Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 20:15

  Hehe địt mẹ các cô chưởi Sư Thứ oách nhở. Lại có mấy cô còn đòi cấm cửa Sư Thứ mới Kèn Zài nữa chứ hehe.

  Các cô tin Zì đi, địt mẹ bọn như Sư Thứ, Kèn Zài, Hai Em, Bác, Tiên.. là niềm vui bấttận của chibộ đó.

  Hồi hổi, khi Hai Em mới bốt zững cồng ngônghê đầutiên, các cô cũng đùng đùng đòi đuổi vì cỏn xìbam quá là bựa hẽhẽ. Zưng mà thờijan đã cho thấy, cỏn là nguồn vui nhớn của các cô.

  Bijờ thậmchí Hai Em còn có cả FC, trong khi chính Zì cũng đéo có hãhãhã.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 20:21

  Zì côngnhận Sư Thứ nói câu nầu là thối câu ý, tới nỗi Zì fải khuyên cỏn bú thuốc chữa ợ chua, còn một cô thì bắt Thứ thậmchí fải ăn xàfòng “72” của Sô Liên.

  Zưng mà Zì cũng côngnhận, với các cồng zài miệtmài của hàng chục cô fảnđối Thứ (vụ sữa mẹ, đẻ đái này kia..), thì chửa cái nầu đưa ra được lýlẽ thựcsự thuyếtfục.

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 20:26

  Chẳnghạn Sư Thứ cỏn bẩu, liềnbà đẻ nhiều thì sống thọ và khỏe hơn bọn đẻ ít, và chứngminh bằng thốngkê trong khuvực họhàng và lángjiềng cỏn.

  Các cô hầuhết đều fảnđối mạnhmẽ, zưng lý của các cô đưa ra thì đéo zùng thốngkê như Thứ, mà nói đến nầu là Loãng Xương, nầu là Sa Zạ Con, nầu là ungthư Tử Cung, nầu là các chứng bịnh thường gặp khi chửa đẻ hehe.

  Các cô đã thấy lý của các cô rất cảmtính và đéo thuyếtfục chưa?

  Zì cho các cô 12h để gúc các zữliệu cầnthiết để chưởi Sư Thứ. Nếu quá thờijan nầy các cô đéo mần được quả ý, thì hehe điều Sư Thứ nói fải được nhìnnhận là một thamkhảo tốt.

 4. #4 by trungduong on 2011/03/05 - 20:28

  @ dom-dom,

  Cái anh gì ấy hỏi bằng thừa. Ở lại U.S.A hoặc là về VN. Về để trèo cây khế ? Đã sống 15 năm, có vợ và con, còn bảo “ấy tớ nhớ quê hương đất tổ”. Tổ sạo. Chưa sống thì tiền mang về phủ phê thời gian ngắn, xong thì vẫn cầy như ai.

  Gì chứ khó khăn thì xứ nào cũng có. Thế hệ đầu tại xứ người thôi thì phải thế. Mình có con làm gì. Hắn có con 3 tuổi chuẩn bị đến nhà trẻ. Vài năm sẽ đến trường. Về bên ấy cho vào học mái trường thân yêu ?

  Con anh thì khuyên ở lại lập cuộc sống. Có khi nào vì trước mặt bỏ tương lai ? Cái gã tôi quen thân ấy bố mẹ ở Sài Gòn làm ăn rất khấm khá. Hắn qua đây lậu diện kết hôn, đi rửa chén nhà hàng. Bây giờ thì có vợ con. Mỗi năm về thăm bố mẹ nhưng không ở lại. Biết đâu bố mẹ cũng có ngày cần phủi chân đi xứ người.

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 20:40

  Lừa đéo đi hết khỏi Lừa vì đéo đi được, chứ đéo fải vì yêu quêhương bảnquán hay vì thế nọ thế kia.

  Địt mẹ chứ nếu đi Khoaitây mà chỉ tốn độ trẹo Ông Cụ, thì Lừa đã đéo còn mống nầu.

  Bọn bầnnông Trung Bộ như Thanh, Nghệ.. hoặc bọn Tây Nam Bộ như Cần Thơ Đồng Nai.. sẵnsàng cắm cả nhà cửa để vay 4-5 ngàn Tơn đóng fí sang làm culi móc cống bên Đài, Hàn, Mã, Libi, Trung Đông.. một năm hàng chục vạn mạng.

  Bọn Hà Nội Hải Fồng thì zám bỏ cả chục ngàn Tơn để nằm trong cốp xehơi hoặc côngtenơ chở cá chạy lậu sang Anh Quốc.

  Ui địt mẹ, còn thằng nầu thathiết mới xứ Lừa nầy?

 6. #6 by DG on 2011/03/05 - 20:41

  Anh chau chi bo cu lin! A dang di cong chien cuoi tuan ko tham gia sanh hoat dc. Chuc chi bo sieng nang do cuc vau mom nhau hon nua. He he. Sorry vi comment ko dau, a bot tu dthoai. Dit me thang chu quan phat cho tao nha nao!

 7. #7 by trungduong on 2011/03/05 - 20:42

  @ Hương điêu,

  Nếu có mặt tại quán Bựa, quay lại nhà một tý nhá Hương. Về trông quán mình một lúc.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 20:47

  Zững thằng Lừa đã sang Tây mà còn quay về Lừa thì:

  1- Đéo thể ở Tây được (có thể zo điềukhoản camkết khi nhận họcbổng, học xong bị đuổi về luôn đéo xin ở lại được, cũng có thể đéo chịu được lạnh ốmđau miênman). Hoặc..

