Riding partner [Bilingual Version]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

AL HUANG THE GENERAL

(Vietnamese text here)

Riding partner

The General slowed his car creeping under the Bridge Interchange while The Female was swinging her hat to wave jubilantly (*).

The General glanced the rear-view mirror, there’s no car behind at all. She must have been waving mee, hehe.

The Female was so cute. Mythic’ly cute. And face and hair and body and legs. Perfect. Like an iPhone.

The General swerved the car aside, downed the glass, tilting himself asked, any job you girl?

The Female leaned on the car-door, smiled softly like a fire, you’re goin’ to Haiphong, aren’t you?

The General said, I am. Any job you girl?

The Female said, cud ya please take me on, okay no?

The General asked, da which rue will ya out in the ‘Phong?

The Female replied, you drop me anywhere that suits, okay?

Again smiled softly like a fire.

The General said, hmm, so boring ridin’ alone. You please come in.

***

Long journey would be extremely fun having a riding partner. Talkings were being bursted like bombs. The General was upping the gear deliriously, laughing keckkeck keckkeck keckkeck. The Female was serving trills like an FM radio.

The Female confided she was 28, named Thuy Thuy. The Female’s husband was 32, a building contractor to Hoalac Xuanmai counties (**). The two kids one 6-year-old one 7-month newborn.

The Female’s husband had had many females. The money he’d earned was millions millions, but had poured into femaling most, not treated the wife any lot. Their quarrels had been perpetually indefatigable.

The General said, building contractor who does no that? A friend of mine builder since 90-91, femaled thousands. Hence his wife sold their homes to cuckold infinitely infinitely. It serves him ta cruel-luster hehe.

Last week The Female’s couple fiercely fought off. The Female excitedly carried her children away to their Grandmother in Haiphong, carried the money away to spend haphazardly, for it serves him well the cruel-luster.

The General said, yo baby’s still suckling, no?

The Female said, he’s suckling he’s suckling. May I get a hankie please.

The General dug the cup-box, gave The Female a tissue-pack.

The Female unfastened her shirt, carelessly rubbed her breast. The Female’s milk streamed messily down the two teats as big as a Chilean grape. The Female’s two udders were round curvy lividly pallid, mythic’ly swollen.

The General jutted his hand nipping The Female’s shoulder, said, God, too much porny.

The Female said, dunt ya man ask my phone number, huh?

The General said, oop I forget, how’s yo phone number?

***

Reaching Haiphong, The General said, where ya out I do escort to?

The Female said, I may out by the Tray Hotel, okay (***).

The General said, kay, you go a suckle ta bébé. I’m busied affair for ’bout 2-3 hours, done I’ll phone. If ya want backin’ Hanoi, I’ll meet ya on.

***

Reaching the Tray Hotel, The General said, kay kay bye Thuy Thuy.

The Female silenced herself.

The General said, how’s up?

The Female said, General?

The General said, what’s up?

The Female said, General, do check in the hotel to sleep with me, I’ll charge 200 thousand only (****).

The General startled, freezing his mouth.

The Female said, how’s your opinion?

The General let slip, mythic’ly?

The Female said, okay?

The General said, why didnt you tell from ta first?

The Female said, tellin’ from ta first, yet still stayin’ by ta Bridge Interchange?

The General said, I’m occupied affair, I’ll phone this afternoon?

The Female said, teasing?

The General said, kay kay kay, get in the hotel.

The Female said, disgusted already. Disgusted already.

The General said, yeap stop stop stop, here’s yo 200 thousand.

The Female said, no, back to Hanoi.

The General said, are you sickened of money?

The Female inclined her head up, closing eyes.

The General said, won’t ya suckle ta bébi?

The Female said, he’s in Hanoi.

The General strained, so for making what have you attained Haiphong?

The Female said, for makin’ money. Three hours ridin’ with you, lost off was 600 thousand.

The General said, two hours.

The Female ordered, back to Hanoi.

The General u-turned the car, backing Hanoi.

***

The car galloped rapidly. The riding partners were quite dumbed down.

Having passed the Phuluong bridge, The Female said, me out (*****).

The General braked the car deathly. Jumped to open doors. Waited nervously. Not being curious why The Female soon quitted the game.

Stretching hand, she said, give me five hundred (******).

***

The General u-turned the car, moving toward Haiphong.

Hehe such a luck, still timing the affair.

(@2009)

Notes

(*) Bridge Interchange: An interchange at the beginning of the road from Hanoi to Haiphong (aka Phong), the two largest cities in Northern Luas.

(**) Hoalac, Xuanmai: Suburban counties of Hanoi.

(***) Tray: A luxury hotel in Haiphong.

(****) 200 Thousand: Ie 200,000 Dongs. Know that a Haiphong & Hanoi rotten whore costed 150-200 thousand Dongs at the time of the story.

(*****) Phuluong: A bridge near Haiduong, a town between Hanoi & Haiphong.

(******) Five Hundred: Ie 500 Thousand Dongs.

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

Bạn đường

Trung Tướng chậm xe luồn gậm Cầu Chui, thì Gái vung mũ vẫy tíutít (*).

