Days counting to WW3 (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Đếm ngày chờ Thế Chiến

WW3, tức Đệ Tam Thế Chiến, sẽ khaimạc trong không phải vài năm hay vài tháng tới, mà chỉ vài tuần thậmchí vài ngày.

Đã có mộtsố biquan nhậnđịnh WW3 thựctế đang running. Oh yeah, is it not so cute?

Nầu ta điểm các Thế Chiến ever mời mời.

WW1 nổ bởi gato của Hoàngđế Đức Quốc Wilhelm II (aka Cô Vin) tới Hoàngđế Nga Quốc Nikolay II (aka Cô Ních) dù hai cô cổ là bạn thâmgiao.

Vin cho mình bấthủ hơn Ních nhiều bậc dưng đấtcát thì hẻolánh títẻo títẻo. Thêm vụ nuốt Tầu không trôi và vụ cướp Marốc không thành đầu 190x, Vin bốc khùng kiếm cớ tỉn Ních, chia lại Âu Châu.

Cớ bỗng đến rất nhuần hehe. Tháng Sáu 1914, Sử chép Hoàngthân Áo Quốc Franz Ferdinand bị gianghồ đòm chết vì tội lậtlọng trong cú muabán hòn kimcương đắt nhất hoànvũ tại trấn Sarajevo, thủphủ quận Bosnia thuộc Áo. Cô Vin đổ mẹ bọn maphia quýtộc Anh Nga chống lưng cú miusát, xuất liền đại quân múc Bỉ, Lúcxăngbua, Pháp tứcthì. Hehe hànhđộng chả ănnhập đéo gì tuyêncáo. Đám Áo, Thổ, Bun adua luôn.

WW1 trải 4 năm trên 3 châulục Âu Phi Á. Deleted 20 trẹo human Worldwide. Kếtliễu 4 đếchế oaihùng Đức, Thổ, Nga, Áo. Xé nát Âu Châu mịnmàng một thuở.

Áo tantành thành 6 tiểuquốc (Áo, Hung, Tiệp, Balan, Ucờren, và liênbang Slovenia Croatia Serbia). Đức tan thành 8. Thổ mất bố cả tôngtộc lẫylừng Ottoman từng rộng tới 20 trẹo cây vuông (hơn cả Mẽo cộng Tầu 200x). Còn Nga hehe, hứng thảmhọa Ông Nin, trăm năm rùi chưa gượng nủi.

WW1 mần ai lợi? Trung Tướng kể sau.

Tạisâu cô Vin gâychiến mà thua? Hehe tại cổ quá Chất Nghệ. Chữký cổ nè:

WW2 nổ bởi nguyênnhân chả khác mẹ WW1. Điên vì xiền thôi, hehe.

WW2 trải 8 năm trên 5 châulục. Deleted 80 trẹo human Worldwide. Địacầu không xé tan hay dính túm sau nó, mà phân mẹ 2 cực Tây Đông. Lãnh Chiến bắtđầu.

Bằng phép thốngkê giảitích (hehe nổ đấy, sắp Thế Chiến, các cô nổ vôtư), Trung Tướng dựbáo WW3 trải 16 năm trên 6 châulục, tầng đốiliu, tầng bìnhliu, và Mặt Giăng.

WW3 sẽ delete 300 trẹo human Worldwide. Các quốcgia khổnglồ sẽ không bị xé nhỏ hay phân cực như với WW1 WW2, mà bị sốhóa. Mạng Chiến bắtđầu.

Nguyênnhân WW3? Cũng điên vì xiền thôi, hehe.

Trung Tướng phântích nhế.

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Khaimạc: (Khai mạc).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Mộtsố: (Một số).
– Biquan: (Bi quan).
– Nhậnđịnh: (Nhận định).
– Thựctế: (Thực tế).
– Gato: (Ga-to).
– Hoàngđế: (Hoàng đế).
– Thâmgiao: (Thâm giao).
– Bấthủ: (Bất hủ).
– Đấtcát: (Đất cát).
– Hẻolánh: (Hẻo lánh).
– Títẻo: (Tí tẻo).
– Marốc: (Ma-rốc).
– Hoàngthân: (Hoàng thân).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Lậtlọng: (Lật lọng).
– Muabán: (Mua bán).
– Kimcương: (Kim cương).
– Hoànvũ: (Hoàn vũ).
– Thủphủ: (Thủ phủ).
– Maphia: (Ma-phia).
– Quýtộc: (Quý tộc).
– Miusát: (Miu sát).
– Lúcxăngbua: (Lúc-xăng-bua).
– Tứcthì: (Tức thì).
– Hànhđộng: (Hành động).
– Ănnhập: (Ăn nhập).
– Tuyêncáo: (Tuyên cáo).
– Adua: (A-dua).
– Châulục: (Châu lục).
– Kếtliễu: (Kết liễu).
– Đếchế: (Đế chế).
– Oaihùng: (Oai hùng).
– Mịnmàng: (Mịn màng).
– Tantành: (Tan tành).
– Tiểuquốc: (Tiểu quốc).
– Balan: (Ba-lan).
– Ucờren: (U-cờ-ren).
– Liênbang: (Liên bang).
– Tôngtộc: (Tông tộc).
– Lẫylừng: (Lẫy lừng).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Tạisâu: (Tại sâu).
– Gâychiến: (Gây chiến).
– Chữký: (Chữ ký).
– Nguyênnhân: (Nguyên nhân).
– Địacầu: (Địa cầu).
– Bắtđầu: (Bắt đầu).
– Thốngkê: (Thống kê).
– Giảitích: (Giải tích).
– Dựbáo: (Dự báo).
– Đốiliu: (Đối liu).
– Bìnhliu: (Bình liu).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Khổnglồ: (Khổng lồ).
– Sốhóa: (Số hóa).
– Phântích: (Phân tích).