  2- Ngusi đầnđộn, đéo thể xin được việc làm. Hoặc..

  3- Lườibiếng và nhát, đéo zám đi xin việc làm. Hoặc..

  4- Ỉlại và thụđộng, muốn sống trong baobọc của chamẹ, đéo zám tự bươnchải
  . Hoặc..

  5- Có sẵn zoanhnghiệp ở Lừa, fải về để caiquản. Đám nầy thường là con lãnhtụ hoặc đạija.

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 20:54

  Các cô có con/em đang học ở Khoaitây, thì bằng mọi cách mà khuyên nó ở lại bển.

  Nhiều Lừa jờ đi học rất thụđộng. Địt mẹ lúc đang học thì đéo biết lo cho tươnglai. Địt mẹ học xong là lóccóc quay về mới pama. Địt mẹ bọn như thế nài thì đéo nhờvả jì được chúng nó đâu các cô.

 10. #10 by trungduong on 2011/03/05 - 20:56

  @ Trung Tướng,

  Viết hay đấy, có ai còn tha thiết với xứ Lừa. Ơ hơ sao mình còn chưa đi ?

  – Hổng tiền ? Chắc không phải thế.  Lão khấm khá du lịch khắp thiên hạ Tiền không triệu phú cũng rảnh rang
  – Ít tài ? Lão có tài dư Quản Trọng. An bang định xã hội thì sợ gì. Đoán việc như Thánh. Nội làm vài cuộc Stock là êm chèo mát mái cả năm.

  Nay đoán là còn nợ tình, dùng dằng với người ở lại. Ra nước ngoài đi, có vài em sẽ bảo lãnh lão mà. Yên trí chuyển ngân nhé.

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 20:58

   Địt mẹ cô, Zì còn kiếm được thì Zì chưa đi thôi.

 11. #12 by Do L on 2011/03/05 - 20:56

  Cô Trùng Dương@ Nói thật với cô lờ cũng đầy điều kiện thoát lừa mà sao éo bâu giờ lờ nghĩ sẽ sống ở đâu hay sống chỗ nào. Ngay ở lừa lờ có thể ở bất cứ chỗ đéo nào trong SG và HN mà k phải lăn tăn bất cứ thứ gì.
  Cái quan trọng là sống thế nào cho xứng đáng, kể cả xứng đáng là một con lừa. Bỏ đc cái suy nghĩ ở đâu ? ở đâu ? ở đâu ?
  ở đâu ? ở đâu ? ở đâu ? ở đâu ? ở đâu ? ở đâu ? ở đâu ? ở đâu ? ở đâu ? thì mới yên tâm công tác đc cô ah. tôi ở bên này buồn như thiến dái, đi hùng hục hùng hục hùng hục hùng hục cày, khi về tới nhà muốn nhấc alo lên call ace nhậu mà sao éo bao giờ có như khi ở Lừa, nam lừa thôi chứ dismia tụi bắc lừa kekeke nhậu ăn cắp thời
  dan cty, cơ quan..10g sáng là rình rình biến, mình đi cày chết mẹ. 7g tối là biến sạch…dismia bạn với bè làm ông chán mớ đời.

  Thật chuyện nó nhỏ như con thõ.
  Dismia nhất là thanh niên lừa đéo bao giờ có tính độc lập. Liền ông, liền bà tới 2 mấy 30 có khi hơn vẫn sống cùng cha mẹ aka Tam-tứ-ngũ-lục-thất Đồng đường.

  Chuyện ở đâu bỏ mẹ nó đi cô. Nhé.

  Vàng lờ biết đúng dùng làm nhẫn cưới, ngoài da đéo biết làm gì.
  Ngồi hóng thôi.

 12. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 20:56

  Mần thế nầu để cho con/em mình chủđộng tìm cách ở lại Tây sau khi học xong?

  Địt mẹ vướnđề là các cô fải luônluôn mãimãi tiêm vầu đầu chúng nó zững tưtưởng thoát Lừa, và zậy chúng cách thoát Lừa bằng mọi já. Tấtnhiên nếu các cô có điềukiện thì nói làm đéo jì, các cô cứ mua cho chúng nó quả nhà thì xong hết đéo cần nói nhiều.

 13. #14 by Dragonfly on 2011/03/05 - 21:01

  Địtmẹ, Chi Bộ, Anh có chuyện này hỏi cái, tự nhiên mất hết tên của người kết mình và mình kết trong Friend List có Bựa nào cùng cảnh ngộ không? Hệ Hệ

 14. #15 by datdeo on 2011/03/05 - 21:05

  @Zì: địt mẹ anh bựa mới chào Zì cái nhở. Anh hôm trước chầu chi bộ roài dưng nhẽ với hơn 400 cái cồng như nài nhẽ Zì cũng đéo nghe được tiếng anh chầu nên chầu lại khôn Zì bẩu anh vầu nhà Zì đéo có nhời Zì zỗi thì bõ mẽ hẽ hẽ

 15. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 21:07

  Mần thế nầu để tiêm vầu đầu bọn con/em  các cô tưtưởng thoát Lừa?

  Địt mẹ bọn tintin Lừa rất là thụđộng, zo sự jáozục hãm lìn của các cô cả đấy.

  Các cô nghĩ chỉ cần lo đủ xiền cho chúng nó ăn học là hết vị, trong khi cái cần nhất là zậy chúng sống như những Ông Người thì các cô đéo làm.

  Các cô fải cho bọn con/em thấy, địt mẹ yêu pama đéo fải là học jỏi, rùi về àơi hônhít pama hàng ngày, mà là kiếm nhiều xiền để pama khỏi đau đầu khi nghĩ về tươnglai jànua tuổitác của mình.

