Riding partner [Bilingual Version]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

AL HUANG THE GENERAL

(Vietnamese text here)

Riding partner

The General slowed his car creeping under the Bridge Interchange while The Female was swinging her hat to wave jubilantly (*).

The General glanced the rear-view mirror, there’s no car behind at all. She must have been waving mee, hehe.

The Female was so cute. Mythic’ly cute. And face and hair and body and legs. Perfect. Like an iPhone.

The General swerved the car aside, downed the glass, tilting himself asked, any job you girl?

The Female leaned on the car-door, smiled softly like a fire, you’re goin’ to Haiphong, aren’t you?

The General said, I am. Any job you girl?

The Female said, cud ya please take me on, okay no?

The General asked, da which rue will ya out in the ‘Phong?

The Female replied, you drop me anywhere that suits, okay?

Again smiled softly like a fire.

The General said, hmm, so boring ridin’ alone. You please come in.

***

Long journey would be extremely fun having a riding partner. Talkings were being bursted like bombs. The General was upping the gear deliriously, laughing keckkeck keckkeck keckkeck. The Female was serving trills like an FM radio.

The Female confided she was 28, named Thuy Thuy. The Female’s husband was 32, a building contractor to Hoalac Xuanmai counties (**). The two kids one 6-year-old one 7-month newborn.

The Female’s husband had had many females. The money he’d earned was millions millions, but had poured into femaling most, not treated the wife any lot. Their quarrels had been perpetually indefatigable.

The General said, building contractor who does no that? A friend of mine builder since 90-91, femaled thousands. Hence his wife sold their homes to cuckold infinitely infinitely. It serves him ta cruel-luster hehe.

Last week The Female’s couple fiercely fought off. The Female excitedly carried her children away to their Grandmother in Haiphong, carried the money away to spend haphazardly, for it serves him well the cruel-luster.

The General said, yo baby’s still suckling, no?

The Female said, he’s suckling he’s suckling. May I get a hankie please.

The General dug the cup-box, gave The Female a tissue-pack.

The Female unfastened her shirt, carelessly rubbed her breast. The Female’s milk streamed messily down the two teats as big as a Chilean grape. The Female’s two udders were round curvy lividly pallid, mythic’ly swollen.

The General jutted his hand nipping The Female’s shoulder, said, God, too much porny.

The Female said, dunt ya man ask my phone number, huh?

The General said, oop I forget, how’s yo phone number?

***

Reaching Haiphong, The General said, where ya out I do escort to?

The Female said, I may out by the Tray Hotel, okay (***).

The General said, kay, you go a suckle ta bébé. I’m busied affair for ’bout 2-3 hours, done I’ll phone. If ya want backin’ Hanoi, I’ll meet ya on.

***

Reaching the Tray Hotel, The General said, kay kay bye Thuy Thuy.

The Female silenced herself.

The General said, how’s up?

The Female said, General?

The General said, what’s up?

The Female said, General, do check in the hotel to sleep with me, I’ll charge 200 thousand only (****).

The General startled, freezing his mouth.

The Female said, how’s your opinion?

The General let slip, mythic’ly?

The Female said, okay?

The General said, why didnt you tell from ta first?

The Female said, tellin’ from ta first, yet still stayin’ by ta Bridge Interchange?

The General said, I’m occupied affair, I’ll phone this afternoon?

The Female said, teasing?

The General said, kay kay kay, get in the hotel.

The Female said, disgusted already. Disgusted already.

The General said, yeap stop stop stop, here’s yo 200 thousand.

The Female said, no, back to Hanoi.

The General said, are you sickened of money?

The Female inclined her head up, closing eyes.

The General said, won’t ya suckle ta bébi?

The Female said, he’s in Hanoi.

The General strained, so for making what have you attained Haiphong?

The Female said, for makin’ money. Three hours ridin’ with you, lost off was 600 thousand.

The General said, two hours.

The Female ordered, back to Hanoi.

The General u-turned the car, backing Hanoi.

***

The car galloped rapidly. The riding partners were quite dumbed down.

Having passed the Phuluong bridge, The Female said, me out (*****).

The General braked the car deathly. Jumped to open doors. Waited nervously. Not being curious why The Female soon quitted the game.

Stretching hand, she said, give me five hundred (******).

***

The General u-turned the car, moving toward Haiphong.

Hehe such a luck, still timing the affair.

(@2009)

Notes

(*) Bridge Interchange: An interchange at the beginning of the road from Hanoi to Haiphong (aka Phong), the two largest cities in Northern Luas.

(**) Hoalac, Xuanmai: Suburban counties of Hanoi.

(***) Tray: A luxury hotel in Haiphong.

