Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by Nổ vung xích chó on 2011/03/04 - 00:04

  Mụ Zì chua ngoa, ./ để ngoài quần đã về… chầu chầu chi bộ. Con mm đâu rồi mầy, vào giả ngẫn tiếp đi mầy.

 2. #2 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/04 - 00:16

  Hờ hờ, vụ vàng này là hót đấy, nhẽ đầy đủ lịch sử tập tính dụng vàng của sứ Lừa nhở. Mà còn loại vàng lá mỏng như tờ pô luy mà chưa thấy kể ra đây nhở với lại không biết  vàng ông Cụ biếu Tưởng có phải là  loại đúc cô nhẫn tròn lại à

 3. #3 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/04 - 00:26

  He he!
  Tướng thối hoắc viết thế đít nào chứ!
  Lương mầy 7.200 ông Cụ/ tháng mà lương thằng cha kia 3.000 / ngày!
  Công nhận thời thiên đàng con gái đi lấy chồng nếu được bố mẹ cho 1, 2 chỉ vàng hoặc 1 cái máy khâu con bươm bướm là cả xóm trên, làng dưới vãi sờ đái rồi!
  Nhiều người từ lúc sinh ra đến khi chết đi chưa chắc đã được sờ vào vàng xem nó như thế nào!

 4. #4 by Dom-dom on 2011/03/04 - 00:41

  Vàng lá Kim Thành thời thởi tên nào có cũng giấu như mèo giấu cứt bởi đó là biểu tượng của bọn bóc lột ăn trên ngồi chốc. Mà ngay cả vàng nhẫn bình thường cũng phẩy giấu tiệt kẻo bị kiểm tra hành chính thì toi ngay. Ông anh bà chị của Vện anh có đâu một vài chỉ vàng mờ còn phẩy gửi về quê để các cụ chôn hộ chân giường. Anh nghe thấy thì thào vậy chứ biết điếu.

 5. #5 by Dom-dom on 2011/03/04 - 00:47

  Vàng TG vửa rơi kinh chưa, hơn 10$/ oz
  Live 24 hour Gold Chart

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 00:48

  Địt mẹ cái lũ buồi ngựa Simacai kia.

  Zì mà không khơimào thì địt mẹ các cô câm luôn đến sang năm fỏng? Địt mẹ bọn jà hói đâu hết rùi?

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 00:51

  @Sư Thứ chân trần mắt toét

  Địt mẹ já thỏi xàbông bằng nửa tháng lương thì không thắcmắc, lại đi hỏi cái chiện lương ngày thằng mần vàng sao bằng nửa lương tháng Zì? Chiện đó lạ lắm à?

  Ngu vửa vửa thôi. Thối in ít thôi. Địt mẹ đi bú thuốc chống ợ chua đi.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 00:52

  @Đòm Đòm

  Cô mang tiếng jà hói vãi đạn, lại mần jáo hòn bâu nhiêu năm, mà chả nhớ jì về Vàng 198x à?

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 00:58

  Trước khi nghe thamluận của Zì kínhyêu, mời các cô đaolốt và coi vài bộ fin bấthủ về Vàng.

  1- Vàng Của Mạc Ken Nô (Mackenna’s Gold)

  2- Cơn Sốt Vàng (The Gold Rush)

  Ngoài ra kiếm các fin về Gold Fever

 10. #10 by Dragonfly on 2011/03/04 - 00:59

  Địtmẹ con Zì Mọi Zợ hết mẹ nó zuyên zồi, chuyển quán cho Hương Bện Lơ & Zũng Hói đi bỏn zuyên hơn, quân xanh thì có MM. Hệ Hệ

   Zì muốn cút đâu cũng được đéo ai nhớ. Dạo này trả nhời cồng zư buồi . Hệ Hệ
 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 01:05

  Bắtđầu thamluận.

  1- Từ 196x, Vàng là hàng quốccấm ở Lừa. Các cửahàng vàng vẫn tồntại, zưng được kiểmtra liêntục liêntục liêntục bởi bấtcứ ai thuộc các cơquan: Cam, Quảnlý Thịtrường (Thươngnghiệp), và Liênngành.

  Nếu ai tàng trữ quá 50 gam vàng (chừng hơn 1 cây) sẽ được tịchthâu xung công vầu kho vàng quốcja để bẩuvệ tổquốc.

