Riding partner [Bilingual Version]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

AL HUANG THE GENERAL

(Vietnamese text here)

Riding partner

The General slowed his car creeping under the Bridge Interchange while The Female was swinging her hat to wave jubilantly (*).

The General glanced the rear-view mirror, there’s no car behind at all. She must have been waving mee, hehe.

The Female was so cute. Mythic’ly cute. And face and hair and body and legs. Perfect. Like an iPhone.

The General swerved the car aside, downed the glass, tilting himself asked, any job you girl?

The Female leaned on the car-door, smiled softly like a fire, you’re goin’ to Haiphong, aren’t you?

The General said, I am. Any job you girl?

The Female said, cud ya please take me on, okay no?

The General asked, da which rue will ya out in the ‘Phong?

The Female replied, you drop me anywhere that suits, okay?

Again smiled softly like a fire.

The General said, hmm, so boring ridin’ alone. You please come in.

***

Long journey would be extremely fun having a riding partner. Talkings were being bursted like bombs. The General was upping the gear deliriously, laughing keckkeck keckkeck keckkeck. The Female was serving trills like an FM radio.

The Female confided she was 28, named Thuy Thuy. The Female’s husband was 32, a building contractor to Hoalac Xuanmai counties (**). The two kids one 6-year-old one 7-month newborn.

The Female’s husband had had many females. The money he’d earned was millions millions, but had poured into femaling most, not treated the wife any lot. Their quarrels had been perpetually indefatigable.

The General said, building contractor who does no that? A friend of mine builder since 90-91, femaled thousands. Hence his wife sold their homes to cuckold infinitely infinitely. It serves him ta cruel-luster hehe.

Last week The Female’s couple fiercely fought off. The Female excitedly carried her children away to their Grandmother in Haiphong, carried the money away to spend haphazardly, for it serves him well the cruel-luster.

The General said, yo baby’s still suckling, no?

The Female said, he’s suckling he’s suckling. May I get a hankie please.

The General dug the cup-box, gave The Female a tissue-pack.

The Female unfastened her shirt, carelessly rubbed her breast. The Female’s milk streamed messily down the two teats as big as a Chilean grape. The Female’s two udders were round curvy lividly pallid, mythic’ly swollen.

The General jutted his hand nipping The Female’s shoulder, said, God, too much porny.

The Female said, dunt ya man ask my phone number, huh?

The General said, oop I forget, how’s yo phone number?

***

Reaching Haiphong, The General said, where ya out I do escort to?

The Female said, I may out by the Tray Hotel, okay (***).

The General said, kay, you go a suckle ta bébé. I’m busied affair for ’bout 2-3 hours, done I’ll phone. If ya want backin’ Hanoi, I’ll meet ya on.

***

Reaching the Tray Hotel, The General said, kay kay bye Thuy Thuy.

The Female silenced herself.

The General said, how’s up?

The Female said, General?

The General said, what’s up?

The Female said, General, do check in the hotel to sleep with me, I’ll charge 200 thousand only (****).

The General startled, freezing his mouth.

The Female said, how’s your opinion?

The General let slip, mythic’ly?

The Female said, okay?

The General said, why didnt you tell from ta first?

The Female said, tellin’ from ta first, yet still stayin’ by ta Bridge Interchange?

The General said, I’m occupied affair, I’ll phone this afternoon?

The Female said, teasing?

The General said, kay kay kay, get in the hotel.

The Female said, disgusted already. Disgusted already.

The General said, yeap stop stop stop, here’s yo 200 thousand.

The Female said, no, back to Hanoi.

The General said, are you sickened of money?

The Female inclined her head up, closing eyes.

The General said, won’t ya suckle ta bébi?

The Female said, he’s in Hanoi.

The General strained, so for making what have you attained Haiphong?

The Female said, for makin’ money. Three hours ridin’ with you, lost off was 600 thousand.

The General said, two hours.

The Female ordered, back to Hanoi.

The General u-turned the car, backing Hanoi.

***

The car galloped rapidly. The riding partners were quite dumbed down.

Having passed the Phuluong bridge, The Female said, me out (*****).

The General braked the car deathly. Jumped to open doors. Waited nervously. Not being curious why The Female soon quitted the game.

Stretching hand, she said, give me five hundred (******).

***

The General u-turned the car, moving toward Haiphong.

Hehe such a luck, still timing the affair.

(@2009)

Notes

(*) Bridge Interchange: An interchange at the beginning of the road from Hanoi to Haiphong (aka Phong), the two largest cities in Northern Luas.

(**) Hoalac, Xuanmai: Suburban counties of Hanoi.

(***) Tray: A luxury hotel in Haiphong.

(****) 200 Thousand: Ie 200,000 Dongs. Know that a Haiphong & Hanoi rotten whore costed 150-200 thousand Dongs at the time of the story.

(*****) Phuluong: A bridge near Haiduong, a town between Hanoi & Haiphong.

(******) Five Hundred: Ie 500 Thousand Dongs.

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

Bạn đường

Trung Tướng chậm xe luồn gậm Cầu Chui, thì Gái vung mũ vẫy tíutít (*).

Trung Tướng liếc gương hậu, phía sau chả có con xe nầu. Ra nó vẫy mình, hehe.

Gái xinh thật. Xinh hoangđường. Cả mặt cả tóc cả thân cả chân. Hoànchỉnh. Như iPhone.

Trung Tướng táp xe, bấm kiếng, nhoài người hỏi, việc chi không em?

Gái vịn cửa xe, cười mềm như lửa, anh đi Hải Phòng, phải hông anh?

Trung Tướng bẩu, phải. Việc chi không em?

Gái bẩu, anh làm ơn em đi nhờ, được hông anh?

Trung Tướng hỏi, em xuống phố nầu dưới Phòng?

Gái đáp, anh thả em đâu thì thả, được hông?

Lại cười mềm như lửa.

Trung Tướng bẩu, ừm, chạy mộtmình cũng buồn. Em lên xe đi.

***

Hànhtrình dài có bạn đường vui cực. Chiện nổ như bom. Trung Tướng di ga títmù, cười khạchkhạch khạchkhạch khạchkhạch. Gái líulo phụcvụ như radio FM.

Gái tâmsự Gái 28, tên Thúy Thúy. Chồng Gái 32, chủ thầu xâydựng miệt Hòa Lạc Xuân Mai (**). Hai nhóc một 6 tuổi một mới đẻ 7 tháng.

Chồng Gái nhiều gái. Xiền kiếm đông nghìnnghịt nghìnnghịt, dưng đổ vầu gáimú hết thảy, chả mang về vợ bâunhiêu. Cãivã triềnmiên hùnghục.