(****) 200 Thousand: Ie 200,000 Dongs. Know that a Haiphong & Hanoi rotten whore costed 150-200 thousand Dongs at the time of the story.

(*****) Phuluong: A bridge near Haiduong, a town between Hanoi & Haiphong.

(******) Five Hundred: Ie 500 Thousand Dongs.

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

Bạn đường

Trung Tướng chậm xe luồn gậm Cầu Chui, thì Gái vung mũ vẫy tíutít (*).

Trung Tướng liếc gương hậu, phía sau chả có con xe nầu. Ra nó vẫy mình, hehe.

Gái xinh thật. Xinh hoangđường. Cả mặt cả tóc cả thân cả chân. Hoànchỉnh. Như iPhone.

Trung Tướng táp xe, bấm kiếng, nhoài người hỏi, việc chi không em?

Gái vịn cửa xe, cười mềm như lửa, anh đi Hải Phòng, phải hông anh?

Trung Tướng bẩu, phải. Việc chi không em?

Gái bẩu, anh làm ơn em đi nhờ, được hông anh?

Trung Tướng hỏi, em xuống phố nầu dưới Phòng?

Gái đáp, anh thả em đâu thì thả, được hông?

Lại cười mềm như lửa.

Trung Tướng bẩu, ừm, chạy mộtmình cũng buồn. Em lên xe đi.

***

Hànhtrình dài có bạn đường vui cực. Chiện nổ như bom. Trung Tướng di ga títmù, cười khạchkhạch khạchkhạch khạchkhạch. Gái líulo phụcvụ như radio FM.

Gái tâmsự Gái 28, tên Thúy Thúy. Chồng Gái 32, chủ thầu xâydựng miệt Hòa Lạc Xuân Mai (**). Hai nhóc một 6 tuổi một mới đẻ 7 tháng.

Chồng Gái nhiều gái. Xiền kiếm đông nghìnnghịt nghìnnghịt, dưng đổ vầu gáimú hết thảy, chả mang về vợ bâunhiêu. Cãivã triềnmiên hùnghục.

Trung Tướng bẩu, thầu xâydựng ông nầu không thế. Bạn anh chủ thầu từ 90-91, gái ngàn bà. Riết rùi vợ nó bán nhà bán cửa cắm sừng trậptrùng trậptrùng. Đáng đời quân dâmác hehe.

Tuần trước vợchồng Gái kịchchiến. Gái tưngbừng vác con gởi Ngoại ở Hải Phòng, vác xiền tiêupha búaxua, cho đáng đời quân dâmác.

Trung Tướng bẩu, con em không bú nữa à?

Gái bẩu, bú chứ bú chứ. Anh em mượn cái khăn.

Trung Tướng moi hộc cốc, đưa Gái gói tissue.

Gái vạch áo, vôtâm chùi vú. Sữa Gái tuôn nhoenhoét hai quả núm bự cỡ trái nho Chile. Hai củ vú Gái tròn quay xanh mét, mọng hoangđường.

Trung Tướng thò tay cấu vai Gái, bẩu, giời ạ, khiêudâm quá đi.

Gái bẩu, anh không hỏi số phôn em à?

Trung Tướng bẩu, ừa anh quên, số phôn em nhiêu?

***

Tới Hải Phòng, Trung Tướng bẩu, em xuống đâu anh rước tận nơi?

Gái bẩu, em xuống cạnh kháchsạn Tray, được hông (***).

Trung Tướng bẩu, ôkê, em về cho bébé bú nhở. Anh vướng côngchuyện độ 2-3 tiếng, xong anh phôn. Nếu em muốn ngược Hà Nội, anh đón luôn.

***

Tới kháchsạn Tray, Trung Tướng bẩu, ôkê ôkê bye Thúy Thúy.

Gái im.

Trung Tướng bẩu, sao thế em?

Gái bẩu, Trung Tướng?

Trung Tướng bẩu, gì em?

Gái bẩu, Trung Tướng, anh vầu kháchsạn ngủ mới em, em lấy 200 ngàn thôi (****).

Trung Tướng giật thót, cứng mẹ mồm.

Gái bẩu, ý anh sao?

Trung Tướng buột, hoangđường?

Gái bẩu, nhế?

Trung Tướng bẩu, sao em không nói từ đầu?

Gái bẩu, nói từ đầu, thì giờ vẫn đứng Cầu Chui?

Trung Tướng bẩu, anh mắc côngchuyện, chiều anh phôn?

Gái bẩu, giỡn?

Trung Tướng bẩu, ôkê ôkê ôkê, vầu kháchsạn.

Gái bẩu, chán rùi. Chán rùi.

Trung Tướng bẩu, ừa thôi thôi thôi, nầy em 200 ngàn.

Gái bẩu, không, về Hà Nội.