Trung Tướng liếc gương hậu, phía sau chả có con xe nầu. Ra nó vẫy mình, hehe.

Gái xinh thật. Xinh hoangđường. Cả mặt cả tóc cả thân cả chân. Hoànchỉnh. Như iPhone.

Trung Tướng táp xe, bấm kiếng, nhoài người hỏi, việc chi không em?

Gái vịn cửa xe, cười mềm như lửa, anh đi Hải Phòng, phải hông anh?

Trung Tướng bẩu, phải. Việc chi không em?

Gái bẩu, anh làm ơn em đi nhờ, được hông anh?

Trung Tướng hỏi, em xuống phố nầu dưới Phòng?

Gái đáp, anh thả em đâu thì thả, được hông?

Lại cười mềm như lửa.

Trung Tướng bẩu, ừm, chạy mộtmình cũng buồn. Em lên xe đi.

***

Hànhtrình dài có bạn đường vui cực. Chiện nổ như bom. Trung Tướng di ga títmù, cười khạchkhạch khạchkhạch khạchkhạch. Gái líulo phụcvụ như radio FM.

Gái tâmsự Gái 28, tên Thúy Thúy. Chồng Gái 32, chủ thầu xâydựng miệt Hòa Lạc Xuân Mai (**). Hai nhóc một 6 tuổi một mới đẻ 7 tháng.

Chồng Gái nhiều gái. Xiền kiếm đông nghìnnghịt nghìnnghịt, dưng đổ vầu gáimú hết thảy, chả mang về vợ bâunhiêu. Cãivã triềnmiên hùnghục.

Trung Tướng bẩu, thầu xâydựng ông nầu không thế. Bạn anh chủ thầu từ 90-91, gái ngàn bà. Riết rùi vợ nó bán nhà bán cửa cắm sừng trậptrùng trậptrùng. Đáng đời quân dâmác hehe.

Tuần trước vợchồng Gái kịchchiến. Gái tưngbừng vác con gởi Ngoại ở Hải Phòng, vác xiền tiêupha búaxua, cho đáng đời quân dâmác.

Trung Tướng bẩu, con em không bú nữa à?

Gái bẩu, bú chứ bú chứ. Anh em mượn cái khăn.

Trung Tướng moi hộc cốc, đưa Gái gói tissue.

Gái vạch áo, vôtâm chùi vú. Sữa Gái tuôn nhoenhoét hai quả núm bự cỡ trái nho Chile. Hai củ vú Gái tròn quay xanh mét, mọng hoangđường.

Trung Tướng thò tay cấu vai Gái, bẩu, giời ạ, khiêudâm quá đi.

Gái bẩu, anh không hỏi số phôn em à?

Trung Tướng bẩu, ừa anh quên, số phôn em nhiêu?

***

Tới Hải Phòng, Trung Tướng bẩu, em xuống đâu anh rước tận nơi?

Gái bẩu, em xuống cạnh kháchsạn Tray, được hông (***).

Trung Tướng bẩu, ôkê, em về cho bébé bú nhở. Anh vướng côngchuyện độ 2-3 tiếng, xong anh phôn. Nếu em muốn ngược Hà Nội, anh đón luôn.

***

Tới kháchsạn Tray, Trung Tướng bẩu, ôkê ôkê bye Thúy Thúy.

Gái im.

Trung Tướng bẩu, sao thế em?

Gái bẩu, Trung Tướng?

Trung Tướng bẩu, gì em?

Gái bẩu, Trung Tướng, anh vầu kháchsạn ngủ mới em, em lấy 200 ngàn thôi (****).

Trung Tướng giật thót, cứng mẹ mồm.

Gái bẩu, ý anh sao?

Trung Tướng buột, hoangđường?

Gái bẩu, nhế?

Trung Tướng bẩu, sao em không nói từ đầu?

Gái bẩu, nói từ đầu, thì giờ vẫn đứng Cầu Chui?

Trung Tướng bẩu, anh mắc côngchuyện, chiều anh phôn?

Gái bẩu, giỡn?

Trung Tướng bẩu, ôkê ôkê ôkê, vầu kháchsạn.

Gái bẩu, chán rùi. Chán rùi.

Trung Tướng bẩu, ừa thôi thôi thôi, nầy em 200 ngàn.

Gái bẩu, không, về Hà Nội.

Trung Tướng bẩu, em chê tiền?

Gái ngả đầu, nhắm mắt.

Trung Tướng bẩu, không cho bébi bú?

Gái bẩu, nó ở Hà Nội.

Trung Tướng căngthẳng, vậy em xuống Hải Phòng làm gì?

Gái bẩu, làm tiền. Ba tiếng đi mới anh, mất cha 600 ngàn.

Trung Tướng bẩu, hai tiếng.

Gái lệnh, về Hà Nội.

Trung Tướng ngoắt xe, ngược Hà Nội.

***

Xe phi véovéo. Bạn đường lặng câm.

Vượt cầu Phú Lương, Gái bẩu, em xuống (*****).

Trung Tướng phanh xe kít. Nhẩy mở cửa. Chờ thảngthốt. Không tòmò tạisao Gái sớm bỏ cuộc chơi.

