Riding partner [Bilingual Version]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

AL HUANG THE GENERAL

(Vietnamese text here)

Riding partner

The General slowed his car creeping under the Bridge Interchange while The Female was swinging her hat to wave jubilantly (*).

The General glanced the rear-view mirror, there’s no car behind at all. She must have been waving mee, hehe.

The Female was so cute. Mythic’ly cute. And face and hair and body and legs. Perfect. Like an iPhone.

The General swerved the car aside, downed the glass, tilting himself asked, any job you girl?

The Female leaned on the car-door, smiled softly like a fire, you’re goin’ to Haiphong, aren’t you?

The General said, I am. Any job you girl?

The Female said, cud ya please take me on, okay no?

The General asked, da which rue will ya out in the ‘Phong?

The Female replied, you drop me anywhere that suits, okay?

Again smiled softly like a fire.

The General said, hmm, so boring ridin’ alone. You please come in.

***

Long journey would be extremely fun having a riding partner. Talkings were being bursted like bombs. The General was upping the gear deliriously, laughing keckkeck keckkeck keckkeck. The Female was serving trills like an FM radio.

The Female confided she was 28, named Thuy Thuy. The Female’s husband was 32, a building contractor to Hoalac Xuanmai counties (**). The two kids one 6-year-old one 7-month newborn.

The Female’s husband had had many females. The money he’d earned was millions millions, but had poured into femaling most, not treated the wife any lot. Their quarrels had been perpetually indefatigable.

The General said, building contractor who does no that? A friend of mine builder since 90-91, femaled thousands. Hence his wife sold their homes to cuckold infinitely infinitely. It serves him ta cruel-luster hehe.

Last week The Female’s couple fiercely fought off. The Female excitedly carried her children away to their Grandmother in Haiphong, carried the money away to spend haphazardly, for it serves him well the cruel-luster.

The General said, yo baby’s still suckling, no?

The Female said, he’s suckling he’s suckling. May I get a hankie please.

The General dug the cup-box, gave The Female a tissue-pack.

The Female unfastened her shirt, carelessly rubbed her breast. The Female’s milk streamed messily down the two teats as big as a Chilean grape. The Female’s two udders were round curvy lividly pallid, mythic’ly swollen.

The General jutted his hand nipping The Female’s shoulder, said, God, too much porny.

The Female said, dunt ya man ask my phone number, huh?

The General said, oop I forget, how’s yo phone number?

***

Reaching Haiphong, The General said, where ya out I do escort to?

The Female said, I may out by the Tray Hotel, okay (***).

The General said, kay, you go a suckle ta bébé. I’m busied affair for ’bout 2-3 hours, done I’ll phone. If ya want backin’ Hanoi, I’ll meet ya on.

***

Reaching the Tray Hotel, The General said, kay kay bye Thuy Thuy.

The Female silenced herself.

The General said, how’s up?

The Female said, General?

The General said, what’s up?

The Female said, General, do check in the hotel to sleep with me, I’ll charge 200 thousand only (****).

The General startled, freezing his mouth.

The Female said, how’s your opinion?

The General let slip, mythic’ly?

The Female said, okay?

The General said, why didnt you tell from ta first?

The Female said, tellin’ from ta first, yet still stayin’ by ta Bridge Interchange?

The General said, I’m occupied affair, I’ll phone this afternoon?

The Female said, teasing?

The General said, kay kay kay, get in the hotel.

The Female said, disgusted already. Disgusted already.

The General said, yeap stop stop stop, here’s yo 200 thousand.

The Female said, no, back to Hanoi.

The General said, are you sickened of money?

The Female inclined her head up, closing eyes.

The General said, won’t ya suckle ta bébi?

The Female said, he’s in Hanoi.

The General strained, so for making what have you attained Haiphong?

The Female said, for makin’ money. Three hours ridin’ with you, lost off was 600 thousand.

The General said, two hours.