Trung Tướng bẩu, em chê tiền?

Gái ngả đầu, nhắm mắt.

Trung Tướng bẩu, không cho bébi bú?

Gái bẩu, nó ở Hà Nội.

Trung Tướng căngthẳng, vậy em xuống Hải Phòng làm gì?

Gái bẩu, làm tiền. Ba tiếng đi mới anh, mất cha 600 ngàn.

Trung Tướng bẩu, hai tiếng.

Gái lệnh, về Hà Nội.

Trung Tướng ngoắt xe, ngược Hà Nội.

***

Xe phi véovéo. Bạn đường lặng câm.

Vượt cầu Phú Lương, Gái bẩu, em xuống (*****).

Trung Tướng phanh xe kít. Nhẩy mở cửa. Chờ thảngthốt. Không tòmò tạisao Gái sớm bỏ cuộc chơi.

Chìa tay, nó nói, em xin năm trăm (******).

***

Trung Tướng ngoắt xe, quay hướng Hải Phòng.

Hehe may phết, còn kịp côngchuyện.

(@2009)

Ghichú

(*) Cầu Chui: Cầu vượt đầu quốclộ No5 từ Hà Nội đi Hải Phòng.

(**) Hòa Lạc, Xuân Mai: Các thịtrấn ngoạithành Hà Nội.

(***) Tray: Một kháchsạn sangtrọng ở Hải Phòng.

(****) 200 ngàn: Tức 200,000 đồng Ông Cụ. Giá phò cỏ Hải Phòng & Hà Nội thờiđiểm chiện quãng 150-200 ngàn.

(*****) Phú Lương: Cầu cửa ngõ thànhphố Hải Dương, nằm giữa Hà Nội & Hải Phòng.

(******) Năm trăm: Tức 500,000 đồng Ông Cụ.

PS. Trung Tướng giữ số phôn của Thúy Thúy cả năm liền, dưng đã xóa.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tíutít: Jubilantly (Tíu tít).
– Hoangđường: Mythic’ly (Hoang đường).
– Hoànchỉnh: Perfect (Hoàn chỉnh).
– Mộtmình: Alone (Một mình).
– Hànhtrình: Journey (Hành trình).
– Títmù: Deliriously (Tít mù).
– Khạchkhạch: Keckkeck (Khạch khạch).
– Líulo: Trill (Líu lo).
– Phụcvụ: Serve (Phục vụ).
– Tâmsự: Confide (Tâm sự).
– Xâydựng: Building (Xây dựng).
– Nghìnnghịt: Millions/Thousands (Nghìn nghịt).
– Gáimú: Femaling (Gái mú).
– Bâunhiêu: Lot (Bâu nhiêu).
– Cãivã: Quarrel (Cãi vã).
– Triềnmiên: Perpetually (Triền miên).
– Hùnghục: Indefatigable (Hùng hục).
– Trậptrùng: Infinitely (Trập trùng).
– Dâmác: Cruel-lust (Dâm ác).
– Kịchchiến: Fiercely fought (Kịch chiến).
– Tưngbừng: Excitedly (Tưng bừng).
– Tiêupha: Spend (Tiêu pha).
– Búaxua: Haphazardly (Búa xua).
– Vôtâm: Carelessly (Vô tâm).
– Nhoenhoét: Messily (Nhoen hoét).
– Khiêudâm: Porny (Khiêu dâm).
– Kháchsạn: Hotel (Khách sạn).
– Ôkê: OK (Ô-kê).
– Côngchuyện: Affair (Công chuyện).
– Căngthẳng: Strain (Căng thẳng).
– Véovéo: Rapidly (Véo véo).
– Thảngthốt: Nervously (Thảng thốt).
– Tòmò: Curious (Tò mò).
– Tạisao: Why (Tại sao).

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 20:41

  Cho quả Bắp Ngô bị Dì đưa sang Tầu, ẻm tưởng Dì mang qua bển bán lấy 150 vạn tệ (khoảng 3 tỷ Cụ) nên ẻm chuồn mẹ về Pháp hehe. Ảnh chụp lúc qua cửa khẩu Hữu Nghị.