  Địt mẹ bănkhoăn suốt đời của các bậc pama Lừa là làm sao cho concái nhớn lên bớt khổ, như mình thuở trước.

  Vậy thì các cô, lũ pama fụhuynh chó chết kia, tại sâu lại ngạingùng đéo zám tiêm vầu đầulâu lũ con/em các cô triếtlý yêu xiền hơn tấtthẩy. Fải kiếm được nhiều xiền bằng mọi já?

 16. #18 by datdeo on 2011/03/05 - 21:08

  @Dặt Dẹo: anh sin lỗi cô nhá, anh đã cố kiếm cái lick củ chuối nhứt để đỡ đau đầu chiện bản quyền nầu ngờ vưỡn đụng. Anh vầu sau nên anh tình nguyện sẽ đổi lick anh để khỏi đụng cô. Cô cho anh một ngày để anh kiếm cái lick nha :D.


  Ui địt mẹ nhẽ cũng tiếc cái lick này, khi nhờ nó mà em Hương Điêu gọi anh là Dặt, nghe thân thương trìu mến và rất lừa đẽo chĩu được hẽ hẽ
 17. #19 by trungduong on 2011/03/05 - 21:11

  @ Do L

  Thì sống đâu không thế. Thằng / con nào sống được thoải mái chỗ nào đó thì dù có điều kiện vẫn không đi. Trừ ra là không còn đường nữa dầu tiền cả núi.

  Ở bầu thì dài. Cái thằng kể khổ ấy thì bà nó, riêng U.S.A cả hơn trăm triệu . Có mà ngồi mát ăn bát vàng đâu. Dân Trung/Nam Mỹ nhập cư lậu làm nông trại ngày 14-16 tiếng than thở gì. Bọn nó cắm dùi cho tương lai.

 18. #20 by Mr. Tran on 2011/03/05 - 21:13

  ui địt mẹ bọn học xong mò về vưỡn nhiều lắm. thôi thì đủ lí do: còn ông bà bô em ở nhà, ông bà bô em cứ giục về. ở bể khác văn hóa đéo hòa nhập được, lúc nầu cũng cô đơn bla bla…

  mỗ có thằng đệ trước nhà cũng khá, cho cỏn đi học ĐH ở khoai tây, học xong về. địt mẹ mần kiến ở đây cầy vất vả, tiền ít, hối hận dưng đéo đi được nữa

  thằng khác thì ngon cơm hơn, có quả mát-tơ rùi về được ném vầu Ngân Hàng

  có thằng đần độn đéo học được bị đuổi về thì đéo xét

  công nhận 1 điều là dững thằng trở về cũng khá khó để mần việc ngay. vì nói gì thì nói, học hành bài bản dưng gặp kiểu làm ăn chộp giật chả có đéo gì chính tắc dư ở đây cũng mệt

 19. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 21:16

  Dạiđafần các bạn jà của Zì có con gởi học bên Tưbản, thì đều nói rầng, chỉ cần chúng nó họchành jỏijang, rùi về júp pama thì tốt, không thì cưới vợ cưới chồng bển cũng tốt.

  Zì mới hỏi bỏn, thế cái nầu tốt hơn? Bỏn cười và đéo jảnhời được.

  Nghĩa là mụcđích của đám pama Lừa ý cũng chỉ là muốn concái jỏijang thànhđạt, còn cụtỷ như nầu thì thưởng bỏn đéo biết, hoặc sợ concái bé quá đéo hiểu nên cũng ngại đéo nói.

  Thế nên lũ con bỏn, học Tây đến năm thứ 3-4 rùi, mà cứ cuối tháng là lại phone miệtmài về nhà xin xiền sinhhoạtfí.

  Zì bẩu bọn bạn ý, địt mẹ tụi mài cho con đi học thế fí xiền. Học xong cũng rặt một lũ vôzụng.

  Lũ con ý, đến 99% là lại về Lừa và thành zững con Lừa Simacai bấthủ, đéo bâu jờ khá lên nủi.

  Tại sâu thế? Tự các cô suynghĩ.

 20. #22 by datdeo on 2011/03/05 - 21:22

  @về hay ở: địt mẹ thằng Cường này nhẽ làm Công Nghệ Thông Dâm chứ thông tin đéo gì, chắc hắn đi làm cái shop sửa máy tính cho bà con Lừa (chỉ loanh quanh mấy khu lừa ở mới có thằng sửa, chứ Mẽo nó bê ra authoied dealer nó bảo hành) với vợ làm nail nên đéo có SSN, đéo có bảo hiểm vươn vươn nên mỗi lần đi viện mới khóc như Ri vậy. Chứ địt mẹ cả 100% dân đế quốc tư bẩn nó phải đóng thuế, phải mua bảo hiểm, phải có nhà vươn mà vưỡn sống nhăn răng đấy. Đành rằng thuế thu nhập của Mẽo cao, nhưng đéo gì Mẽo bọn EU, Gia Nã Đại nó cũng cao vậy. Dưng cái văn minh của bọn tư bẩn là nếu các cô có một công việc tử tế thì đồng lương của các cô sâu thuế luôn đủ sống tốt. Địt mẹ sâu nó đánh nhiều thuế vây? mời các cô gúc