Trung Tướng bẩu, thầu xâydựng ông nầu không thế. Bạn anh chủ thầu từ 90-91, gái ngàn bà. Riết rùi vợ nó bán nhà bán cửa cắm sừng trậptrùng trậptrùng. Đáng đời quân dâmác hehe.

Tuần trước vợchồng Gái kịchchiến. Gái tưngbừng vác con gởi Ngoại ở Hải Phòng, vác xiền tiêupha búaxua, cho đáng đời quân dâmác.

Trung Tướng bẩu, con em không bú nữa à?

Gái bẩu, bú chứ bú chứ. Anh em mượn cái khăn.

Trung Tướng moi hộc cốc, đưa Gái gói tissue.

Gái vạch áo, vôtâm chùi vú. Sữa Gái tuôn nhoenhoét hai quả núm bự cỡ trái nho Chile. Hai củ vú Gái tròn quay xanh mét, mọng hoangđường.

Trung Tướng thò tay cấu vai Gái, bẩu, giời ạ, khiêudâm quá đi.

Gái bẩu, anh không hỏi số phôn em à?

Trung Tướng bẩu, ừa anh quên, số phôn em nhiêu?

***

Tới Hải Phòng, Trung Tướng bẩu, em xuống đâu anh rước tận nơi?

Gái bẩu, em xuống cạnh kháchsạn Tray, được hông (***).

Trung Tướng bẩu, ôkê, em về cho bébé bú nhở. Anh vướng côngchuyện độ 2-3 tiếng, xong anh phôn. Nếu em muốn ngược Hà Nội, anh đón luôn.

***

Tới kháchsạn Tray, Trung Tướng bẩu, ôkê ôkê bye Thúy Thúy.

Gái im.

Trung Tướng bẩu, sao thế em?

Gái bẩu, Trung Tướng?

Trung Tướng bẩu, gì em?

Gái bẩu, Trung Tướng, anh vầu kháchsạn ngủ mới em, em lấy 200 ngàn thôi (****).

Trung Tướng giật thót, cứng mẹ mồm.

Gái bẩu, ý anh sao?

Trung Tướng buột, hoangđường?

Gái bẩu, nhế?

Trung Tướng bẩu, sao em không nói từ đầu?

Gái bẩu, nói từ đầu, thì giờ vẫn đứng Cầu Chui?

Trung Tướng bẩu, anh mắc côngchuyện, chiều anh phôn?

Gái bẩu, giỡn?

Trung Tướng bẩu, ôkê ôkê ôkê, vầu kháchsạn.

Gái bẩu, chán rùi. Chán rùi.

Trung Tướng bẩu, ừa thôi thôi thôi, nầy em 200 ngàn.

Gái bẩu, không, về Hà Nội.

Trung Tướng bẩu, em chê tiền?

Gái ngả đầu, nhắm mắt.

Trung Tướng bẩu, không cho bébi bú?

Gái bẩu, nó ở Hà Nội.

Trung Tướng căngthẳng, vậy em xuống Hải Phòng làm gì?

Gái bẩu, làm tiền. Ba tiếng đi mới anh, mất cha 600 ngàn.

Trung Tướng bẩu, hai tiếng.

Gái lệnh, về Hà Nội.

Trung Tướng ngoắt xe, ngược Hà Nội.

***

Xe phi véovéo. Bạn đường lặng câm.

Vượt cầu Phú Lương, Gái bẩu, em xuống (*****).

Trung Tướng phanh xe kít. Nhẩy mở cửa. Chờ thảngthốt. Không tòmò tạisao Gái sớm bỏ cuộc chơi.

Chìa tay, nó nói, em xin năm trăm (******).

***

Trung Tướng ngoắt xe, quay hướng Hải Phòng.

Hehe may phết, còn kịp côngchuyện.

(@2009)

Ghichú

(*) Cầu Chui: Cầu vượt đầu quốclộ No5 từ Hà Nội đi Hải Phòng.

(**) Hòa Lạc, Xuân Mai: Các thịtrấn ngoạithành Hà Nội.

(***) Tray: Một kháchsạn sangtrọng ở Hải Phòng.

(****) 200 ngàn: Tức 200,000 đồng Ông Cụ. Giá phò cỏ Hải Phòng & Hà Nội thờiđiểm chiện quãng 150-200 ngàn.

(*****) Phú Lương: Cầu cửa ngõ thànhphố Hải Dương, nằm giữa Hà Nội & Hải Phòng.

(******) Năm trăm: Tức 500,000 đồng Ông Cụ.

PS. Trung Tướng giữ số phôn của Thúy Thúy cả năm liền, dưng đã xóa.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tíutít: Jubilantly (Tíu tít).
– Hoangđường: Mythic’ly (Hoang đường).
– Hoànchỉnh: Perfect (Hoàn chỉnh).
– Mộtmình: Alone (Một mình).
– Hànhtrình: Journey (Hành trình).
– Títmù: Deliriously (Tít mù).
– Khạchkhạch: Keckkeck (Khạch khạch).
– Líulo: Trill (Líu lo).
– Phụcvụ: Serve (Phục vụ).
– Tâmsự: Confide (Tâm sự).
– Xâydựng: Building (Xây dựng).
– Nghìnnghịt: Millions/Thousands (Nghìn nghịt).
– Gáimú: Femaling (Gái mú).
– Bâunhiêu: Lot (Bâu nhiêu).
– Cãivã: Quarrel (Cãi vã).
– Triềnmiên: Perpetually (Triền miên).
– Hùnghục: Indefatigable (Hùng hục).
– Trậptrùng: Infinitely (Trập trùng).
– Dâmác: Cruel-lust (Dâm ác).
– Kịchchiến: Fiercely fought (Kịch chiến).
– Tưngbừng: Excitedly (Tưng bừng).
– Tiêupha: Spend (Tiêu pha).
– Búaxua: Haphazardly (Búa xua).
– Vôtâm: Carelessly (Vô tâm).
– Nhoenhoét: Messily (Nhoen hoét).
– Khiêudâm: Porny (Khiêu dâm).
– Kháchsạn: Hotel (Khách sạn).
– Ôkê: OK (Ô-kê).
– Côngchuyện: Affair (Công chuyện).
– Căngthẳng: Strain (Căng thẳng).
– Véovéo: Rapidly (Véo véo).
– Thảngthốt: Nervously (Thảng thốt).
– Tòmò: Curious (Tò mò).
– Tạisao: Why (Tại sao).