*** 1. #1 by Cocacola on 2010/11/29 - 19:51

  Địt mẹ năm nay Dì được xướng tên giải kịch bản Mâm Xôi Vàng thì thật là bất hủ, xin chúc mừng trước!@Già lởm khởm


  Kịch bản oai hùng bi tráng nhờ: Cò Lả tử trận hiên ngang tại cửa ngõ Sài Gòn, chống cây súng còn nghi ngút khói súng trước 50 ngàn lính Miên. Tao nhã nhờ! Lãng mạn nhờ!


 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 20:06

  Hehe Zì dây sư bố các cô.

  Trong zững phút jây căngthẳng dợichờ thếchiến, các cô cũng dừng nên quên 3h00 dêm nay sẽ có trận banh kinhdiển bên Tây Ban Nha.

  Hehe Zì dêm nay sẽ déo cádộ dể xem cho nó lãngmạn. Zưng Zì cũng không ngăn các cô cádộ.

  Nếu các cô nầu thích cádội mới nhau thì cứ ra kèo một chọi một, rùi cả hai cô thả xiền cọc vầu Paypal của Zì. Cô nầu thắng Zì sẽ release tuyềnbộ xiền cọc của hai cô cho cổ, chỉ lấy fí chiển xiền của Paypal thôi (rất nhỏ, không dáng kể).

  Dây là một thửngiệm cho hệthống Koa Banking sau nầy (tấtnhiên sau nầy thì fí trungjan của Zì fải cao hơn, chừng 5-15% tùy zịchvụ, số xiền, tìnhtrạng citizenship.., lần nầy là thửngiệm nên khuyếnmãi).

  Nầu mời mời.

  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 20:07

   À quên, tốida xiền cádộ là 50 Ông Tơn nhế. Zì déo thích các cô sátfạt.

 3. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 20:10

  Các cô hồi xưa có cô nầu nhớ bài Lýthuyết Khủnghoảng của Zì hông nhở? (Bốt bên Cà Fò hoặc VNN jì dó déo nhớ).

  Dịt mẹ chuẩnbị dốidầu khủnghoảng, và survive khủnghoảng, là các bài học dầutiên của Tinh Hoa.

 4. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 20:17

  Ngoài zững thứ Bắp Ngô suggest các cô mua, Zì khuyên các cô sắm thêm:

  – Máy cạo zâu chạy zây cót. Tăngdơ cắt tóc chạy zây cót. Dịt mẹ lúc langthang trong zừng zậm Diện Biên mà có mấy thứ nầy thì còn hơn bijờ có Rolls Royce Phantom.

  – Lưỡi zao zựtrữ cho các loại máy trên. Dươngnhiên rùi. Máy cạo mà déo có zao thì khác mẹ jì cục gạch.

  – Bình dun nước nănglượng mặt jời. Dịt mẹ sống trong hang dá Lai Châu lạnh nứt kèn, có cái bình nầy thì khác déo jì jờ có tòa lâudài fố Hoàng Ziệu.

  – Bình lọc nước uống. Với bình nầy các cô cóthể dái fía trên rùi hấng fía zưới bú luôn ngọt như nước suối banmai jữa zừng.

  Vươnvươn.

 5. #6 by Dynamo Kiev on 2010/11/29 - 20:18

  Trung U’y khoâng tin raèng Taøu coù ñuû tö caùch ñeå gaây ra WW3. Boïn Myû vaø Nga , EU nuoâi beùo Taøu vaøi naêm roài laøm thòt, chia naêm xeû baûy Taøu thoâi. Baéc Haøn  vuøng ñeäm cuûa Taøu. Taøu ñeán löôït mình laø vuøng ñeäm cho Nga ngoá.Thaâm huït thöông maïi hieän nay seõ ñöôïc giaûi quyeát theo caùch cuûa Myõ maø Taøu phaûi ngaäm ñaéng nuoát cay nghe theo, seõ khoâng cho Taøu ñaàu tö vaøo Myõ, maø maõi laø thaèng laøm thueâ culi cho Myõ.Boïn Myõ cho bay hôi 20 tæ USD trong vuï Enron, thaèng Taøu cuõng maát nhieàu, coøn thaèng Myõ chæ boû tuø chung thaân thaèng chuû Enron, chaám heát. Noâm na laø vaäy. Taøu ñang huùng, nhöng phaûi theo caùch cuûa Myõ.Chi boä phaûi môû mang cuû soï theâm ñeå hieåu raèng döï truû ngoaïi teä nghæa laø sao, vaø tieàn khoâng phaûi laø taát caû trong chieán löïôc quoác teá.

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 20:24

   Ôi dịt mẹ Ép fông déo jì thế nầy hử? Tính xìbam hử?

 6. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 20:23

  Zững thứ sau cũng cần có cấptốc:

  – Cẩmnang chữa bịnh nhiệtdới. Cẩmnang chữa zắn cắn (và các loại có nọc nói chung). Cẩmnang Khéo Tay Hay Làm (zậy cách zựng lều, cắm trại, leo núi, kín nước bú..). Cẩmnang zulịch bụi các thểloại (zậy sănbắt chim cá, dốt lửa, dun bếp, nấunướng..).