  Địt mẽ chuyện về hay ở thì tùy thuộc vào mỗi người ti nhiên đéo phải mỗi lừa mà kể cả các bỏn khác, khi xa quê hương thì có tâm lý chung như nầy: mỗi lần về nước, cầm cọc xiền về đi du lich ăn chơi phè phởn, lâu ngày gặp anh em bạn bè cũ bùi ngùi bùi ngùi với lại vì mình lâu ngày mới zìa nên cũng được đón tiếp tử tế –> nghĩ là về lừa sao sướng vậy, chả bù bên nước mẹ cầy vục mặt ra hẽ hẽ. Dưng địt mẽ cứ thử move về hẳn xem sâu, xứ đéo nào muốn sống sung túc một cách chân chính chả phải cày vục mặt, địt mẹ
 21. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 21:26

  Để zậy lũ con/em các cô tưtưởng thoát Lừa, thì các cô cứ chịukhó moimóc trong Quán Bựa. Vízụ:

  – Sống ở Lừa thì cũng như sống trong chuồng chó chuồng ngựa. Khổ mình và khổ cả người thân, đéo júp được jì cho vợcon, pama, họhàng, cộngđồng..

  – Địt mẹ một ngày có 100 Lừa tèo vì tainạn jaothông, và ngần ý tèo vì tainạn laođộng. Chưa kể số tèo vì ungthư và các bịnh zo ăn fải chất độc trong thứcăn đểu, nhiều đéo đếm được.

  – Vươnvươn, còn nhiều thứ lắm, cứ đọc rùi thấy.

 22. #24 by Enterprise on 2011/03/05 - 21:28

  Trích:
  yêu pama đéo fải là học jỏi, rùi về àơi hônhít pama hàng ngày, mà là kiếm nhiều xiền để pama khỏi đau đầu
  Hết trích

  Chắc là kiếm nhiều xiền còn học phải ra học chứ không nhất-thiết phải giỏi, nhở?

  Trích
  pama fụhuynh chó chết kia, tại sâu lại ngạingùng đéo zám tiêm vầu đầulâu lũ con/em các cô triếtlý yêu xiền hơn tấtthẩy
  Hết trích

  Cái này hơi cực-đoan, anh chả dạy bỏn yêu xiền, dưng cũng chả dạy bỏn coi thường xiền mà dạy bỏn làm cái-gì phải ra cái-ấy. Xiền tương-xứng mới công-sức thì làm chứ chả cho không thằng nào. Lớn thì phải tự kiếm sống, tự động-não mà giải-quyết. Còn bỏn yêu cái gì kệ xác bỏn, anh chả quan-tâm, nhế.

 23. #26 by trungduong on 2011/03/05 - 21:28

  @ Trung Tướng,

  Làm dzì chửi nặng thế ? Ngỡ lão nợ tình chưa dứt nên không đi. Nay biết còn mang cái nợ với tiền. Kiếm chưa xong, chưa hết nhất định không phủi gót. Ra nước ngoài kiếm đi Tướng ơi . Có khi mau hơn đấy.

  Nhưng đợi dăm năm cũng chưa muộn lão nhể. Tài Quản Trọng mà không vào Bê Xê Tê thì chúng nó quả không ngươi .

  Ừ mà phủi gót ai viết bài trong nước nữa đây ? Phục lắm. Cố lên giúp khai trí nào.

  Cha mẹ Lừa thì bao giờ cũng thế, sợ con mình khổ. Ấy con mình nghiện vẫn cứ dúi tiền, cho dù tan cả gia sản nữa. Không sao.

  Ở tây thì con có đi học cũng chỉ giúp tiền trường là nhiều. Phần còn lại con tự bươn chải lấy. Sau này mới có kinh nghiệm.

  Chán cái lối bao bọc cho con của cha mẹ xứ Lừa.

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 22:17

   Ui địt mẹ jờ Zì sang Tây thì cũng chưa biết sống cách nầu. Mà hehe Zì lại quen ăn nhiều tiêu lắm chơi ngông rùi.

 24. #28 by minhhuong on 2011/03/05 - 21:29

   khi xa quê hương thì có tâm lý chung như nầy: mỗi lần về nước, cầm cọc xiền về đi du lich ăn chơi phè phởn, lâu ngày gặp anh em bạn bè cũ bùi ngùi bùi ngùi với lại vì mình lâu ngày mới zìa nên cũng được đón tiếp tử tế –> nghĩ là về lừa sao sướng vậy, chả bù bên nước mẹ cầy vục mặt ra hẽ hẽ.  @ Dặt

  ——————-

  Sao em đéo thấy thế nhở? Chỉ thấy mỗi lần về là bực hết cả mình vì dịch vụ dư cứt dư cứt chán bỏ mẹ ra được.

  Chỉ được mỗi cái là ra ngoài đường thấy ai cũng cười toe toét rất hồn nhiên. kekeke

 25. #30 by datdeo on 2011/03/05 - 21:33

  Lồn mẹ thằng Cường kia, có con nhỏ mà đéo biết ở lại nước mẹ mà moi móc quyền lợi cho đứa con, lại đưa về lừa thì hẽ hẽ eatshit. Bố mẹ thì về lừa OK dưng đứa con ở bển nhiều quyền lợi vô cùng, kể cả bố mẹ nó là di dân bất hợp pháp. 