*** 1. #1 by EURO on 2010/08/15 - 12:04

  Lìn liệt tính dìm Rô? chiện nhỏ, mấy vụ dìm vớvỉn này quán Bựa trẻranh vào góp vui đầy. Kếtluận là Lìn muốn nhìn giấy khám phụkhoa của Rô? hehe Lìn chưa đủ tuổi. Nhớn thêm tý nữa đê.
  Tưduy cỡ tinhhoa thì kiếm cái khác để soi chứ đừng chămchăm rình vấnđề phụkhoa của gái Lìn yêu ạ. Chânthành đấy.
  Vứonđề nữa là vầu quán Bựa chơi nhưng bảntính thùvặt cứ giữ thì hông trưởngthành nổi đâu Lìn yêu ạ.

 2. #2 by nhất on 2010/08/15 - 14:39

  Em thi gì dìm Bắp Ngô dốt bỏ mẹ
  Bắp ngô ko trang điểm, dám phơi nắng, không sợ đen, đi xấu đi như đa số Lừa cái. Chân lại trắng bóc thì cũng ko phải dạng đú như Phi Thanh Vân da trâu.
  Điều đó chứng tỏ cá có tính và tự tinmãnh liệt , hehe.
  Hôm nào rảnh anh dẫ Bắp Ngô đi phơi nắng chân nhá. TT nhiều gái bỏ mẹ, có khi tển quên mẹ nó em rồi. Em cũng trả thù tển đi em. Khi còn chưa muộn.

 3. #3 by tieuthithi on 2010/08/15 - 18:35

   Vừa  chê thử câu đã  giãy như đỉa phải vôi he he  , đẹp trong mắt kẻ si tình mà  ! Tên Tướng này hâm bỏ mẹ , cứ  gì phải Lét thì mới nói xấu Vàng son . Săm soi gièm pha ngấm nguýt nhau vốn là bản lĩnh mặc định của  Vàng  son mẹ nó rùi , thượng đẳng hay bần nông khác đe-ó .  cứ  thử tìm hiểu ngay  đám  gái hậu cung của  lão  xem có đúng ko nào . Đứa nào chối mình ko có tính đó là điêu thượng thừa , bỏn  chỉ ko dám thể hiện trước mặt tinh hoa thui .

 4. #4 by cathnga on 2010/08/15 - 19:15

  Đàn ông mới gọi là xoi mói và chơi xấu kinh dị. Phụ nữ thường thì “xoi mói” những người “đẹp” cơ bản nhứt là để học hỏi.

  Dìm hàng là bản tính của Lừa, đúng với mọi Lừa. Chơi quán Bựa, tính Lừa sẽ bớt dần đi đấy Thithi yêu à.

 5. #5 by minhhuong on 2010/08/15 - 20:22

  Săm soi gièm pha ngấm nguýt nhau vốn là bản lĩnh mặc định của  Vàng  son mẹ nó rùi , thượng đẳng hay bần nông khác đe-ó . @ Thi thi

  ————————————-

  Thứ 1:Sai con mẹ nó ngay từ định nghĩa! Bần nông thì làm đéo gì gọi là Vàng Son, đéo biết cả chuyện ấy à.

   

  Thứ 2: Vơ đũa cả nắm, làm đéo gì có chuyện 100% gái là có tính gièm pha soi mói. Có biết nhóm gái nào đéo bao giờ có tính ấy không? Là nhóm có tính VÔ TÂM, đã vô tâm thì để ý được cái đéo ý mà gièm. HỐ hố hố

   

 6. #6 by Y_Cà_Pháo on 2010/08/15 - 21:31

  Anh Bựa khỏe chứ?

  Xin anh Bựa cho quán một ít đất để buôn nước bọt được ko??

  Tóm lại là một chỗ để chém gió, kết nối thông tin với hy vọng ra tiền. Dạo này đói kém quá.

  Pháo đang cần một số liên hệ bên Đông Âu.
   Bây giờ đang có “con hàng” nằm ở Hải Phòng, sang được đến Uk là có xx k Queen đút túi.

  Ở đây có đồng chí nào đi du học theo dạng học bổng nhà nước, chưa có vợ không nhỉ? Các đồng chí làm hôn nhân giả ở VN rồi vác con hàng sang Phớp thì mình trả 150 triệu, vác sang Uk thì mình trả 300 triệu. Rồi 3 tuần sau con đấy nó lại về Vn, tức là các đồng chí chẳng mất cái mẹ gì ngoài việc lên phường ký nhoằng một phát.

 7. #7 by LUUMANH on 2010/08/15 - 21:38

  Đít Liệt hết mẹ chữ hay sâu mà chưa chuyển mục khác 

 8. #8 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/15 - 22:23


  Life is not the place for dreams and fairy tales to become true

  Knew it, understood it. But the pain is still unevitable…

 9. #9 by The First on 2010/08/15 - 23:48

  Thiếu Bựa kể anh nghe coi hôm nay cô thế nầu nầu.

  Mẹ, anh cũng đang thất tình đây. Cô mà ở Hà Nội anh cho cô tắm rượu hôm nay.

 10. #10 by alain_alone on 2010/08/16 - 05:10

  Anh bầncốnông n đời chào tên Dì mới cả đồngbọn nhế!

  Anh bị giã bétnhè đã nhiều tháng nay, đang chán nản mệt mỏi muốn thảlỏng cái cấukiện lủnglẳng trên cầncổ, thiếtnghĩ nơi đây anh có thể tùy tiện nhổm ( ).( ) úynh rắm rất chi hàosảng.

  Nhân tiện chân trọng cám ơn tên Thím nhế! Anh thật chết sặc cười với mày. Anh khuyên mày nên nghe lời khuyên của tên Phớt thất tình. Chúc em ẻm sớm thuộc về mày!

 11. #11 by minhhuong on 2010/08/16 - 05:17

  @ a lanh a lông: Giờ này thì chả có ma nào tiếp anh đâu, ngoại trừ em đây

  Welcome ông anh vào đây để vừa chém vừa oánh dắm

 12. #12 by Yeu_Ro Yeu_Huong on 2010/08/16 - 06:54

  Hi,

  Đã lâu không vào quán. Võ lâm đồng đạo quần hùng vẫn khỏe?

  Nhị vị ái cô nương Rô iu Hương iu, nhớ  2 vị thật nhiều hihihihi.

  AHTT đại minh chủ nay lại đắm trong biển tình  hihihi. Mau tỉnh mau tỉnh.

 13. #13 by clourthi on 2010/08/16 - 09:00

  @ Dì: Đương lúc Dì thất tình mà quán của Dì lại có thêm nhiều vàng son. Quý hóa, quý hóa!