  – Bông băng, thuốc sáttrùng, cồn, muối.. Tấtnhiên là fải có nhiều bơm tiêm và kim tiêm khi mua zượcfẩm.

  – Kim chỉ zao kéo dươngnhiên khỏi fải nhắc nhế. Mỗi thứ fải vài bộ dủ xài trong zăm bẩy năm.

 7. #9 by otocu on 2010/11/29 - 20:33

  Không hẳn W, những cách tồn tại trong tự nhiên, bọn khoai tây vẫn dậy hàng ngày. Trên Discovery hay có. Xem quả lấy lửa trong tự nhiên, dùng que tre, gỗ, bùi nhùi, phê dã man.

 8. #10 by otocu on 2010/11/29 - 20:37

  Còn có những cảnh ăn sống động vật như TT nói, thằn lằn, rắn, mực (bạch tuộc), cá… Cách dựng lều tránh thú dữ, tránh mưa chỉ với 1 con dao, tất nhiên có nguyên vật liệu ở rừng.  Bọn khoai tây đúng là thiết thực, thuộc dạng vứt đâu cũng sống.

 9. #12 by Cocacola on 2010/11/29 - 20:39

  Hehe, hôm kia Dì bựa bảo Chủ nhật chiến, anh chết điếng trong lòng, sang hôm nay vưỡn đá banh vui tươi giải trí, anh tươi tỉnh rùi!


  Dì Bựa chắc sắp mở đại lý cho bọn dao xếp Victorinox Thụy Sĩ hay sao mà quảng cáo Man & Wild gúm thía.

  Mịa, lên Lai Châu mà khuân được nồi đun máy nước nóng lên xài, thía sao không khuân lên cả cái máy nổ rồi chôn tank dầu xuống xài dần.

  Mang dao cạo râu chạy dây cót? Thế sao không mang lưỡi dao gấp cạo râu kiểu cổ điển liếc bằng sợi dây thắt lưng da. Thứ đó bền vô đối, xài xong gấp lại bỏ túi.

  @Hường: mấy cái đèn pin bóp bóp ấy hãm bỏ xừ, nó sáng leo lét như đom đóm ấy, chẳng ăn thua gì cả em à!
  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 21:36

   Dịt mẹ cô mà sống trong hang thì một ông domdóm còn quý hơn cả zẫy dèn caoáp ngoài dường Jải Fóng cô ạ.

 10. #14 by Già Không Đều on 2010/11/29 - 20:43

  Địt mẹ Anh đéo là fan của thằng Barcelona hay Real nhưng khai trương quả ngân lượng chấm KOA của  bà Dì xem thế nầu.

  Anh bắt thằng Real thắng, xuống tiền 10 Tơn.

  Cô nào chiến với Anh kiếm tiền làm quả bò né xíu mại và café sớm mai đây hử?

 11. #16 by minhhuong on 2010/11/29 - 20:45

  @anh Cò Lả: mấy cái đèn bóp bóp toàn đi ăn fast food bọn trẻ con được cho không, tất nhiên là leo lét.

  Mấy cái em bốt lên toàn là quay tay bét nhè tích năng lượng cả đống bên trong, dùng lúc nào tùy ý, loại ấy thì có mà tặng không khối ý. Toàn từ 25 E trở lên, dùng hơi bị được.

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 21:30

   Mấy cái dồ cơ là zùng cơchế quay dinamo fát diện em ạ, không có ắcquy trong hoặc ắcquy không quá quantrọng.

 12. #18 by minhhuong on 2010/11/29 - 20:49

  Khảo sát giá cả 1 hồi, phát hiện thấy giá cả dụng cụ năng lượng mặt trời rẻ hơn nhiều so với dụng cụ cơ. Thế là thế nào nhỉ? Cơ bền hơn chăng?

  Nhớ mang máng đọc ở đâu đấy các tấm thu năng lượng mặt trời sẽ giảm hiệu quả theo thời gian, còn cơ thì vô tư.

  Hay bởi nếu chui trong hang, cả ngày, dụng cụ cơ còn sử dụng ngon, còn cái kia tịt lít kekeke

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 21:28

   Dươngnhiên dồ cơ bền hơn và chếtạo mắc xiền hơn. Dồ cơ gần như vĩnhkỉu, còn dồ mặt jời thì chỉ zăm năm là tèo vì nó fải zùng ắcquy dể tích diện.

   Ngoài ra, nếu hỏnghóc thì dồ cơ cóthể tháo ra tự chữa dược chứ dồ diện chịu chết.

 13. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 20:53

  Dịt mẹ các cô còn nhớ bàihọc surviving a war Zì zậy các cô dầutiên là jì hông? Lật sang trang dầu ý lũ con lừa.

  Dó là fải tập khảnăng Nhịn Dói và Di Bộ.

  Các cô sẽ bẩu, dịt mẹ tựkhắc trong chiếntranh là fải nhịn dói và di bộ, cần déo jì tập.

  Ngĩ vậy mà déo fải vậy. Trên dường chạy loạn, nếu không có sẵn khảnăng Nhịn Dói và Di Bộ, thì các cô dịt mẹ sẽ chết vì dói trước khi chết vì ăn bom, bị cướp jết hiếp, hoặc ngã núi, tậtbịnh.