Chìa tay, nó nói, em xin năm trăm (******).

***

Trung Tướng ngoắt xe, quay hướng Hải Phòng.

Hehe may phết, còn kịp côngchuyện.

(@2009)

Ghichú

(*) Cầu Chui: Cầu vượt đầu quốclộ No5 từ Hà Nội đi Hải Phòng.

(**) Hòa Lạc, Xuân Mai: Các thịtrấn ngoạithành Hà Nội.

(***) Tray: Một kháchsạn sangtrọng ở Hải Phòng.

(****) 200 ngàn: Tức 200,000 đồng Ông Cụ. Giá phò cỏ Hải Phòng & Hà Nội thờiđiểm chiện quãng 150-200 ngàn.

(*****) Phú Lương: Cầu cửa ngõ thànhphố Hải Dương, nằm giữa Hà Nội & Hải Phòng.

(******) Năm trăm: Tức 500,000 đồng Ông Cụ.

PS. Trung Tướng giữ số phôn của Thúy Thúy cả năm liền, dưng đã xóa.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tíutít: Jubilantly (Tíu tít).
– Hoangđường: Mythic’ly (Hoang đường).
– Hoànchỉnh: Perfect (Hoàn chỉnh).
– Mộtmình: Alone (Một mình).
– Hànhtrình: Journey (Hành trình).
– Títmù: Deliriously (Tít mù).
– Khạchkhạch: Keckkeck (Khạch khạch).
– Líulo: Trill (Líu lo).
– Phụcvụ: Serve (Phục vụ).
– Tâmsự: Confide (Tâm sự).
– Xâydựng: Building (Xây dựng).
– Nghìnnghịt: Millions/Thousands (Nghìn nghịt).
– Gáimú: Femaling (Gái mú).
– Bâunhiêu: Lot (Bâu nhiêu).
– Cãivã: Quarrel (Cãi vã).
– Triềnmiên: Perpetually (Triền miên).
– Hùnghục: Indefatigable (Hùng hục).
– Trậptrùng: Infinitely (Trập trùng).
– Dâmác: Cruel-lust (Dâm ác).
– Kịchchiến: Fiercely fought (Kịch chiến).
– Tưngbừng: Excitedly (Tưng bừng).
– Tiêupha: Spend (Tiêu pha).
– Búaxua: Haphazardly (Búa xua).
– Vôtâm: Carelessly (Vô tâm).
– Nhoenhoét: Messily (Nhoen hoét).
– Khiêudâm: Porny (Khiêu dâm).
– Kháchsạn: Hotel (Khách sạn).
– Ôkê: OK (Ô-kê).
– Côngchuyện: Affair (Công chuyện).
– Căngthẳng: Strain (Căng thẳng).
– Véovéo: Rapidly (Véo véo).
– Thảngthốt: Nervously (Thảng thốt).
– Tòmò: Curious (Tò mò).
– Tạisao: Why (Tại sao).

*** 1. #1 by mit.annam on 2010/08/12 - 12:58

  Lòng tin rất cần trong các tônggiáo em ạ. Dù nó hông thật cũng đâu có sao.@ General Bua
  —————————————————————————————
  Nhẽ thế.
   
  Khi nào có dịp gặp bác Phường người rửa quả tim bất diệt của Monk Đức Mít sẽ hỏi thêm.  Hông ngờ cũng vẫn là người quen của gia đình….hehehe

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/12 - 19:58

   Just only bạn Phường ý known if the heart is real or faked. Bạn bản bẩu Real, thì nó sẽ được believed là Real, và ngược lại.

 2. #3 by EURO on 2010/08/12 - 13:14

  quán Bựa tuy có hổlốn, dưng nếu như các cô vầu mà không học đựoc cáigì hoặc không biết cách khaithác thôngtin như Rô Xinh thì vui lòng quít về với mẹ hehe.
  Cámơn Tơ yêu và Dì Bựa. Vụ BBQer coi như đã rõ rùi. Không vầu quán Bựa thì có biết đựoc cứt ý hehe.
  Khoe với cả nhà em Rô mới đựoc bên truyềnhình mời cộngtác biên kịchbản cho chươngtrình mớitinh sắp ra lò hehe. Nhờ cách lọc thôngtin chủyếu từ quán Bựa đấy.
  Buashop, I love U so much hehe.

 3. #5 by kochumbenim09 on 2010/08/12 - 13:36

  thế Rô xing còn nhớ bài CỨT VỚI HỘT XOÀN thầy giảng ngay trong lốc bựa nầy chớ hỉ….nhiều tên ngày ngảy cứt đái tung tóe mặt Thầy như là thằng BÁC với Thằng CẶC thì phải…chúng bẩu chẳng hiểu mẹ..địt con mẹ trông Rô mà học nhế..tổ xư lũ vô ơn..cả lò bọn vô ơn

 4. #7 by mit.annam on 2010/08/12 - 13:42

  Khoe với cả nhà em Rô mới đựoc bên truyềnhình mời cộngtác biên kịchbản cho chươngtrình mớitinh sắp ra lò hehe.@Rô xinh
  ————————————————————————–
  Chúc mừng nhe…Thế này thì tài lộc lại dồi dào rùi…hehehe

