Riding partner [Bilingual Version]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

AL HUANG THE GENERAL

(Vietnamese text here)

Riding partner

The General slowed his car creeping under the Bridge Interchange while The Female was swinging her hat to wave jubilantly (*).

The General glanced the rear-view mirror, there’s no car behind at all. She must have been waving mee, hehe.

The Female was so cute. Mythic’ly cute. And face and hair and body and legs. Perfect. Like an iPhone.

The General swerved the car aside, downed the glass, tilting himself asked, any job you girl?

The Female leaned on the car-door, smiled softly like a fire, you’re goin’ to Haiphong, aren’t you?

The General said, I am. Any job you girl?

The Female said, cud ya please take me on, okay no?

The General asked, da which rue will ya out in the ‘Phong?

The Female replied, you drop me anywhere that suits, okay?

Again smiled softly like a fire.

The General said, hmm, so boring ridin’ alone. You please come in.

***

Long journey would be extremely fun having a riding partner. Talkings were being bursted like bombs. The General was upping the gear deliriously, laughing keckkeck keckkeck keckkeck. The Female was serving trills like an FM radio.

The Female confided she was 28, named Thuy Thuy. The Female’s husband was 32, a building contractor to Hoalac Xuanmai counties (**). The two kids one 6-year-old one 7-month newborn.

The Female’s husband had had many females. The money he’d earned was millions millions, but had poured into femaling most, not treated the wife any lot. Their quarrels had been perpetually indefatigable.

The General said, building contractor who does no that? A friend of mine builder since 90-91, femaled thousands. Hence his wife sold their homes to cuckold infinitely infinitely. It serves him ta cruel-luster hehe.

Last week The Female’s couple fiercely fought off. The Female excitedly carried her children away to their Grandmother in Haiphong, carried the money away to spend haphazardly, for it serves him well the cruel-luster.

The General said, yo baby’s still suckling, no?

The Female said, he’s suckling he’s suckling. May I get a hankie please.

The General dug the cup-box, gave The Female a tissue-pack.

The Female unfastened her shirt, carelessly rubbed her breast. The Female’s milk streamed messily down the two teats as big as a Chilean grape. The Female’s two udders were round curvy lividly pallid, mythic’ly swollen.

The General jutted his hand nipping The Female’s shoulder, said, God, too much porny.

The Female said, dunt ya man ask my phone number, huh?

The General said, oop I forget, how’s yo phone number?

***

Reaching Haiphong, The General said, where ya out I do escort to?

The Female said, I may out by the Tray Hotel, okay (***).

The General said, kay, you go a suckle ta bébé. I’m busied affair for ’bout 2-3 hours, done I’ll phone. If ya want backin’ Hanoi, I’ll meet ya on.

***

Reaching the Tray Hotel, The General said, kay kay bye Thuy Thuy.

The Female silenced herself.

The General said, how’s up?

The Female said, General?

The General said, what’s up?

The Female said, General, do check in the hotel to sleep with me, I’ll charge 200 thousand only (****).

The General startled, freezing his mouth.

The Female said, how’s your opinion?

The General let slip, mythic’ly?

The Female said, okay?

The General said, why didnt you tell from ta first?

The Female said, tellin’ from ta first, yet still stayin’ by ta Bridge Interchange?

The General said, I’m occupied affair, I’ll phone this afternoon?

The Female said, teasing?

The General said, kay kay kay, get in the hotel.

The Female said, disgusted already. Disgusted already.

The General said, yeap stop stop stop, here’s yo 200 thousand.

The Female said, no, back to Hanoi.

The General said, are you sickened of money?

The Female inclined her head up, closing eyes.

The General said, won’t ya suckle ta bébi?

The Female said, he’s in Hanoi.

The General strained, so for making what have you attained Haiphong?

The Female said, for makin’ money. Three hours ridin’ with you, lost off was 600 thousand.

The General said, two hours.

The Female ordered, back to Hanoi.

The General u-turned the car, backing Hanoi.

***

The car galloped rapidly. The riding partners were quite dumbed down.

Having passed the Phuluong bridge, The Female said, me out (*****).

The General braked the car deathly. Jumped to open doors. Waited nervously. Not being curious why The Female soon quitted the game.

