Riding partner [Bilingual Version]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

AL HUANG THE GENERAL

(Vietnamese text here)

Riding partner

The General slowed his car creeping under the Bridge Interchange while The Female was swinging her hat to wave jubilantly (*).

The General glanced the rear-view mirror, there’s no car behind at all. She must have been waving mee, hehe.

The Female was so cute. Mythic’ly cute. And face and hair and body and legs. Perfect. Like an iPhone.

The General swerved the car aside, downed the glass, tilting himself asked, any job you girl?

The Female leaned on the car-door, smiled softly like a fire, you’re goin’ to Haiphong, aren’t you?

The General said, I am. Any job you girl?

The Female said, cud ya please take me on, okay no?

The General asked, da which rue will ya out in the ‘Phong?

The Female replied, you drop me anywhere that suits, okay?

Again smiled softly like a fire.

The General said, hmm, so boring ridin’ alone. You please come in.

***

Long journey would be extremely fun having a riding partner. Talkings were being bursted like bombs. The General was upping the gear deliriously, laughing keckkeck keckkeck keckkeck. The Female was serving trills like an FM radio.

The Female confided she was 28, named Thuy Thuy. The Female’s husband was 32, a building contractor to Hoalac Xuanmai counties (**). The two kids one 6-year-old one 7-month newborn.

The Female’s husband had had many females. The money he’d earned was millions millions, but had poured into femaling most, not treated the wife any lot. Their quarrels had been perpetually indefatigable.

The General said, building contractor who does no that? A friend of mine builder since 90-91, femaled thousands. Hence his wife sold their homes to cuckold infinitely infinitely. It serves him ta cruel-luster hehe.

Last week The Female’s couple fiercely fought off. The Female excitedly carried her children away to their Grandmother in Haiphong, carried the money away to spend haphazardly, for it serves him well the cruel-luster.

The General said, yo baby’s still suckling, no?

The Female said, he’s suckling he’s suckling. May I get a hankie please.

The General dug the cup-box, gave The Female a tissue-pack.

The Female unfastened her shirt, carelessly rubbed her breast. The Female’s milk streamed messily down the two teats as big as a Chilean grape. The Female’s two udders were round curvy lividly pallid, mythic’ly swollen.

The General jutted his hand nipping The Female’s shoulder, said, God, too much porny.

The Female said, dunt ya man ask my phone number, huh?

The General said, oop I forget, how’s yo phone number?

***

Reaching Haiphong, The General said, where ya out I do escort to?

The Female said, I may out by the Tray Hotel, okay (***).

The General said, kay, you go a suckle ta bébé. I’m busied affair for ’bout 2-3 hours, done I’ll phone. If ya want backin’ Hanoi, I’ll meet ya on.

***

Reaching the Tray Hotel, The General said, kay kay bye Thuy Thuy.

The Female silenced herself.

The General said, how’s up?

The Female said, General?

The General said, what’s up?

The Female said, General, do check in the hotel to sleep with me, I’ll charge 200 thousand only (****).

The General startled, freezing his mouth.

The Female said, how’s your opinion?

The General let slip, mythic’ly?

The Female said, okay?

The General said, why didnt you tell from ta first?

The Female said, tellin’ from ta first, yet still stayin’ by ta Bridge Interchange?

The General said, I’m occupied affair, I’ll phone this afternoon?

The Female said, teasing?

The General said, kay kay kay, get in the hotel.

The Female said, disgusted already. Disgusted already.

The General said, yeap stop stop stop, here’s yo 200 thousand.

The Female said, no, back to Hanoi.

The General said, are you sickened of money?

The Female inclined her head up, closing eyes.

The General said, won’t ya suckle ta bébi?

The Female said, he’s in Hanoi.

The General strained, so for making what have you attained Haiphong?

The Female said, for makin’ money. Three hours ridin’ with you, lost off was 600 thousand.

The General said, two hours.

The Female ordered, back to Hanoi.

The General u-turned the car, backing Hanoi.

***

The car galloped rapidly. The riding partners were quite dumbed down.

Having passed the Phuluong bridge, The Female said, me out (*****).

The General braked the car deathly. Jumped to open doors. Waited nervously. Not being curious why The Female soon quitted the game.

Stretching hand, she said, give me five hundred (******).

***

The General u-turned the car, moving toward Haiphong.

Hehe such a luck, still timing the affair.