The Female ordered, back to Hanoi.

The General u-turned the car, backing Hanoi.

***

The car galloped rapidly. The riding partners were quite dumbed down.

Having passed the Phuluong bridge, The Female said, me out (*****).

The General braked the car deathly. Jumped to open doors. Waited nervously. Not being curious why The Female soon quitted the game.

Stretching hand, she said, give me five hundred (******).

***

The General u-turned the car, moving toward Haiphong.

Hehe such a luck, still timing the affair.

(@2009)

Notes

(*) Bridge Interchange: An interchange at the beginning of the road from Hanoi to Haiphong (aka Phong), the two largest cities in Northern Luas.

(**) Hoalac, Xuanmai: Suburban counties of Hanoi.

(***) Tray: A luxury hotel in Haiphong.

(****) 200 Thousand: Ie 200,000 Dongs. Know that a Haiphong & Hanoi rotten whore costed 150-200 thousand Dongs at the time of the story.

(*****) Phuluong: A bridge near Haiduong, a town between Hanoi & Haiphong.

(******) Five Hundred: Ie 500 Thousand Dongs.

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

Bạn đường

Trung Tướng chậm xe luồn gậm Cầu Chui, thì Gái vung mũ vẫy tíutít (*).

Trung Tướng liếc gương hậu, phía sau chả có con xe nầu. Ra nó vẫy mình, hehe.

Gái xinh thật. Xinh hoangđường. Cả mặt cả tóc cả thân cả chân. Hoànchỉnh. Như iPhone.

Trung Tướng táp xe, bấm kiếng, nhoài người hỏi, việc chi không em?

Gái vịn cửa xe, cười mềm như lửa, anh đi Hải Phòng, phải hông anh?

Trung Tướng bẩu, phải. Việc chi không em?

Gái bẩu, anh làm ơn em đi nhờ, được hông anh?

Trung Tướng hỏi, em xuống phố nầu dưới Phòng?

Gái đáp, anh thả em đâu thì thả, được hông?

Lại cười mềm như lửa.

Trung Tướng bẩu, ừm, chạy mộtmình cũng buồn. Em lên xe đi.

***

Hànhtrình dài có bạn đường vui cực. Chiện nổ như bom. Trung Tướng di ga títmù, cười khạchkhạch khạchkhạch khạchkhạch. Gái líulo phụcvụ như radio FM.

Gái tâmsự Gái 28, tên Thúy Thúy. Chồng Gái 32, chủ thầu xâydựng miệt Hòa Lạc Xuân Mai (**). Hai nhóc một 6 tuổi một mới đẻ 7 tháng.

Chồng Gái nhiều gái. Xiền kiếm đông nghìnnghịt nghìnnghịt, dưng đổ vầu gáimú hết thảy, chả mang về vợ bâunhiêu. Cãivã triềnmiên hùnghục.

Trung Tướng bẩu, thầu xâydựng ông nầu không thế. Bạn anh chủ thầu từ 90-91, gái ngàn bà. Riết rùi vợ nó bán nhà bán cửa cắm sừng trậptrùng trậptrùng. Đáng đời quân dâmác hehe.

Tuần trước vợchồng Gái kịchchiến. Gái tưngbừng vác con gởi Ngoại ở Hải Phòng, vác xiền tiêupha búaxua, cho đáng đời quân dâmác.

Trung Tướng bẩu, con em không bú nữa à?

Gái bẩu, bú chứ bú chứ. Anh em mượn cái khăn.

Trung Tướng moi hộc cốc, đưa Gái gói tissue.

Gái vạch áo, vôtâm chùi vú. Sữa Gái tuôn nhoenhoét hai quả núm bự cỡ trái nho Chile. Hai củ vú Gái tròn quay xanh mét, mọng hoangđường.

Trung Tướng thò tay cấu vai Gái, bẩu, giời ạ, khiêudâm quá đi.