Stretching hand, she said, give me five hundred (******).

***

The General u-turned the car, moving toward Haiphong.

Hehe such a luck, still timing the affair.

(@2009)

Notes

(*) Bridge Interchange: An interchange at the beginning of the road from Hanoi to Haiphong (aka Phong), the two largest cities in Northern Luas.

(**) Hoalac, Xuanmai: Suburban counties of Hanoi.

(***) Tray: A luxury hotel in Haiphong.

(****) 200 Thousand: Ie 200,000 Dongs. Know that a Haiphong & Hanoi rotten whore costed 150-200 thousand Dongs at the time of the story.

(*****) Phuluong: A bridge near Haiduong, a town between Hanoi & Haiphong.

(******) Five Hundred: Ie 500 Thousand Dongs.

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

Bạn đường

Trung Tướng chậm xe luồn gậm Cầu Chui, thì Gái vung mũ vẫy tíutít (*).

Trung Tướng liếc gương hậu, phía sau chả có con xe nầu. Ra nó vẫy mình, hehe.

Gái xinh thật. Xinh hoangđường. Cả mặt cả tóc cả thân cả chân. Hoànchỉnh. Như iPhone.

Trung Tướng táp xe, bấm kiếng, nhoài người hỏi, việc chi không em?

Gái vịn cửa xe, cười mềm như lửa, anh đi Hải Phòng, phải hông anh?

Trung Tướng bẩu, phải. Việc chi không em?

Gái bẩu, anh làm ơn em đi nhờ, được hông anh?

Trung Tướng hỏi, em xuống phố nầu dưới Phòng?

Gái đáp, anh thả em đâu thì thả, được hông?

Lại cười mềm như lửa.

Trung Tướng bẩu, ừm, chạy mộtmình cũng buồn. Em lên xe đi.

***

Hànhtrình dài có bạn đường vui cực. Chiện nổ như bom. Trung Tướng di ga títmù, cười khạchkhạch khạchkhạch khạchkhạch. Gái líulo phụcvụ như radio FM.

Gái tâmsự Gái 28, tên Thúy Thúy. Chồng Gái 32, chủ thầu xâydựng miệt Hòa Lạc Xuân Mai (**). Hai nhóc một 6 tuổi một mới đẻ 7 tháng.

Chồng Gái nhiều gái. Xiền kiếm đông nghìnnghịt nghìnnghịt, dưng đổ vầu gáimú hết thảy, chả mang về vợ bâunhiêu. Cãivã triềnmiên hùnghục.

Trung Tướng bẩu, thầu xâydựng ông nầu không thế. Bạn anh chủ thầu từ 90-91, gái ngàn bà. Riết rùi vợ nó bán nhà bán cửa cắm sừng trậptrùng trậptrùng. Đáng đời quân dâmác hehe.

Tuần trước vợchồng Gái kịchchiến. Gái tưngbừng vác con gởi Ngoại ở Hải Phòng, vác xiền tiêupha búaxua, cho đáng đời quân dâmác.

Trung Tướng bẩu, con em không bú nữa à?

Gái bẩu, bú chứ bú chứ. Anh em mượn cái khăn.

Trung Tướng moi hộc cốc, đưa Gái gói tissue.

Gái vạch áo, vôtâm chùi vú. Sữa Gái tuôn nhoenhoét hai quả núm bự cỡ trái nho Chile. Hai củ vú Gái tròn quay xanh mét, mọng hoangđường.

Trung Tướng thò tay cấu vai Gái, bẩu, giời ạ, khiêudâm quá đi.

Gái bẩu, anh không hỏi số phôn em à?

Trung Tướng bẩu, ừa anh quên, số phôn em nhiêu?

***

Tới Hải Phòng, Trung Tướng bẩu, em xuống đâu anh rước tận nơi?

Gái bẩu, em xuống cạnh kháchsạn Tray, được hông (***).

Trung Tướng bẩu, ôkê, em về cho bébé bú nhở. Anh vướng côngchuyện độ 2-3 tiếng, xong anh phôn. Nếu em muốn ngược Hà Nội, anh đón luôn.