 5. #8 by kochumbenim09 on 2010/08/12 - 13:46

  tên chím chúm chím học văn anh đấy em,,thằng này còn phải học nhiều,,,tiện thể anh rất thích những bài phượt của Rô@ pín tần

  dở lại đi gặp dở rùi lại đi tán vàng xon ..đúng là pín tần …..xư nhà chị..thầy đang bận nhế…không lại bưng mũi hửi dắm thầy

 6. #9 by EURO on 2010/08/12 - 13:48

  hehe thì đó, quán bựa có khuyếkhích mấy quả khiêmtốn hãm đâu nhở, tựtin lên chứ các Bựa. Ngoài ra hiện nay bên TT cũng khuyếnkhích Rô gửi phóngsự, món này Rô thích nhất và hứa riêng mảng phóngsự đéo bâugiờ thèm chémgió, truyềntải thôngtin trungthực mới xứngmặt Bựa chânchính, sưbố mấy cô đéo hiểu thế nầu là Bựa mà cứ ngoặc mồm ra chửi tàolao.
  Nhà mình coi thử bài này nè:

  http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/394950/Dieu-tra-vu-CSGT-lam-bi-thuong-nu-sinh.html

  Hehe đọc chết mẹ nó cưòi với cách baobiện của côngbộc Lừa.

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/12 - 20:02

   Về nguyêntắc Phóngsự hay Điềutra mặcnhiên không có cutwinding rùi. Dưng bọn Lỗđít bigiờ cứ ngồi giường vác laptop biên phóngsự như bão hehe.

 7. #11 by mit.annam on 2010/08/12 - 13:49

  Bọn tintin đọc Văn Bựa còn nói Trung Tướng là Khoaitây vửa học tiếng Lừa 1-2 năm mới kinh em ạ.@ General Bua
  ——————————————————————-
  Shut up, really?!  

 8. #13 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/12 - 14:02

  My Vang Son had lost faith in the so-called “True Love” simply because most of the guys who came to her before were all assholes, a.k.a Fucking Dirty Farmers.

  Hehe, most of Luas’ Males are all dirty ugly farmers. That aint a fact, but a Truth.

 9. #14 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/12 - 14:05

  Most of those assholes just wanted to rip something from her when they came to her, they hurted her, insulted her badly hehe

  Your Auntie The Fucking Elite ain’t like that, she loves Vang Son as if it’s her God-given mission.

  She gonna Embrace ’em, Respect ’em, Love ’em, Kiss ’em and Treat ’em like queens.

  That’s the love in the way of an Elite, women.

  And your Auntie is the biggest Elite ever in SG. The other one is our General The Cunt in Luas’ Capital City hehehe

 10. #16 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/12 - 14:11

  Seriously, Luas’ Males (except Real Elites) are the greatest cunts, assholes, dickheads, jerks and motherfuckers ever in this whole universe!

  Your Auntie ever got a daughter, she got no chance with a Luas guy for sure!

  Thím từng ngồi với dững thằng già hơn, xiền nhiều hơn, dưng nghe bỏn mở mồm nói câu đầu thôi là thấy chối tởm ngay. Địtmẹ trong số đó có cả dững tên in sách ầm ầm, thơ in trong SGK Lừa chục năm nay hehehe

  Dí buồi vầu giai Lừa, nói thế cho nhanh!

 11. #18 by voong ngau pin on 2010/08/12 - 14:20

  nếu chi bộ vẫn có người nghĩ TQD có thể tự bật diêm,,,anh chốt lại vụ TQD  như thế này cho những chú vào quán bựa lâu ngày mà vưỡn tư duy bằng đít
  nếu TQD tự bật đc diêm,ông cũng tự đổ đc xăng vầu người!!!địt mẹ thằng nào nói can xăng nặng quá thầy đéo bê đc tự vả alô,,nếu anh là thầy anh làm chục cái chai nhỏ  hay 1 xô xăng đầy với cái gáo dừa,thong thả giội như tắm giếng ý!!
  cái chết của thầy cả ngàn tín đồ dõi theo,nếu tỉnh trí,ngài cần lồn tưới xăng hộ,,chúng mài treo cổ nhờ người đạp nghế,,nhẩy lầu nhờ người ủn lưng bao giờ ko??
  anh đéo kết luận gì nhưng anh muốn vả vầu mõm bọn tư duy bằng đít,,
  cám ơn dì lồn khai sáng cho cái đầu lừa of em
  lồn mẹ chi bộ như thông lệ trừ em Rô.bác docter,em huongdieu

 12. #20 by EURO on 2010/08/12 - 14:38

  Hehe hay đó Pín yêu. Quả tắm xăng nghe rồ man rợ nhở
  yêu thế!
  ( Tiệnthể đéo phẩy Rôxinh cốtình xìpam lớp học BựaAnh của Dí nhế, cái nầy dành cho nhữngBựa và quansátviên mù ngoạingữ vầu quán khỏi ngápvặt vừa họchỏi thêm đấy, cấm Dì chửi sư bố Dì)

 13. #22 by minhhuong on 2010/08/12 - 14:56

  @Rô: còn nữa mà, hay lắm, tối nay nhé, giờ bạn bận đi học

 14. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/12 - 20:08

  Cô Cờ đi đéo đâu mà hông vầu dịch tiếp nhở. Dì đi nhậu đây các cô. Hẹn tối nhế.