   

 2. #2 by lanovia on 2010/08/14 - 20:45

  Thiếu em!!! Bình thường anh coi mầy như chó, những gì mầy ỉa đái trên quán anh mặc định bỏ qua .. dưng hôm nay mầy xì bam ác quá làm anh lộn mả dậy chưởi mày ăn máu lồn con nào mà ngu vậy, địt mẹ mầy tán gãi hãm lìn tin tin làm anh via đây mót ỉa đéo chịu. Địt mẹ mầy phải bình tĩnh, nhớ, nếu mầy không bình tĩnh mầy không thể nào nhẹ nhàng dịu dàng tự nhiên được với ẻm, mày sẽ không thể quan tâm tới ẻm mà không lộ sơ hở, lộ ý đồ, lộ củ buồi mầy ra được, mầy hiểu chứ. Địt mẹ mầy tán gái phải có cái đầu buồi nóng, đầu lâu lạnh, điều cần nhất giờ là làm theo nhời em Trưa lét, nhẹ nhàng, dịu dàng, đơn sơ nhưng đừng thơ ơ lãnh đạm, cũng đừng lồng lộn lên như dẵm phải cứt lừa thế. Mầy cứ yên tâm, gái mà đéo có cảm tình với mầy thì đã tránh mặt lâu rồi, ăn cứt ấy mà em cho mầy đi cùng bất cứ đâu khi mà mầy đã dậm dọ như thế. Nhớ, giờ phải bình tĩnh, rồi thì cứt cũng phải nát thôi.

  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 21:13

   Vìa hói dạo nầy eat cunt ở đâu mà giờ mới thấy mặt?

 3. #4 by sss_sy_sss on 2010/08/14 - 21:04

  Sư bố thằng khắm tướng gọi anh là cô lại còn lét..

  anh mày hàng họ đầy đủ, thấy gái lưỡi dài ra và hàng cũng dài ra mà mầy gọi cô ví lét.

  Lâu lâu anh ghé nhà đọc xem bầy Lừa được thằng khắm chăn dắt học tập tinh hoa cặc dái đã thành ngựa chưa, thấy vẫn be he bẹ hẹ nhể??// Tất cả cố gắng lên, theo tinh thần tinh hoa cặc dái của Khắm Tướng, chúng ta sẽ nhan chóng thoát kiếp lùă để thành kiếp ngư… ời hay ngựa gì đấy>>>>
  Hô hố.

 4. #6 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 21:13

 5. #8 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 21:16

  Em Thi Vàng Son ơi,

  nhưng rõ ràng Nàng đang tỏ ra rõ ràng như là ban ơn cho Thiếu Tướng vậy mà. Nàng còn bảo dù mai có hang out thì cũng does not mean là có something between Thiếu Tướng và Nàng.

  Chẳng lẽ như vậy cũng là “normal”, sao, em?

  • #9 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 21:22

   Thế nầy tiếng Bunglish gọi là ẻm đang Makegoods (tức là Làm Hàng).

    

   Nhiệmvụ của một Tinh Hoa giờ là Sinkgoods (tức là Dìm Hàng) gái, và Showgoods (tức là Sâu Hàng) mình.

 6. #10 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 21:19

 7. #11 by nang_giua_trua on 2010/08/14 - 21:29

  Nàng đang thử thách Thiếu Tướng đấy!
  Hãy nghe mọi người đi: Bĩnh tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Quan trọng nhất là nàng vưỡn đang thích Thiếu Tướng, đấy mới chính là điều cần gìn giữ bây giờ, chứ chưa phải lúc nghĩ đến bước tiếp theo. Không lẽ Thiếu Tướng không hiểu? Đừng vội vàng mà tự mình làm mất đi cơ hội của chính mình.

 8. #12 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 21:31

  @Em Nắng Vàng Son:

  Có thật không hả em?

  Tất cả những lời lẽ đó, chỉ là thử thách? thật?

 9. #13 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 21:35

  Boy I am so busy and have no time to think about if you do care for me or not. Please, don’t treat me like a chilld or your girlfriend because I am not. We will hang out tomorrow but that does not mean there has to be something between us. Ok?

  Địtmẹ làmhàng gì mà tànnhẫn thế?

  Please, guys, help me read her message again. You call that “làm hàng”? Seriously? “Làmhàng”?

  Or she is just toying with me like a fool???

 10. #14 by nang_giua_trua on 2010/08/14 - 21:42

  Thật tuyệt đối, Thiếu Tướng!
  Và nên nhớ rằng trong thời điểm nhạy cảm này Thiếu Tướng làm bất kì điều gì nóng vội cũng có thể trở thành tai họa đấy!

 11. #15 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 21:43

 12. #16 by nang_giua_trua on 2010/08/14 - 21:49

  Không, tôi không gọi là “làm hàng” mà là “thử thách”. Bởi lúc này theo tôi nàng mới chỉ “thích – cảm mến”  Thiếu Tướng  mà thôi. Bởi vậy nhiệm vụ của Thiếu Tướng bây giờ là phải “nuôi dưỡng” tình cảm mong manh nhưng nồng nàn ấy của nàng thành tình yêu. Hoặc Thiếu Tướng sẽ giết chết cái mầm tình cảm ấy khi nó vừa hé đấy. Chúc Thiếu Tướng đủ kiên nhẫn và thêm một chút may mắn nữa. Hãy nhớ rằng nàng là Vàng Son, Vàng Son….