***

Tới kháchsạn Tray, Trung Tướng bẩu, ôkê ôkê bye Thúy Thúy.

Gái im.

Trung Tướng bẩu, sao thế em?

Gái bẩu, Trung Tướng?

Trung Tướng bẩu, gì em?

Gái bẩu, Trung Tướng, anh vầu kháchsạn ngủ mới em, em lấy 200 ngàn thôi (****).

Trung Tướng giật thót, cứng mẹ mồm.

Gái bẩu, ý anh sao?

Trung Tướng buột, hoangđường?

Gái bẩu, nhế?

Trung Tướng bẩu, sao em không nói từ đầu?

Gái bẩu, nói từ đầu, thì giờ vẫn đứng Cầu Chui?

Trung Tướng bẩu, anh mắc côngchuyện, chiều anh phôn?

Gái bẩu, giỡn?

Trung Tướng bẩu, ôkê ôkê ôkê, vầu kháchsạn.

Gái bẩu, chán rùi. Chán rùi.

Trung Tướng bẩu, ừa thôi thôi thôi, nầy em 200 ngàn.

Gái bẩu, không, về Hà Nội.

Trung Tướng bẩu, em chê tiền?

Gái ngả đầu, nhắm mắt.

Trung Tướng bẩu, không cho bébi bú?

Gái bẩu, nó ở Hà Nội.

Trung Tướng căngthẳng, vậy em xuống Hải Phòng làm gì?

Gái bẩu, làm tiền. Ba tiếng đi mới anh, mất cha 600 ngàn.

Trung Tướng bẩu, hai tiếng.

Gái lệnh, về Hà Nội.

Trung Tướng ngoắt xe, ngược Hà Nội.

***

Xe phi véovéo. Bạn đường lặng câm.

Vượt cầu Phú Lương, Gái bẩu, em xuống (*****).

Trung Tướng phanh xe kít. Nhẩy mở cửa. Chờ thảngthốt. Không tòmò tạisao Gái sớm bỏ cuộc chơi.

Chìa tay, nó nói, em xin năm trăm (******).

***

Trung Tướng ngoắt xe, quay hướng Hải Phòng.

Hehe may phết, còn kịp côngchuyện.

(@2009)

Ghichú

(*) Cầu Chui: Cầu vượt đầu quốclộ No5 từ Hà Nội đi Hải Phòng.

(**) Hòa Lạc, Xuân Mai: Các thịtrấn ngoạithành Hà Nội.

(***) Tray: Một kháchsạn sangtrọng ở Hải Phòng.

(****) 200 ngàn: Tức 200,000 đồng Ông Cụ. Giá phò cỏ Hải Phòng & Hà Nội thờiđiểm chiện quãng 150-200 ngàn.

(*****) Phú Lương: Cầu cửa ngõ thànhphố Hải Dương, nằm giữa Hà Nội & Hải Phòng.

(******) Năm trăm: Tức 500,000 đồng Ông Cụ.

PS. Trung Tướng giữ số phôn của Thúy Thúy cả năm liền, dưng đã xóa.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tíutít: Jubilantly (Tíu tít).
– Hoangđường: Mythic’ly (Hoang đường).
– Hoànchỉnh: Perfect (Hoàn chỉnh).
– Mộtmình: Alone (Một mình).
– Hànhtrình: Journey (Hành trình).
– Títmù: Deliriously (Tít mù).
– Khạchkhạch: Keckkeck (Khạch khạch).
– Líulo: Trill (Líu lo).
– Phụcvụ: Serve (Phục vụ).
– Tâmsự: Confide (Tâm sự).
– Xâydựng: Building (Xây dựng).
– Nghìnnghịt: Millions/Thousands (Nghìn nghịt).
– Gáimú: Femaling (Gái mú).
– Bâunhiêu: Lot (Bâu nhiêu).
– Cãivã: Quarrel (Cãi vã).
– Triềnmiên: Perpetually (Triền miên).
– Hùnghục: Indefatigable (Hùng hục).
– Trậptrùng: Infinitely (Trập trùng).
– Dâmác: Cruel-lust (Dâm ác).
– Kịchchiến: Fiercely fought (Kịch chiến).
– Tưngbừng: Excitedly (Tưng bừng).
– Tiêupha: Spend (Tiêu pha).
– Búaxua: Haphazardly (Búa xua).
– Vôtâm: Carelessly (Vô tâm).
– Nhoenhoét: Messily (Nhoen hoét).
– Khiêudâm: Porny (Khiêu dâm).
– Kháchsạn: Hotel (Khách sạn).
– Ôkê: OK (Ô-kê).
– Côngchuyện: Affair (Công chuyện).
– Căngthẳng: Strain (Căng thẳng).
– Véovéo: Rapidly (Véo véo).
– Thảngthốt: Nervously (Thảng thốt).
– Tòmò: Curious (Tò mò).
– Tạisao: Why (Tại sao).

