Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by Dom-dom on 2011/03/08 - 01:21

  Đòm fải vầu Quán Bựa hàng ngày. @ ThỐi
  Thì có ngày nào rỗi rãi mà không vào quán đâu. Nhưng mờ phải có bài khai sáng & nhiều còm chất chứ không tốn thời gian, tiếc bỏ mịa. Thỉnh thoảng ngứa mồm, ý quên ngứa tay thì gõ thôi, chứ hầu hết toàn hóng là chính.

 2. #2 by dắtdéo on 2011/03/08 - 01:23

  @chầu chầu Mít. Anh không sống ở quận Cam nhưng anh có khá nhiều bạn ở đấy, hàng năm cũng qua đó dăm ba lần. Bạn anh có mấy tển sống ở Irvine, New Port có tển sống tận trên La Jolla SD vươn vươn, bỏn toàn già hói thoát lừa cỡ trước sau 75 một vài năm nên anh nghĩ những quan sát của anh cũng có cơ sở nhất định.

   

  Ý anh bẩu nếu em không sống ở Cam thì em qua PLT lượn lờ gặp mặt bà con ta đi chơi, đi chợ…, interact với họ cho zui í mà, chứ anh có bẩu là bà con sống ở ngay khu trung tâm PLT đâu :D. Theo ý kiến anh thì bản chất của con người phản ánh qua những cái nhỏ nhặt, vô tình gặp ngoài đường nó thật hơn rồi mới đi lên cái lớn hơn. Còn nếu mời khách đến nhà trau chuốt vào thì nói làm jìa.

  Hẽhẽ về thu nhập thì anh có bẩu phải thu nhập trên 100K đâu, anh bẩu khi nào? khi anh bẩu với Dái Ghẻ chuyện 100K là anh lấy vị dụ giả sử một thằng tư bẩn nó đang ngon lành cỡ đó thì nó còn sang lừa làm gì. Chứ anh đâu có bẩu là thoát lừa level 3 thì phẩy có lương > 100K. 

  hẽhẽ mà thui, anh phân loại vậy cho ai muốn phấn đấu thì phấn đấu, còn ai nghĩ mình len đỉnh rùi thì thôi chứ không cứ cố tiếp thì thượng mã phong chết cha hahaha
 3. #3 by Lucky on 2011/03/08 - 05:54

  Hôm nay cả ngày chi bộ giải toán lớp 5 vui quá !

  @ Roai : dùng vòng lặp nhanh gọn nhe , nhưng ở đây đang nói Toán lớp 5 , làm cách nào các cháu không phương trình , chỉ cộng trừ nhân chia ra kết quả thôi .

  @ Dom  “              Yêu nhau cau sáu bổ ba.
                     Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.
                              Số người vừa đủ sáu mươi,
                     Cau mười lăm quả, hỏi người ghét yêu?” hay quá
  Ky :  1 quả bổ 3 – yêu
            1 quả bổ 10 – ghét
            15 quả nếu bổ 3 được 45 miếng thiếu cho 60 người
            15 quả nếu bổ 10 được 150 miếng dư cho 60 người , 150/60 = 2,5 miếng  người . 2 người ăn 5 miếng  ( người 3 miếng , người 2 miếng )
  Theo Ky cô này ghét rồi .
        

 4. #4 by Deobietj on 2011/03/08 - 08:47

  Sr chi bộ. Tối qua cún đòi đọc truyện đi ngủ. thôi hôm nay nói nốt.

  @Magẻ : A công nhận cô ngon. Chuẩn kg cần chỉnh. Đúng toán 5 luôn.
  @Zì: Mặc dù A rất phục Zì giả nhời rất nhanh & ở độ già hói này mà vẫn nhớ toán như thế. Nhưng A kg thể kg song phi vào Zì như sâu:
  – x là 1 đại lượng giả định chứ kg phải ẩn số. x là đéo j chả đc. Thằng nầy nó giải đúng lời giải chính tắc cho lớp 5 luôn.
  – Bài toán này phải kèm thêm 1 số điều kiện kg tưởng như Zì nói, nhưng về toán thì có thể chấp nhận đc.
  – Cách của em Ky chả có đéo j gọi là Trial n Error cả. Em í có Try đíu j đâu nhỉ. Mà A hỏi luôn cả Ky cả Dì nhá. Cũng bài toán trên. A đổi mje trâu đứng ăn 4. E giải thử xem cái nào. (A cho e 1 nghiệm là 8;14;78 nhá) Djt mje giải toán thì cũng phải có lý luận chứ. Đéo ai lại mang xào xáo số liệu lung tung phèng rồi gán cho nó 1 phương pháp ất ơ là sâu hử.
  @Ky: Nổ vừa thôi e. Trước khi nói cũng nên nghĩ 1 đôi lần. Nhất là khoa học vì e đang là ng chuyển kiến thức đấy nhá.
 5. #5 by Deobietj on 2011/03/08 - 09:17

  @Ky: à quên, giải theo cách j mà 25/3=5+3+1/3 í. A ngu vãi mã. Kg hiểu vì sâu lại thế. Đề bài chỉ sửa lại là trâu đứng ăn 4 nhá
 6. #6 by cx_215 on 2011/03/08 - 14:29

  Cũng bài toán trên. A đổi mje trâu đứng ăn 4. E giải thử xem cái nào. (A cho e 1 nghiệm là 8;14;78 nhá)…@ Deobietj Ngoài nghiệm của thầy Đéo, em tìm đc một nghiệm nữa lần lượt Đứng/Nằm/Già là 16;3;81 Và em khẳng định là 16;3;81 cùng với nghiệm 8;14;78 của thầy Đéo thì đéo có nghiệm nào nữa ! Đúng ko thầy Đéo :p với cách ní nuận của em. Em chấp tất cả các kiểu thay đổi đầu bài của thầy :p Ps. Em xin kính chào các anh chị cùng toàn thể các bạn (nếu có) và mong các anh chị miễn lỗi cho em vì cái tội ko biết viết chữ to ạ :p