  Dịt mẹ jảzụ em Thi Còi chất dồ lên con X5 tính chạy lên trangtrại miền sơncước của em ẻm trên Hòa Bình, zưng ra dến Mỹ Dình thì xe chật kín mẹ dường déo thể chạy dược, fải xuống di bộ.

  Di bộ tới sơncước xa hơn 50km, dịt mẹ nếu chỉ quen cỡi xe (hơi hoặc máy), thì các cô sẽ chết luôn vì gẫy cẳng. Dấy là chưa kể em Thi Còi còn fải vác theo 300 cây vàng chưa kịp chôn (chừng 10 kýlô), 200K Ông Tơn và 100K Ông Rô (chừng 5-6 kýlô), vôsố thứ nữa.

  Di Bộ 50km vác theo vài chục kýlô vàngvủng cùng mấy dứa bé con, thì dịt mẹ các cô mất chừng 20h là ít nhất. Dịt mẹ nếu không quen Nhịn Ăn, thì các cô có sống mà lết dược tới sơncước hay không?

 14. #21 by minhhuong on 2010/11/29 - 20:57

  @otocu: Nghe anh nói xong, em phải gúc ngay sách đĩa dậy cách sống sót của Tây mới được, kekeke.

  Mở TV các loại kênh nature ra xem có chương trình gì sống sót giữa rừng hoang không.

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 21:24

   Em gúc, xong rùi in ra jấy ý. Mà có khi ở Lừa jờ bán mấy cái sách ý lại kiếm dược nhiều xiền hơn bán Văn Bựa hehe.

 15. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 20:57

  Úi dịt mẹ Cò Lả. Các máy dun nước nóng nó bé bằng cái laptop thôi. Dịt mẹ jơ ra nắng rùi cắm một dầu của nó vầu nồi nước là có nước sôi ùngục ngay.

 16. #24 by minhhuong on 2010/11/29 - 21:03

  Bọn lính Mẽo sang tham chiến ở Lừa ngày xưa có 1 tập thẻ bé bé, xòa ra như nan quạt, toàn hình nấm độc rắn độc gì gì đấy. 1 dạng cẩm nang nhiệt đới là gì

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 21:19

   Bọn Mẽo nó zậy cái nầy tốt cực. Nhất là bọn hướngdạo Xìcút. Em bẩu Mít kể cho nge.

 17. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 21:03

  Nếu déo tập Nhịn Ăn, thì chỉ quá bữa 1h là các cô bị Hạ Dường Huyết, hoamắt déo nhìn thấy jì, chân déo bước nủi, chứ déo có dùa dâu.

  Zì từng fải cõng một con vện bị Hạ Dường Huyết khi bị lạc zừng bíchních rùi dó. Dịt mẹ quả là một bàihọc taonhã. Dịt mẹ cõng nó tới dường, việc dầutiên là nó chén một lúc 4 cái bánhchưng 6 quả trấng lộn. Ăn xong ngẹn tí nữa thì thăng luôn. Mà chỉ có 500m thôi dấy chứ déo fải 50km dâu hehe.

  Lại một con vện nữa di chơi dêm ở Roma. Dịt mẹ thế déo nầu nửa dêm lại tính di vòng quanh thành cổ. Thế là cuốc bộ 6-7km trong dêm déo có một con taxi nầu déo có một cái quán nầu. Nó khóc như bị sida luôn. Về dến kháchsạn là nằm bẹp 3 ngày déo ra fố. Dấy là chưa bị bom nổ dàng sau dâu nhế.

 18. #27 by Cocacola on 2010/11/29 - 21:11

  Các máy dun nước nóng nó bé bằng cái laptop thôi. Dịt mẹ jơ ra nắng rùi cắm một dầu của nó vầu nồi nước là có nước sôi ùngục ngay@ Dì Bựa


  Đâu đâu, chỗ nào bán? Dì mầy giới thiệu coi, nếu ship hàng vô SG thì giá nhiêu? Anh thực sự ấn tượng món nầy rùi!
  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 21:16

   Ui dịt mẹ Lả chơi Quán ngần ý năm mà déo biết thằng Gúc là bạn thân Zì à? Mua trên Gúc ý.

 19. #29 by otocu on 2010/11/29 - 21:11

  Đúng là quả hạ đường huyết vì đói kinh thật. 4 năm trở về trước, việc nhịn với anh là thường, giờ ăn sáng quen rồi, bỏ thử 1 hôm có vấn đề ngay. Nhất là vào mùa rét, trời ơi, nôn nao chóng mặt, chân tay run, vã mồ hôi, tim đập nhanh…

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 21:15

   Déo ai xúi cô bỏ ăn sáng. Mà một tuần bỏ khoảng 3-4 bữa cho quen với việc không có ăn cũng déo sao.

 20. #31 by Dragonfly on 2010/11/29 - 21:12

  Lại một con vện nữa di chơi dêm ở Roma. Dịt mẹ thế déo nầu nửa dêm lại @ Bựa

  —————————
  Chắc vện của Zì là Khoai Lang chứ Khoai Tây nó sáng thể zục,chiều thể thao,tối kất kao tiếng hát. Ngoài đi bộ 6-7 km nó chấp Zì thêm 15 cây cột điện nữa rồi vòng về zì vẫn nằm hổn hển. Địtmẹ Zì hài hước kinh.
 21. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 21:12

  Các cô dịt mẹ các cô lũ con lừa quen cỡi xemáy. Dịt mẹ di chợ 100m cũng xemáy. Sáng di ăn fở cách 50m cũng xemáy, dịt mẹ hỏng mẹ hết cơ chân rùi có mà di bộ dược cái cục cứt ý.