Gái bẩu, anh không hỏi số phôn em à?

Trung Tướng bẩu, ừa anh quên, số phôn em nhiêu?

***

Tới Hải Phòng, Trung Tướng bẩu, em xuống đâu anh rước tận nơi?

Gái bẩu, em xuống cạnh kháchsạn Tray, được hông (***).

Trung Tướng bẩu, ôkê, em về cho bébé bú nhở. Anh vướng côngchuyện độ 2-3 tiếng, xong anh phôn. Nếu em muốn ngược Hà Nội, anh đón luôn.

***

Tới kháchsạn Tray, Trung Tướng bẩu, ôkê ôkê bye Thúy Thúy.

Gái im.

Trung Tướng bẩu, sao thế em?

Gái bẩu, Trung Tướng?

Trung Tướng bẩu, gì em?

Gái bẩu, Trung Tướng, anh vầu kháchsạn ngủ mới em, em lấy 200 ngàn thôi (****).

Trung Tướng giật thót, cứng mẹ mồm.

Gái bẩu, ý anh sao?

Trung Tướng buột, hoangđường?

Gái bẩu, nhế?

Trung Tướng bẩu, sao em không nói từ đầu?

Gái bẩu, nói từ đầu, thì giờ vẫn đứng Cầu Chui?

Trung Tướng bẩu, anh mắc côngchuyện, chiều anh phôn?

Gái bẩu, giỡn?

Trung Tướng bẩu, ôkê ôkê ôkê, vầu kháchsạn.

Gái bẩu, chán rùi. Chán rùi.

Trung Tướng bẩu, ừa thôi thôi thôi, nầy em 200 ngàn.

Gái bẩu, không, về Hà Nội.

Trung Tướng bẩu, em chê tiền?

Gái ngả đầu, nhắm mắt.

Trung Tướng bẩu, không cho bébi bú?

Gái bẩu, nó ở Hà Nội.

Trung Tướng căngthẳng, vậy em xuống Hải Phòng làm gì?

Gái bẩu, làm tiền. Ba tiếng đi mới anh, mất cha 600 ngàn.

Trung Tướng bẩu, hai tiếng.

Gái lệnh, về Hà Nội.

Trung Tướng ngoắt xe, ngược Hà Nội.

***

Xe phi véovéo. Bạn đường lặng câm.

Vượt cầu Phú Lương, Gái bẩu, em xuống (*****).

Trung Tướng phanh xe kít. Nhẩy mở cửa. Chờ thảngthốt. Không tòmò tạisao Gái sớm bỏ cuộc chơi.

Chìa tay, nó nói, em xin năm trăm (******).

***

Trung Tướng ngoắt xe, quay hướng Hải Phòng.

Hehe may phết, còn kịp côngchuyện.

(@2009)

Ghichú

(*) Cầu Chui: Cầu vượt đầu quốclộ No5 từ Hà Nội đi Hải Phòng.

(**) Hòa Lạc, Xuân Mai: Các thịtrấn ngoạithành Hà Nội.

(***) Tray: Một kháchsạn sangtrọng ở Hải Phòng.

(****) 200 ngàn: Tức 200,000 đồng Ông Cụ. Giá phò cỏ Hải Phòng & Hà Nội thờiđiểm chiện quãng 150-200 ngàn.

(*****) Phú Lương: Cầu cửa ngõ thànhphố Hải Dương, nằm giữa Hà Nội & Hải Phòng.

(******) Năm trăm: Tức 500,000 đồng Ông Cụ.