*** 1. #1 by EURO on 2010/08/14 - 13:32

  Lúc cả hai đều đang vui vẻ thoảimái và có chút khônggian riêng ngu ạ.
  Thôi Rô đi côngviệc đây, tối về hót tiếp.

 2. #2 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 13:36

  Thím cuống mẹ nó lên rồi huhuhu địtmẹ Vàng Son cứ bỏ đi hết thế này à?

  Em Mít Yêu ơi cái SMS ấy là nhắn vào lúc nào bây giờ em? Chiều CN là Thím mới ẻm đi coi xinê rùi, em ơi giúp Thím đêêêê!

  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 17:08

   Mẹ em ẻm bỏ Thiếu Bựa không khéo hè phố Huyền Trân sẽ thêm một thằng ngàyngày nhặt lá rụng mắt mơmàng nhìn chiều buông thămthẳm.

 3. #4 by cathnga on 2010/08/14 - 13:45

  He he, tất nhiên là nhắn bây giờ khi em ấy vừa chôn mèo con

   

 4. #5 by mit.annam on 2010/08/14 - 13:47

  Cảm ơn em Mít Vàng Son nhế, tối mai là coi xinê, thế thì Thiếu Tướng nên nhắn SMS ấy vào lúc nào hả em?@ Thím Thiếu
  ———————————————————————————
  Well, you can send it now.  She is not going to answer you, but she will read them for sure.  Tomorrow show up as planned, but expect she could back down for xyz reason.  Offer her an alternative to going to a movie, such as going to some quiet place where she could sob on your strong and manly shoulder, huh? Or even suggest another promenade in the night. Anything to get her out of the house.  Take it easy, man.

 5. #7 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 13:48

  À hôm đầutiên Nàng có nói là rất mê sự lãngmạn, thế thì Thiếu Tướng sẽ chơi hoa tặng nàng.

  Hoa thì nên gửi thẳng đến trường cho nàng sướng với đồngnghiệp hay đến nhà nàng thôi???

  Mà nếu tặng hoa thì chọn hoa gì?

 6. #9 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 13:50

  Địtmẹ sao bao nhiêu Tinh Hoa chất của Thiếu Tướng biến đâu mất mẹ nó hết thế này? Sao giờ Thiếu Tướng ngu thế này?

 7. #11 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 13:58

  Rô Xinh, Mít Yêu, Hương Điêu, Nga Yêu, The Major General is begging you please help me about the flowers!

  Should I send them to her school or her house?

 8. #12 by cathnga on 2010/08/14 - 14:03

   Ở đâu cũng được, gái thích phô trương thì gửi tới nơi công cộng. Gái lãng mạn kín đáo thì gửi về nhà hoặc Thiếu Tướng cứ mang đến là dễ thương nhứt.

 9. #13 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 14:07

  Ghi nhận ý kiến em Nga Vàng Son, các Rô Xinh? Hương Điêu? Mít Yêu?

 10. #14 by clourthi on 2010/08/14 - 14:20

  Hi General and all nice guys. First time I leave comment here though I come and read words every free time. Your words are very funny and interesting. Thanks and say hi again.

 11. #16 by mit.annam on 2010/08/14 - 14:23

  Should I send them to her school or her house?@ Thím Thiếu
  ————————————————————————————
  How’s about now to wherever she is? (Maybe one extra bouquet of flower waiting for her at home after work….
  hehehe)  It doesn’t need to be elaborated, but shows that you care about her and that you think about her now.