  Dịt mẹ jờ các cô thử ra fố chạy hết tốclực dộ 200m coi có xỉu hông? Nếu xỉu thì thôi, Zì déo cần zậy các cô survice chiếntranh nữa, vì dàng déo nầu thì các cô cũng tèo trước khi ra dến dường di sơtán.

  Chạy tốcdộ cao cựly ngắn là dể trốn cướp jiết hiếp và tránh bom, còn di bộ cựly xa là dể tảncư rõ chưa lũ con lừa các cô. Cả hai ngón dều based ở khảnăng Di Bộ.

  Ngoài ra các cô cũng cần biết bơi zai sức kiểu chó. Tỉnhư chạy dến bờ sông Hồng thì cầu Thăng Long sập mẹ rùi, các cô fải zìu vện mớicả trẻcon bơi qua bên kia. Dấy, cứ thế mà tính.

 22. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 21:21

  Còn cả máy lọc nước biển thành nước uống nữa. Zưng khá dắt, mà Zì chưa có ýdịnh chạy ra bể nên chưa mua.

 23. #35 by liutiu on 2010/11/29 - 21:24

  Tây nó cũng đang lo WW3.
  How to Survive World War 3

 24. #37 by Cocacola on 2010/11/29 - 21:25

  Chuyện nhịn ăn anh đã thực hành rồi, trước đây cứ mỗi tuần anh nhịn hoàn toàn 1 ngày, không cho bất cứ thứ gì năng lượng vào người. Chỉ uống trà không đường hay nước lọc thôi.


  Giờ chuyển đổi công tác, stress quá đâm đổ đốn, nghiện Cocacola trở lại. Thôi bữa nay uống Coca cho đã rồi mai nhịn lại!

  Thực ra hạ đường huyết là do tâm lý thôi, cơ thể nó làm reo đòi hỏi tí vậy mà, nhất là vện, thực sự cơ chế bù trừ của cơ thể hay lắm. 

  CPU cứ nghĩ không ăn là chết, thế là xỉu thật! Hehe, nhất là vện, tội gì không vật vã bắt giai cõng, đòi ăn !
  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 21:34

   Dịt mẹ déo cần biết là zo cái jì, zưng mà gái nó hạ dường huyết là nó xỉu mẹ luôn dịt mẹ người mềm nhũn như ông lợn chết mặc mẹ ai muốn vần déo jì thì vần déo quantâm.

 25. #39 by otocu on 2010/11/29 - 21:29

  Lâu không tập thể dục, hôm trước thử khoảng 800m, tốc độ cỡ 5km/h. Thở gấp,  bắp chân cứng, cổ chân đau. Không vận động thường xuyên, đến lúc có chuyện mới thấy sai lầm thật.

 26. #41 by minhhuong on 2010/11/29 - 21:37

  Vện của TT quen đi shoping kiểu Lừa ở Lừa rồi. Bọn sv Lừa ở Pháp đi bộ liên tục, kể cả có oto thì vào các khu mua bán phải dùng căng hải lượn cả ngày, không còn thú vui ngồi trên xe máy 1 chân chống xuống đất 1 tay nhặt đồ bán ở vỉa hè tiện lợi nữa. May quá, em đéo lo khoản đi bộ, kekeke. Giờ luyện nhịn đói haha

  Phương pháp nhịn đói 1 cách khoa học là ra sao? Chi bộ phổ biến cái

  • #42 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 21:48

   Là tập ăn ít zần ít zần rùi tập nhịn cả bữa em ạ. Dừng mần dộtngột hại người.

 27. #43 by tieuthithi on 2010/11/29 - 21:39

  ui mẹ Zì phác thảo  cảnh đi sơ tán hài đéo chịu được.  nếu  cần phải đi em sẽ chạy trước he he … chả nhẽ giờ này thiên hạ vẫn bình  chân như vại, chỉ có nhõn chi bộ ta là đang chuẩn bị WW, mà lại phải chịu chạy cùng thiên hạ sâu? Tính em  hay lo xa, nghe ngóng thèng nầu hắt  hơi cái là em phắn ngay há há…
  Mà nói chuyện đi bộ thì em chấp 50km , bơi ngoài biển hàng km đéo nổ nhá . mỗi tội nhịn ăn thì em chịu he he … huyết áp em quanh  năm 60/90 , nhịn đói 8 tiếng  là em tèo mẹ mất  he he … nếu  phải chọn giữa chết vì đói và  chết vì bom , em chọn cái thứ hai

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 21:47

   Ui chết vì bom không toàn thây xấu lắm em ơi. Mông một nơi ti một nơi dùi một nơi em chọn mần jì.

 28. #45 by LUUMANH on 2010/11/29 - 21:43

  Này này Mặt./, nhớ mua can dầu  ăn 50L bôi tay mà quay chứ dùng mỡ mất vệ sinh lắm

  Địtcụ thằng za fò tuyền nuốt còng, nhẽ Bắc tỉn mẹ nó NAm rồi. Hố hố

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 21:49

   Jờ nầu rùi mà còn zầu mới mỡ? Zùng gel hết con Mặt o/ Trâu ạ.

 29. #47 by tieuthithi on 2010/11/29 - 21:44

  @Ôtôcu : Cu đã đến 70 chưa mà thảm thế

 30. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 21:44

  @cô Lét

  Quên mẹ jờ mới thấy cồng cô hỏi về bìnhliu dốiliu.