 13. #17 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 21:49

  Hãy cho anh dạo phố đêm nay

  Mang anh đến nơi nào có âm nhạc và con người tràn đầy sự sống

  Được ngồi trong xe với em

  Thì anh chả bao giờ muốn về nhà cả

  Và nếu như một chiếc xe bus hai tầng

  đâm phải chúng ta

  Được chết bên cạnh em có khác nào Thiên Đường?

 14. #18 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 21:51

  Em Nắng à.

  Mai phim chiếu suất Six Fifteen PM.

  Theo em khi đến chỗ em Thiếu Tướng mang theo ít hoa được chứ? She told me in the very beginning that she loves being treated with romance!

 15. #19 by TIỀN ƠI on 2010/08/14 - 21:56

  Chết mẹ cười với thằng thiếu bựa. A đọc mà cười phọt dắm với mày.
  Mày đúng là hài vãi cả ./ ra í.
  Để tí anh bảo con gái anh lên nó ỉ ôi cho mày mấy bài nhế

 16. #20 by nang_giua_trua on 2010/08/14 - 21:57

  OK, Hãy mang theo một bó hoa thật nhỏ, thật dễ thương…. Tuyệt đối không hoa lớn, tuyệt đối không ồn ào. Phải thật giản dị và tinh tế.

 17. #21 by Chém Gió on 2010/08/14 - 22:42

  Mịa cái thằng Thiếu,cuống lên thế thì làm ăn lìn gì
  Em Trưa tư vấn như kẹc,hoa hoét đéo gì hỏng việc đấy
  Gái đứa nào hầu như cũng thích hoa,dưng cái lúc nó đang thử độ lỳ của thằng Thiếu mà mày run rẩy dâng hoa lên nó có mà ăn cứt ăn cứt.
  mầy cứ nhẹ nhàng lạnh lùng đúng mực cho anh,cứ như bạn bình thường,mà bình thường thì tặng hoa làm lìn gì???? đợi cơ hội đến thì mới ra tay phực phát,con giời đéo đỡ kịp,ngã dúi dụi vào mầy.

  anh đang bận mà cũng phải có nhời với mầy.không nghe anh thì ăn cứt.

 18. #22 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 22:59

  You know what?

  Screw her.

  You Golden Babes should never mess with an Elite. Period! Yeah we know you got the right to act high but that does not mean you got the right to hurt them. You need to fucking respect them for fuck’s sake!

  You respect people, you got respected.

  You fuck them. They fuck you.

  Simply as that!

 19. #23 by tieuthithi on 2010/08/14 - 23:05

  Cứ tưởng người  iu Tên tướng phải sắc nước hương trời cỡ nào ???? hoá ra cũng phình phường thui nhể . Tên  Tướng cứ nức nở khen  làm bà con chẳng ai dám chê sợ phạm thượng !!!   lần đầu tiên nghe có người nhìn mồm biết thông minh ??? ( nhìn điêu  thì đúng ) TT khen đéo biết ngượng mồm . Tớ thấy cô này mắt hùm hụp da thiết bì nhìn xôi thịt bỏ mẹ
  ( dìm hàng Bắp Ngô tí , tên Tướng mà chưởi thì chăm phần chăm đúng he he …)

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/15 - 00:16

   Hehe cô là Lét đúng hông? Lét thì mới dèmpha Vàng Son. Dì coi nhạt toệt.

 20. #25 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 23:08

  And one last thing, please don’t act selfish. Don’t toy with your man. Don’t play with his feeling. He’s an Elite doesn’t mean he don’t feel nothin’ you got it?

  There are still more fish in the sea, hell yeah and bitches too!

 21. #26 by kochumbenim09 on 2010/08/14 - 23:08

  thầy cũng chăm chú vừa theo dõi chiện bựa …vừa để mắt đến chiện tình củm của mầy..thực cho một lời về chiện nầy quả khó..nhứt là thầy vứi mầy cùng giới..thôi thì cứ chước mắt nghe theo lời của mấy em vàng xon đi…dẫu xao các cô cổ cũng nói cho mầy biết tâm trạng của nửa bên kia…chả như mấy cấy cồng của cô NGỌ (*) chả hạn..dư mà như thầy thêm chút nhế..