  Các cửahàng vàng, vì thế, hehe, chỉ làm nhiệmvụ khò cho sáng các nhẫn vàng jabảo của các cụ bà zịp lễ tết.

 12. #12 by minhhuong on 2011/03/04 - 01:06

  Thời 8x thì làm gì mà giấu diếm vàng vủng nữa hả anh Dom Dom.

  Thời đó bà bô em toàn đổi mọi thứ bằng vàng: Đài Nhật để nhẩy xập xình, quần áo…

  Em vẫn thấy bà bô sâu nhẫn vàng thành chuỗi cả đống nhét trong tủ thời đầu 8x, có giấu diếm mẹ gì đâu.

  Và việc mua – bán mọi thứ bằng vàng là em vẫn nhớ mà, đầu 8x

 13. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 01:09

  2- Không hề có điềuluật nầu của Bê Xê Tê cấm tưnhân sởhĩu vàng, hoặc cấm mua bán traođổi vàng, zưng hehe, địt mẹ đố thằng nầu zám chống?

  Đây là chiếncông của cô Mười Đỗ, cùng sự mẫncán của cô Hoàn Trần.

  Nhờ biệnfáp cứngrắn nầy, mà já vàng Bắc Lừa hầu như không tăng trong suốt 15 năm (1960-1975).

 14. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 01:20

  3- Cuối 196x, já vàng tại Hà Nội quãng 60 Ông Cụ một Chỉ. Khi đó chưa có thuậtngữ Chỉ, bọn Lừa gọi là Đồngcân, hoặc Đồng.

  Ở Bắc Lừa hầu như chỉ có bọn quýtộc fảnđộng chưa kịp đàotẩu mới còn vàng jấu trong nhà, còn lại thì mỗi jađình côngzân ngoanhiền jỏi lắm có 1-2 chỉ.

  Bọn quýtộc fảnđộng ý cứ một thờijan ngắn lại lén bán một vài chỉ để tiêuxài hoangfí hehe.

  Nhà con vện Zì, bà nó đã bán chừng 200 cây vàng (mấy ống bơ hehe) suốt từ 1954 tới 197x để zuytrì đại jađình. Tới 197x mà nhà nó vưỡn có jò để chén vầu cuối tuần, thì các cô biết là tốnkém thế nầu.

  Tấtnhiên bà bả bán không chỉ để ăn, mà còn để mần nhiều việc khác, vì nhà bà bả hoàntoàn đéo có sổ gạo, tem fiếu, cùng các đãingộ cáchmạng khác. Đáng đời quân fảnđộng.

  Tới 198x, thì địt mẹ, bà bả hoàntoàn hết nhẵn vàng mới vủng, nhà nó còn nghèo hơn nhà Zì hehe.

 15. #15 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 01:21

  Công nhận quán dạo này nhạt, Mặt ./ cũng nhạt, nhiều cồng của hắn anh đọc chả thấy vị mẹ lắm khi bỏ giữa chừng đéo thèm đọc nữa. Hay là Mặt ./ bốt nốt mấy bài hót hót ngày trước rùi đóng cửa quán lên núi dưỡng già đi hắn.

 16. #17 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 01:27

  hehehe, chủ đề này tốt để PR, nên đã và đương update liên tục bên lốc Bắp Ngô nhá bà con

  Sáng mai làm ơn lên FB để PR giùm em cái link này nhá:

  http://vn.360plus.yahoo.com/bapngobapngobapngo/article?mid=99

  Like + Share as always

  Nhá nhá chibộ

 17. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 01:29

  4- Tới 1975, já vàng Bắc Lừa độtngột tăng, lên đến trên 100 Ông Cụ một chỉ. Đó là vì bọn cơhội đã mua vàng vầu Nam săn đồ tưbản đếquốc trong trỏng. Tiép theo, là fongtrào Vượt Bể bấthủ, vàng rất cần cho zững tên fảnđộng lên thuyền.

  Và từ 1978 bắtđầu thờikỳ Vàng Đại Lừa nhẩymúa. Trong 3 năm, já vàng tăng 20 lần.

  1980-1981 Lừa bắtđầu zùng vàng thay Ông Cụ.

 18. #19 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 01:29

  Vìa thấy nhạt thì Vìa cho cái còm đậm đậm vào cho chibộ xem nào.