  @ Thiếu: How’s ur sunday? How’s the movie? How’s your girl? 

 14. #14 by mit.annam on 2010/08/16 - 11:30

  Ciao chi bộ & General Bua. 

  Sau một weekend leo đồi ngủ bụi, Mít đã về tới Orange County, hang ổ của bọn phản động và bọn dỗi hơi chiên nói xấu đảng ta. 
  Ghé vào hàng phở quen order một tô phở size large (mà nhiều tên già hói ở Lừa sang thăm hữu nghị bảo nó hông phải là một cái tô mà là cái chậu con theo Lừa standard) + ly chè chuối hấp nước dừa đầy Lừa tính.  Bi giờ đủ calorie vào đây xem tình hình của Thím Thiếu đến đâu sau khi tham khảo ý kiến từ Thủ Đô Ánh Sáng đến Quận Cam.  Từ Hà Nội vầu Sài Gòn..hehehe  (Don’t you just love the internet?!)

  Thím Thiếu đâu rùi? 

 15. #15 by ilove_mama80 on 2010/08/16 - 15:13

  hi ! chi bộ bựa,
  Thằng Đại Bựa kỳ này phò phạch thúi hoăc làm chi bộ rắm thúi sinh hoạt các ngày càng chán.
  Đíu Mịa thằng Thiếu, lúc déo nào cũng xưng là tinh hoa mà đụng chuyện ../ đó cũng làm ko xong rồi la làng. Em Rô nói mày thế là chuẩn đấy.
  Chi bộ cũng đọc blog này được phết :
  http://bshohai.blogspot.com/
  Lão này ngông, có chính kiến…nhưng lý luận được phết.

 16. #16 by cathnga on 2010/08/16 - 20:25

  Quán vắng thì nên làm thơ và uống diệu. Dưng mà em Nga hông được uốn diệu, còn thơ thì hông biết làm. Thôi thì khóc lóc tí vậy. Ai làm thơ đê???

 17. #17 by tu-do-sang on 2010/08/16 - 22:27

  Thi thoảng mình cũng lẫn ngẫn như các Ông Bựa Bà Bựa trong đây.

 18. #18 by alain_alone on 2010/08/17 - 06:04

  @ Hương điêu : anh chầu chị nhá chị nhá!

  Vừa mõmẫm vào chòi đã được chị Điêu để ý, cứ gọi là sướng mơnman mơnman nhá chị nhá . Hôm qua anh mót đại 01 phát ai dè bạn dàhú chơi dìm hàng anh, giờ lại thấy còm .. hố hố. Đây đích thị là nơi sảngkhóai nhất chứ còn mẹ gì.

  Tiện thể anh hay thườngxuyên dậy sớm hay ngủ muộn tùy quanđiểm các đồngchí, tuynhiên dù trong hoàncảnh nào thì anh vẫn phải vặt rau, vặt lông, vặt vânvân cứ gọi chung là phụ mama tổng quản nhà anh một tay quang gánh cảithiện bữa cơm giađình, các đồngchí nghe rõ chửa

 19. #19 by DG on 2010/08/17 - 08:37

  Entry này của lão Bựa lan man bỏ mẹ.
  Thiếu công công vật vã, hoang mang vì gái, thể hiện bản lĩnh, trình tán gái như củ bòi!  Lũ tin tin vầu nhảy loi choi, diễu võ giương oai! Chán quá!

  May mà có mấy còm về vụ anh Đức nướng mực, không thì toi, he he! Quả này anh ngưỡng mộ em Điêu đéo chịu được, Điêu ơi anh thơm nhát chút chùn chụt nhế!

  Tướng thối chuyển đề tài đi, khắm quá!

 20. #20 by DG on 2010/08/17 - 08:44

  Còn nữa, anh chửi địt mẹ thằng Lìn liệt nhế, dìm em Rô nhưng đéo biết cách dìm, lại tòi lòi ra tính chấp vặt, thù dai cố hữu.

  Với gái, có sai thì cũng phẩy nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, từ từ dậy dỗ, khuyên bảo, phẩy tế nhị, thanh tao, địt con mẹ Lìn nhát nữa.

  He he, nhưng nhìn qua còm Lìn, anh phán luôn Lìn chưa đủ tuổi, khốn nạn nhể? Rút kinh nghiệm Lìn nhế!

 21. #21 by nguoicali on 2010/08/17 - 09:06

   

   

  Nhứt chưởng kình thiên, chống xỏ xiên,

  Xăng phi chấn cổ, khử rồ điên.

  Biết ai hỉu thấu lòng ta nhể,

  Mún lặng mà sâu gió chẳng yên?

 22. #22 by nguoicali on 2010/08/17 - 09:17

  Địt cả mẹ lẫn vện mài đới DG dog ghẻ!

  Mài tưởng cứ ngoạc mõm ra xúc phạm tông giáo là chả sâu sất hả đồ lừa thất học?

  Lầm to, chống mắt lên xem, rùi đời sẽ tính sổ với mài.

  Cả vốn lẫn lời!

 23. #23 by DG on 2010/08/17 - 09:52

  He he, thằng Lìn liệt, anh bẩu:

  – Tranh luận về tôn giáo, về cái đúng, cái sai đó là điều tốt, và đã là tranh luận, đương nhiên nên chấp nhận và nghiên cứu kỹ lưỡng những ý kiến trái chiều, trái suy nghĩ định hướng, trái kiến thức nhồi sọ, hiểu chưa? Cứ phăm phăm cô em bẩu thế, thầy em bẩu thế, tổ trưởng dân phố em bẩu thế, thế rồi lu loa lên rằng là nó phẩy thế, đéo khác được, he he, đó là loại đầu đất không hơn không kém!
  – Em Rô xinh của anh em ý đang nghiên cứu, tìm tòi lại, thì địt cụ nhà Lìn chứ không tốt và không đáng khuyến khích sao? Nghiên cứu có thể sai, có thể đúng, nhưng có như thế nó mới sáng mắt ra! Lìn lại phăm phăm dìm ẻm bằng thứ thù vặt khi thấy em ẻm nhiệt tình nơi quán, bố sư Lìn.
  – Còn nữa, bựa là bựa để vui, để tao nhã, để nhẹ nhàng hóa vấn đề, nhưng anh nói thật, nghe kiểu bựa của Lìn anh thấy Lìn là đặc trưng tiêu biểu của loại đầu đất loai choai hóng hớt hạng nặng đấy Lìn, he he!

 24. #24 by EURO on 2010/08/17 - 10:00

  Nhứt chưởng kình thiên, chống xỏ xiên,

  Xăng phi chấn cổ, khử rồ điên.