  (*) Ngọ= nắng- giữa- trưa

  vàng xon như mầy nói thì cũng thật đáng để theo đuổi…kiều như mầy tưởng tượng bài hát có phần nhạc phần lời..lời với nhạc phải khin khít nhau lúc thằng nhạc nỉ non thì con lời nó im hẳn ..lúc thằng lời nó gào thì con nhạc cũng gào.. cũng gào..thế nên chiện giai gái nó khó nói lắm.. vì nó cần nhiều yếu tố…thầy kiệm lời trong chiện nầy dưng mách nhỏ phát..có thể mầy viết đôi từ tiếng english mà tìm câu chữ nào cho thật gần gũi và đơn giản thôi …tỷ như ..hãy gọi tôi là chú mèo của em (or em yêu)…hay …sao không gọi tôi tên chú mèo của cô ( or em yêu)..vv .chỉ thế thôi rồi viết phía trước hoạc phía sau chiếc áo mầy mặc ngày mai..có thể lúc ngồi sau mầy cô cổ sẽ đọc được nó hoặc có thể nhìn thấy nó ngay lúc gặp mầy….thế nhể..vì chiện giai gái đực cái khó nói bỏ con mẹ…lên giường rùi thì thầy dễ nói hơn…ddcm thứ 7 mà ngồi nhà chui blog dư mầy thì cũng hãm ..thầy mong mầy có ti tí âm ấm vàng xon… mà theo thầy thì chưa nên mang hoa hoét gì hết..dcm cứ chân chất cho thầy..cứ thế đã…ddcm dẫu cưa được thì cũng còn chưa biết thế nào đâu..vậy nên cứ mặc nhiên bi giờ chỉ thực tập thui..còn nhiều cái khác thú hơn …sự nghiệp hơn…mà sau cũng nên thể hiện ra ngoài như thế như thế ..không các cô cổ lại nghĩ khác đấy..rúc vầu bím mà chết thì có được gọi là tinh hoa không?? hở?? ..hở?? kể cả bím của vàng xon nhế..

 22. #27 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 23:27

  And please, don’t be bitchy, don’t act weird, don’t ask us to understand what you don’t tell and don’t make us have no clue what the hell is going on.

  We wanna hear sweet stuff as much as you do (well not that much but yes we do) so please show us some signs that you care.

  And stop wasting our time if you don’t wanna have something with us.

  Ladies, please!

 23. #28 by The First on 2010/08/14 - 23:33

  Thiếu Bựa già giái non hột quá. Những điều sau đây Cô cần nhớ nè:

  1. Tuyệt đối không hỏi một gái khác cách cưa 1 gái khác, đéo ai hỏi một con lợn cách làm thịt một con lợn bao giờ, hãy hỏi ông thịt lợn.

  2. Cảm xúc chi phối hành động, Thiếu Bựa yêu quá, gặp những cái cảm xúc mạnh quá nên khó tránh khỏi nhiều hành động vớ vẩn. Nhưng hông sao hehe. Bây giờ nên chơi môn thể thao nào đó, Boxing đi, đấm gió cũng được, mỗi khi nghĩ đến em ẻm thì ra đấm.

  3. Mai có điên thì mới tặng hoa.

  4. Thiếu Bựa đã bỏ qua một cơ hội yêu cực ngon mà đéo biết. Hehe. Rõ ràng đã có lúc em nó muốn Thiếu Bựa hành động gì đấy mà Thiếu Bựa đéo làm.

 24. #30 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 23:35

  Gentlemen, let’s drink and pray for a world with bitches no more!

 25. #31 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 23:36

  Cô Phớt im mẹ cái mồm lồn đi!

 26. #32 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 23:38

  Fuck her. Fucking selfish childish crazy bitch!

 27. #33 by The First on 2010/08/14 - 23:41

  Bình tĩnh đi. Nóng thế thì được cái đéo gì. Địt mẹ, đang định kể chiện bản thân gần như tương tự cho nghe mà học đéo thèm nghe thì thôi, buồi kể nữa.

  Đừng xem mọi điều gái nói là chân lí mà phải buồn. Mẹ, cái hành động sms rùi xưng anh mất mẹ hết điểm rồi. Thôi kiếm vụ khác đi cho nhanh.

  Bực mình đéo nói nữa.

  Rồi xem, gái tư vấn rồi có cưa được những em kiểu Thiếu đang cưa ko, kể cả là Vàng Son.
  Nghe cái khuyên tặng hoa mà cười vỡ mẹ bụng, tối mai Thiếu Bựa lại lên kêu giời cho coi.

 28. #34 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 23:43

  If there is NOTHING between us then why would you still agree to hang out with me you crazy bitch?

  Don’t fucking toy with a guy’s heart you slut! Who the fuck do you think you are? We are coming to you doesn’t mean we are your fucking puppies!

 29. #35 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 23:44

  4. Thiếu Bựa đã bỏ qua một cơ hội yêu cực ngon mà đéo biết. Hehe. Rõ ràng đã có lúc em nó muốn Thiếu Bựa hành động gì đấy mà Thiếu Bựa đéo làm.

  Gì hả cô? I’m sorry please tell me.