 19. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/04 - 01:30

  Địt mẹ con Lài Mồm Bẹn mới con Vìa Khắm mần Zì mất cả hứng, thôi đi ngủ hehe địt mẹ các cô.

 20. #21 by Mit on 2011/03/04 - 01:35

  Sư bố các cô, năm nẳm 80-85, Mít đã ngồi xích lô đạp theo ma ra chợ Garden – Banana.  Ma mặc bộ bà ba bạc phếc, ôm một túi cói tróc miệng, ghẻ lở bửn thỉu.  Trên thêm chiếc nón lá tơi tả đúng điệu Thiên Đàng.  Hehehe  Chi bộ có biết 1/2 cái túi cói ăn mày ấy là tuyền cây vàng, lọai 2 lá dài + 1/2 lá, gói trong giấy mầu nâu nâu í… Nếu bị cam chặn lại khám chắc mất mẹ nó rùi.

 21. #22 by Mit on 2011/03/04 - 01:44

  Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.@ Zì

  Đúng đới, ma Mít mua một Honda Dame cho em gái mất 2 cây rưỡi quãng 81-82…hehehe 

 22. #23 by Mit on 2011/03/04 - 01:58

  Đồng chí bần nông phụ trách cấp xuất cảnh lúc ấy ăn nhờn mõm cây vàng do bọn thèm bơ thừa sữa cặn của đế quốc dư nhà Mít kính biếu để thóat Lừa.  Con này đích thân phê vầu hồ sơ nhà Mít là có “vấn đề” để bác đơn…hehehe  Giời đéo cho con cỏn hưởng, cuối cùng cỏn tự đòm vầu đầu chết tốt quãng 8x, x<5.

 23. #24 by Do L on 2011/03/04 - 02:12

  Xà phòng 72% Xút thằng mất dạy Liên Xô sản xuất y chang gạch.
  Lừa nhận viện chợ cắt ra bán cho nhân dân về tắm chó.
  Nhà anh giàu giặt bằng xà phòng bột của bọn mất dạy chên, tắm bằng xà phòng luých hoặc ca may (luých dửa tay, ca may dửa đít) gội đầu bằng dầu gội thơm mùi cỏ của hung hay Bun đéo nhớ.
  Giấy gói xà phòng thì cất tủ cho thơm xi líp.
  Thương mấy thằng bạn cứt tắm hồ, đc vứt cho nắm xà phòng bột gội đầu mà khen thơm với sạch nức nở. ÔI dismia chúng mài đi chết đâu hết cả …

  Vàng với đô là quốc cấm, nhiều đồng chí lái xe đã chết và bị bỏ cho chết khi buôn 50 đô hay 2 chỉ.
  Lờ nhớ nhà giàu tới mức cứ cuối tuồn pama đãi khách hết 1 khâu 2 chỉ…mà dismia ăn với kéo không hàng xóm bảo nhà thằng địa chủ này ngày đéo nào nó cũng chặt.

  Chắc 3 tháng nữa thì chúng ta quay lại thời í…

 24. #25 by nhất on 2011/03/04 - 02:39

  Ma anh có cái photo chụp với mấy bà bạn gái thời 5x, x <4 . Thấy đeo cái vòng to như ngón tay út người lớn, tròn , đéo nhìn rõ là có hoa văn gì không. Thỉnh thoảng thì thào với anh là kiềng vàng đấy, xẻo ra nuôi bọn may , bọn may là anh và brother, sister, Pa anh hehe. Anh đéo bao giờ thấy live , nhưng nhà anh đéo bao giờ phải ăn độn bo bo. Chỉ phải độn mì sợi, há há. Để hôm nào anh hỏi lại là thời thởi có dùng đồ giả không, nhưng anh nghĩ là đồ thật vì một số bà bạn Ma anh trong hình không đeo.

 25. #26 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/03/04 - 02:45

  Anh đi đongxiền đây. Đù má, gì mà mới 8h tối mà ông Mặt trời đã lặn là thế nầu. Đêm nay mần về anh dứt định chưởi chếtmẹ cô Dò Lồn vì can tội uýnhdắm ỉađùn giữa Chibộ.
  Địtconmẹ cô Dò Lồn thêm phát nữa vì tội ănmày dĩdãng hẽ hẽ

 26. #27 by nhất on 2011/03/04 - 02:58

  Tên Tế này chắc là ở Bắc Âu, bây giờ 20h mà trời còn chưa tối. Muốn chửi thì cửi tên Trung Tướng ý. Thế đéo nào tển cũng lái về chuyện thời thiên đàng.