  Biết ai hỉu thấu lòng ta nhể,

  Mún lặng mà sâu gió chẳng yên?

  Nhất còm đưa ra lòi máu điên
  Con nít mà đòi học làm duyên
  Nhớn đi rùi đựoc coi hàng gái
  Chớ vội học đòi nhé Lìn điên!
 25. #25 by EURO on 2010/08/17 - 10:03

  G Yêu!
  Thế mới đặc thù Lừa chứ, khác hơn thì thành voi ngựa mẹ nó rùi hehe.( Cái này cô em cũng bẩu thế)
  yêu anh quá, thấy chưa, em nói cứ vầu đây học nhớn lên có ngày mà.( Nhưng cu Lìn tintin thì nên nhẹ nhàng thui, chứ chơi nặngđộ quá cậu cẩu giận cậu bay về giời thì mất vui đấy nhá)

 26. #26 by nguoicali on 2010/08/17 - 10:07

  Lão bó tay với mài đới dog ghẻ

  Cứ việc, nếu mài hứng thú liếm lìn nấm của RÔ TÔ HÔ

  Lão té thôi.

 27. #27 by DG on 2010/08/17 - 10:11

  “G yêu!” @ Rô.

  Thế mẹ nầu mà nghe gái nó gọi một tiếng yêu là mình cứ rừng rực rừng rực đê mê xao xuyến thế này?

  He he, anh vầu quán thường xuyên, dưng lười còm mà thôi. Thằng Lìn liệt anh giáo dục dạy dỗ chỉ bảo như thế là chân thành đó chứ.

  Quả này mà không ngộ ra thì Lìn liệt ơi, bốc cứt mà ăn con ơi, he he!

 28. #28 by EURO on 2010/08/17 - 10:26

  Hôhô, biết ngay là cậu cẩu té mà, sao không ở lại mua vui cho Bựa tý Lìn ơi? Côngnhận đang stress vớ đựoc Lìn giảitỏa hết sẩy con bà Bảy luôn. Rô chỉ cho nầy, lần sau muốn gây ấn tựong với bọn Bựa, thì tốt nhất là vòng tay, thưa các anh chị em cần học cái nầy, các anh chị chỉ cho em em đội ơn lắm lắm nhá, đó, xấu mà biết phấnđấu như vậy ai chả yêu? chứ còn cố tình nhục mạ cá nhân thì bầnnông trong này dùng quen rùi, thuốc ấy hết phê lâu òi Lìn ơi.
  Hehe, tinhhoa thi ngừoi ta phỉ tưtửong chứ không phỉ cánhân nhau bao giờ, bài học số 1 để thành tinhhoa Bựa đó nha Lìn Bé By.

 29. #29 by kochumbenim09 on 2010/08/17 - 11:00

  chết bà nó cười với lìn..chạy nhanh thế..rô mới nhất chưởng xăngphi mà chạy rùi à..
  địt con bà nhà log..đếu hiểu em rô lúc nhập quán cúng bái thế lìn nầu mà giờ cứ bọn
  Ma – Cô – Lét (tiếng tây bẩn đấy)  đúng tháng ngâu ngoi lên chọc ngoáy..đểu nhở….

  dưng thầy thấy mấy vần thơ tên Lìn biên hay đấy chớ..chắc chọc chúng bím em ẻm..cố lên ti ti nữa Lìn khắm
  Mà thực Thầy bẩu Rô chưa chi đã xăng phi chưởng thế thì hắn chạy mẹ ..phải có tên để sai vặt chớ..

 30. #30 by nguoicali on 2010/08/17 - 11:11

  Quên nữa (thông cởm lão già lẫn mẹ rùi), vụ cặt liệt, hai vợ chồng mài liên hệ với Dì nhá, Dỉ cho mới được ăn đới.

  Lão té tiếp, he he. Cái mẹ gì mới sáng ra đã bị chúng rượt chạy mún sút wần.

 31. #31 by DG on 2010/08/17 - 11:19

  “vụ cặt liệt, hai vợ chồng mài liên hệ với Dì nhá, Dỉ cho mới được ăn đới.” & Lìn Liệt.

  Cặc thì biên mẹ là cặc đi cho nó dũng khí, hoành tráng. Cái đặc trưng nhất của đàn ông mà Lìn liệt cũng e dè âu lo như thế thì hỏng Lìn liệt ạ.

 32. #32 by EURO on 2010/08/17 - 11:44

  Ừa 9, để em cúng lại rùi chạy tý, tối về cúng tiếp nhở?

  Ô hô ai tai
  ngày Hợi khắc Ngọ
  Thí chủ Rô xinh
  làm lễ cúng linh
  Chiêu hồn Lìn hấp
  cầu cho chư Phật
  Mở rộng cửa vong
  Trừ nợ chúng sinh
  3 hồn 8 vía
  Lìn trở lại đây
  đừng xuất đông tây
  Lất phơ lất phất
  Dầu cho Lìn cẩu
  Đái khai địa cầu
  Xúc phạm thân châu
  Từ bi đại xá
  Mau về ăn cá
  Chớ vội phiêu diêu
  Mồm dẫu có điêu
  cũng chưa đáng giết
  Khỏi lo tự diệt.

  Ơ hô ai tai
  Phúc dưong thựong hưởng

 33. #33 by kochumbenim09 on 2010/08/17 - 13:33

  lìn cho phát cồng đi nầu ..rô xinh khấn vui nhở….

 34. #34 by minhhuong on 2010/08/17 - 14:13

  Entry này của lão Bựa lan man bỏ mẹ.@DG

  —————-

  báo cáo ông anh là em chưa thấy cái entry nào của lão ấy mà lại đéo lan man cả, hố hố hố

 35. #35 by nguoicali on 2010/08/17 - 14:16

  Rô nè, lão mới qua nhà Rô đới.

  Định lục lọi coi thử có gì chưởi được thì chưởi.

   

  Bất chợt, lão dựn ra blog cũ chữ xưa, lưa thưa bâu kỷ nịm…

  Dường như có một thời, lão từng da diết iêu Rô. Trong đơn phương, lặng lẽ…

  Úi mẹ ơi, ta đã làm chi mới đời ta? Sâu tình iêu chiển mẹ qua thù hận?

  Lão xin Rô, hãy một lần, cùng nhau nghe lại bài Dấu yêu của ca sĩ Mỹ Tâm.

   

  Dấu iêu ngày xưa, này Rô có nhớ ko?

  Vắng Rô đời anh, ngày đêm vưỡn nhớ mong

  Thoáng nghe hồn chơi vơi,

  Khi tình đôi ta đã xa,

  Còn đâu…

   

  Thui thì dzầy.

