dễ nhưng làm được không hề đơn giản chút nầu Hệ Hệ

  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/06 - 00:56

   Đéo fải. Thời trước đi Tây mãi rùi lại về vì sợ ông pa mất chức. Thời nầy thì jà hói rùi, đi Tây đéo xin được việc làm hehe, nên đéo thèm đi nữa.

 34. #52 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/03/06 - 00:52

  Nhân đề tài Du Học – & Thoát Lừa, tôi gúc nhanh bài này, bình luận dành cho các bựa viên:

  http://www.thongtinnhatban.net/fr/t6746.html

 35. #53 by Mr. Tran on 2011/03/06 - 00:53

  thôi địt mẹ chầu chi bựa thối, mỗ đi khò trước đơi, mai đi cầy sớm.

  chi bựa chưởi nhau hoành vầu nhế, xôm vầu nhế, trưa mai về hóng hehe

 36. #54 by Dragonfly on 2011/03/06 - 01:01

  Thời nầy thì jà hói rùi, đi Tây đéo xin được việc làm hehe, nên đéo thèm đi nữa.

  ————–
  Sao nghe giang hồ đồn là ý đồ sang Balê? Vậy là nổ à? Đừng dối lòng. Địtmẹ. Mình nói mà không làm được thì cũng là Simacai không hơn không kém, khai sáng đéo jì khi mà đầu vẫn u u minh minh thế. Hệ Hệ
 37. #55 by Dom-dom on 2011/03/06 - 01:15

  Thời trước đi Tây mãi rùi lại về vì sợ ông pa mất chức. Thời nầy thì jà hói rùi, đi Tây đéo xin được việc làm hehe, nên đéo thèm đi nữa. @ ThỐi
  Chắc trước lỡ bước sang ngang (về Lừa). Giờ tiếc hùi hụi nên cố khai sáng ( hay khai Tối) Lừa he he
  @ Chói mắt: thank cô cho link. Xem trong đó thì con Anh thuộc diện nên về hề hề.

 38. #56 by Sành on 2011/03/06 - 01:33

  Địt mẹ chi bộ! Anh khuyên tên nào già hói thì bỏ ngay ý định đi tây sống! Nếu có nhiều tiền thì đi đi lại lại du lịch đó đây, còn nếu ít tiền thì xin vào công ty ACCC của lão Cẩm hói Hàng Lược nhé!

  Để có một cuộc sống tốt đẹp ở tây đéo hề đơn giản. Kể cả khi kiếm được chút tiền bạc và hội nhập với văn hóa bản địa thì lúc nào trong lòng cũng mặc cảm mình là kẻ “Nửa trâu nửa ngựa chẳng giống ai”. Cái đó chính là cái nỗi khổ của kẻ xa xứ luôn có tâm trạng hoài hương.
  Còn với bọn trẻ, con của các già hói thì lại dất ok, bọn chúng đi được và ở lại được thì mừng cho chúng bởi thời đại này và tương lai là của chúng.
  Nhân đây anh giới thiệu bài thơ của anh về bọn việt kiều cho chi bộ thẩm.

  Được gọi việt kiều nghe sướng tai
  Nửa trâu nửa ngựa chẳng giống ai
  Khấp khểnh dưới chân giày cỡ bự
  Vặn vẹo trên lưng áo số dài
  Tiếng tây ấp úng dăm ba chữ
  Văn việt tào lao sáu bảy bài
  Về quê bốc phét như bom nổ
  Địt mẹ việt kiều chẳng giống ai!
 39. #57 by Dom-dom on 2011/03/06 - 01:37

  Vào nhà em Hương Yêu cóp trộm cái link của cô Khung bê về Quán để chi Bựa cùng nghía cảnh Thoát Lừa thuở xưa. Xem ra thoát thời nay rẻ quá về mọi phương diện.