 27. #28 by nhất on 2011/03/04 - 03:06

  @Dung Hói

  Anh mới hóng đưọc chuyện bọn Mông cổ nhập quốc tịch Âu rất dễ. Lý do là chúng coi bỏn là dân tộc quý hiếm, hehe, cần được bảo vệ. Hình như bọn Da đỏ cũng thuộc diện nay. 

  Lưa và các thứ dân khác muốn nhập tịch Âu thì khó thôi rồi. Ngoài cách lấy vợ chồng, tị nạn chính trị thì hầu như không thể xin được quốc tịch Âu. Muốn được phải có nhà, thu nhập kha khá. 

  Anh nghĩ ra cách Lưa xin vào quóc tịch Mông, rồi qua châu Âu xin. Cách nay chỉ khả thi khi xin vào quốc tịch Mông dễ. 

 28. #29 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 03:07

  Thế đéo nào tển cũng lái về chuyện thời thiên đàng. @ Nhất

  ———————

  Lái về thời thiên đàng là đúng mẹ, bởi đợt bài dự báo ww3 sắp nổ ra, TT đã nói là sẽ quay lại thời kỳ tự cung tự cấp bla bla là gì.

  Nên trang bị kiến thức để phòng bị nếu nó xẩy ra. Kiến thức bằng kinh nghiệm thực tế trong quá khứ là loại kiến thức tốt.

  Đúng mẹ.

  keke


   

 29. #30 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 03:17

  Ơ tổ sư lão nào tên là “Kầy Pop fan crazy fan” thế hả?

  Chibộ sang lốc Bắp Ngô của em mà xem, tự dưng lão này nhẩy vào bắn liên tiếp mấy còm liền, cái đéo gì chống + sản với đấu tranh vì dân chủ tự do mả mẹ gì, giọng rất khiêu khích chê bai.

   

  Dở hơi ăn cám hấp. Chị có dỗi hơi đéo đâu mà chống + với đấu tranh vì dân chủ tư do, hả hả hả. Chị còn phải chăm sóc sắc đẹp, cưa giai (aka lừa giai hehe), bận lắm, bận lắm.  

  Nghe rõ chưa.

  Dở hơi ăn cám hấp.

   

 30. #31 by nhất on 2011/03/04 - 03:30

  @Dieu

  K-Pop fan ở đây chỉ có  tên Thiếu Bưa 😀 , chắc đây là một kiểu trở lại cua tển.

 31. #32 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 03:40

  @Anh Nhất: Không, tên này là “Anti Pop” cơ.

 32. #33 by Mit on 2011/03/04 - 03:41

  Muốn chửi thì cửi tên Trung Tướng ý. Thế đéo nào tển cũng lái về chuyện thời thiên đàng.@ Nhất
  Nhẽ hắn nghĩ Lừa sắp quay về thời Thiên Đàng lại rùi….hehehe 

 33. #34 by Mit on 2011/03/04 - 03:48

  Dở hơi ăn cám hấp. Chị có dỗi hơi đéo đâu mà chống + với đấu tranh vì dân chủ tư do, hả hả hả. Chị còn phải chăm sóc sắc đẹp, cưa giai (aka lừa giai hehe), bận lắm, bận lắm.  @ Hương

  Nó tên Kầy thì nhẽ ăn cứt thối chứ hông phải cám hấp em ợ.