 15. #25 by trung_uong_lua on 2010/08/12 - 22:16

  Hey y’all, there is a American- Luas who has performed successfully in American’s Got Talent, and he’s qualified for semi-final stage. Here was his performance :
  <object width=”480″ height=”385″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/yo1QWKw7f-U?fs=1&amp;hl=en_US”></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/yo1QWKw7f-U?fs=1&amp;hl=en_US” type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” width=”480″ height=”385″></embed></object>
  Semi final stage is going to live on next Tuesday at 7:00AM (Luas time) . A winner is depended on the number of voters, and the winning price is 1Mil Tơn or 10 thousand Frank. Should we help him by log in to NBC.com and vote? Or just let the game be?

 16. #26 by voong ngau pin on 2010/08/13 - 01:43

  Địt mẹ thằng Pín, ỉa vào mồm thằng Pín, đánh thuốc mê mà còn đi vẫn ngồi được thì là trúng ngãi chứ thuốc mê gì. Mày phản động phi khoa học vừa vừa thôi nhế, không người ta đào mả cha mày lên đái vào rồi đổ xuống sông nhé.
  Còn cãi nữa thì ăn cứt, ăn cứt nhé Pín.

  Địt mịa chi bộ.

  Thằng Tướng Bựa bảo TQĐ bị tiêm một mũi thuốc gây mê cực mạnh, thằng ngu Pín bảo gây mê cho đi lại nằm ngồi được, thằng Y sỹ vào phân tích các giai đoạn gây mê, đéo biết đâu mà lần nên đéo bàn chuyện này nữa, phản động bỏ mẹ

  @củ chuối
  he he he  thằng củ chuối,,mài dọa đái vào rồi đổ xương cha  tao xuống sông,,rồi sau cồng của QUAN ĐỐC giọng mài yếu hẳn,,rồi quyết định ắng ngắt,,khôn đấy con ạ,,chỉ thương dì lồn công cuộc khai sáng lắm gian nan,anh đéo thèm chửi mài vì mày đã đặt đúng tên cho cái sọ củ chuối của mài,,,đồ củ chuối

 17. #27 by minhhuong on 2010/08/13 - 05:10

  Thích Quảng Đức (tiếp theo)

  Chi bộ biết chị phát hiện ra cái đéo gì nữa khi lục đống links về TQĐ không ?  so sánh 4 tấm ảnh sau :

  Tấm do tay Mẽo chụp (ta lấy làm chuẩn mực cách mạng) :

  Thich Quang Duc, a Buddhist monk, self-immolates on a Saigon street to protest South Vietnam’s persecution of Buddhists, June 11, 1963. By Malcolm Browne/A.P. Photo. (From Vanity Fair&#8217;s 25 Best News Photos – inspiration noahkalina)

  Tấm do 1 tay Lừa chụp:

  Những tấm sau đây (đều được trân trọng đề là TQĐ):

  lrg-4218-bo_tat_quang_duc-jpg.jpeg

   

  lrg-4219-bo_tat_quang_duc_1-jpg.jpeg

   

  Chi bộ thấy cái đéo gì chưa? Tấm 1, 2 là đúng mẹ nó TQĐ rồi, khỏi cãi.

  Phân tích tấm 3: thấy rõ ràng ngồi trên vỉa hè của 1 vòng xoay rất to, xe cộ đằng sau rõ ràng là cùng giai đoạn rồi. Ngắm 1 hồi các ảnh cổ về các vòng xoay to ở sai gòn, ta thấy ngay nó trùng với cái ở trước chợ Bến Thành. Truy thông tin 1 hồi ta được: vị tự thiêu trước chợ Bến Thành là khoảng đầu tháng 10, sau vụ TQĐ 4 tháng.

  Phân tích tấm 4: điểm cũng rõ ngay lập tực là ngồi trên vỉa hè chứ đéo phải ngồi giữa đường như TQĐ, tức đéo phải TQĐ. Nhìn cả rặng cây thẳng tắp xung quanh này rất giống đống cây khu vực cạnh Nhà Thờ Đức Bà. Truy thông tin 1 hồi ta được: sư Hồ Đình Văn, khoảng cuối tháng 10.

  Tổ sư bọn Lừa, nhét ảnh cũng đéo nên thân.

 18. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/13 - 07:19

  Sư bố cô Nhất Dâm dám chưởi Bắp Ngô của Dì à? Chasưtổcụ nhà cô nhế.

   

  Dì đi thểthao đây, hẹn các cô tối nhế.

 19. #30 by mit.annam on 2010/08/13 - 07:49

  Bravo, Hương.  You’re super!!! 

 20. #31 by RedDonkey on 2010/08/13 - 08:44

  Chui phat xem sao nao Fuck you women

 21. #32 by mit.annam on 2010/08/13 - 09:04

  Confirm picture #3 chụp tại bùng binh chợ Bến Thành.    Nhìn bên trái trên nóc nhà là model quảng cáo máy may Singer.  Căn nhà có two floors up, cửa sổ tầng 2 có 2 columns.  Tại sao Monk Anonymous này không có khán giả cũng như Monk Đức nhỉ?!