(@2009)

Notes

(*) Bridge Interchange: An interchange at the beginning of the road from Hanoi to Haiphong (aka Phong), the two largest cities in Northern Luas.

(**) Hoalac, Xuanmai: Suburban counties of Hanoi.

(***) Tray: A luxury hotel in Haiphong.

(****) 200 Thousand: Ie 200,000 Dongs. Know that a Haiphong & Hanoi rotten whore costed 150-200 thousand Dongs at the time of the story.

(*****) Phuluong: A bridge near Haiduong, a town between Hanoi & Haiphong.

(******) Five Hundred: Ie 500 Thousand Dongs.

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

Bạn đường

Trung Tướng chậm xe luồn gậm Cầu Chui, thì Gái vung mũ vẫy tíutít (*).

Trung Tướng liếc gương hậu, phía sau chả có con xe nầu. Ra nó vẫy mình, hehe.

Gái xinh thật. Xinh hoangđường. Cả mặt cả tóc cả thân cả chân. Hoànchỉnh. Như iPhone.

Trung Tướng táp xe, bấm kiếng, nhoài người hỏi, việc chi không em?

Gái vịn cửa xe, cười mềm như lửa, anh đi Hải Phòng, phải hông anh?

Trung Tướng bẩu, phải. Việc chi không em?

Gái bẩu, anh làm ơn em đi nhờ, được hông anh?

Trung Tướng hỏi, em xuống phố nầu dưới Phòng?

Gái đáp, anh thả em đâu thì thả, được hông?

Lại cười mềm như lửa.

Trung Tướng bẩu, ừm, chạy mộtmình cũng buồn. Em lên xe đi.

***

Hànhtrình dài có bạn đường vui cực. Chiện nổ như bom. Trung Tướng di ga títmù, cười khạchkhạch khạchkhạch khạchkhạch. Gái líulo phụcvụ như radio FM.

Gái tâmsự Gái 28, tên Thúy Thúy. Chồng Gái 32, chủ thầu xâydựng miệt Hòa Lạc Xuân Mai (**). Hai nhóc một 6 tuổi một mới đẻ 7 tháng.

Chồng Gái nhiều gái. Xiền kiếm đông nghìnnghịt nghìnnghịt, dưng đổ vầu gáimú hết thảy, chả mang về vợ bâunhiêu. Cãivã triềnmiên hùnghục.

Trung Tướng bẩu, thầu xâydựng ông nầu không thế. Bạn anh chủ thầu từ 90-91, gái ngàn bà. Riết rùi vợ nó bán nhà bán cửa cắm sừng trậptrùng trậptrùng. Đáng đời quân dâmác hehe.

Tuần trước vợchồng Gái kịchchiến. Gái tưngbừng vác con gởi Ngoại ở Hải Phòng, vác xiền tiêupha búaxua, cho đáng đời quân dâmác.

Trung Tướng bẩu, con em không bú nữa à?

Gái bẩu, bú chứ bú chứ. Anh em mượn cái khăn.

Trung Tướng moi hộc cốc, đưa Gái gói tissue.

Gái vạch áo, vôtâm chùi vú. Sữa Gái tuôn nhoenhoét hai quả núm bự cỡ trái nho Chile. Hai củ vú Gái tròn quay xanh mét, mọng hoangđường.

Trung Tướng thò tay cấu vai Gái, bẩu, giời ạ, khiêudâm quá đi.

Gái bẩu, anh không hỏi số phôn em à?

Trung Tướng bẩu, ừa anh quên, số phôn em nhiêu?

***

Tới Hải Phòng, Trung Tướng bẩu, em xuống đâu anh rước tận nơi?

Gái bẩu, em xuống cạnh kháchsạn Tray, được hông (***).

Trung Tướng bẩu, ôkê, em về cho bébé bú nhở. Anh vướng côngchuyện độ 2-3 tiếng, xong anh phôn. Nếu em muốn ngược Hà Nội, anh đón luôn.

***

Tới kháchsạn Tray, Trung Tướng bẩu, ôkê ôkê bye Thúy Thúy.

Gái im.

Trung Tướng bẩu, sao thế em?

Gái bẩu, Trung Tướng?

Trung Tướng bẩu, gì em?

Gái bẩu, Trung Tướng, anh vầu kháchsạn ngủ mới em, em lấy 200 ngàn thôi (****).