  – nếu các cô thu nhập thấp thì nó có trợ cấp xã hội để nuôi đứa nhỏ
  – đến tuổi đi học thì automatically sẽ được đi học free ở trường public. Còn nếu đứa nhỏ thông minh sáng láng thì khả năng xin được financial aid để vầu trường private là rất cao. Và các cô có biết các trường tiểu học và trung học…private top bên nầy học phí bâu nhiêu năm không? hẽ hẽ 20k-25k tơn là chiện thường. Anh có biết có thằng du sinh, cũng đói rách bỏ mẹ nhưng có đứa con học siêu sao nên được trương tiểu học private bao tiêu A-Z một package cỡ đâu 20k Tơn/năm. Địt mẹ vậy sướng hông các cô?
  – địt mẽ nuôi con nhỏ bên này cực kì tiện lợi cho cha mẹ, và cực kì tốt cho sức khỏe và tư chất đứa trẻ. Địt mẹ khí hậu nó trong lành, đéo nhiều ô nhiễm/mầm bệnh. Các service+thức ăn cho trẻ thì vô cùng phong phú. Nếu các cô nghèo thì nó có phúc lợi xã hội để nuôi con. Lịt mẹ đối với bỏn mọi đứa trẻ như búp trên cành, đều đáng được chăm sóc, văn minh chưa?
  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 22:14

   Nghe mấy cái cô Đòm trích thì biết thằng đó nó hehe đang móc đít hưởi bên Mẽo rùi. Zưng loại đó về Lừa thì cũng móc đít nốt thôi chứ có buồi ý mà ăn.

 26. #32 by Hoaimien on 2011/03/05 - 21:34

  Zi, muốn thoát Lừa thực sự phải có môi trường. Một cậu bé 18 năm ở Lừa bỗng một ngày sang Khoai Tây hầu hết các Pama đều nghĩ là phải học… Vì có học để lam thuê cho thằng ít học,  nghịch lý là chỗ ấy.

  Muốn thế hệ F1, F2 văn minh phải có điều kiện địa lý và điều kiện Xh để trở thành người văn minh. Ở Lừa nếu văn mình quá đôi khi sẽ trở thành dở hơi biết bơi. Chỗ cần chen (xin ấn chẳng hạn) ta lại cứ xếp hàng thì biết đến bao giờ đến lượt.

  Miên có một thằng cháu 10 tuổi ở Đức lợn về Bắc ninh. Thấy người ta treo cả con chó đã thui, nó hỏi con gì, mẹ nó trả lời con lợn. Vài ngày sau nó phát hiện, nó gào lên tại sao, tại sao …. và cũng không tin Mẹ nó nói bất kỳ điều gì ở Lừa luôn. Vấn đề là nó ngơ ngơ như gà công nghiệp và Miên nghĩ nếu thế hệ F1 như nó vì một lý do nào đó phải trở về Vn sống thì sao nhỉ? Ui chao là bi kịch. Nhưng nghĩ ở tại Đức lợn nó cũng chỉ là công dân hạng 2 dù sinh ra và lớn lên ở Đức. Nhưng thế hệ bố mẹ nó thì thèm sống ở Việt nam lắm, thèm được ăn cà, thèm được cái không khí ngột ngạt chen lấn như HÀ nội. Có lẽ con cá ở trong lồng muốn chui ra còn con ngoài lồng thì muốn chui vào chăng?

   

   

 27. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 21:40

  Địt mẹ sau khi tiêm được tưtưởng thoát Lừa vầu đầulâu lũ con/em tintin của các cô, thì các cô fải zậy chúng cách thoát Lừa.

  Nếu tàichính các cô có hạn, các cô fải:

  (1) Hướng chúng đi làm part-time đong xiền từ sớm. Địt mẹ nếu các cô có thể chucấp cho con/em 1,000 Tơn/Tháng, thì các cô chỉ nên gởi 500 thôi, và bẩu chúng nó fải tự kiếm số còn lại.

  Các cô đừng nên xấuhổ mà nghĩ rầng tại sâu mình có xiền mà bắt contrẻ fải đi làm vấtvả. Địt mẹ các cô nghĩ thế là jiết chúng nó và jiết luôn cả chính các cô đấy.

  Lừa nó thế. Fải đủn nó xuống jiếng thì nó mới có cơ bật lên trên. Chứ hehe cứ để nó chạy lôngnhông thì nó chỉ biết bú buồi thôi.

  (2) Hướngzẫn chúng nó cách kiếm xiền. Nếu cần thì cho chúng vay một ít vốn. Nhớ nói rõ là cho vay chứ không cho hẳn để chúng nó có tráchnhiệm.

  Cách kiếm xiền bên Khoaitây thì khá nhiều, cái nầy các cô tự gúc. Nếu đọc được bài báo nầu hayho về cách đong xiền thì nên gởi cho chúng nó đọc.

  (3) Luôn nói mới chúng nó là các cô đang gặp khókhăn, và có thể fải cắt chucấp chúng nó bấtkỳ lúc nầu. Nói điều nầy không zễ, fải rất bảnlãnh mới zám nói ra đấy các cô ạ.

 28. #35 by minhhuong on 2011/03/05 - 21:41

  Nhưng nghĩ ở tại Đức lợn nó cũng chỉ là công dân hạng 2 dù sinh ra và lớn lên ở Đức. @ chị Miên

  ————-

  Vì sao lại là công dân hạng 2?????

  Bố mẹ nó là F1, nó là F2 công nhận. Nhưng sao lại nó lại thành công dân hạng 2 nhở?????