 34. #35 by Bắp Ngô on 2011/03/04 - 04:00

  Nó tên Kầy thì nhẽ ăn cứt thối chứ hông phải cám hấp em ợ.  @ Mít

  ———————-

  Đấy chị thấy chưa, dạng chỉ ăn cứt thôi mà em cho ăn hẳn cám hấp nhá, tên Kầy mừng lắm mừng lắm, dưng dưng ánh mắt biết ơn dư này  và dư này

   

  Em là em tử tế lắm í 

  Hí hí hí

 35. #36 by Tèo on 2011/03/04 - 08:24

  Lít lãnh tụ thời Hậu Duẩn thể hiện bằng 2 câu
  Linh Hùng Mười Kiệt Công Anh Thọ
  Tùng Bách Khuê Nguyên Thạch Bình Tâm

 36. #37 by Dom-dom on 2011/03/04 - 08:44

  Công nhận quán dạo này nhạt, Mặt ./ cũng nhạt, nhiều cồng của hắn anh đọc chả thấy vị mẹ lắm khi bỏ giữa chừng đéo thèm đọc nữa. @ Vìa
  Mấy hôm nay ầm ĩ kết hối kết kim với lại trưng mua trưng thu nên ThỐi bot bài này là khơi mào cho việc ôn lại thời thởi đã áp dụng triệt để điều đó, có ý nghĩa lắm đó, nhất là đối với bọn tintin như Vìa.
  Anh có việc phải chạy đây tý nữa về sẽ tham luận phục vụ chi Bựa.

 37. #38 by Tèo on 2011/03/04 - 08:58

  Xà phòng thơm thời thởi là Mộc lan, Hải Đường thương hiệu nầy đâu mất mẹ. Xà phòng viện trợ có bánh gì của Đức (đông, tất nhiên) bọc giấy bạc, màu trắng, hình chữ nhật, nặng chừng 150g, dè sẻn cắt làm đôi.

  Sau này bọn phản động gửi hàng về có Camay và Lux, sau nữa có Fa, Coast và Zest. Xà phòng tắm anh thích Cadum hơn. Đông Âu đóng thùng về xà phòng Hoa hồng nhiều vô đối, cục hình bầu dục, Đức hay Nga đéo nhớ,

  Xà phòng 72% mùi bẹn là thượng hạng nếu so với những xà phòng kem xà phòng cây tự chế, xà phòng đéo gì mà sắc như dao. Xà phòng 72% nguồn gốc sô liên ngụ í a xít béo tối thiểu 72% là hàng phân phối được nhập từ Đông Âu theo hiệp định khối SEV cùng với xe bus Skoda Karosa hay máy cày Belarus MTZ-50.

  Tắm xà phòng là thói quen xấu của bọn thị dân, dụng cụ để tắm chuẩn tắc là viên đá kỳ (cọ). Tin tin bây giờ không biết viên đá kỳ đâu nhỉ. Nó là viên cuội nhặt ở suối, có hình dáng như con chuột máy tính, có kích thước to hơn một tý.

 38. #39 by Bất MInh on 2011/03/04 - 09:06

  Khoảng 1983 thì vàng chỉ, xâu thành dây cứ tính thành 1 cây, đã trở thành phương tiện trao đổi chính của con buôn thời thiên đàng. Lúc ấy Cụ thấy rõ nhất trong mua bán với hai bọn: viễn dương và Cam pu chia.


  Bọn Cam pu chia về Sài gòn mua thuốc tây, quần áo…Cụ lúc ấy cung cấp thuốc tây cho một mối CPC tại quận 6. Thuốc thì thu mua lại hàng thùng của những người lãnh hàng quà biếu, chủ yếu là của Pháp. Ngoài ra còn có những đơn hàng của bọn CPC về một số thuốc do Lừa sx, cái này thì mua qua các mội quen từ trong các công ty dược. Mua bán chỉ trao tay vàng là chủ yếu, he he ngay lúc ấy tiền ông cụ đã là giấy chùi đít rồi, nào phải chờ đến giờ.

  Còn viễn dương thì đặt hàng chúng mua đồ về xài, xế nổ, linh kiện xế đạp, đầu máy, TV… nói chung là xa xí phẩm…cũng chung chi bằng vàng.

  Vàng lá của VN lúc ấy ít dùng vì có giá trị cao hơn vàng chỉ, thường để làm của… cho đến lúc vàng 4 số 9 ra đời, cũng không được chuộng lắm, người ta chorằng vàng đó của nhà nước không đạt chất lượng như vàng lá.