Trung Tướng giật thót, cứng mẹ mồm.

Gái bẩu, ý anh sao?

Trung Tướng buột, hoangđường?

Gái bẩu, nhế?

Trung Tướng bẩu, sao em không nói từ đầu?

Gái bẩu, nói từ đầu, thì giờ vẫn đứng Cầu Chui?

Trung Tướng bẩu, anh mắc côngchuyện, chiều anh phôn?

Gái bẩu, giỡn?

Trung Tướng bẩu, ôkê ôkê ôkê, vầu kháchsạn.

Gái bẩu, chán rùi. Chán rùi.

Trung Tướng bẩu, ừa thôi thôi thôi, nầy em 200 ngàn.

Gái bẩu, không, về Hà Nội.

Trung Tướng bẩu, em chê tiền?

Gái ngả đầu, nhắm mắt.

Trung Tướng bẩu, không cho bébi bú?

Gái bẩu, nó ở Hà Nội.

Trung Tướng căngthẳng, vậy em xuống Hải Phòng làm gì?

Gái bẩu, làm tiền. Ba tiếng đi mới anh, mất cha 600 ngàn.

Trung Tướng bẩu, hai tiếng.

Gái lệnh, về Hà Nội.

Trung Tướng ngoắt xe, ngược Hà Nội.

***

Xe phi véovéo. Bạn đường lặng câm.

Vượt cầu Phú Lương, Gái bẩu, em xuống (*****).

Trung Tướng phanh xe kít. Nhẩy mở cửa. Chờ thảngthốt. Không tòmò tạisao Gái sớm bỏ cuộc chơi.

Chìa tay, nó nói, em xin năm trăm (******).

***

Trung Tướng ngoắt xe, quay hướng Hải Phòng.

Hehe may phết, còn kịp côngchuyện.

(@2009)

Ghichú

(*) Cầu Chui: Cầu vượt đầu quốclộ No5 từ Hà Nội đi Hải Phòng.

(**) Hòa Lạc, Xuân Mai: Các thịtrấn ngoạithành Hà Nội.

(***) Tray: Một kháchsạn sangtrọng ở Hải Phòng.

(****) 200 ngàn: Tức 200,000 đồng Ông Cụ. Giá phò cỏ Hải Phòng & Hà Nội thờiđiểm chiện quãng 150-200 ngàn.

(*****) Phú Lương: Cầu cửa ngõ thànhphố Hải Dương, nằm giữa Hà Nội & Hải Phòng.

(******) Năm trăm: Tức 500,000 đồng Ông Cụ.

PS. Trung Tướng giữ số phôn của Thúy Thúy cả năm liền, dưng đã xóa.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tíutít: Jubilantly (Tíu tít).
– Hoangđường: Mythic’ly (Hoang đường).
– Hoànchỉnh: Perfect (Hoàn chỉnh).
– Mộtmình: Alone (Một mình).
– Hànhtrình: Journey (Hành trình).
– Títmù: Deliriously (Tít mù).
– Khạchkhạch: Keckkeck (Khạch khạch).
– Líulo: Trill (Líu lo).
– Phụcvụ: Serve (Phục vụ).
– Tâmsự: Confide (Tâm sự).
– Xâydựng: Building (Xây dựng).
– Nghìnnghịt: Millions/Thousands (Nghìn nghịt).
– Gáimú: Femaling (Gái mú).
– Bâunhiêu: Lot (Bâu nhiêu).
– Cãivã: Quarrel (Cãi vã).
– Triềnmiên: Perpetually (Triền miên).
– Hùnghục: Indefatigable (Hùng hục).
– Trậptrùng: Infinitely (Trập trùng).
– Dâmác: Cruel-lust (Dâm ác).
– Kịchchiến: Fiercely fought (Kịch chiến).
– Tưngbừng: Excitedly (Tưng bừng).
– Tiêupha: Spend (Tiêu pha).
– Búaxua: Haphazardly (Búa xua).
– Vôtâm: Carelessly (Vô tâm).
– Nhoenhoét: Messily (Nhoen hoét).
– Khiêudâm: Porny (Khiêu dâm).
– Kháchsạn: Hotel (Khách sạn).
– Ôkê: OK (Ô-kê).
– Côngchuyện: Affair (Công chuyện).
– Căngthẳng: Strain (Căng thẳng).
– Véovéo: Rapidly (Véo véo).
– Thảngthốt: Nervously (Thảng thốt).
– Tòmò: Curious (Tò mò).
– Tạisao: Why (Tại sao).