  Thằng bé này thì khác gì Ky gấu quán mình, bố Ky F1, Ky là F2, chị có thấy Ky nó gà công nghiệp hay công dân hạng 2 không, hay chị thấy Ky gấu nó có biệt hiệu là hiện đại

 29. #36 by datdeo on 2011/03/05 - 21:42

  @Hoài Miên: Anh đồng ý với cô là bọn trẻ con F1,2 mà phải về thì bi kịch, vì hai môi trường khác qua. Ti nhiên trẻ con mà, bọn nó sẽ thích nghi nhanh chóng. Dưng, mẹ có thằng bố con mẹ nào ngu đến nỗi tự dưng đi downgrade con mình từ ngựa xuống Lừa khôn, hẽ hẽ?


  hẽ hẽ cô gọi mấy đứa trẻ đó là gà công nghiệp vì cô đứng trên góc nhìn của một con lửa, cứ expect con mình phải ranh ma bằng bạn bằng bè (mà toàn ma lanh ba cái vặt vãnh), ra đường chen lấn điếu thua ai… Còn mấy đứa F1,F2 như cô nói nó lơ ngơ là vì cái system ở lừa nó khác ở nước mẹ nó quá, địt mẽ. Hơn thế nữa bọn bỏn được đào tạo để dùng củ sọ suy nghĩ những việc hay ho chứ đéo phải để ngồi nghĩ ra ba cái mẹo vặt dối trên lừa dưới đâu hẽ hẽ.
 30. #37 by Enterprise on 2011/03/05 - 21:43

  Vì-sao anh muốn bỏn đi khỏi Lừa dù anh vẫn biết bên kia bỏn làm việc tối-tăm mặt mũi? Chỉ vì ở đó, bỏn có khả-năng sử-dụng tài-năng của mình. Còn sướng hay khổ thì anh chả quan-tâm. Khi-nào các cô tâm-huyết một vấn-đề, đeo-đuổi nó rồi đến khi các cô chợt nhận-ra mình sẽ không thể làm được chỉ vì một lý-do ất-ơ nào-đó, các cô sẽ thương-tiếc cho tấm-thân của mình. Thảm-hại nhất đời người là sinh ra không gặp thời.

 31. #39 by Hoaimien on 2011/03/05 - 21:45

  @ Hương em

  Chị nghĩ, kì thị chủng tộc có ở khắp mọi nơi. Vấn đề là thể hiện thế nào thôi. Đức vẫn nghĩ họ là dân tộc thượng đẳng mà.

   

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 22:08

   Bỏn nghĩ bỏn thượngđẳng, zưng bỏn không kỳthị em ạ. Ở Đức sống khoái cực, không tin em cứ hỏi bọn Nhất, Ky, Sành, Fút..

   Kiểu như Zì nghĩ Zì caocấp hơn ông chó của Zì, zưng Zì lại rất chiều ổng hehe.

 32. #41 by datdeo on 2011/03/05 - 21:48

  @Zì: chắc là Zì nên có một bót về vướn đề nuôi dậy con trẻ ra sâu để bỏn có tư tưởng thoát lừa, rùi thì làm sâu để thoát lừa cho bỏn, … nhẽ dứt có ích. Anh ngẫm nhiều khi đời già hói sắp hết mẹ rồi có thoát lừa cũng đéo quan trọng bằng cho được con em mình thoát lừa hẽ hẽ

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 22:07

   Dịt mẹ Zì zậyzỗ các cô ngần ý năm mà các cô đéo tự rút được kếtluận cho mình a?

 33. #43 by fanbuas on 2011/03/05 - 21:51

  @@Hung huc cứt      

  Lướt qua còm từ hôm qua đến nay, gần như tuyền thể chi bộ không có ý kiến phản đối nầu đối với vấn đề kết hối của Bê, trừ Hục cứt khà khà.

         Hụccứt  đọc xong còm của anh chắc ỉa mẹ ra quần, đầu óc bấn loạn chửi vung xích chó, chả có tí tích phân nầu nên hồn, thế nào mà thằng có tơn déo sống được thì thằng déo có tơn cũng đéo sống được, rồi ghen tị cái déo gì.

         Hục lồng lên như vậy để chứng tỏ cỏn đông tơn nhiều tiền, loại như Hục chỉ muốn tình trạng tệ hại nầy nó kéo dài mãi để bọnbỏn ăn trên ngồi chốc vì có nhiều tơn, kẹ con mịa 95% những thằng con còn lại muốn ra sao thì ra? Mầy đông tơn nhiều xèng mang tiếng hóng quán khai sáng Dì Tướng lâu mà vẫn déo thoát khỏi tính bần nông hạ đẳng.

 34. #44 by trungduong on 2011/03/05 - 21:53

  vợ làm nail nên đéo có SSN @ datdeo

  Tới À mế rí cà nếu không nhập cư lậu thì có Green Card, có SSN chứ sao lại không ? Cho biết với. Không có bảo hiểm y tế thì hơi châm. Có được giúp một phần nhưng còn lại móc túi. Đi sinh con hai ba ngày ở BV cả 20k nhở.

  Cái vụ nắm đống tiền về bên ấy phè phỡn thì sướng chắc. Cái thằng bạn thân hắn làm IT tự do (consultant) nên lắm tiền. Hắn vẫn hàng năm lúc nào ít việc dông về bên ấy tung tiền bù khú với các em. Ối giời mấy em đẹp thật đấy. Nhưng nước non gì.

  Về đây tiền nợ credit chất lên, cong lưng trả.  Lại đi cầy. Nhưng hắn muốn thế . Có bệnh gì thì lết về đây chữa. Nhằm gì nhở.

 35. #45 by fanbuas on 2011/03/05 - 21:53

         @Hụng hục cứt nốt

  Trong nền kinh tế chủ yếu sử dụng tiền mặt trao tay hiện nay + hệ thống luật lệ hiện tại của Lừa như củ lìn biết hết nhưng chưa sờ đến những thằng làm giàu bằng cách buôn đi bán lại tơn vàng BDS.. tạo ra những thằng như Hục lắm tơn nhiều đất mà chả phải đóng đồng thuế kẹc nầu và bọn mầy sẽ không vắng mặt trong các cơn điên loạn giá tơn vàng BDS để hút thật đẫy của cải của cả xã hội.