 22. #34 by EURO on 2010/08/13 - 09:31

  Truy thông tin 1 hồi ta được: sư Hồ Đình Văn, khoảng cuối tháng 10.@ Điêu
  Ỡm ờ cái đéo, thử lòi ra 1 tý coi sao cùng 1 hànhđộng mà bác Văn không đựoc Pr chóilóa như bác Đức coi nầu.
  hehe tớ phục bọn mình quá, 1 đứa khơi mào ra chủđề hay còn 1 đứa có cơhội thểhiện đẳngcấp Bựa. Có gì ném lên hết đi để tớ biêntập lại cho khoang bạn Bựa Điêu ơi.

 23. #36 by Gia_lamcam on 2010/08/13 - 11:31

  Sư bố các em Hương Điêu, Mít, Rô… gúc giỏi điếu chịu!
  Anh yêu các em quá chời quá đất luôn!
  (Mấy tên giai có giỏi thì anh cũng khỏi khen nha)
  Anh thơm mỗi em gái yêu mấy nhát nhá:
  Chút chút chút, chụt chụt chụt…

 24. #38 by EURO on 2010/08/13 - 12:36

  Nhà mình có Bựa nầu biết giúp giùm Rô xinh tạisâu cây rau susu ngưòita lại ngắt ngọn, có ảnhhửong gì tới cây và trái không? Và mùa ngắt ngọn nhiều nhất là thờiđiểm nầu?
  ( mấy cái này Rô seach không ra, ở đây cũng không quen ai biết về cây này cả mà tàliệu về cây susu Rô đang cần)

 25. #40 by EURO on 2010/08/13 - 12:42

  @ Dì, bản Version Bựa của Dì nói không nịnh đéo hay bằng bản dịch của Cờ Hòngay.

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/13 - 22:01

   Dưng mà cổ trốn mẹ rùi nên Dì phải bốt bản gốc hehe.

 26. #42 by anh_trai_phot_phet on 2010/08/13 - 18:27

  Rô hỏi vể cách trồng su su thì đúng nghề của anh rồi.
  – giai đoạn đầu ngắt ngọn để su su mọc nhiểu nhánh
  -giai đoạn  sau ngắt ngọn để các nụ hoa ở nách lá nở và kết quả
  – giai đoạn cuối quả sẽ to và đẹp như vầy, không nỡ ăn mà chỉ ngắm thôi  hê hê.

 27. #44 by EURO on 2010/08/13 - 19:15

  Hehe, anh của bồ em có hình quả susu yêu thế. Cámơn anh. Em đang tìm tưliệu về món rau susu thôi, không cần quả, không hiểu ngưòi ta ngắt vậy thì có ảnh hửong tới cây susu không và một cây có thể thu hoạch thành nhiều đợt được  không?
  Có thể hiểu nó cũng như cây rau bí, ngắt ngọn cho đỡ mọc dài loằng ngoằng và sẽ có nhiều ngọn mới đựoc mọc lên hả anh? Và ngừoita lại có nhiệm vụ ngắt tiếp chỉ chừa lại một số ngọn cầnthiết cho việc đong quả thôi?
  ( Tưliệu nầy em đongxiền, nhưng dạng bài nầy cut-wind thoảimái lươngtâm không cắn vì nó không phải là chiện thôngtin anh ạ)

  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/13 - 21:39

   Hỏi Bắp Ngô ý, ẻm đã có mấy ngày trảinghiệm vụ nầy rùi hehe.

 28. #46 by minhhuong on 2010/08/13 - 19:25

  À, món ngọn su su xào chứ gì? Nghe bảo khu vực Tam Đảo trồng đầy, thấy lè tè dưới đất ý. Gúc thử Tam Đảo ý, có ngay

 29. #48 by minhhuong on 2010/08/13 - 19:30

  Đây, trồng thấp lè tè, chỉ ngắt ngọn để ăn, ko có quả

   

 30. #50 by minhhuong on 2010/08/13 - 19:56

  Đây là ảnh Bắp Ngô, chụp tại Tam Đảo với đống su su (chả biết đúng su su không, trông giông giống). Ảnh được chụp bởi Trung Tướng.

  @TT: Em đã xin phép chủ nhân đàng hoàng nên đéo vi phạm the fucking bảnquyền gì gì đâu nhá 

  P7210185.jpg picture by minhhuongdieu

 31. #52 by EURO on 2010/08/13 - 20:34

  uh uh đúng đấy Điêu, vậy hả, có thêm gì không ném qua cho bạn đi. Mình có ít hình tưliệu về cây susu Tam Đảo, nhưng trong SG không ai biết cây rau này, seach thì nó chỉ nói chung chung về quả này nọ không có thông tin cần tìm.

  À, vụ bác Văn BBQ có thêm gì không ?