  Dịt mẹ WW3 lần nầy phần nhớn các võkhí chiếnlược tầmxa dều dược zẫn dường bằng vệtinh dịatĩnh.

  Các vệtinh nầy bay chủ yếu trong tầng dốiliu (cách mặt dất chừng vài chục câylômếch). Nên cuộc chiến trên tầng không nầy rất khốcliệt, bọn Bắc Hàn dã có cả kếhoạch chơi cảmtử trên trển.

  Thế nên dể bẩuvệ khítài và ápdảo dốifương ở tầng dốiliu, các bên còn triểnkhai quândội ở cả tầng bìnhliu, cao hơn dốiliu một chút.

  Còn tỉn nhau trên Mặt Jăng là zo các bên thửngiệm côngngệ tươnglai.

 31. #49 by minhhuong on 2010/11/29 - 21:49

  Ối địt mẹ, bên này toàn thẻ là thẻ đéo dùng tiền mặt mấy, cắt điện 1 phát thì dù có cả trẹo trong ngân hàng thì bankcard cũng thành tấm nhựa thiu mốc. Phải rút tiền mặt ra mới được. Biết đéo đâu đấy. kekeke 

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 21:51

   Fải có vài chục cây vàng mà zựfòng di em. Không fải tựzưng mà vàng dắt lên như thế dâu.

 32. #51 by otocu on 2010/11/29 - 21:54

  Chắc là ước đoán sai thôi, cỡ 15km/h, nhưng quãng đường chỉ khoảng 800m thật. Chạy nhanh mệt chứ đi bộ vài cây không vấn đề.
  Bơi anh cũng biết, vài trăm mét bơi ếch thì vô tư, bơi ngửa có thể dài hơn. Dìu thêm người thì bó tay rồi, ít nhất cũng phải có 1 mảnh xốp ( bọt biển) mới được.
  Thi còi à, dùng nhiều sức trong thời gian ngắn không dễ đâu.

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 22:08

   Dịt mẹ lúc bom nổ ùngùng còn móc cứt ra xốp nữa.

 33. #53 by tieuthithi on 2010/11/29 - 21:56

   Lả  chắc chưa bị hạ đường huyết bao giờ hả ? khi bị chân tay bủn rủn , người  toát mồ hôi lạnh , tim đập  nhịp loạn xạ . Có lần chị đang  lái xe trên đường quá  bữa cố đi thêm chút mà không chịu nổi , phải dùng xe tìm cái ăn . Đoạn  đó đường vắng chả có gì quán xá gì mới chết . Mãi sau mới tìm được một hàng bánh rán vừa dọn ra , bánh còn chưa chín  he he …thế là bảo bà bán hàng :” chưa  chín con cũng ăn , ít  nhất còn về đc đến nhà rùi đi viện sau he he …”
  Rút kinh nghệm  lần đó , lúc nào cũng phải có sôcôla trong túi

  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 22:10

   Huyếtáp hơi thấp rùi em. Nên zựfòng nhiều dường. Bijờ chưa WW thì kẹo bánh jì cũng dược, chứ dến WW rùi thì cứ dường kính mà chơi cho nó direct.

 34. #55 by lanovia on 2010/11/29 - 21:58

  Mòn mỏi chờ chiến tranh từ hôm qua tới dờ, có thấy cái mẹ gì đâu?


  Địt mẹ quay ra bóc mẽ thằng mặt lồn phát:

  Vệ tinh địa tĩnh là cái nầy nầy, có cái cứt ấy mà bay ở tầng đối lưu:

 35. #57 by minhhuong on 2010/11/29 - 21:58

  Bơi bể Lừa nước ấm thì em chấp hàng km luôn. Em có chiến thuật bơi dai sức hay cực kỳ, vài km là cái đinh.

  (Tất nhiên, phải là biến nước ấm như biển ở Lừa, chứ biển phía trên lạnh bỏ bà, phải mặc nguyên bộ chống lạnh mới bơi lâu nổi)

  • #58 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 22:13

   Thế thì fải tập bú nước mắm chống lạnh em ạ.

 36. #59 by Mit on 2010/11/29 - 21:59

  Chào chi bộ cái nào.  Sáng thứ 2 đây rồi, chúng ta vưỡn sống khỏe cả …clap clap clap  Mít mà chạy loạn chắc fải vác một đống café instant theo…Không có caffeine, chết chắc!!!  Nào ai café sáng này?! Mời nhế!

 37. #61 by ongcu69 on 2010/11/29 - 22:00

  Ditme chi bộ bàn chiện chiến tranh dôm dả đéo chịu. Dẹp ra cho Cụ hỏi bà Zì cái.
  Bụng dạ luyện thế nào Zì? Cụ quen ăn sạch uống lavie, tự nhiên dịt mẹ ăn sống nuốt tươi bụng đéo nào chịu nổi.

  À này, có tên nào còn lưu entry Em yêu chiến tranh không? Bốt lên cho vui.

 38. #63 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 22:01

  Dịt mẹ dể Zì kể tiếp cho các cô trảingiệm từ Áo Quốc thời WW1.

  Tháng 6 năm 1914, chỉ một ngày sau khi WW1 chínhthức khaimạc, xiền Áo mất já 400 ngàn lần, và sau một ngày nữa thì mất 3 trẹo lần. Dịt mẹ tốcdộ lạmfát nầy còn cao hơn cả Zimbabwe.