PS. Trung Tướng giữ số phôn của Thúy Thúy cả năm liền, dưng đã xóa.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tíutít: Jubilantly (Tíu tít).
– Hoangđường: Mythic’ly (Hoang đường).
– Hoànchỉnh: Perfect (Hoàn chỉnh).
– Mộtmình: Alone (Một mình).
– Hànhtrình: Journey (Hành trình).
– Títmù: Deliriously (Tít mù).
– Khạchkhạch: Keckkeck (Khạch khạch).
– Líulo: Trill (Líu lo).
– Phụcvụ: Serve (Phục vụ).
– Tâmsự: Confide (Tâm sự).
– Xâydựng: Building (Xây dựng).
– Nghìnnghịt: Millions/Thousands (Nghìn nghịt).
– Gáimú: Femaling (Gái mú).
– Bâunhiêu: Lot (Bâu nhiêu).
– Cãivã: Quarrel (Cãi vã).
– Triềnmiên: Perpetually (Triền miên).
– Hùnghục: Indefatigable (Hùng hục).
– Trậptrùng: Infinitely (Trập trùng).
– Dâmác: Cruel-lust (Dâm ác).
– Kịchchiến: Fiercely fought (Kịch chiến).
– Tưngbừng: Excitedly (Tưng bừng).
– Tiêupha: Spend (Tiêu pha).
– Búaxua: Haphazardly (Búa xua).
– Vôtâm: Carelessly (Vô tâm).
– Nhoenhoét: Messily (Nhoen hoét).
– Khiêudâm: Porny (Khiêu dâm).
– Kháchsạn: Hotel (Khách sạn).
– Ôkê: OK (Ô-kê).
– Côngchuyện: Affair (Công chuyện).
– Căngthẳng: Strain (Căng thẳng).
– Véovéo: Rapidly (Véo véo).
– Thảngthốt: Nervously (Thảng thốt).
– Tòmò: Curious (Tò mò).
– Tạisao: Why (Tại sao).

*** 1. #1 by EURO on 2010/08/17 - 17:17

  hehe, Rô mới về rùi nè.
  Okie, Lìn thúnhận như vậy Rô sẽ không làm thêm bài văn tế nầu nữa dù hômnay đang stress, húng như cây súng. Nói cho Lìn biết, Rô đã nghingờ Lìn là ngừoi xưa ngay từ những cái còm đầutiên rùi đấy. Tidiên không ngờ Lìn lại yêu Rô mãnh liệt vậy, cảmđộng quá.
  Còn Chim Chúm Chím, bỏ ngay cái ních Bắp Ngô đi không thôi lão Bựa chửi cho vỡ thớt nhế, vớvỉn quá.
  (Tênnầu đụngchạm BắpNGô thì Rô cũng tế cho đấy không đùa đâu)

 2. #2 by Đại Tá Việt on 2010/08/17 - 17:25

  Giả thuyết 1: Sau khi rưới xăng lên người TQĐ, tay sư rưới xăng ấy nhét bao diêm vào tay của TQĐ, nên tay có nâng lên như đương cầm gì đó @Hương Điêu

  Giả thiết này không đứng vững vì như phân tích của lão Doctor, khó lòng người đang mê tự quẹt được. –> tự mâu thuẫn

  Đang si nghĩ giả thuyết TQĐ thật sự tự thiêu, ông Cụ thấy ngon quá mới sáng chế ra món Monk BBQ nhưng toàn không được như ý nên giấu nhẹm tất.

 3. #3 by EURO on 2010/08/17 - 17:29

  Giả thiết này không đứng vững vì như phân tích của lão Doctor, khó lòng người đang mê tự quẹt được. –> tự mâu thuẫn
  @ Việt
   +Giai đoạn II: (mê sảng hoặc kích thích) từ lúc mất ý thức cho đến lúc mê hoàn toàn – trong giai đoạn này  có thể cử động chân tay, nói huyên thuyên (với người)
  HT TQĐ đã được ( hoặc bị) gây mê và gây tê, vào thời điểm đó loại thuốc Ketamine được dùng khá phổ biến.
  Nguyên nhân phải ( hoặc bị) gây mê là ngăn không để cho người ( hoặc nạn nhân) bị cảm thấy đau đớn khi bị bỏng dẫn tới những phản ứng vô thức ( kêu, giãy)….cái này có lợi cho làm chính trị, nhưng quá dã man với Tơ…..
  Giai đoạn này ở vào đầu giai đoạn II, người ( nạn nhân) đã mất hết lý trí nhưng hệ cơ vẫn có thể hoạt động. Do gây tê hạch giao cảm cạch sống nên khi bị lửa thiêu, người ( nạn nhân) vẫn không có phản ứng giãy giụa…@ Dr
  Vậy là rõ chưa hả Việt?