  Mà nếu tặng hoa thì chọn hoa gì?
  ——————————————————————-
  I don’t know what the taste for flowers now nor what is available there.  Roses, Orchids???   

 12. #17 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 14:29

  @Mít:

  I sent her the message with the same content as you said, that “Anh biết em rất buồn vì xyz and I feel terrible seeing you sad, I always want you to be happy because you deserve it…”

  But she hasn’t replied yet, is that normal, Golden Babe?

 13. #18 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 14:30

  I think Roses are too sến, you think Orchids are ok, Mít The Lovely?

 14. #19 by mit.annam on 2010/08/14 - 14:38

  I’ll go on a camping trip for the entire weekend.  I miss you all. 

  Good luck Thím Thiếu.  Hope things will turn out alright for ya.

  @ General Bua

  Am I too optimistic to expect seeing “Grave Mosquito” posted here when I come back?

 15. #21 by mit.annam on 2010/08/14 - 14:46

  I think Roses are too sến, you think Orchids are ok, Mít The Lovely?
  —————————————————————————————–
  Will do.  (As long as it is not hoa mồng gà, ok? )

 16. #23 by voong ngau pin on 2010/08/14 - 14:51

  hay Thiếu mày mời em nó đi ăn thịt mèo???dĩđộc trịđộc  Thiếu???

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 17:01

   Thịt mèo ngon dãman luôn. Nhất là cẳng mèo hầm. Dưng mà 15 năm rùi Dì không chén.

 17. #25 by mit.annam on 2010/08/14 - 14:58

  I sent her the message with the same content as you said, that “Anh biết em rất buồn vì xyz and I feel terrible seeing you sad, I always want you to be happy because you deserve it…”

  But she hasn’t replied yet, is that normal, Golden Babe?
  ———————————————————————————-
  Yes, yes. 

 18. #26 by EURO on 2010/08/14 - 15:31

  hehe, tranhthủ vầu nghía Thiếu Bựa cà cuống rùi chạytiếp. Hoa gì á? Hoa Liễu ý hehe. Con mèo của nàng vừa chết, có thể tặng nàng bó Vạn thọ để share hehe.
  Hồng hay Lan cũng là ý hay, hoặc biết gu nàng thích màu gì thì cứ hoa chủđề màu đó mà phang.
  Mua hoa tặng nàng? That good idea. Vứonđề Thiếu có đủ tựtin đànghoàng cầm hoa rùi đưa cho nàng không? Nếu không thì nhờ dịchvụ đi cho nhanh gọn. Thêm tý chữ vầu cho nó chânthành là okie rùi. Đôi khi tính nàng hay thẹnthùng ( hoặc  còn đang làmhàng) với ngừoi khác mà dí tận tay nàng ngay nơi côngcộng coi chừng phản tácdụng.
  Trảinghiệm là ngày xưa papa ô có mua hoa tặng Mama, nhưng tới nơi hẹn thấy sếnsến mắc cỡ quá ổng dúi mẹ vầu chuồng gà giấubiệt trứoc khi nàng xuấthiện hehe.
  Nàng thân côgiáo mình phận trò, làm gì thì cũng nhớ kín đáo trứoc mặt ngừoi khác không thôi dưluận nó dìm cho cô cổ nao núng luôn đấy nhá. Dù có Vàngson nhưng côcổ chưa đựoc đaòtạo qua lớp Bựa thì chưa đủ độ trơ đâu. Xinê xong dụ đựoc vầu quán cafe nầu đó nghe tí Rồ man tịc miu dịch rùi thủthỉ cũng là ý hay đấy.
  Hoặc ra bến Chương Dương mút kem nhìn sông chảy.

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 17:00

   Tìm mãi trông cồng của Rô Xinh mà không thấy chữ “nhà nghỉ” hay “motel” gì cả hehe?

 19. #28 by nang_giua_trua on 2010/08/14 - 15:43

  Chào chi bộ, mình đăng kí sinh hoạt nhé!

  Mình là girl !

   

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 16:57

   Hehe Dì Trung Tướng xin chầu Vàng Son.