  Chiếntranh chưa kịp jiết tên nầu bằng súng của binhlính, thì ngoài dường fố Viên dã dầy nhóc zững xác chết bởi bỏn tự bắn vầu dầu bằng súng của chính mình, vì tiếc của.

  Hàng ngàn tinhhoa khác mặtmũi khôingô bỗng ngớngẩn xiêuvẹo vác từng hòm xiền tung ra fố như triềndơn. Zững ông xiền một dời kycóp, dịt mẹ bụp fát thành jấy chùi dít. Cả một ngânhàng trịjá déo bằng một cái bánhmì den.

  Ui dịt mẹ, cái chết vì mất xiền mới là cái chết daudớn nhất em Thi Còi ạ, chứ déo fải chết dói hay chết bom hehe.

 39. #64 by lanovia on 2010/11/29 - 22:03

  À còn nói về chiện đi bộ, anh tranh thủ khoe tý là anh đi vòng quanh Đầm Ô loan trong một buổi chiều, chỉ dừng lại một lần để hỏi chiện gái vá lưới, và một lần để đái. Địt mẹ nhắc lại vưỡn thấy tự hào.
 40. #66 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 22:06

  @Cô Cụ Chín

  Tập ăn bửn cũng là một cách tốt dể survice. Cô nên thử bằng cách uống nước lã. Ngày dầu chừng một chén con, rùi tăng zần lên. Nếu sau 3-4 tuần mà không dau bụng là ổn.

  Tấtnhiên là fải tập ăn sống nữa. Cứ mua thịt lợn về xẻo một miếng nho nhỏ nhai sống, hoặc mút trấng vịt. Trò nầy kiểu déo jì cũng bị dau bụng hoặc di kiết vài ngày, zưng rùi sẽ quen. Nếu thấy tanh thì vắt tí chanh vầu.

 41. #67 by Cocacola on 2010/11/29 - 22:07

  Hehe, giờ có thêm Vìa vào phe hông chiến rồi!


  @Thôi Kỳ: Triệu chứng đó anh có trải qua, nhưng không phải là hạ đường huyết, mà chỉ do sợ bị đâm kim rút máu của mình thôi. 

  Đâm kim rút máu hay vọc máu người khác thì vô tư, nhưng khi em điều dưỡng xách ống tiêm tới thỏ thẻ: Em lấy máu nhé anh! Là khẩn trương xin nằm gấp! 

  Thấy dòng máu mình nó vô tư chảy vào ống là các triệu chứng ấy nó xuất hiện đầy đủ luôn!

  Hehe, thế anh mới cho là hạ đường huyết là tâm lý thôi!
  • #68 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 22:18

   Tâm tâm cái mả cụ nhà cô. Là bịnh về huyếtáp dó. Tựzưng tụt hết mẹ dường trong máu.

 42. #69 by Delete on 2010/11/29 - 22:08

  Ok, Del dã thông qua vụ bìnliu dốiliu. Vấn lại Zì quả cồng nầy, nếu diếu bímật thì Zì jảnhời fát.
  @Zì: WW3 sẽ delete 300 trẹo human Worldwide. Các quốcgia khổnglồ sẽ không bị xé nhỏ hay phân cực như với WW1 WW2, mà bị sốhóa. Mạng Chiến bắtđầu.

  Các quốcgia sẽ bị sốhóa nghĩa là trong hay sau WW3, ngay sau (1-5năm) hay sau 1trăm năm hở Zì teo?

  Chiến WW4 là mạngchiến thì fải có mạng anh-tẹc-nét chớ, or 1 kiểu mạng mới nầu dó, ngiã là cần máy tính. Tạisâu Lap mới cả PC bâychừ thành dồcổ sau 16 niên nữa dc? Nhẽ có kiểu Lap mới chạy bằng nănglượng từ Fảnvậtchất (hehe bt déo dâu) ? hoặc nữa, một kiểu fáhoại zữliệu kiểu déo jì dấy sẽ delete tuyềnbộ zữliệu trong các thiếtbị lưutrữ diệntử?

  Các quốcgia bị sốhóa, KOA là tầmnhìn chiếnluợc mẹ.

  Thứ nữa, nếu tríchzẫn trên là dúng thì bà Zì teo của chúngta dã tiênluợng dc mọi chiện từnay dến lúc vong bả ngự mặtgiời mẹ nó rồi. Xứngdáng bấthủ.

  Khi nào chiếntranh chuẩnbị ảnhhuởng dến miếngcơm manháo của các Bựa? Khi bà Zì fáthành hộchiếu KOA. Sure.

  • #70 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 22:19

   Cái nầy sẽ có bài riêng và biên ở fần sau của bài nầy hehe

 43. #71 by Pepti on 2010/11/29 - 22:08

  Chi bộ và Zì thối mến !. Chiến tranh chắc ko gọi tên VN đâu. Tội nghiệp bọn tớ. Với lại với chủ trương của lãnh tụ là ” Lừa muốn làm bạn với các nước ” thì làm điếu gì có chiến tranh ở Lừa. Nó sẽ hiền hòa như Thái Lan khi trải qua bao cuộc chiến nhể /

  • #72 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 22:28

   Gọi hay không là việc của các ông nhớn Mẽo Tầu, chứ Lừa có quyết dược cái dầu i/ ý.