 4. #4 by minhhuong on 2010/08/17 - 17:31

  Giả thiết này không đứng vững vì như phân tích của lão Doctor, khó lòng người đang mê tự quẹt được. –> tự mâu thuẫn@ Việt

  ———————–
  Giả thuyết là nhét diêm vào tay cho bọn nước ngoài nó nhìn thấy có diêm trên tay thôi, nhá anh Việt. Còn hội sư đứng ngoài ném diêm đã cháy lửa vào người TQĐ thì dễ ợt, bọn nước ngoài khó thấy.
 5. #5 by Đại Tá Việt on 2010/08/17 - 17:46

  Link Ho Dinh Van cua e Hương Điêu ở đây:

  http://vn.360plus.yahoo.com/phanlacquang-bkhn/article?mid=1249&fid=-1

  1963, Saigon, South Vietnam — Flames engulf Buddhist Priest Ho Dinh Van in front of the Saigon Roman Catholic Cathedral here on October 27th, as people watch. Hundreds witnessed the self-immolation—the seventh since last May, which was a protest against alleged anti-Buddhist policies of the Diem Government. Observers here feel the ritual suicide was intended to coincide with the arrival at the Cathedral of the seven-man U. N. fact-finding team to ascertain if the anti-religious rumors are based on fact. The motorcade carrying the U. N. team passed the church after the incident. — Image by © Bettmann/CORBIS

  Tuy vậy trong link khác thì cung cấp tên ĐĐ Thích Thiện Mỹ khác:

  http://maxreading.com/sach-hay/binh-dinh/dai-duc-thich-thien-my-danh-tang-viet-nam-31115.html

   Đại đức Thích Thiện Mỹ, thế danh là Hoàng Miều, sinh năm Canh Thìn 1940 tại Bình Định trong một gia đình nhiều đời sùng tín Phật đạo. Ngài được song thân cho vào chùa làng xuất gia từ thuở bé thơ, theo chư Tăng hầu cận thị giả và học tập thời khóa thiền môn để mong khi lớn lên sẽ là bậc Như Lai sứ giả kế tục truyền đăng ánh sáng chánh pháp.

  Ngày 27 tháng 10 năm 1963, phái đoàn điều tra Liên hiệp quốc đã có cuộc tiếp xúc riêng với Hòa thượng Hội chủ Thích Tịnh Khiết tại chùa Ấn Quang. Ngài dự định tự thiêu trước chùa Ấn Quang để bằng hành động tỏ với phái đoàn điều tra tâm nguyện của Phật giáo đồ, nhưng vì chính quyền ngăn trở đề phòng, Ngài bèn chuyển bước âm thầm đến ngay trước Nhà thờ Đức Bà – Sài Gòn thực hiện ý định của mình. Vào lúc 10 giờ 30 sáng hôm đó, Ngài ngồi kiết già tự tẩm xăng, châm lên ngọn đuốc cúng dường Tam bảo, cầu nguyện Phật giáo đồ Việt Nam thoát khỏi pháp nạn.

 6. #6 by Đại Tá Việt on 2010/08/17 - 17:51

  người ( nạn nhân) đã mất hết lý trí@Dr

  Nên không tự quẹt diêm được.

  Lúc tưới xăng xong là bọn nhà báo đã nhìn lom lom vào rồi, quăng mồi lửa vào bọn nhà báo lố nhố 1 đống ở đó sẽ thấy ngay.