*** 1. #1 by EURO on 2010/08/13 - 23:03

  Hốhố, Hóa ra Cờ Bựa bế quan  mấyngày nay để dịch văn Bựa, ngon quá. Tiếp tới HạLong nhá đừng có chối đấy.

 2. #3 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/13 - 23:45

  Chầu các cô.

  Thím vửa về sau một đêm trảinghiệm taonhã cùng Vàng Son khắp các đường phố từ sạchsẽ đến bẩnbựa nhất của Sà Ghềnh Cố Đô Chó Ngụy

  Ngay lúc này Thím là Bựa hạnhphúc nhất thếgian hehehe

  I love you all my Buas!

 3. #5 by anh_trai_phot_phet on 2010/08/14 - 00:20

  Anh phải thừa nhận trình ngoại ngữ của TT và các bựa viên là có đẳng cấp. Tuynhiên, TT biên bằng tiếng Tây với phong cách Bựa và bối cảnh Lừa mà có thằng Tây nào hiểu được ýnghĩa taonhã của của câu chuyện thì anh chết liền. Vậy biên tiếng Tây chỉ để chém gió à ?

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 09:13

   Biên tiếng Mẽo để nâng trình Mẽo của các Bựa. Và để coi bọn Tây có hiểu được hông. Nếu nó chưa hiểu thì cần thêm chúthích.

 4. #7 by mit.annam on 2010/08/14 - 01:32

  Ngay lúc này Thím là Bựa hạnhphúc nhất thếgian hehehe@ Thím Thiếu
  ———————————————————-
  To Thim Thieu, a very poetic song you can share with your Vang Son.

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 09:15

   Its a so beautiful folk sure. The song may made in Russian style rite Vang Son?

 5. #9 by mit.annam on 2010/08/14 - 01:47

  For all Tinh Hoa who are in love looking to impress your girls

 6. #11 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 01:52

  Cảmơn em Mít Vàng Son nhế, Thím nghe bài này mà cảmgiác chưa từng nghe bài hát nầu hay hơn thế. Vì nó là quà của Vàng Son? Vì Thím đương đắmsay Vàng Son?

  Your Auntie The Fucker will never stop loving Vang Son in the most elite way, even if he has to die a fucking thousand times!

 7. #13 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 02:01

  Tan học.

  Thiếu Tướng bắn SMS, đợi anh, nhế?

  Nàng giảnhời tíchtắc, có chuyện gì?

  Thiếu Tướng hơi sững, bẩu, I wanna walk you home. Đợi xaxa school gate tý, nhế?

  Nàng bắn tin, dửngdưng quáilạ, em sắp phải đi có việc.

  Thiếu Tướng rùng mình cho ráo bùhôi lạnh, OK em…

  Cellfone Thiếu Tướng bỗng rung bầnbật. Tin từ em. “Khoan!”

  Rồi em gọi…

  Em phải đưa mèo con đi khám bịnh, nhưng không thể một tay lái xe một tay giữ giỏ mèo. Anh chở em đi, có tiện?

  OK em, anh đến đây.

  And so the sweetest night in Major General had begun…

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 09:23

   It was exactly appeared as I had guessed woman hehe. Do be manly.

 8. #15 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 02:05

  Vàng Son của Thiếu Tướng cũng có mái tóc từatựa Bắp Ngô, mặt cũng thôngminh lémlỉnh không kém.

  Ôi Vàng Son, you are angels sent from The Mighty God, có phải?

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 09:25

   Thấy quả môi chưa? Thôngminh hông. Hehe điêu phải biết. Mắt lại xanh nữa nhế.

 9. #17 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 02:21

  http://www.tintuconline.com.vn/vn/yeuvasong/457912/index.html

  Địtmẹ vẫn biết bài này là của một thằng phóngviên mặt lồn nằm trên giường gõ laptop sángtác, nhưng mà những thằng như trong truyện của nó đéo phải là đéo có đâu, Bần Nông mà, đông như địtmẹ quân Nguyên…

  Địtmẹ sao đến giờ phút này mà lại vẫn tồntại cái tưtưởng quáithai kinhtởm là xem việc chảy máu đêm tânhôn là địtmẹ cái đéo gì đoantrang chungthủy củ cặc??? Mà ai cho chúng nó cái quyền được đòi hỏi vợ chúng nó phải đéo được have sex trước khi cưới chúng nó?