 44. #73 by tieuthithi on 2010/11/29 - 22:10

  Ui dịt mẹ, cái chết vì mất xiền mới là cái chết daudớn nhất em Thi Còi ạ, chứ déo fải chết dói hay chết bom hehe.@Dì
  Đúng thế , chưa thấy ai nhảy lầu chết vì đói, còn bòm thì bùm phát chết tốt, còn biết  chó gì nữa mà xấu với chả đẹp he he …
  @Ngô điêu nổ hông đấy : bơi ngoài biển vài km thì thành vận động viên mẹ nó rùi còn gì

  • #74 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 22:27

   Chết dược ngay dã tốt. Nó lại cụt mẹ cẳng bên trái mới tay bên fải, rùi bay mẹ hai mỏm ti, mất mẹ hai mảng mông, thế mới dau.

 45. #75 by minhhuong on 2010/11/29 - 22:16

  @chị Thi: em có quả bơi dưỡng sinh hay vô đối. Đảm bảo đã kiểm chứng vài km mỗi ngày tại biển Thiên Cầm Hà Tĩnh. Keke, vận động viên nó bơi nhanh, còn em bơi dai kekeke

 46. #76 by Già Không Đều on 2010/11/29 - 22:20

  Địt mẹ Dì đang thức đêm chờ đá banh trả lời cồng bùm chíu bùm chíu lia lịa zui đéo tả nhở

  Đù Má đéo Cô nào cá độ với Anh ah, hay Dì bắt Barca chọi với Anh đi, hên xui he he

  • #77 by An Hoang Trung Tuong on 2010/11/29 - 22:29

   Zì mần nhà cái thôi, déo dộ trận này coi cho nó húng.

 47. #78 by lanovia on 2010/11/29 - 22:23

  Déo mẹ ngần ý mà dã tựhào hehe hãmlìn vôdối. @ Bựa mặt lồn

   

  Hé hé, già hói rùi đi đái ướt áo nên gato mới anh hả. Tính ra anh đi được gần 30 km trong 5 tiếng, mà đến nơi chả cẩm thấy xi nhê gì. Địt mẹ cỡ Bựa hói giờ mần chừng đó xong chắc xiểu mẹ cứt đái ra quần đột quị chết dọc đường ấy chớ. 

   

 48. #80 by ongcu69 on 2010/11/29 - 22:24

  Ăn bửn blah blah blah@ Zì chim to kim

  Cụ tintin, nghe Zì tả Cụ sợ vãi mẹ nó đái, địt mẹ thế thì thuốc chống đi ỉa là thứ đầu tiên Cụ dự trữ. Địt mẹ Cụ có phải bọn phòng thuế đéo đâu mà ăn bửn giỏi thế.

 49. #82 by tieuthithi on 2010/11/29 - 22:24

  @Ngô điêu : Bơi dưỡng sinh là cái dắm gì chị chỉ thấy bơi ngửa thì ko mệt nhưng  ko nhanh , chỉ có bơi ếch là không mệt mà  cũng  tương đối nhanh, còn bơi sải thì he he … chị chịu. Mệt lắm
   Nói thêm là có đi biển cũng  chả có cơ hội mà bơi xa , cứ ra đến phao là thuyền nó lại ra lùa vầu, cũng chả biết  là bơi được  bao nhiêu nữa

 50. #84 by Đại Tướng xìtin on 2010/11/29 - 22:26

  anh đây anh đây đụt cụ TT& chi bộ. Đỵt mẹ anh đi có nửa ngày mà ở nhà cắn đít anh loạn lên ý nhở?hehe. tốt tốt. Thế a vui^^


  Anh đố mày gúc được thằng đái học trường nào, thầy tên gì, đề tài tên gì đấy. Địt mẹ gúc được chỉ cần đưa chữ cái đầu tiên lên là ổn, đéo cần đưa full thông tin. Địt con mẹ mày gúc đi.@ DŨng hói

  Đỵt mẹ anh chết cười với cô. 
  Thách anh bỏ công đi đâm đít thằng khác ah?
   Để làm gì cô? Để chứng tỏ bản thân mình nguy hiểm= cách gúc thông tin cá nhân người khác ah?hehe. Anh ko ph là cô cô nhế!

  Địt con mẹ thằng đái chửi như bố đời, thông tin thì lồ lộ thế. Anh gúc rồi đưa thông tin lên có chừng mực. Nó không kêu, địt con mẹ mày kêu cái gì. Thương vay khóc mướn à?@ DŨng hói

  Thương vay khóc mướn cái (!) bà nhà cô! 
  Thế cô xem TV, thấy chúng nó bạo hành trẻ con, thấy thằng chồng cầm dao đuổi chém con vợ, thằng con cứa cổ thằng bố…Hễ ai căm tức thói chó đẻ& muốn địt vào mặt bọn chó đấy đều là thương vay khóc mướn ah cô? Cô già hói mà nói ngu như puồi ý! Hay chỉ có đưa trẻ 3 tuổi bị bạo hành mới có quyền bi bô lên tiếng?

   CÒn thằng vaidai có vào kêu hay ko là quyền của nó, dưng a thấy chướng mắt a chưởi mả bố các cô thì đấy là quyền anh cô nhế! Đỵt mẹ nhà cô phát nữa cho đêm nay Real thắng cái!hehe

  Mà anh lưu ý là thông tin nó đéo lồ lộ nhế. Đỵt mẹ nếu ko có chó đánh hơi tìm cứt thì đéo có chuyện đấy đâu. Mà anh thấy các cô rảnh thật, a hâm mộ đới!hehe. hâm mộ luôn cả TT.hehe. tưởng lo đào hầm tránh ww3 rồi chớ?