 7. #7 by minhhuong on 2010/08/17 - 18:11

  Lúc tưới xăng xong là bọn nhà báo đã nhìn lom lom vào rồi, quăng mồi lửa vào bọn nhà báo lố nhố 1 đống ở đó sẽ thấy ngay. @ Viet

  ———————

  Lấy cứt đâu ra 1 đống nhà báo hay người nước ngoài có mặt vào chính thời điểm châm diêm ?

  Chính thức là phát ngôn viên của phật giáo trước 1 hôm đã báo cho đủ loạt báo chí truyền hình rằng sẽ có 1 xì căng đan v..v, nhưng ma nó quan tâm vì phật giáo biểu tình rầm rộ cả tháng rồi có mẹ gì mới mẻ đâu.

   

  Cả đống nhà báo mà sao có mỗi ảnh của tay Ma Ma đéo gì đấy ? Ngay chính bản thân David mẹ gì cũng chả chụp nổi ảnh.

  Tất nhiên theo link đéo gì tiếng việt thì còn có 1 tay phóng viên của Pháp, dưng em tra đủ kiểu đéo ra thông tin đéo nào từ lão này cả -> chưa tin được, và cũng đéo có ảnh

 8. #8 by minhhuong on 2010/08/17 - 18:20

  Chờ đấy em gom lại cho chi bộ tham khảo bộ sưu tập ảnh về TQĐ (mẹ, đã loại hết ảnh nhận xằng của vị ở Chợ Bến Thành với Nhà Thờ Đức Bà rồi nhá), đủ mọi góc cạnh, đằng trước đằng sau, để thấy rõ là toàn sư là sư  (theo thông tin link việt là lên tới vài trăm),chứ nhà báo đéo thấy đâu mà bảo bọn nhà báo đứng lố nhố được.

  Nhắc lại lần nữa, gần như là đéo có nhà báo nước ngoài mấy trong vụ TQĐ.

 9. #9 by voong ngau pin on 2010/08/17 - 18:46

  nếu ngọn lửa bắt đầu từ người TQD mà đéo phải bọn trọc kia ném điếu thuốc cháy dở vào,,,,thì hẳn cái gọi là bao diêm đc trao cho TQD phải là cái ngòi cháy chậm,,
  nhưng anh có 1 thắc mắc,,tại sâu những sư tự thiêu sau sao ngồi yên chịu chết mà ko chạy nhồng nên do lửa thiêu như 1 phản xạ tự nhiên theo như cồng quan ĐỐC,nhẽ cũng làm 1 liều bả trước đó sao,,,dcm  băn koăn quá,,dì Lồn đâu rồi??? à mà địt mẹ cả lò chi bộ như thông lệ!!!!!

 10. #10 by minhhuong on 2010/08/17 - 19:18

  Chi Bộ nghe em phân tích 2 ảnh sau đây nhá:

  Đây là TQĐ sau khi đã bị rưới xăng chụp chính diện :

  TQD.png picture by minhhuongdieu

  Đây là ảnh chụp cũng lúc TQĐ bị rưới xăng rồi, nhưng là phía sau lưng ông ta :

  17250733.jpg

   

  Chúng ta thấy cái đéo gì khi tổng hợp 2 ảnh này với nhau :

  Ảnh đầu tiên là vị sư rưới xăng giùm TQĐ đã bước đi rồi, tay của TQĐ đã nâng lên rồi.