  Rô cứ thoải mái sum vầy nơi bựa quán. Ráng bảo trọng.

  Chiện qua rùi, cứ để nó trui qua. Dư chiếc lá vô tình…

  Lão ngao du giang hồ dưng lâu lâu cũng sẽ ráng ghé quán thăm Rô.

  Vậy đi.

 36. #36 by minhhuong on 2010/08/17 - 14:31

  Úi mẹ ơi, ta đã làm chi mới đời ta? Sâu tình iêu chiển mẹ qua thù hận? @ Ca Lì

  —————————

  Thế này là thế đéo nào? Thiếu Bựa cũng mắc đúng mẹ nó bệnh này, lúc mới thích thì ca tụng như điên, cho là không có được thì đạp đổ. Tổ sư giai, lũ hãm lìn

   

  Giờ mới thấy phong độ của lão Bựa vẫn trên giai thường 1 bậc, không thấy lão ý mở miệng chửi Bắp Ngô

   

  Cả Thiếu lẫn Lìn, 2 giai hãm

   

 37. #37 by Đại Tá Việt on 2010/08/17 - 16:13

  em Hương Điêu ơi, trong 4 cái hình của em, lấy đâu ra cái tên Hồ Văn Đình vậy, anh kiếm mãi chưa ra?

  Còn về chuyện TQD, đi lục lọi trên net thấy 1 series hình của TQD tự thiêu,

  http://iconicphotos.wordpress.com/2009/06/19/the-immolation-of-quang-duc/

  Mọi người chú ý hình số 1 và hình số 2, có thể thấy rõ cánh tay được nâng lên của hình số 2 so với hình số 1.

  Theo 2 tấm hình này thì TQD không tự tẩm xăng nhưng tại sao lại cử động được cánh tay?

  Lão Tướng có cao kiến gì không?

 38. #38 by Bắp Ngô on 2010/08/17 - 16:14

  Loãng tỉu công tử phò phạch dị chuyện

  *đây là dị chiện mà tên 09 viết..moị tên nhưn vật trong dị chiện nầy đéo nhất thiết phải khác tên thật mà có đúng thế thật thì cũng đéo sao phỏng ạ..

  *lưu hành nội bựa quán..cấm trẻ em <18 

  *Bựa quán copyright@2009 

  AAAA…..AAAA….AAAA

  Cái gì đấy ..sao thế chàng lại ác mộng à…từ ngày đi đại hội chém gió về chẳng đêm nào chàng ngon giấc .hay mai em mua cho chàng sen tẩm sương sa nhớ..ừ..chàng nằm xuống …mộng tinh mộng tinh.khuôn mặt với cái miệng to tổ bố đỏ lòm nhe nhở làm chàng rùng mình ..mồ hôi vã trán..
  Vào giang hồ từ sau ẩm thực đại hội thiên thiên anh túy.Lang thang với đại dao ..tiểu dao thần pháp chưởng phọt khí.Phiêu bạt khắp nơi từ chốn phồn hoa đô hội dư nơi rừng thẳm đại trùng ..chàng chính nhân một Loãng tỉu anh hùng…nhưng ai biết đéo đâu lúc đầu chàng chỉ là tên phụ bếp ở quán cơm nơi dốc vắng phủ mù cốc mãi non xanh ..ngày ngày luyện đại dao tiểu dao..các môn chước chặt chặt băm băm..thái thái …tỉa tỉa … ngoáy ngoáy.. chọc chọc nay thành điêu con mẹ luyện. Thiên hạ đại thái bình hay đang đại loạn có ảnh hưởng cặc đến chốn sơn cùng cước thẳm chàng ở..Nhưng đôi lần đi lấy đồ dưới phố vói ông chủ chàng mơ được dịp trở lại chốn nầy chàng ước sao có một cái quán bình dân nơi đô hội..chí làm trai của chàng chỉ dập tắt lúc cứu nương nương dâm dật nữ trong động phò nủi tiếng tại đại đại hí thành .một tiểu thư tên Ái Ái nương nương con thái quan ham chơi chốn cung phòng gia nhập giang hồ làm đại nhân tên @ Coòng bao ngày mất ăn mất ngủ vì tiếng chê trách của thiên hạ lẫn họ mạc..khi thấy phủ tỵ có Loãng tỉu lạ mặt cao nhưn mới vời người cho tìm đến..nghe tên tuổi như tài nghệ Loãng tỉu đại nhân @ Coòng muốn chàng ngay lập tức đạp tan cái động Thài Lài Hoa Nhụy ..đánh cướp con gái rượu về nhốt ngục răn dạy..đcm Loãng tỉu nghe chuyện gái dạt nhà thì đã lấy làm cả mừng..nay được đại nhân đãi rượu rồi thưởng bạc lại càng phấn chấn nơi khấu đít..tối đấy mài đại dao ..tiểu dao đến khuya

 39. #39 by Bắp Ngô on 2010/08/17 - 16:17

  …khi dao bén bằng mấy chú nhập đại pháp thần dao tinh nhuệ con dao bay tít trên không tiếng rít vù vù xun mẹ chim..chàng rút tấm gỗ kê đít ..thẩy ra dăm bảy củ hành tây..hành thẩy xong đại dao cũng vừa tầm rơi ..phập phập ..tay đan dao tay đẩy hành củ..chẳng mấy mà thành những lát đều tắp tuyệt đỉnh đến tinh hoa … chàng giắt đại dao ..tiêu dao..mai nhập Thài Lài Hoa Nhụy động.
  Chủ động Thài Lài Hoa Nhụy là tên Tuất Tuất trung nhân..Tên này trên giang hồ đã nủi tiếng vứi phẩm phẩm sú bựa cứt mốc gia chuyền qua mấy đời có địt nhớ ..nhập thài lài hoa nhụy động là việc rất khó nó khó như đi giải tíchtíchphânphânđạiđại số í.Tuất Tuất trung nhân thường ngự tại lâu An Hoàng..lâu này có kết cam link đến nhều nơi nhiều góc trong phủ động bí mật cực..mọi sự ra vào quán nhất cử nhất động hắn đều biết..khách bao giờ cũng phải qua quán nhỏ bên ngoài gọi là BựaViên quán..kiểu như đại sảnh lễ tân trên hilltơn điệu điệu phố …sau mới dẫn tới phủ An Hoàng..khách ra vào tấp nập dưng thảy hắn chẳng mảy may..đã có lũ lâu lê …đứa cầm cao su laze kiếm phách đứa cầm siêu âm bựabựa đại tẫutẫu kiểm duyệt..mọi việc trong ngoài nhất nhất như thế từ lâu..tên nào chơi gái trong quán nhất thảy phải qua những bước check gay lét rất gắt gao..kể cả thành phần chuyển giới bằng phẫu thuật và thụ tinh nhân tạo.Bựa thủ Tuất Tuất chăm gái trong quán rùi đối đãi mặc khách điêu toe láo toét y như nhau..nên cơ nghiệp bựa cứ thế mà nẩy ..nó nẩy mẹ cái ung trong mắt @ Coòng đại nhân..và cực bĩ nhất là khi ÁI ÁI nương nương dạt nhà..lúc đầu chẳng biết lí do đi đâu..sau nghe giới giang hồ bẩm lại nàng đang là ái nữ trong động còn được Tuất Tuất trung nhân thăng vị phẩm nương nương bựabựa hậuviên quán..làm đại nhân @ Coòng định húc đầu vào vách đá đã mấy lần..Cái gì chẳng có lỗ vào lỗ ra..Loãng tỉu trầm ngâm ..chàng ngâm cứu phân tích và từng bước hành động ..bắt đầu từ trong những đống cứt thải ra từ bựa quán