 30. #36 by cathnga on 2010/08/14 - 23:49

  Bắp Ngô mắt sáng, môi xinh và nụ cười luôn nở trên môi. Nhìn phát biết ngay đang yêu. Mỗi tội hông được xem ảnh Trung Tướng đang yêu thì thế nầu.

 31. #38 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 23:51

  Địtmẹ giờ đến lượt cô Phớt làm hàng.

  Địtmẹ bọn gái Lét. Địtmẹ bọn selfish bitches!

 32. #39 by cathnga on 2010/08/14 - 23:52

  4. Thiếu Bựa đã bỏ qua một cơ hội yêu cực ngon mà đéo biết. Hehe. Rõ ràng đã có lúc em nó muốn Thiếu Bựa hành động gì đấy mà Thiếu Bựa đéo làm.

  Đừng nghe tển xui vớ vỉn. Lúc tán tỉnh là lúc vui nhất.

 33. #40 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 23:53

  Now I know how Eminem felt hehehe

  The guy is a fucking genius you guys should check out his music to learn more about life

 34. #41 by cuchuoiSG on 2010/08/14 - 23:55

  Địt mẹ An Hoàng Bựa khắm và chi bộ thối.

  Tự dưng hôm nay, thằng Thiếu công công ăn phải bả gì mà cứ “lằng nhằng như nhặng vào đống cứt” thế không biết? Và toàn thể chi bộ đéo có gì hay ho để bàn lại xúm vào cãi nhau toàn chuyện tư vấn cho thằng Thiếu công công tán con phò hướng dẫn tiếng Nhật, nhảm đéo chịu được.
  Mẹ cái thằng không chim này suốt ngày lên đây mà hỏi chuyện tình cảm thì đến Tết Congo mới tìm ra phương án, kiểu đẽo cày giữa đường đấy con ạ, rồi cũng hỏng hết việc thôi. Nam nhi chi chí mà mỗi việc này cũng đéo làm được nữa, cái buồi gì cũng đi hỏi Đông hỏi Tây thì còn làm được việc đéo gì lớn lao nữa hả thằng kia, tự quyết định đi “không thành công thì thành nhân”, không thì mãi mãi vẫn ăn cứt ăn cứt nhá. Ngứa mắt với mày quá Thiếu công công ạ.

 35. #42 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 23:56

  What a motherfucking week. Everything happened sooooo fast and got fucked-up even faster

  Your Major General has been fucked the greatest motherfucking fuck in his entire fucking life up to now

  He was fucked by a bitch who thinks of nothing but herself hehehe

  And now all he wanna do is to forget this bitch as soon as possible so he can come back to his daily routine as a fucking broke motherfucking Donkey…

 36. #43 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 23:59

 37. #44 by The First on 2010/08/15 - 00:04

  Đang thân mật tự dưng e nó làm hàng im im, nhẽ Thiếu Bựa cũng phải im im theo độ vài hôm. Rồi đến gặp, gặp phát ôm hôn ngay, say “anh yêu cô”. (đây là trường hợp của Anh,hehe) Không thể không nói là em nó đã từng thích Thiếu. Nhưng bảo Thiếu làm thế này khó quá vì mới tình đầu. Hehe.

  Còn bây giờ, hãy tạm dừng một thời gian. Chân thành đấy. Cơ hội còn nhiều.

 38. #45 by langle179 on 2010/08/15 - 00:11

  đổi chủ đề hot topic:

 39. #46 by The First on 2010/08/15 - 00:14

  Lời nói cô Nga trong chiện này đéo có giá trị. Sure. Hehe. Loại gái như cô hiểu làm sao được người như Thiếu Bựa đang tán mà đòi ý kiến.

 40. #48 by voong ngau pin on 2010/08/15 - 00:51

  Thằng Thiếu
  anh có bài thơ tình đã đăng trên quán bựa đc dì Lồn khen là chất,,anh kính biếu mày …mài in ra 1 bản tặng cô giáo vàng xon của mài,,biết đéo đâu lại quan hệ xinh lý đc ngay??khâm thử
  cả lò chi bộ ăn khí !/ như thông lệ

 41. #49 by EURO on 2010/08/15 - 00:58

  @ Dì, Rô xinh thậtlòng cầu chúc cho Dì và BắpNgô, nhữngngưòi mà Rô yêu quý thậtlòng đựoc kếtquả. Lần đầutiên Rô chứngkiến Dì yêu như vậy, và Rô tin chắc Bắp Ngô cảmđộng lắm.
  Cố lên nha Dì. Rô ghentuông lắm, nhưng sẽ cầuchúc cho dì và Bắp Ngô hạnhphúc như một hànhđộng VàngSon thượng đẳng đấy.
  Yêu cả hai.