  Ảnh 2 là TQĐ ngồi trong vũng xăng, tay cũng đã cầm diêm và bị nâng lên rồi, nhưng lại thấy phía sau có 1 vị sư đương bước tới gần, vị sư này bước tới gần để làm đéo gì nữa khi mà TQĐ đương chuẩn bị bật diêm, đéo sợ dính phải lửa à ? Thế ra đấy để vứt lửa chứ còn đéo

   

 11. #11 by EURO on 2010/08/17 - 19:21

  người ( nạn nhân) đã mất hết lý trí@Dr
  Nên không tự quẹt diêm được.@ Việt

  Cái này Tơ yêu phải vầu cồngphơm thêm lần nữa thui, vì theo em hiểu thì bác Đức chỉ bị gây tê cụcbộ, và mất lýtrí ở đây là mấtcảmgiác đau dẫn tới những phảnứng vôthức.
  Hayđéo?

  @ Điêu, đồngý với Điêu vụ ít phóngviên nướcngoài ở đó là có lý. nếu không giờ đã đầy clip và tưliệu cho một sựkiện hyhữu thế rùi

 12. #12 by EURO on 2010/08/17 - 19:25

  Điêu, thamkhảo thêm ýkiến của anh Khùng bên nhà Rô nè:

  Muốn trả lời câu hỏi ông tự thiêu hay bị thiêu, có lẻ cần xem lại mục đích của nó: đấy ko phải là để biểu diễn cho dân Lừa xem chơi, mà để tạo echo trên trường quốc tế, hậu thuẫn cho vụ đấu tranh đang diễn ra.

  Dễ thấy muốn thế thì cần:

  – có sự chứng kiến của phóng viên nước ngoài, đặc biệt của Mỹ.

  – bí mật, bất ngờ, nhanh gọn. Nếu bị cảnh sát phát hiện sớm đem xe vòi rồng lựu đạn cay tới can thiệp là thôi rồi lượm ơi.

  – một yêu cầu khác cũng cực kỳ quan trọng: việc phải thật – hoặc nếu giả thì cũng phải giả như thật. Bởi nếu ko thì hậu quả là gậy ông đập lưng ông ngay.

  Vì vậy, PG ko hề dấu diếm sự hỗ trợ tích cực từ việc mật báo cho một số pv Tây, chuẫn bị đoàn tăng ni làm hàng rào, đến mua xăng dầu, tưới dầu lên vị sư ..

  Giá như họ có thể quẹt giúp chắc họ cũng sẵn sàng – sự việc càng nhanh gọn càng tốt – vì chưa biết cảnh sát tới lúc nào, ko khéo là hỏng việc.

  Tuy nhiên, chắc họ ko dám, ko đần đến mức bật quẹt giúp – mà phải để cho vị sư tự bật – như một biểu tượng của sự tự nguyện.

  Chính vị sư phải bật quẹt. Có thắc mắc như vì sao tưới xăng mà quẹt ko ướt? Có thể vì ko tưới xăng lên tay. Cũng có thể vì ông nắm chặt trong tay, .. nói chung là diêm đủ khô để bật lửa – vì nếu ko bật được lửa chắc người ta đã đưa ông hộp quẹt khác rồi. Nhưng chắc chắn ông phải tự bật. Tưới xăng thay có thể biện minh được, nhưng nếu người khác bật thay cho ông trước con mắt pv Tây, vụ việc sẽ thành trò cười cho cả thế giới.

   

  Tóm lại, từ logic của sự việc, có thể kết luận sự tự thiêu là fact.

 13. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/18 - 11:08

  Ooh women, whats in the end? How about your monk Duc being on fire?

 14. #14 by Thích Đủ Thứ on 2010/08/18 - 12:24

  Kết luận vụ TĐT như sau:
  1. Ổng tự thiêu là hoàn toàn có thật và tự nguyện
  2. Chính quyền không thể ngăn cản vì được các tướng lĩnh dự định đảo chính Diệm bật đèn xanh!
  3. Cộng sản không hề có liên quan gì trong vụ này!

  Không bàn cãi nữa nhé!

 15. #15 by Hớt Êu on 2011/06/09 - 17:42

  Trung Tướng thò tay cấu vai Gái, bẩu, giời ạ, khiêudâm quá đi.

  ———-

  Hành vi sâu mờ iêu iêu thế