    

   Tuần Sến của Dì đã có hiệuquả rõrệt. Vàng Son vầu quán đông nghìnnghịt nghìnnghịt.

    

   Chầu lại lần nữa nhế.

 20. #30 by minhhuong on 2010/08/14 - 15:46

  @Thiếu : Đã được nắm tay cô giáo chưa thế ?

  Tặng quà hả ? Cá nhân thì em thích người ta vừa đến đón mình tặng 1 cái gì đấy, nó làm gái hưng phấn khoái cả buổi đi chơi. Giả sử đã được nắm tay cô giáo rồi thì vừa đến đón thì cầm tay cô giáo thơm thật êm dịu, sâu và lâu 1 chút, hì hì, quà đấy thôi

  Tới lúc chia tay, đột ngột tặng cái gì đấy nữa, trong trường hợp Thiếu là cái đeo chìa khóa xinh xinh, thì chàng về rồi nàng mới gọi là xao xuyến không thôi, miệng không ngừng cười, he he

  Quà thì chẳng cần giá trị, quan trọng là cách đưa.

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 16:58

   Chết gùi Dì quên quà cho Bắp Ngô gùi. Hèn nầu mà ẻm chuồn mất dạng.

    

 21. #32 by EURO on 2010/08/14 - 17:38

  Thịt mèo hả? Đây biếu Dì, dưng Rô đéo dám ăn đâu.
  Vụ nàhnghỉ thì từtừ cho khoai nó nhừ, cácuống hỏngviệc Dì ạ.

 22. #34 by EURO on 2010/08/14 - 17:45

  Không đúng mọi cases đâu em. Bắp Ngô chết vì Dì quỵlụy đấy.
  Chết cứt ý, Dì chém vừa thui. Không thấy nó bỏ đi Tây rùi à?

 23. #36 by nang_giua_trua on 2010/08/14 - 17:51

  @ Thím  Thiếu : Hãy làm theo nhời con tim mách bảo. Chỉ có con tim mới đủ quyền năng để dẫn đường Thím đi! Xin Thím đừng tính toán chiêu kế bất kì. Trái tim nhạy cảm của Vàng Son  sẽ nhận ra ngay dù là chiêu kế nhỏ nhất!

  @ Trung Tướng: Rất vui vì nhời chầu mừng của Dì!

 24. #38 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 18:32

  Nắm tay, chưa, vì Nàng không allow

  Hôn, chưa, vì Nàng chưa allow

  Chiều nay, Thiếu Tướng nhắn sms nộidung tươngtự như em Hương bẩu. Thiếu Tướng xưng Anh, gọi Nàng là Em.

  Cũng là lần đầutiên Thiếu Tướng try gọi Nàng như vậy. Trước đó tuyền xưng tên.

  Rất lâu, Nàng đáp, đừng xưnghô với *tên nàng* như vậy nếu *tên Thiếu Tướng* còn muốn đi chơi với *tên nàng* chiều mai.

  Thiếu Tướng chưa hoảng, trảnhời, I’m sorry, I promise that won’t happen again if you don’t like it. You know I care for you right?

  Rất lâu, Nàng đáp, bằng một thứ English tuyệtmỹ hehe, Boy I am so busy and have no time to think about if you do care for me or not. Please, don’t treat me like a chilld or your girlfriend because I am not. We will hang out tomorrow but that does not mean there has to be something between us. Ok?

  Thiếu Tướng nhắm mắt, duỗi lưng, ngả ghế, choáng như bị dí điện thẳng vào hậumôn.

  “Got it”

  Nàng im, dĩ nhiên rồi.

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 21:09

   Chiển gọi anh/em thì phải chơi offline chứ đéo ai lại sms hay online thế.

 25. #40 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 18:34

  Thế là thế nào hở?

  What the fuck?

  Your Major General is having a headache right now because he cannot firgure out what is going on anymore.

  God!

 26. #41 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 18:35

  Địtmẹ tôi chóng mặt quá chết mất thôi!

 27. #42 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 18:36

  Chỉ vì Thiếu Tướng độtngột chuyển cách xưnghô từ tên thành Anh Em à, nhẽ đâu thế?

  What the fuck oh my god I wanna fucking die!