  Đó là chưa kể những lý do mất trinh vì tainạn, vì dịtật cơthể bẩmsinh cũng nhiều tươngđương cho mầntình. Nhưng ngược lại cũng có những con do màngtrinh cogiãn đặcbiệt nên có have sex một nghìn lần vẫn đéo ra máu hehe nhưng đi khám bácsĩ thì màngtrinh vưỡn còn ynguyên.

  Địtmẹ những thằng súcvật thế này phải cấm đéo cho lấy vợ, mà cho lấy Ông Bò Ông Trâu Ông Buồi mới hợplý.

  Địt mẹ xứ Lừa, địt mẹ  xứsở hãmlìn kinhniên, địt mẹ chúng mày Thím ghét chúng màiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

 10. #19 by minhhuong on 2010/08/14 - 02:25

  @ Thiếu : Cho ảnh cô giáo lên đây đi, em xem với, người đương làm Thím Thiếu quán ta xao xuyến lênh đênh

 11. #21 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 02:28

  Em Hương Vàng Son yêu dấu.

  Nếu em muốn thì mai Thiếu Tướng hứa sẽ mần một entry private chỉ cho mình em, nhế. Thiếu Tướng chưa muốn public hình ẻm lên. Thôngcảm nhế Vàng Son yêu.

 12. #22 by minhhuong on 2010/08/14 - 02:29

  @ Thiếu : Okie, em chờ

 13. #23 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 02:32

  Giờ Lừa đã là 2:31 AM, Thiếu Tướng đi ngủ trước em nhé, Hương Vàng Son yêu dấu?

  Paris đẹp hơn khi em ở đó, có phải?

  See you tomorrow, Golden Babe!

 14. #25 by minhhuong on 2010/08/14 - 02:37

  @ Thiếu : See you, dear

 15. #26 by mit.annam on 2010/08/14 - 08:43

  Cảmơn em Mít Vàng Son nhế, Thím nghe bài này mà cảmgiác chưa từng nghe bài hát nầu hay hơn thế. Vì nó là quà của Vàng Son? Vì Thím đương đắmsay Vàng Son?@ Thím Thiếu
  —————————————————-
  Both.  Sure…hehehe  Enjoy your special moment. 

  every single time.

 16. #28 by mit.annam on 2010/08/14 - 09:39

  Its a so beautiful folk sure. The song may made in Russian style rite Vang Son?@General Bua
  ———————————————————————————-
  Not sure, but it’s certainly folksy in style.

 17. #30 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 09:48

  Mời em Hương và em Mít và Trung Tướng vô coi hình!

 18. #32 by mit.annam on 2010/08/14 - 09:50

  Another sweet folk@ General Bua
  ——————————————————
  Gosh, the best ever.

 19. #33 by mit.annam on 2010/08/14 - 09:54

  Đâu hình đâu….Mít phải đi ăn rùi… lần khác nhe.  Sorry

 20. #34 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 09:57

  Thiếu Tướng chỉnh entry cho “bạn thân” coi, đã add được Hương Điêu và Dì Bựa vầu list “bạn thân” rùi còn em Mít sao Thiếu Tướng nhấp vầu tên thì nó lại báo “chưa tạo blog”?

  Địtmẹ thằng lồn Yahoo Lừa!

 21. #35 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 10:24

  Vửa nhận được tin, mèo con đã passed away hehe, after brought The Major General tons of lucks!

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 11:17

   Just sms her to ask for burying the pussy. Just love her pet as you love her woman.

    

 22. #37 by EURO on 2010/08/14 - 10:37

  Sưbố Thiếu Bựa nhất bên trọng nhất bên khinh nhá!!!!!!!!
  Add thêm Rôxinh vầu, sau khi nghía ẻm xong hứa sẽ có cẩmnang tưvấn cho Thiếu Bựa làmsâu để đi dân nhớ ở dân thương lên giừong dân đồng ý( nếu có nhu cầu hehe…)

 23. #38 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 10:43

  Em Rô Vàng Son:

  Đã add hehe

 24. #39 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 10:45

  Nàng vửa bắn SMS, “I will fail you this exam, boy, for you dared to seduce your teacher”

  Hehe

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 11:14

   Congrats woman!