  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/13 - 20:59

   Bắp Ngô nói đúng rùi đấy em. Susu lấy ngọn thì không có quả (đúng ra quả rất bé và ít), trồng ở vùng lạnh như Tam Đảo Đà Lạt, còn Susu dưới đồngbằng, vùng nóng, thì chỉ có quả chứ ăn ngọn y như ăn ./ trâu.

 32. #54 by minhhuong on 2010/08/13 - 20:44

  Riêng bác Văn BBQ có nguyên cả quả video giật gân đăng TV Mẽo chứ đéo phải chỉ nghèo nàn dăm tấm ảnh dư bác TQĐ. Tất nhiên bọn Lừa nhà quê bất hủ vẫn gán mác TQĐ vào và thậm chí cho lên trang Bồ Tat TQĐ. Vãi đái với bọn Lừa nhà quê.

  Chờ tí lục lại Link cho chi bộ xem

 33. #56 by Gia_lamcam on 2010/08/13 - 20:57

  Susu cả quả cả ngọn thế này được không Rô Xinh Yêu?

 34. #58 by EURO on 2010/08/13 - 21:00

  Hình của Hương Điêu là mới chụp, khi Bắp Ngô mới lên thànhphố và đang quen Dì. Hình này tớ chụp năm ngoái, khi Bắp Ngô còn ở Tam Đảo làm nghề trồng susu cho du khách. Bây giờ Bắp Ngô đi tây rùi, hiện Nhất Dâm bảohành nên nhìn hầmhố hơn nhiều lắm. Bởi vậy Dì mới chửi Nhất dâm tưngbừng đấy.
  Chính xác là tớ đang hỏi thôngtin về cây này đấy.

  • #59 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/13 - 21:33

   Cây nầy giồng như giồng khoailang ý, chỉ cứa mỗi cái ngọn về chén thôi.

 35. #60 by minhhuong on 2010/08/13 - 21:24

  Chi bộ xem nguyên văn câu bọn dở hơi dùng đoạn Video của Bác Văn BBQ này “Một đoạn phim tư liệu về sự kiện tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức”

   

  Theo sự phân tích đơngiản, bác Văn ngồi trên vỉa hè(cách mép vỉa hè tầm 1m rưỡi), còn bác  Đức giữa đường, bác còn lại ở sát mép vỉa hè ( tầm 10cm) chợ Bến Thành. Có 3 bác làm BBQ ở Saigòn thôi, các bác làm ở tỉnh lẻ đéo tính. Như vậy nhìn đoạn video đoán ra ngay là bác Văn 

  http://www.quangduc.com/BoTatQuangDuc/httuthieu1963.wmv

  • #61 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/13 - 21:32

   Tại vì bọn Lừa Bầnnông cứ tưởng chỉ có mỗi monk Duc mần fire thôi em.

 36. #62 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/13 - 21:27

  Nầy cho các cô coi thêm hình Bắp Ngô nhế. Thấy đi chân đất chơi thểthao hay hông nầu:

   

 37. #63 by EURO on 2010/08/13 - 21:41

  Tại vì bọn Lừa Bầnnông cứ tưởng chỉ có mỗi monk Duc mần fire thôi em.
  Thì mỗi bác Đức đựoc Pr rầmrộ thôi nên đéo ai mà biết đựoc. Nhẽ tại hai bác kia chết xấuxí quá hả? Hay đéo? Tiện gúc mẹ thêm luôn đi Điêu, đằngnầu cũng chờ cho Dì ngứa nghề ói lịchsử ra mà.
  Hôm nay mới lộ mặt cái Điêu là BắpNgô nhá, còn chối nữa thui?Sư Dì, ghentuông đéo chịu. Mới tháng trứoc còn thề non hẹn biển với Rô xinh, giờ lòi ra biên chiện sến đong cái Điêu.
  Đồ lừa tình!

 38. #65 by nhất on 2010/08/13 - 21:43

  Hố hố Bắp ngô chân trắng hơn tay à !? Hay là đi  hosiery ( tất mỏng !? ) ?

 39. #67 by Xakutara Xuka on 2010/08/13 - 21:46

  Đọc thấy buồn buồn, ôi cái pọn chủ thầu xd………
  Anh Trung tướng, hôm nào cho xuka đi nhờ xe xuống Hải Phòng nhá???

 40. #69 by minhhuong on 2010/08/13 - 21:56

  Sư Dì, ghentuông đéo chịu. Mới tháng trứoc còn thề non hẹn biển với Rô xinh, giờ lòi ra biên chiện sến đong cái Điêu.
  Đồ lừa tình!@ Rô

  ————

  Anh đong cái Rô khi nào thế hả TT, lăng nhăng thế này mà cũng đòi đong em á ? HA HA HA HA HA

   

  Hố hố, hóa ra 2 anh chị (Bắp Ngô + Trung Tướng) quen nhau ở sân golf  nhá

 41. #71 by Xakutara Xuka on 2010/08/13 - 22:28

  @ Trung tướng: Vàng son xịn, bốn số chín. Đã được quán bựa’s ci ti zen kiểm chứng
  Em ko biết quote hoặc định dạng ko cho quote thì phải

  • #72 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/13 - 22:29

   Là Vàng Son thì không cần hỏi gì em ơi, mà cứ ra lịnh thui. Em thấy Rô Xinh mới Hương Điêu chưa? Đấy Vàng Son đấy.