          Trong bối cảnh déo đi ăn xin ở đâu được Bê déo có cách nầu khác sẽ thực hiện kết hỗi rồi sẽ kết kim và cuối cùng là các loại thuế đối với BDS. Ditcha Hục cứt thoát được lừa thì thoát cha mầy đi cho nhanh, còn không ở lại lừa thì bỏ thời gian ra mà nghĩ cách giấu cái đống tơn vàng của mầy đi cho kỹ kẻo đến khi thằng 2M nó kéo bọnbỏn đển thì ôi thôi mầy biết rồi đấy Hục cứt à.

 36. #46 by minhhuong on 2011/03/05 - 21:55

  Để zậy lũ con/em các cô tưtưởng thoát Lừa, thì các cô cứ chịukhó moimóc trong Quán Bựa. Vízụ:@TT

  ——————

  Xời , ví dụ TT đưa ra chán bỏ mẹ, chả hấp dẫn mẹ. Ví dụ sinh động hấp dẫn về việc moimóc trong Quán Bựa phải dư thế này:

  – Các con vào quán mà zìn Ky gấu: Sang Đức từ lớp 4 mới được thế, nhá

  – Các con vào quán zìn thấy Zì bựa không? Tội không ở lại giời Tây nên đáng lý bất hủ thế giới thì giờ dẫm chân tại chỗ làm 1 thằng chăn Lừa trên mạng

   

  Đấy, , ngậm ngùi chưa các con

 37. #48 by Hoaimien on 2011/03/05 - 21:56

  @Enterprise

  Đồng ý với cô. Được sống với đam mê và thỏa cái đam mê thực ra là một lạc thú cho dù có khi rất vất vả.

  @ datdeo

  Không phải Miên nhìn mà người xung quanh nhìn. Đương nhiên M thấy thằng bé nó nhân bản nó đã tthoats lừa một bậc. Chỉ hình dung nhỡ đâu vì một lí do gì mà nó phải trở về Lừa thì thật là bi kịch.

  GD con người ở Lừa không mong người ta thành rồng đâu mong thành giun thôi (cho dễ luồn lách).

 38. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 21:57

  Tiếptục zậy chúng cách thoát Lừa.

  Nếu tàichính các cô zưzật, thì hehe mọi việc zễ hơn, zưng cũng fải có võ đấy nhế.

  Chỗ nầu đó Zì bẩu các cô mua nhà cho thằng con/em bên Khoaitây để bỏn có cơhội ở lại. Vậy mua nhà bên Tây thế nào?

  Zì jảnhời, là đéo zễ đâu.

  Địt mẹ xiền gởi ra khỏi Lừa đã khó, mà nhận xiền đó để mua nhà Tây cũng khó chả kém hehe.

  Cái nầy Zì khuyên các cô nên tìm đến bọn tưvấn Luật. Có vài cách gởi số xiền nhớn ra khỏi Lừa hợpfáp như mở vănfòng, tặng thừakế.. Zưng cũng tốnkém fết đấy nhế các cô ạ.

  Có thằng bạn Zì côngty nhonhỏ thôi, cũng mở vănfòng bên Khoaitây, thuê một suite hạng nhất já mấy chục ngàn Oi/Tháng. Zì mới cười hehe bẩu nó là rửa xiền thô thế.

  Quảnhiên vănfòng đó sau mấy tháng là đóng cửa liền. Zưng nó cũng mua được một quả nhà xinhxinh bên bển cho thuê để lấy xiền cho thằng con ăn-học, đỡ fải gởi xiền hàng tháng.

  Nhà có điềukiện mà, tội jì hông chơi. Thằng con kia cũng là hạng cấptiến như bọn Thiếu Bựa, Tướng Tin, nên cơhội của nó rõ là sángsủa.

 39. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 21:58

  Độcthoại mãi mỏi hết cả mép. Thôi Zì đi bú bát súp cho nó mềm môi ra nầu.

 40. #51 by datdeo on 2011/03/05 - 22:00

  @trungduong: hẽ hẽ dư anh đã bẩu, ở nước mẹ có hai loại: nếu thu nhập cô đủ ở mức trung bình khá trở lên thì chiện đóng viện phí theo kiểu co-pay là có thể cố gắng được đéo có gì đâu mà kêu. ừ thì nó đắt thật dưng địt mẽ nếu đắt đến mức đéo sống được thì cả nước nó chết mẹ hết rồi a:P

  còn nếu bỏn là bỏn thu nhập thâp, dư anh đã nói, thì cố dùng củ sọ tìm hiểu hệ thống của nó mà xin ba cai financial aid. Địt mẹ anh biết đầy đứa nó xin được các thứ bảo hiểm cộng đồng đi sinh con đéo mất đồng nào, sinh con xong còn được chính phủ hỗ trợ đồ ăn và sữa cho mẹ và con đến 18 tháng đới. ĐỊt mẽ, vướn đề là lười hoặc ngu đéo biết khai thác quyền lợi nước mẹ hẽ hẽ

 41. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 22:11

  Em Miên hiểu về Tây như thế là hơi hờithợt đó nha.

 42. #53 by datdeo on 2011/03/05 - 22:14

  @Zì + nhà cửa: hẽ hẽ đúng là mua nhà bển nó rắc rối lắm chuyện, fải bỏ tí xiền mà thuê bọn luât nó tư vấn cho :D. Ti nhiêu anh nghĩ khó nhất là khâu vác tiền ra khỏi lừa(cái này anh đéo thạo), dưng cũng đầy thằng vác được xiền sang đây mua nhà, nhẽ không khó lắm?