 40. #40 by Bắp Ngô on 2010/08/17 - 16:19

  Đi đâu xem gì nghe gì cũng nhắc đến yêu lắm cơ.Nàng đã không ân hận chui vô động nầy chỉ chán mỗi điều Tuất Tuất trung nhân danh tính chỉ là tên xe ôm góc phủ …do đại loạn bên Cà phọt Quốc mấy lần mà sau nhảy ra gây lại nghiệp tổ bựa đã tưởng thất truyền..nàng là ai ..nương nương đại ngọc Ái Ái là con gái của một đại nhân ..hắn là ai ..một tên xe ôm chim cò ngắn tũn tỉn ..trời ạ như cách một đỉnh núi với một cái sào chọc phân..so bì thế đi cho dính tí cứt đái.KhiLoãng tỉu đến phong cách ăn nói oai con mẹ nó phong..lại chứng kiến đại pháp thần dao tinh nhuệ phọt khí mà chàng phô diễn..ôi chàng ..thiếp tìm chàng bao lâu trong mộng rồi.Như đôi chim đôi cá ..như anh hào gặp thi nhân..kẻ giang hồ gặp lữ khách..chúng trao nhau những Hiếp khách giáo khoa án biên..Bạo dâm phong bại mục lục chủ biên..thời gian trôi cứ tưởng trời mây cao tít mãi..Nhưng Ái Ái đã chán động thài lài..nàng bẩu chàng..hay ta trốn khỏi đây đi chàng oi (giọng nghẹt mũi)..Ái Ái nàng oi(lại giọng nghẹt mũi tiếp)..ta cũng định nói câu dấy vứi nàng nâu ròi (nghẹt tiếp) âm mưu trốn động hình thành..mai nàng sẽ…..sẽ thế.. nhớ thế… nhớ.(hắn thì thầm mặc dù chỉ có hai người)..
  Đúng như chúng tính toán..hôm sau cả động ai cũng thèm ỉa là sao lạ kì không..kẻ chạy ra toa lét thải xong thì kẻ khác đã chiếm chỗ ngay..kẻ nào ngồi lâu quá làm kẻ khácchịu không đuợc chửi nhau chí chóe ..cả động như loạn .Toa lét bao nhiêu cũng thiếu chũng ỉa tràn ra sân kẻ tụt quần ỉa chỗ nầy kẻ chổng mông ỉa ngay bên cạnh chẳng ngượng đéo gì..khách khứa bưng mũi..thủ bựa trung nhân cũng bị tháo cống..bài độc của Loãng tỉu tung ra làm cả động ngấm đòn..lại viện cớ đi gọi thầy Năm lang băm buồi dái cả hai chờ tối trốn khỏi động.. chúng bắt taxi chạy mãi ra đến trung tâm đại đại hí thành .Nhưng thấy bất ổn cả hai đón ngay liên tỉnh xe khách độc hành đi tiếp cứ núi cao vực sâu rấn..xuống xe cả hai đi mãi vào rừng..trời gần sáng

 41. #41 by Bắp Ngô on 2010/08/17 - 16:20

  chúng đã đi xa…trời đây rùi đất đây rùi..”trời của ta đất của ta”…Loãng tỉu tử hát lời bài gì đéo nhớ..”tấc đất tấc vàng này cũng là của ta”..Ái Ái hát tiếp lời bài gì nàng đéo nhớ.Cả hai nằm phơi trên gò đất..hai đứa vồ nhau..đan xen cơ thể vào nhau khít khìn khịt..rồi như nở ra ..lại đan khít khìn khịt vào nhau..rồi lại đan xem .. nở lại khít khịt đan xem. Mây mưa như thế cho đã cơn đực cái..nàng đòi đi tắm ..con suối mát ngay bên gồ đất..nàng nhảy xuống bây giờ nàng mới biết xung quanh toàn khỉ hai đứa đang ở giữa một bầy khỉ bọn khỉ cái bế con ..bọn khỉ đực mấy con đang nhìn làm nàng khẽ khép tay che ngực ..rồi mặc chúng nàng lặn xuống giòng nước mát..trên mô đất Loãng tỉu nhắm mắt tận hưởng bầu trời tự do phóng khoáng như bản tính của chàng..rồi chàng tưởng đến bộ mặt méo mó vì đi ỉa của Tuất Tuất trung nhân..chàng nhìn nét đăm đăm chiêu chiêu đang rặn ỉa của Nga nga mông trắng toát..chàng nhớ đến những vụ mây mưa trộm cắp với toàn a phò của động..đã thật ..Có cái gì buồn buồn dưới háng…Ái Ái chắc tắm xong lại lên quấy chàng đây..cứ kệ ..khi nãy mây mưa xong chàng vẫn cứ để nguyên như thế..rồi buồn buồn nơi con cu ..Ái Ái thích trò này mà chàng cũng thế..nữa đi ..nữa đi ..cái tay ram ráp cuốn quít thằng cu bên dưới làm chàng mau lên ..chàng cứ nhắm mắt tận hưởng.rồi hưng phấn chàng túm cái tay đang vân vê con cu chàng ..ối sao này..chàng mở mắt..chàng đang túm cái tay một con khỉ cái..con tinh tinh cái thì đúng hơn..nó hoác cái mồm rộng đỏ lòm mắt trợn lên ..nó ré lên một tiếng làm chàng chết giấc ..chàng hét thất thanh ah…ah…ah 