  khung

  01:01 29-11-2010

  cũng cảnh di cư này:

  http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/72157621997665628/show/

  gởi em hương thay cho một liều norgalax

 40. #58 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/06 - 02:01

  Sành già hói à: Địt mẹ Sành phát cho anh lấy số


  Về chuyển ngân anh thấy bảo cứ mở mẹ 1 công ty ở nước ngoài rồi thanh toán hợp đồng đểu sang là được. Còn làm thế nào để tránh thuế bên nước mở tài khoản hay đong đi dong về Tơn thì anh đéo nói đâu. Anh gét Ngô rồi
 41. #59 by Dragonfly on 2011/03/06 - 02:02

  Thơ nó phải hoa lá cành tý như này này ông bạn. Hệ Hệ

  Được gọi việt kiều nghe sướng tai
  Nửa trâu nửa ngựa chẳng giống ai
  Khấp khểnh dưới chân giày cỡ bự
  Vặn vẹo trên lưng áo số dài
  Tiếng tây ấp úng dăm ba chữ
  Văn việt tào lao sáu bảy bài
  Về quê bốc phét như bom nổ
  Địt mẹ việt kiều chẳng giống ai!

 42. #60 by Sành on 2011/03/06 - 02:07

  Thằng Cứt định hỏi cái gì hay nói cái gì mà đéo thoát ý nên anh đéo hiểu gì, trình bày lại đi! Sư bố cô!

 43. #61 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/06 - 02:15

  @ Sành :Thơ cố, ý cô anh tôn trọng và ghi nhận

  Còn anh chửi cô để anh lấy số thôi mà. 
  Thế đéo nào bà cái trò vớ vẩn lấy số mà bọn ăn khoai tây cũng không hiểu nhỉ
 44. #62 by Dragonfly on 2011/03/06 - 02:17

  Địt mẹ chi bộ! Anh khuyên tên nào già hói thì bỏ ngay ý định đi tây sống! Nếu có nhiều tiền thì đi đi lại lại du lịch đó đây, còn nếu ít tiền thì xin vào công ty ACCC của lão Cẩm hói Hàng Lược nhé!@ Sanh

  —————-
  Sành đi lúc cũng đôi mươi mà vẫn sến thế, nhẽ cho bọn trẻ đi từ lúc học phổ thông cơ sở à? Lục tốn nhở. Hệ Hệ 
 45. #63 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/06 - 02:28

  Lài Dồn quả là dzốt. Già hói ăn rau muống quen mẹ rồi, làm ăn chụp giập quen mẹ rồi, đeo đồ trang sức vàng ta quen mẹ nó rồi…. thành cố tật Lừa, đi khoai tây có mà ăn cứt. Đến Dũng Hói đi khoai tây làm nai mà bọn gay nó cũng đéo thèm thì còn nói đéo ai nữa.  Bọn trẻ nó phù hợp môi trường nhanh hơn nên tốt nhất là trồng Măng thôi, Sành gay nói đéo sai

 46. #64 by Sành on 2011/03/06 - 02:31

  Sành đi lúc cũng đôi mươi mà vẫn sến thế, nhẽ cho bọn trẻ đi từ lúc học phổ thông cơ sở à? Lục tốn nhở. Hệ Hệ @ Lài

  Anh nghĩ thời đại bây giờ khác nên bọn trẻ nó hội
  nhập tốt hơn thế hệ già hói bọn mình. Anh quen biết mọi thế hệ người việt ở đây, dưng bọn 8x(x>5) trở đi thì ít có đứa có tâm trạng khắc khoải hoài hương, còn đâu sến hết.
  Thế hệ trẻ con sinh ra ở đây thì đương nhiên chúng nó coi đây là quê hương rồi, với thế hệ này thì no problem.
 47. #65 by Lucky on 2011/03/06 - 02:31

  Chào chi bộ , lật hơn 100 cồng , mie hết cả thời gian . Tóm lại :

  @ Miên : suy nghĩ về Tây thiển cận quá . Nhiều cái sai . Zi nói đúng , sống ở đâu cũng vậy , phải là Ông Người thì không ai kỳ thị mình , còn muốn làm ngợm thì khỏi nói Tây , Ta nó cũng nhìn nghiêng chứ đợi gì Tây .