 42. #50 by minhhuong on 2010/08/15 - 02:34

  Tổ sư Thiếu Bựa, thế anh lại đéo biết bài « No woman, no cry » rồi.

  Hố hố, Trung Tướng thất tình, giờ tới Thiếu, đúng là tháng sến !

   

 43. #51 by minhhuong on 2010/08/15 - 03:02

  No woman, no cry
  No woman, no cry
  Little darling, don’t she’d no tears
  No woman, no cry

  Everything’s gonna be alright

  Không cô Thiếu à, không khóc nhá, mọi thứ sẽ ổn thôi

 44. #52 by minhhuong on 2010/08/15 - 03:12

  @Thiếu : Thiếu quá vớ vẩn, cô ta mới thinh thích Thiếu, muốn sang tới bước cô ta chết hẳn Thiếu thì cô ta phải cực kỳ hiểu rõ đối tượng đã chứ. Mới quen nhau thôi chứ mấy, biết Thiếu là người thế nào đâu mà đã nhắng hết cả lên. Cẩn trọng giữ khoảng cách tìm hiểu con người đối phương là bước cần thiết phải làm, tìm hiểu không kỹ đến lúc dính phải thằng hãm thì tàn đời.

  Những đôi  mà trải qua giai đoạn này nhanh thường là chuyển từ đôi bạn, đồng nghiệp sang đôi tình nhân, tức là đã có cả quá trình biết nhau từ trước, cảm thấy đối phương phù hợp nhiều mặt rồi. Hoặc là những đôi quen nhau qua chat chit, trò chuyện với nhau cả năm trời, biết đủ thứ chuyện về nhau rồi, gặp 1 phát thấy tim đập mạnh nữa thì tiến mới nhanh.

  Logic là thế.

 45. #53 by EURO on 2010/08/15 - 06:32

  Uh đúngđấy Điêu, Thiếu Bựa quá vớvẩn, địtmẹ Thiếu hãmlìn đéo tả lộn cảruột.
  Chiện thì đéocó gì to tát,đã bảo cái gì cũng nên để cho tựnhiên từtừ mà cứ nhặng cả lên hỏihan tùmlum rồi nhiều đầu bếp cũng hỏng 1 nồicháo thôi. Congái trí thức mà nhìn vào 1 thằng đànông cái đéo gì cũng phải đi hỏi rùi đéo biết kháiniệm thếnầu là quyếtđoán thì nó đặt cơsở tincậy vầuđâu vầuđâu?
  Hômnay còn cứ càcuống kiểu đó tớ đéo thèm thamgia nữa. Hãmlìn.

 46. #54 by lanovia on 2010/08/15 - 06:47

  Bài tên Bob hay quá, thanks em Hương Điêu nhế 🙂

 47. #55 by lanovia on 2010/08/15 - 07:01

 48. #56 by lanovia on 2010/08/15 - 07:05

  Bài này dành cho tuổi trẻ các cô

 49. #57 by langle179 on 2010/08/15 - 07:51

  Mời quí vị đọc Nhân Dân Nhật Báo:

  U.S. confirms nuclear negotiations with Vietnam

 50. #58 by nguoicali on 2010/08/15 - 10:01

  Thấy gì qua chiện TQĐ mừ lừa bựa gào rú?

  CS đã lợi dụng PG? Đúng.

  Vụ TQĐ 1963, cũng thía? Đúng

  Ông được PG sử lẫn CS sử ca tụng? Đúng lun.

  Ông tự thiêu, ko phẩy tự sát? Đúng

  (Câu này mà sai cái là chết mịa hết với Ngụy Nam Lừa rùi. Ý nguyện đã thể hiện nơi giấy trắng mực đen, chiện chích thuốc giảm đau (nếu có) hay nhờ vả đạo hữu giúp một tay là chiện riêng của ông và tông giáo ông. Ông mún hóa thân trong lửa vì đạo nghiệp và đã làm được. Ai lợi dụng, ai chê bai gì gì, kệ cha tụi mài).

  Đừng đeo theo Dì Tướng. Dỉ bị BCT ám ảnh, nên hay gán cho bỏn nhìu khả năng siu phàm.

  Em Rô bị nấm? Chưa dõ, nếu có nên thành thực khai báo để hưởng lượng khoan hồng.

  Rổ vốn thía, thỉnh thoảng nổi ngứa, chạy tới quán Bựa khoe. Nhẽ hội chứng tiền mãn tin? (thông cởm với Rô, tư di hạn chế, dưng mún góp mẹt thường xiên để giữ tiếng bựa diên kỳ cựu). Mấy bạn đốc tờ nên giúp Rô bằng tư vấn trị liệu cụ thể.

  Cãi lão là ăn cặt liệt (của Dì).