  Nếu lừa nào có tí xiền nhàn rỗi nhân lúc nước mẹ đang dãy chết, già nhà thấp thì mua lấy can. Ít xiền thi mua can hộ ghẻ ghẻ thôi, cỡ 2-3 bedroom, thằng nhỏ ở phòng còn hai phòng nó cho sbạn bè sinh viên mướn, vùa có tí xiền tiêu (~1k rent/2 rooms sinh viên). Còn có nhiều xiền thì đong mẹ và căn rùi cho thuê, để đấy coi nhu safe deposit cho khoản tiền nhàn rỗi ở nhà :D.
  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 22:30

   Chiển xiền sang Tây qua cửa Hà Trung thì đéo khó (còn qua cửa bank thì đươngnhiên rất khó), zưng zùng xiền lậu đó để mua nhà lại cực khó.

   Hay cô vác xiền đó vầu sòng bạc, cốgắng đánh đéo thua (không cần lãi hehe), rùi mua nhà hehe.

 43. #55 by Hoaimien on 2011/03/05 - 22:23

  Em Miên hiểu về Tây như thế là hơi hờithợt đó nha.

  @Ji

  Hiểu qua sách vở, qua Gúc… không hời hợt mới lạ!

  Ji khai sáng tiếp hời hợt chỗ nào đi.

   

 44. #56 by Hoaimien on 2011/03/05 - 22:26

  Kiểu như Zì nghĩ Zì caocấp hơn ông chó của Zì, zưng Zì lại rất chiều ổng hehe.
  @ Ji

  Hiểu rồi, hiểu rồi. Bi giờ thì em đã hiểu.

 45. #58 by trungduong on 2011/03/05 - 22:31

  Chỉ thấy mỗi lần về là bực hết cả mình vì dịch vụ dư cứt dư cứt chán bỏ mẹ ra được. @ Minh Hương,

  Có về quán thì cho dăm chữ nhé cô ơi !

  Có lẽ H về để đi chơi đây đó nên thấy vậy. Chứ giá như là dịch vụ dung dăng dung dẻ với các em thì còn gì bằng. Ơ các em chẳng vừa thơm vừa chiều mình. Không em nọ thì có em kia. Cũng là dịch vụ mà.

  ai cũng cười toe toét rất hồn nhiên. @ Minh Hương

  Ấy đấy chính là người Việt, cứ hềnh hệch là được. Lâu rồi lúc mới đi làm, supervisor hắn bảo, “Sao bọn các anh hay cười thế ? Không biết có hiểu nói gì không mà sao cứ gật. Không hiểu thì hỏi lại cho rõ mà làm”.

  Áng chừng thì mình che dấu cái kém. Ơ dân Việt chả là lạc quan sao ? Vào quán chỉ thấy negative vậy các đồng chí ?

 46. #59 by Bắp Ngô on 2011/03/05 - 22:36

  @trungduong: anh iu add nick em đi chat cho tiện: nick trên yahoo chat: huongn57

 47. #60 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 22:39

  Ở Tây, Mẽo, nếu các cô mầnăn nghiêmtúc, không buôn jan bán lận, không lừađảo bấtchính, không lườibiếng tămtối, thì chẳng có đéo ai đụng đến các cô cả.

  Bọn mọirợ (Đen, Lừa, Mễ..) bên Khoaitây cứ hay kêu ầm lên là bỏn bị kỳthị địt mẹ. Tại sâu?

  Các cô cứ sống cùng bỏn đi rùi sẽ thấy, địt mẹ rặt một fường bốláo lừalọc, hở tí là ăn cắp ăn nẩy, không bị kỳthị mới là lạ.

 48. #61 by Bắp Ngô on 2011/03/05 - 22:41

  Link mới tổng hợp còm của TT về tham luận “Đéo nên về Lừa”  đây:

  http://vn.360plus.yahoo.com/bapngobapngobapngo/article?mid=105

  Ai muốn sử dụng link cho người khác xem, hoặc có nhã ý PR link thì cứ thoải mái nhá thoải mái nhá hí hí hí hí

 49. #63 by datdeo on 2011/03/05 - 22:49

  Zì: Ở Tây, Mẽo, nếu các cô mầnăn nghiêmtúc, không buôn jan bán lận, không lừađảo bấtchính, không lườibiếng tămtối, thì chẳng có đéo ai đụng đến các cô cả.

  –> hẽ hẽ đúng đúng đó. Địt mẹ nhân chiện này cũng liên quan đến một chiện rất quan trọng trong khi mua nhà là các cô phải chọn khu dân cư tốt (good neighborhood), cái này đéo chỉ phụ thuộc vào vị trí ngôi nhà không thôi mà còn phụ thuộc vào chất lượng mấy thằng hàng xóm, bỏn có phải tinh hoa với vàng son hay là toàn Mẽ, mọi, mafia… Nếu các cô ở trong một khu toàn thằng bựa thì tự động tây trắng nó sẽ gộp các cô vào bỏn đấy, hehe. Mà mẹ một khi các cô đã bị xem là fò rùi thì đừng mong giao du với tinh hoa/vàng son bỏn hẽhẽ
 50. #64 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 23:00

  Ở Tây, nếu các cô chămchỉ và không quá tốizạ, thì các cô kiếm xiền xài nonê rất là zễzàng.

  Còn ở Lừa thì khác, zù các cô cực chămchỉ, cực sángzạ, cơhội mần xiền của các cô vưỡn bằng zero nếu cô không gặp Cạ.

  Mà Cạ ở Lừa thì fứctạp lắm hehe.