 28. #43 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 18:38

  Địtmẹ cái quán Bựa hãmlìn nầy Thím ghét chúng màiiiiiiii!

 29. #44 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 18:39

  Oh my god my my eyes are so blur and my brain is so messed up right now I am sorry I am apologized please help me please gimme an advice please teach me how to deal with this situation

  Trung Tướng ơi Vàng Son ơi cứu vớiiii!

 30. #45 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 18:46

  Nàng vửa sms lại, You are a good boy!

  What the fuck bitch? I’ve tried to treat you like a fucking lady a fucking queen I did everything I though could make you smile I did every motherfucking thing just for your own fucking Sake

  AND NOW YOU ARE FUCKING TOYING WITH ME BITCH? I’MMA SLASH YOUR FUCKING THROAT YOU BITCH YOU DON’T KNOW HOW MUCH I LOVE YOU YOU?

  FUCK YOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 31. #46 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 18:48

  CAN SOMEONE TELL WHAT THE FUCK IS GOING ON?

  Thiếu Tướng chưa phảnhồi sms ấy đâu. Các em Vàng Son mới Trung Tướng giúp Thiếu Tướng nhanh lên với!

 32. #48 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 18:50

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 21:05

   Quá phê luôn. Đúng là thứ nhạc hiệnđại đỉnhcao.

 33. #50 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 18:55

 34. #51 by nang_giua_trua on 2010/08/14 - 18:58

  @ Thiếu Tướng: Bình tĩnh, không có gì nghiêm trọng quá đâu. Nàng thích Thiếu Tướng đó là hiển nhiên, nhưng rõ ràng nàng đang thận trọng quan sát Thiếu Tướng. Nếu Thiếu Tướng cứ bối rối, cứ lúng túng, rồi run lẩy bẩy trước bất kì một ứng xử của nàng thì nàng sẽ đánh giá thấp Thiếu Tướng đấy. Cứ để cho mọi việc thuận theo tự nhiên, đừng khủng bố và dồn đẩy nàng bằng những tin nhắn nữa. Hãy nhắn lại nhẹ nhàng: “Tôi hiểu, hẹn bạn chiều mai nhé ! Chúc cuối tuần vui vẻ!” . Và thế thôi….

 35. #52 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 18:59

  I need to calm down because I am one Elite.

  Who cares if this is another one-sided love? I don’t care if she loves me back or not as long as she’s happy with her own life

  Bây giờ Thiếu Tướng cần các em Vàng Son Bất Hủ, cùng Trung Tướng, cùng tất cả mọi người từng có trải nghiệm về chuyện này cho lời khuyên, vậy nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

 36. #54 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 19:07

  Cảm ơn em Nắng Vàng Son nhế, Thiếu Tướng chờ thêm một số ý kiến nữa. Cảm ơn em yêu nhiều!

 37. #55 by nang_giua_trua on 2010/08/14 - 19:10

  Ngày mai , đi xem phim cũng không nên vội vàng tặng bất kì thứ gì, cũng không tìm cách cầm tay, không xưng anh…. Hãy mang theo một bó hoa nhỏ, thật nhỏ và dễ thương thật dễ thương nhé ! Đừng gửi hoa tới trường, đừng tặng bó hoa lớn , bởi chắc hẳn nàng là Vàng Son thích sự lãng mạn nhẹ nhàng…

 38. #57 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 19:14

  Em Nắng nói hay quá, Thiếu Tướng cũng đang định thế, tại sao gái lại phản ứng cruel thế hở em? Gái nào cũng tàn nhẫn khốn nạn thế à, hay chỉ Vàng Son thôi?

 39. #58 by nang_giua_trua on 2010/08/14 - 19:21

   Phản ứng của Vàng son đấy Thiếu Tướng. Nàng đang buồn vì bé mèo mà Thiếu Tướng cứ dồn dập với những tin nhắn quá hoa mĩ cầu kì lại còn xưng anh nữa thì tất nhiên nàng sẽ phản ứng như thế. Đừng làm cho nàng nghĩ rằng Thiếu Tướng đang dùng bé mèo làm cơ hội cho mình. Hãy nhớ nàng luôn luôn phải giản dị và tinh tế

 40. #59 by nhất on 2010/08/14 - 19:25

  Chi bộ đúng là đéo ai biết tán gái.
  @Thiếu :
  Mầy tạm quên chuyện tán tỉnh anh em đi. Lên net nghiên cứu về mèo , cat ý chứ  not pussy hehe. Mai rủ ẻm đi mua mèo, nhớ chủ động trong buổi đi chơi. Đại loại thế, anh viết thế chắc là mầy hiểu phải làm gì.