  Đứa bé ở Đức về , kể cả Ky , Ky đầu 3 đít chơi vơi về còn ngố nữa là ( Ky về Lừa cực nhiều nhé ) , nhiều lúc tự hỏi hay mình ngu quá như mấy bạn nói ,đấy thôi . Thật ra tụi Ky ngơ ngơ vì lạ môi trường sống đó , Ky đọc nhiều về Lừa còn choáng nữa đứa bé kia , cái gì cũng không giống bên này hết , thành ra ngơ ngơ thôi

  Mẹ nó xạo con chó thành con heo – Ky chỉu Me đứa bé ngu nhất trong những cái ngu ! Bên này tụi Ky được giáo dục về Lòng Tin cực cao , nếu ai nói dối – người đó không lấy lại lòng tin được đâu . Tây nói như Mọi là vậy

  Điều này được giải thích qua việc , nếu ai ra Tòa , nói ” Thề trước Chúa( Phật , :..)  , lời con nói là sự thật ! ” thì được coi như sự thật , dù chưa có bằng chứng , chứ Lừa mình ra Tòa hỏi theo đạo gì không , nói vô đạo là Tòa nó không nghe lời thèn đó đâu , mặc dù bỏn nói thật 100% . Vì sao ư ? Vì một người sống không có Đạo , không có nơi đặt Lòng Tin  thì sao tin lời nó nói được ???

  Nói xạo với con là xong phim Mẹ đứa bé rồi . Nó sẽ nhắt Mẹ nó suốt đời câu : ” Ich glaube nicht was du sagst ! ” – ( con không tin những lời Me nói ! )

 48. #66 by Lucky on 2011/03/06 - 02:41

  @ Hương : hố hố , đem Ky làm hàng dụ mấy đứa Lỗ Đít thoát Lừa mắc cười quá !  Chúng nó bị tảy não trắng phớ rồi .

   Ky có con cháu gái , nó nghiện lốc này cực mà có dám hóa mồm ra đâu . Hố hố , Ky hỏi  “sao vậy con ? Thik nói gì thì con nói đi ! ”
   Nó nói ” Dì không biết gì hết , vào đó là con không được về Vn nữa, Cam bắt con vì tội phản động , rồi trên đó nói tục quá con không com được ! ”

  Ditmie nghe có củ chuối không ? Ky nói “đứa nào bắt con , nói Dì , Dì học chủi ngoa lắm rồi , Dì chủi cho nó không RIP luôn ! ” hố hố , mà con bé cũng chẳng dám mở miệng mới chuối chứ .

 49. #67 by datdeo on 2011/03/06 - 02:44

  ui cô Sành với cô Lài hả, các cô chạy biến đâu giờ anh mới thấy để gởi lời chầu. Hai cô: cô đàn hay, cô hát (bật Zì) giỏi, anh rất ưng. Chầu chầu nhá.


  Mà mẹ Lài thao thức tìm cách đưa Tơn ra khỏi lừa tránh kết hối hay là tìm cách thoát lừa cho con mà thức khuya vậy. Đù má, già hói rồi thì ăn ngủ điều độ còn có sức tỉn vện chớ
 50. #68 by Sành on 2011/03/06 - 02:52

  ui cô Sành với cô Lài hả, các cô chạy biến đâu giờ anh mới thấy để gởi lời chầu. Hai cô: cô đàn hay, cô hát (bật Zì) giỏi, anh rất ưng. Chầu chầu nhá.

  @Đateo
  Ừ, anh chầu cô chầo cô! Chắc cô cũng đang vật vờ ở nơi nào đó không phải xứ lừa nên giờ này mới lên mạng phỏng?