    

   You just done well your seducing. The female now is yours. Take it easy.

 25. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 11:25

  Côgiáo Thiếu Bựa có cái mồm mới cái cằm yhệt Bắp Ngô Vàng Son. Dưng em dư vầy rất là cátính và hấpdẫn về tinhthần, và chỉ Tinh Hoa mới nhận ra được.

   

  Còn bọn Bần Nông thì chỉ thích đít to da trắng cẳng dài thôi. Như em nầy chẳnghạn:

   

   

  Dì thì không có hứng.

 26. #42 by Xakutara Xuka on 2010/08/14 - 11:34

  Dance me to the end of love – hay, cái ảnh môi đẹp mê

 27. #43 by Xakutara Xuka on 2010/08/14 - 11:36

  em Thúy bưởi rốn to bằng đồng xu 5 khìn

 28. #45 by EURO on 2010/08/14 - 11:45

  Thế em nầy thì Dì có hứng nủi không?
  Sư Dì tòan ca bài con cấu và chùmnho thui. Báo cho Dì một tin hơi buồn là đứng trứoc em Xuka new VangSon thì em ẻm trên hình trên cũng mất hết cả tựtin đấy, Dì chuẩnbị tinhthần tiếpđón nhá.
  À, thêm nữa, Hưong Điêu cũng cựckỳ đấy. Dì biết rùi mà phải không? Các ẻm không ethẹn thì Rô bốt hết hìh các ẻm lên cho quán Bựa nổtung rùi chứ.

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 11:57

   Hứng chứ hứng chứ. Vàng Son luôn mần Tinh Hoa có hứng khỏi bàn cãi.

 29. #47 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 11:53

  Thiếu Tướng, chiều mình đưa em mèo về bury, em?

  Nàng đáp, em chuẩn bị đi đây, dưng chưa biết chôn where?

  Thiếu Tướng cuống mẹ, chiều mình đi.

  Nàng, không được, evening’s working time, I make my move now.

  Thiếu Tướng lắpbắp, nửa tiếng nữa anh đón em, nhế?

  Im

  Bỏ mẹ, ăn cứt thật rùi ngu ơi là ngu địtmẹ!

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 11:56

   Repeat the ask, again, rite now. Dont be silly.

    

   Gợiý mang qua Thủ Thiêm chôn.

 30. #49 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 11:57

  Côgiáo Thiếu Bựa có cái mồm mới cái cằm yhệt Bắp Ngô Vàng Son. Dưng em dư vầy rất là cátính và hấpdẫn về tinhthần, và chỉ Tinh Hoa mới nhận ra được.(@Dì)

  Tức là phải có một đờisống tinhthần cựckỳ phongphú bồiđắp bằng một nềntảng trítuệ đỉnhcao của một Real Elite thì mới nhận ra được, có phải?

  • #50 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 12:00

   Đúng gùi. Bần Nông thì chỉ coi vú nó to hông, mặt nó trái xoan hông, mũi nó thẳng hông vươnvươn.

    

   Còn dạng Bắp Ngô thì sinhđộng từ móng chân tới chỏm thóp.

 31. #51 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 12:04

  Thủ Thiêm chỗ đéo nầu Thiếu Tướng biết đéo đâu?

  Huhu ẻm vẫn không trả lời, chắc là đi rùi.

  Thôi Thiếu Tướng phóng bike đuổi theo đây, got nothing else to lose, bye women!

 32. #53 by mit.annam on 2010/08/14 - 12:27

  Yeap the ones be named Eastern Eur Folk rite?@ General Bua
  ————————————————————————————
  Not sure, but maybe in troubadour style, don’t you think so?

  It reminds me of a folk song my Italian friend used to sing, telling a story of a contessa riding the gondola in a full moon night to a rendez-vous with her lover.  Her long blond hair reflected the moonlight and moved in the gentle breeze.  That’s how much I remember about it…hehehe 

 33. #55 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 12:33

  (Tiếp)

  Em nhắn, không cần đâu, em đến nơi rồi.

  Thiếu Tướng phone, em định chôn mèo ở đâu. Nàng bìnhthản, em chôn gần đấy thôi.

  Thiếu Tướng ứa bùhôi toàn thân, lắpbắp, ngọngnghịu, Em…Em…có…có…cần anh đến?