 42. #73 by Cờ on 2010/08/13 - 22:30

  (4)

  Trung Tướng bẩu, đứa nhỏ vưỡn bú mẹ?

  Gái bẩu, vưỡn vưỡn. Anh anh cho em cái khăn giấy.

  Trung Tướng bật ngăn cốc móc hộp khăn giấy đưa Gái.

  Gái bật cúc áo, lau vú quèn quẹt. Sữa Gái chảy thành dòng nhoe nhoét từ hai đầu ti to phạc bạc nhạc. Đôi bầu vú xoe xoe căng nhức.

  Trung Tướng khều vai Gái, bẩu, khiêu dâm vừa thôi.

  Gái bẩu, anh hông xin số điện thoại em?


  Trung Tướng bẩu, ừa quên, số em như nầu?

 43. #75 by Xakutara Xuka on 2010/08/13 - 22:34

  thế mai đi hải phòng đi, Trung Tướng….. (cười mềm như bún ạ!!)
  Có lẽ em là vàng son thứ 3 thì phải, chị Rô ơi, còn fo*m em kai’

  • #76 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 09:06

   Hehe Dì đang bận côngchiện mấy hôm ở xa rùi em. C u sooon nhế.

 44. #77 by EURO on 2010/08/13 - 22:38

  xin trântrọng thôngbấu với Dì và chibộ, em XuKa New VangSon do Rôxinh rủrê mấy tháng nay mới vầu sinhhoạt cùng chibộ. Đềnghị các giai tiếp đón cho chuđáo.
  Xuka chơi thoáimái đi em, tên giai nầu húnghắng chị thiến cho. Welcome em nha.
  @ Cờ yêu, tiếp đê, yêu anh quá trời. Xong quăng HạLong cho em nha.

  • #78 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/14 - 09:09

   Tốt tốt. Đâu có Vàng Son đấy có mật ngọt. Cuộcđời sẽ vônghĩa nếu Les Vàng Son N’existent Pas.

 45. #79 by Cờ on 2010/08/13 - 22:41

  (5)

  Đến Phòng, Trung Tướng bẩu, về đâu anh đưa.

  Gái bẩu, cho về Tray Hotel, ok?

  Trung Tướng bẩu ok, về đấy cho con bú anh đi công chiện vài tiếng xong sẽ gọi. Nếu muốn quay về Hà Nội anh đón.


   

 46. #80 by Cờ on 2010/08/13 - 22:48

  (6)

  Đến Tray Hotel, Trung Tướng bẩu Thúy Thúy tạm biệt Cô.

  Gái im.

  Trung Tướng bẩu, làm sâu?

  Gái bẩu, Trung Tướng?

  Trung Tướng bẩu, gì?

  Gái bẩu, Trung Tướng, vầu khách sạn ngủ mới em, em xin 200 thôi.

  Trung Tướng giật bốp phát tê cả buồi.

   

 47. #81 by Cờ on 2010/08/13 - 22:49

  (7)

  Gái bẩu, sâu anh?

  Trung Tướng điếu bẩu gì.

  Gái bẩu, ok?

  Trung Tướng bẩu, sâu không bẩu từ đầu?

  Gái bẩu, bẩu từ đầu thì giờ vưỡn đứng cầu vượt.

  Trung Tướng bẩu, anh bận, chiều phone nhế?


  Gái bẩu, đùa mới anh à?

 48. #82 by Cờ on 2010/08/13 - 22:52

  (8)

  Trung Tướng bẩu, được rùi được rùi vầu lấy phòng vầu lấy phòng.

  Gái bẩu, thôi ghét rùi. Ghét rùi.

  Trung Tướng bẩu, thôi mà thôi mà, đây cầm lấy 200.

  Gái bẩu, điếu cần nữa. Về Hà Nội

   

 49. #83 by Cờ on 2010/08/13 - 22:52

  (9)

  Trung Tướng bẩu, chán xiền rùi à?

  Gái cúi cổ chớp chớp mắt.

  Trung Tướng bẩu, không cho con bú à?

  Gái bẩu, nó ở Hà Nội.

  Trung Tướng bực quát vậy đi Phòng làm điếu?

  Gái bẩu, kiếm xiền chứ điếu. Lòng vòng mới anh ba tiếng, mất mẹ 600.

  Trung Tướng bẩu, hai tiếng.

  Gái bẩu, thôi về Hà Nội.


  Trung Tướng quay đầu xe. Về Hà Nội.

 50. #84 by Cờ on 2010/08/13 - 22:56

  (10)

  Xe bon tít. Bạn Đường ngồi thu lu, câm miệng hến.

  Qua cầu Phú Lương, Gái bẩu, em xuống.


  Trung Tướng đạp phanh kít, nhảy xuống mở cửa. Đợi. Điếu ngạc nhiên vì sâu Gái bỏ cuộc giữa chừng.

  Gái chìa tay, bẩu, đưa em năm trăm.

  ***

  Trung Tướng quay đầu xe, chạy hướng Hải Phòng.

  Tự bẩu, địt mẹ may vẫn còn kịp hẹn.