  Có thời việt kiều còn mang vàng miếng về, trong giới buôn gọi là vàng Thụy sĩ.
 39. #40 by Gia_lamcam on 2011/03/04 - 09:45

  Há há há,
  Xà phòng 72 thời thởi của nước mẹ Xô Liên ta cũng hông phẩy mầu đen, mờ giông giống cái mầu nầy mầu nầy.
  Nó là một cục hình khối chữ nhật.
  Thứ nầy, thời thởi, giặt quần áo thì thực là sang trọng!
  Dùng nó để gội đầu thì thật là tao nhã tao nhã he he.
  Nó đây nầy:


  Quả nầy dất chắc và “bền”, mài thoải mái mờ cái sự hao mòn cũng đến dất chậm.
  Sâu nầy, Lừa ta cũng tự phát minh được xà phòng có dập con số 72%, dưng thường là cục hình vuông.
  Có một số hình khối chữ nhật nhưng trông dất… dởm.
  Thứ nầy hông rắn chắc như của nước mẹ ta. Nó mềm, khi mài vầu quần áo để giặt, dất chóng hết, dất xót duột he he!
  Hình như nó đây nầy:


  Há há há!

 40. #41 by ChiPheo on 2011/03/04 - 09:54

  “Linh Hùng Mười Kiệt Công Anh Thọ

  Tùng Bách Khuê Nguyên Thạch Bình Tâm” , @Tèo

   

  Đục mạ Tèo mới ở bển (Libya) dzề à hay mới ở trường Công Nông ra? Có gì mới hông show hàng đi.

  Thế cái này là hậu gì Tèo?

   

  “Dũng Mạnh Triết Rứa Sang Điềm …Tèo (Yểu).”

   

  Đục mạ, đừng nói hậu Phèo nhớ! Phí diệu tau!

 41. #42 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 10:04

  Mấy thứ xà phòng xà phèo chỉ vàng máy khâu này của Mặt ./ thì đến 8x đời đầu bọn anh đã biết hết mẹ chứ cần đéo gì bọn già hói ôn lại. Chiện nghỉ chế độ thì cả pa lẫn ma anh đều dạng đó giờ đếu có lương hiu, pa anh khá buồn bực cho viễn cảnh có thể phẩy dựa dẫm vầu con cháu vì tính ổng đéo khoái thế chút nầu. Anh bẩu Mặt ./ nhạt là ý khác cơ, Dỏm Dỏm khỏi phải bênh hắn. Giờ trình độ Bựa viên đã tăng, trình Mặt ./ đếu tăng theo thì giữ khách cái buồi. Thứ nữa Bựa viên tăng trình độ lại chủ yếu là tăng trìnhhấp thụ, chứ điếu tăng trình bài tiết, còm ra không thỏa mãn được Bựa viên khác nên tựu chung lại chất lượng quán đếu giảm mà vẫn cảm giác nhạt đi như thường. Cứ thế thì quán nầy sẽ thành một x-cafe, talawas … new version, sure.

 42. #43 by Dragonfly on 2011/03/04 - 10:10

  Bựa viên tăng trình độ lại chủ yếu là tăng trìnhhấp thụ, chứ điếu tăng trình bài tiết, còm ra không thỏa mãn được Bựa viên khác nên tựu chung lại chất lượng quán đếu giảm mà vẫn cảm giác nhạt đi như thường. Cứ thế thì quán nầy sẽ thành một x-cafe, talawas … new version, sure.@ Via

  —————–
  Đúng đúng, con Zì Man Zi Mọi Zợ chủ yếu là gà què ăn quẩn cối xay, đéo có gì sáng tậu, toàn ôn nghèo kể khổ, ăn mày zĩ zãng, và nổ 1 cách tởm lợm nhầya nhụa về chuyện địt bọp mà không biết dơ mặt lồn. Hệ Hệ
 43. #44 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 10:46

  Tặng Lài Mồm Thơm bản Gloomy Sunday của Billie Holiday và vài tuyệt phẩm khác của nàng. Hơi sến tí chứ nàng có một giọng ca đôi khi khiến anh rơm rớm nước mắt đcm hát phải thế chứ  


  Gloomy Sunday

     
   I’ll be seeing you 
   

  God Bless the Child 
 44. #45 by Via Nguyen on 2011/03/04 - 10:50

 45. #46 by ongcu69 on 2011/03/04 - 10:53

  Nhìn đống xà phòng 72% tên nào bốt ở dưới làm anh liên tưởng đến bọn Lush. Bỏn thật tởm, làm ông xà phòng to như đùi em Rô rồi cắt ra bán theo lạng.