  Nàng dịungọt, thôi không cần đâu anh, em sắp đi ăn trưa rồi.

  Thiếu Tướng vẫn hoảngloạn, em…em…em… có cần anh đi cùng?

  Nàng dịungọt, thôi không cần đâu anh.

  Thiếu Tướng, ừ thế thôi vậy, tắt cell, cất xe, đi vào nhà…

  Ôi địtmẹ chắc chết mất chứ sống thế đéo nào được.

 34. #56 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 12:35

  Thiếu Tướng cảm thấy so với ngày đầu, ẻm có hơi khang khác.

  Tức là từ chỗ ẻm chủ động nhắn tin cho Thiếu Tướng everyday, thì giờ là ngược lại, thậm chí có khi không reply SMS của Thiếu Tướng.

  Có phải Thiếu Tướng đã làm sai gì? Hay ẻm đang làm hàng?

  Trung Tướng ơi, Vàng Son ơi, cứu với không Thiếu Tướng chết mất!

  • #57 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 17:12

   Làmhàng thôi. Gái nầu chả thế, trừ Vàng Son Đại Bựa như Bắp Ngô.

 35. #58 by mit.annam on 2010/08/14 - 12:46

  @ Thím Thiếu

  Chết cha đúng rùi, Mít đâu có blog ở Yahoo Lừa.   Chậc chậc, I’d have to take General Bua’s and other Vang Sons’ words for it.

  Thanks for inviting me to view your Vang Son’s picture. 

 36. #59 by cathnga on 2010/08/14 - 12:48

  Dạo nầy Trung Tướng dễ thương thiệt. Yêu quá cơ !!!

  @ Thiếu Tướng: mỗi gái Vàng Son có cá tính khác nhau đấy. Trừ phi Thiếu Tướng thu âm tường thuật lại tuyền bộ cả quá trình thì mới biết được tình hình thế nầu.

  Thiếu Tướng cũng dễ thương nữa!!!

 37. #61 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 12:58

  Nàng của Thiếu Tướng độclập, tựtin, thôngminh, hàihước, nữtính, nhínhảnh và cũng vô cùng bảnlĩnh, sắcsảo, chutoàn và tậntâm.

  Thiếu Tướng is so grateful to God has brought Nàng to him…

 38. #62 by cathnga on 2010/08/14 - 13:03

  Nàng của Thiếu Tướng độclập, tựtin, thôngminh, hàihước, nữtính, nhínhảnh và cũng vô cùng bảnlĩnh, sắcsảo, chutoàn và tậntâm.@ Thiếu Tướng

  Vậy thì Thiếu Tướng phải nhạy cảm và tinh tế.

 39. #63 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 13:06

  Em Nga nói đúng quá, như thế nào là nhạycảm tinhtế hả em? Giúp Thiếu Tướng với Vàng Son, because even my Eliteness can’t help me at the moment!

 40. #64 by EURO on 2010/08/14 - 13:10

  Sưbố Thiếu Bựa không nhớ Rô khuyếncáo gì ngay khi chiện bắtđầu à? Sai lầm lớn rùi đấy. Quantâm nhưng tuyệtđối không quỵlụy. Gái nó ngán nhất là những thằng cứ lẽo đẽo theo đòi phụcvụ như concún đấy hiểu chưa?
  Đón đầu các nhucầu của ẻm mà chămsóc, chứ đừng chămchăm từng tiểutiết rùi xin việc rùi lolắng. Thiếu cứ hànhđộng quỵlụy như vụ con mèo này thì tới hết tuầnsau ẻm còn thích nhìn mẹt Thiếu thì Rô tình nguyện rút mẹ khỏi quán Bựa chấpnhận làm bầnnông, bố khỉ.
  Triết tý nhưng đúng: Theo tình tình phớt phớt tình tình theo.
  Trảinghiệm cánhân của Rôxinh: Những thằng cá tính thâmtrầm lànhlạnh quyến rũ và đáng tincậy hơn những thằng mồmmép tépnhảy lanhchanh. Đôi khi sănđón quá phảncảm với gái cực đấy ngu ạ.
  Trứoc mắt thế đi.

  • #65 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 17:10

   Không đúng mọi cases đâu em. Bắp Ngô chết vì Dì quỵlụy đấy.