 42. #42 by Bắp Ngô on 2010/08/17 - 16:21

  Tỉnh lại tỉnh lại đi..cái gì nữa thế..em đây..chàng lại mộng mị rồi..Loãng tỉu mở mắt ..Ái Ái tóc xũ ra mặt trắng nhợt đang nhìn chàng…thôi từ nay đừng tham gia hội chém gió nữa.mai hai me con đi mua thuốc bên thầy năm ..thôi ngủ đi nhé.Nàng thay cho chàng cái quần lót đã ướt sượt…rồi ôm khẽ chàng…sáng dậy chàng tỉnh taó lại nhưng cơn mê đêm qua cứ làm chàng thấy gai gai..mót mót bìu dái.Gần trưa quán cơm nhà chàng đông khách ..mấy đứa phụ hàng chạy đi chạy lại bưng bê như con thoi ..chàng nhìn thực đơn khách gọi mà tay dao múa liên hồi như chước pháp ..lúc chặt chặt băm băm khoai tây đạo pháp..lúc rửa rửa vặt vặt dâu tây đạo pháp..lúc lại chiên chiên cà chua sốt sốt đẩu pháp .chàng chuyên tâm như tên phủ thủy bên lò yêu quái..mùi thơm của húng giáo ..của hành giáo..của tỏi giáo ..trộn với mùi thịt thịt quay quay súc vật đạo pháp.Tất cả trộn lẫn thơm ngon mê mẩn.Chàng vùa làm vừa cười đùa với khách ..quán đông lại có người biết pha thêm trò nên vui lắm.
  Cầu thang trong nhà Ái Ái nương nương bây giờ mới xuống ..áo quần tơm tất chắc lại đi đâu đây ..nhất công tử của Loãng tỉu đang túm tay mẹ ..thằng con Loãng tỉu chẳng giống Loãng tỉu tí nào tóc hoe vàng mắt xanh như nước biển..đéo gì xinh như búp bê tây .Em đưa con đi siêu thị ..mua luôn sen tẩm sương sa..rồi qua bên thầy năm lấy thuốc luôn..ừ đi nhế..đang bận lắm..nhất công tử nắm tay ba ..chiều con về ba đưa con đi xem con khị..ị..ị trong công viên nhá..nghe đến con khỉ Loãng tỉu rơi ngay con dao đang đập tỏi. ré lên một tiếng aH.. aH ..aH rồi nước đái cứ tồ tồ dầm dề dưới chân

 43. #43 by kochumbenim09 on 2010/08/17 - 16:34

  ối chị điêu ơi sao đấy….sao copy lại vầu đây thế….. thầy năm đâu rùi … giời ạ ..bắt mạch…

 44. #44 by minhhuong on 2010/08/17 - 16:34

  Mọi người chú ý hình số 1 và hình số 2, có thể thấy rõ cánh tay được nâng lên của hình số 2 so với hình số 1.

  Theo 2 tấm hình này thì TQD không tự tẩm xăng nhưng tại sao lại cử động được cánh tay?@ Việt

  ——————————

  Giả thuyết 1: Sau khi rưới xăng lên người TQĐ, tay sư rưới xăng ấy nhét bao diêm vào tay của TQĐ, nên tay có nâng lên như đương cầm gì đó

  Hồ Đình Văn, truy được ra tên vì xem thông tin tiếng anh ý, có 1 vị sư tự thiêu ở vỉa hè khu vực nhà thờ Đức Bà khoảng ngày 27/10. chờ chút em cóp lại cho xem, em có vứt text trong máy. Nếu truy theo các link tiếng việt thì được tên phật kiểu Thích gì gì đấy.

 45. #45 by Đại Tá Việt on 2010/08/17 - 16:39

  Còn ku Thiếu tin tin vật vã vì gái mắc cười quá, lão Tướng chinh chiến nhiều sao không giúp thằng ku Thiếu nhỉ?

  Với gái kiểu đấy, cách chắc chắn thành công là “make fiends” cấm nghĩ đến “make love”. Bao giờ em tin tưởng, hôn e 1 phát, chuyển luôn qua gf, thế là xong. Cho nên bây giờ cứ kệ gái, cứ bình thường, hơi lạnh lạnh 1 tí, sẽ có ngày gái khóc thút thít vì 1 chuyện gì đó, đưa vai ra rồi sẽ thành công thôi.

 46. #46 by minhhuong on 2010/08/17 - 16:40

  Ho Dinh Van Sacrificing his Life

   Flames engulf Buddhist Priest Ho Dinh Van in front of the Saigon Roman Catholic Cathedral here on October 27th 
  Cóc nhớ cóp ở trang nào nữa, hì hì

 47. #47 by minhhuong on 2010/08/17 - 16:49

  Còn thông tin từ link tiếng việt đây:

  Đại Đức Thích Quảng Hương, sinh năm 1926, tại xã An Ninh, tỉnh Phú Yên, vị pháp thiêu thân ngày 5/10/1963, trước chợ Bến Thành Sài Gòn, lúc phái đoàn Liên Hiệp Quốc qua điều tra sự đàn áp Phật giáo của nhà cầm quyền Ngô Đình Diệm. 


  Một vụ tự thiêu quyết liệt và thần tốc trước nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, mặc dù quanh đó Công an có mặt không ít. Đó là:Đại Đức Thích Thiện Mỹ, vị pháp thiêu thân vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 27/10/1963
 48. #48 by minhhuong on 2010/08/17 - 16:53

  Tóm lại, vị sư mà tự thiêu ở khu chợ Bến Thành tên thật là Nguyễn Ngọc Kỳ

  Còn vị sư tự thiêu ở khu Nhà Thờ Đức Bà tên thật là Ho Dinh Van
 49. #49 by kochumbenim09 on 2010/08/17 - 17:05

  ôi mẹ nhầm xin lỗi chị hương-điêu nhế….thầy mắt mũi koèm tà là  nhoèm…
  bắp ngô vàng xon xâu lại đi copy pate lại đấy à…sâu để thằng gì  bựa nhà thầy nó bỏ cơm bỏ diệu…lặn mấy ngày nay đăng tin tìm xác mà chửa có thấy…
  thằng thiếu phụ nhà thầy cũng rửa .,.từ chủ nhựt rùi bò đi đâu mà chừ cũng nỏ thấy cấy mặt chỏ của nó mò vê..

 50. #50 by Bắp Ngô on 2010/08/17 - 17:13

  @Anh 9: bình tĩnh, lão Bựa của anh còn đương mải đi cứu nét, hôm nay sẽ lóp ngóp về.


  Viết dị truyện nữa đê anh 9, lâu quá không thấy truyện mới