  Cửa hiệu này rất dễ nhận ra, đi cách 50m đã ngửi thấy mùi. Địt mẹ tên Lài nên thửa 1 bánh xà phòng Lush mà ngậm vào mồm, còn tên Thứ thì nên nuốt luôn vào bụng 
 46. #47 by dcmd36 on 2011/03/04 - 11:04

  Địt Mịa !!! Địa cụ!!! địa cả tổ chi bộ…chầu mừng chi bộ phát!!

  Địt cụ thằng MM nó nói là…nếu có lệnh kết kim kết hối…thì bọn CAM…với thằng tổ trưởng dân phố đến tịch thu vàng đô của dân ..blah..blah..
  Chú thay mặt thằng dì chỉ ra ..có các cách đổi phó của bọn dân đen như sau:
  1.Địt cụ bọn mày thử thu xem…ngày mai cho nổ tung cả nhà thằng tổ trưởng tổ dân phố ngay..mà ko nổ tung thì cả nhà thằng tổ trưởng dân phố cũng ..bị chém bay đầu….địt cụ thằng MM..mày không biết là “đồng tiền đi liền khúc ruột à”..
  2.
  Nguồn: http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=6500&page=12

  TríchLoncao Pty/Ltd viết: Xem bài viết

  Nay các tiệm vàng , đúc tượng bác hồ nho nhỏ , để dân mua về thờ phượng trên các bàn thờ Phật , hay chúa . Như thế đâu phải là kinh doanh vàng miếng . Mà là tiệm bán tượng thờ , bán tiền giấy , bán nhang .

  Riêng cường đô la , thì đúc tượng bác Hồ cao hai mét để …thờ , như thế đâu vi phạm vào điều lệ dấu vàng. Thằng nào đụng vào tượng thánh Hồ tụi nó đánh sặc máu , vì thánh Hồ là niềm vui của cả nước , là niềm hy vọng của đảng viên …giàu .
  Buồn buồn cần tiền , chúng lại cắt tay , thẻo miếng vai , chặt chân tượng thánh Hồ , ép lại thành vàng miếng , đem di bán . Tượng thánh Hồ bị chặt tay , chặt chân để trên bàn thờ trông cũng hơi kỳ cục . Cuối cùng chúng nó đem thánh đi hỏa thiêu chảy ra nước , đúc lại vàng miếng để xài .

  Cười k chịu nổi. Trí tưởng tượng và khôi hài rất cao nhưng thực tế sẽ xảy ra như thế. Ai đã từng sống và buôn bán chợ trời ở VN đều hiểu những chiêu còn siêu hơn cái này

 47. #48 by damnmage on 2011/03/04 - 11:08

  ĐM cô Via, cô Lài, nếu các cô tự thấy mình đã “hấp thụ” đủ thì có ai bắt các cô phải đọc thêm?

  Nhạt cái dầu bòi các cô ấy. ĐM xem cồng của Lài từ 2008 đến giờ, cô có hấp thụ cái bòi. 

  Một phần lớn trong cái bất hạnh của xứ Lừa là các con Lừa ranh luôn nghĩ mình quá giỏi, các thứ quanh mình đều thường quá, có đéo gì phải nghĩ. 


 48. #49 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/04 - 11:21

  UI chời. Quả 72% này đến 90 vẫn là đặc sản chỉ được dùng tắm cấm giặt. 8x nhà anh vẫn giặt bàng tro, bằng quả bù kết với quả xà phồng đất sét với cầm chầy đập phạch phạch, bùi ngùi đéo chịu
 49. #50 by minhhuong on 2011/03/04 - 11:22

  Ăn mày dĩ vãng cho đéo nào?????

  Xét thời điểm hiện nay khi ngoại tệ trong kho sắp hết, xiền Ông Cụ thành giấy lộn, thì hiện tượng trở lại tiêu bằng vàng là hiển nhiên rồi chứ ăn mày dĩ vãng cái cứt gì.

  Dự đoán thời sự nóng hổi thì lại bảo là ăn mày dĩ vãng. Chán 2 bố kinh.

 50. #51 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/04 - 11:23

  @ Cô Dâm mẹ: con Via con Lài nói cũng chân thành đấy chứ, góp ý để nâng đều củ sọ cũng tốt chứ địt mẹ cô

1 2 3 20