 41. #60 by nang_giua_trua on 2010/08/14 - 19:31

  @ Thiếu Tướng : Đừng nghe @Nhất. Lúc này mà rủ nàng đi mua em mèo khác là hỏng việc đấy. Hãy nhớ hình dáng bé mèo đã mất. Và tự mình tìm một bé mèo càng giống càng tốt và hãy chọn một thời điểm lùi lại, có thể là không quá xa, nhưng không phải là ngay ngày mai và hãy làm cho nàng bất ngờ khi về tới cổng thấy bé mèo dụi dưới chân mình.

 42. #62 by nhất on 2010/08/14 - 19:38

  Ừ Trưa lét nói đúng, không nên bàn chiện mua mèo ngay. Đợi khi nào ẻm muốn thì mang chiêu đó ra. Bây giờ giả vờ chia sẻ, đóng kịch tởm vào, muốn chia se và nói chuyện hấp dẫn thì phải nghiên cứu về mèo. Nếu cần mầy có thể khóc thương chú mèo hen của ẻm…đại loại thế.

 43. #63 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 19:53

  Nhất Dâm im mẹ alô đi hãm lìn!

 44. #64 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 20:13

  Mình mới phát hiện ra thằng chó đẻ Yahoo nó cứ tự động để status là *ID Yahoo Chat của Thiếu Tướng* vừa còm măng tại blog của An Hoàng Trung Tướng và còn dẫn cả link.

  Nếu Thiếu Tướng online avalaible cùng một status khác thì không sao, còn cứ hễ offline một cái là nó tự động cập nhật như vậy, mà địtmẹ có ai khiến nó đâu chứ?

  Địtmẹ khốnnạn hãmlồn chómá bỉổi tànbạo đéo thể chịu nổi.

  Địtmẹ làm thằng Lừa đã khổ như ông Lồn rồi mà địtmẹ còn bị đớp trúng mấy thứ nầy là sao là sao?

 45. #65 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 20:14

  Giờ chỉ còn biết cầu God rằng em chưa click vầu đường link chứ biết làm sâu?

  Địtmẹ kiếp trước tôi là cái thể loại gì hở Giời? Nếu là macàrồng thì kiếp nầy phải cho làm bãi cứt chứ cho làm thằng Lừa để làm gì làm gì làm cái gì?

 46. #66 by sss_sy_sss on 2010/08/14 - 20:22

  Thằng Khắm tướng lại bày trò phò phạch cho công chung hửi!

  Buồn nôn đéo chịu được.

  Không ngờ lại có thứ văn minh kiểu này, he he, VN hài đéo chịu được

 47. #68 by clourthi on 2010/08/14 - 20:25

  @ Genneral:
  I am female.

  @ Thiếu:
  Calm down, calm down. It’s normal when your girl send you these words. Dont be silly to apply any advice to treat your girl coz it may not suitable. Just follow your heart and be honest.
  G bless ya!

 48. #70 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 20:28

  @Cô Thi Vàng Son:

  Cô bẩu những lời lẽ thế là “normal”, có thật? Là normal, là bình thường, thật?

  Mong cô nói dựa trên kinh nghiệm của bản thân là gái, chứ đừng đãi bôi, nhế, Thiếu Tướng gần hóa dại lắm rồi đấy.

 49. #71 by clourthi on 2010/08/14 - 20:31

  @ Thiếu:

  Sure. That’s normal. I am female, ya know. I am honest when tell you that. Try to calm down and follow the heart.

  • #72 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 20:44

   Hehe Dì mừng quá cơ. Quán lại thêm Vàng Son, ở đây các Bựa gọi là Gold Babe, Golden Babe, hoặc Babe The Gold.