 41. #66 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 13:12

  Rô Xinh Vàng Son:

  This Sunday còn một chầu coi xinê nữa, em bẩu Thiếu Tướng phẩy mần gì bây giờ em?

 42. #67 by cathnga on 2010/08/14 - 13:13

  Nhạy cảm thế nầu thì phải đoán biết được cảm xúc của đối phương. Tỉ như trong trường hợp mèo con của em chết, có thể Thiếu Tướng không có cảm xúc mấy, nhưng phải đoán biết được cảm xúc của em thế nầu. Có thể liên hệ lại cảm xúc của bản thân Thiếu Tướng khi con cún chết ngày xửa ngày xưa, rùi sẽ có cách ứng xử thích hợp. Đừng hỏi em Nga phải nói gì nhế, như vậy thì không còn là “nhạy cảm và tinh tế” nữa đâu.

 43. #68 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 13:21

  Giờ não Thiếu Tướng nó rỗng mẹ nó rùi. Giờ ẻm đang ăn trưa về có lẽ giờ này đã về lại chỗ làm, bé mèo thì đã được buried.

  Các Vàng Son bảo Thiếu Tướng từ giờ đến tối mai (đi coi xinê) thì có nên SMS hay call gì không? Nếu có thì nộidung là gì?

  Please my Golden Babes your Major General is a retart now!

 44. #69 by mit.annam on 2010/08/14 - 13:23

  Bình tĩnh nào Thím Thiếu. 

  Maybe she just wants to be alone with her pain for awhile.  Maybe you should leave her alone after a few unanswered SMSs.  I think she’ll come around.  Maybe sending some flowers to cheer her up in the mean time, until the next rendez-vous, is a good idea.  Saying something sincerely like Anh biết em rất buồn vì xyz.  Tell her when seeing how sad she is, it bugs the hell out of you.  That you always want to see her being happy because she deserves to be happy.  And leave it at that!

  Sến?  Sure.  However it works magic some time.

 45. #70 by cathnga on 2010/08/14 - 13:25

  Thiếu Tướng nên gửi 1 truyện cười nhẹ nhàng, rùi nhắn 1 câu tỉ như em đừng khóc nhiều nhé. Cười lên đi….. chả hạn.

 46. #71 by EURO on 2010/08/14 - 13:25

  Ơ bố khỉ, thế mà cũng phải dạy hả Thiếu Bựa tintin?
  Thì đi, chiệntrò vuivẻ tựnhiên, từtừ hãy lộ mặt dâm đãng vội nhá, đừng nghe Dì xúi dại mà khoe hàng không thôi ẻm bỏ chạy đấy nhé.( Món này Rô tưvấn khi đúng thờiđiểm hehe).
  Nói chung tựnhiên thoảimái sẽ làm ẻm thích gần gũi nhất, sẽ có những quả next and next, đừng cốgắng tạo ấntựong hay dàncảnh gì cả. Hạn chế lắm mồm nha đề phòng hớhàng, nếu nàng thích nói thì chămchú nghe là điều gái nầu cũng thích. Tựnhiên thoảimải nhớ đấy.

 47. #72 by mit.annam on 2010/08/14 - 13:26

  Shit! What’s happened to my last 2 còm?! 

 48. #73 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 13:26

  Cảm ơn em Mít Vàng Son nhế, tối mai là coi xinê, thế thì Thiếu Tướng nên nhắn SMS ấy vào lúc nào hả em?

 49. #74 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 13:28

  @Em Rô Xinh Yêu:

  Thiếu Tướng có một cái móc trang trí rất dễ thương kiểu Nhật để móc điện thoại, chìa khóa..vân…vân… Thế em bảo nên tặng ẻm vào lúc nào?

  Trước khi coi xinê?

  Trong khi coi xinê?

  Sau khi coi xinê?

  Hay lúc nào?

  Giúp Thiếu Tướng với.

 50. #75 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/14 - 13:32

  Lạ cái là khi yêu Vàng Son này thì Thiếu Tướng không dám nghĩ đến sếch nhế, thế mới lạ chứ.

  Chỉ cần được ở bên Nàng là cảmthấy như mình ở trên thiênđường mẹ. Chỉ cần được thấy Nàng cười là cảmthấy như mình hạnhphúc hơn cả Bill Gates.

  • #76 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 17:09

   Không nghĩ đến sếch thì chắcchắn yêu bỏmẹ ra rùi.