Riding partner [Bilingual Version]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

AL HUANG THE GENERAL

(Vietnamese text here)

Riding partner

The General slowed his car creeping under the Bridge Interchange while The Female was swinging her hat to wave jubilantly (*).

The General glanced the rear-view mirror, there’s no car behind at all. She must have been waving mee, hehe.

The Female was so cute. Mythic’ly cute. And face and hair and body and legs. Perfect. Like an iPhone.

The General swerved the car aside, downed the glass, tilting himself asked, any job you girl?

The Female leaned on the car-door, smiled softly like a fire, you’re goin’ to Haiphong, aren’t you?

The General said, I am. Any job you girl?

The Female said, cud ya please take me on, okay no?

The General asked, da which rue will ya out in the ‘Phong?

The Female replied, you drop me anywhere that suits, okay?

Again smiled softly like a fire.

The General said, hmm, so boring ridin’ alone. You please come in.

***

Long journey would be extremely fun having a riding partner. Talkings were being bursted like bombs. The General was upping the gear deliriously, laughing keckkeck keckkeck keckkeck. The Female was serving trills like an FM radio.

The Female confided she was 28, named Thuy Thuy. The Female’s husband was 32, a building contractor to Hoalac Xuanmai counties (**). The two kids one 6-year-old one 7-month newborn.

The Female’s husband had had many females. The money he’d earned was millions millions, but had poured into femaling most, not treated the wife any lot. Their quarrels had been perpetually indefatigable.

The General said, building contractor who does no that? A friend of mine builder since 90-91, femaled thousands. Hence his wife sold their homes to cuckold infinitely infinitely. It serves him ta cruel-luster hehe.

Last week The Female’s couple fiercely fought off. The Female excitedly carried her children away to their Grandmother in Haiphong, carried the money away to spend haphazardly, for it serves him well the cruel-luster.

The General said, yo baby’s still suckling, no?

The Female said, he’s suckling he’s suckling. May I get a hankie please.

The General dug the cup-box, gave The Female a tissue-pack.

The Female unfastened her shirt, carelessly rubbed her breast. The Female’s milk streamed messily down the two teats as big as a Chilean grape. The Female’s two udders were round curvy lividly pallid, mythic’ly swollen.

The General jutted his hand nipping The Female’s shoulder, said, God, too much porny.

The Female said, dunt ya man ask my phone number, huh?

The General said, oop I forget, how’s yo phone number?

***

Reaching Haiphong, The General said, where ya out I do escort to?

The Female said, I may out by the Tray Hotel, okay (***).

The General said, kay, you go a suckle ta bébé. I’m busied affair for ’bout 2-3 hours, done I’ll phone. If ya want backin’ Hanoi, I’ll meet ya on.

***

Reaching the Tray Hotel, The General said, kay kay bye Thuy Thuy.

The Female silenced herself.

The General said, how’s up?

The Female said, General?

The General said, what’s up?

The Female said, General, do check in the hotel to sleep with me, I’ll charge 200 thousand only (****).

The General startled, freezing his mouth.

The Female said, how’s your opinion?

The General let slip, mythic’ly?

The Female said, okay?

The General said, why didnt you tell from ta first?

The Female said, tellin’ from ta first, yet still stayin’ by ta Bridge Interchange?

The General said, I’m occupied affair, I’ll phone this afternoon?

The Female said, teasing?

The General said, kay kay kay, get in the hotel.

The Female said, disgusted already. Disgusted already.

The General said, yeap stop stop stop, here’s yo 200 thousand.

The Female said, no, back to Hanoi.

The General said, are you sickened of money?

The Female inclined her head up, closing eyes.

The General said, won’t ya suckle ta bébi?

The Female said, he’s in Hanoi.

The General strained, so for making what have you attained Haiphong?

The Female said, for makin’ money. Three hours ridin’ with you, lost off was 600 thousand.

The General said, two hours.

The Female ordered, back to Hanoi.

The General u-turned the car, backing Hanoi.

***

The car galloped rapidly. The riding partners were quite dumbed down.

Having passed the Phuluong bridge, The Female said, me out (*****).

The General braked the car deathly. Jumped to open doors. Waited nervously. Not being curious why The Female soon quitted the game.

Stretching hand, she said, give me five hundred (******).

***

The General u-turned the car, moving toward Haiphong.

Hehe such a luck, still timing the affair.

(@2009)

Notes

(*) Bridge Interchange: An interchange at the beginning of the road from Hanoi to Haiphong (aka Phong), the two largest cities in Northern Luas.

(**) Hoalac, Xuanmai: Suburban counties of Hanoi.

(***) Tray: A luxury hotel in Haiphong.

(****) 200 Thousand: Ie 200,000 Dongs. Know that a Haiphong & Hanoi rotten whore costed 150-200 thousand Dongs at the time of the story.

(*****) Phuluong: A bridge near Haiduong, a town between Hanoi & Haiphong.

(******) Five Hundred: Ie 500 Thousand Dongs.

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

(#luasbuastext)

Bạn đường

Trung Tướng chậm xe luồn gậm Cầu Chui, thì Gái vung mũ vẫy tíutít (*).

Trung Tướng liếc gương hậu, phía sau chả có con xe nầu. Ra nó vẫy mình, hehe.

Gái xinh thật. Xinh hoangđường. Cả mặt cả tóc cả thân cả chân. Hoànchỉnh. Như iPhone.

Trung Tướng táp xe, bấm kiếng, nhoài người hỏi, việc chi không em?

Gái vịn cửa xe, cười mềm như lửa, anh đi Hải Phòng, phải hông anh?

Trung Tướng bẩu, phải. Việc chi không em?

Gái bẩu, anh làm ơn em đi nhờ, được hông anh?

Trung Tướng hỏi, em xuống phố nầu dưới Phòng?

Gái đáp, anh thả em đâu thì thả, được hông?

Lại cười mềm như lửa.

Trung Tướng bẩu, ừm, chạy mộtmình cũng buồn. Em lên xe đi.

***

Hànhtrình dài có bạn đường vui cực. Chiện nổ như bom. Trung Tướng di ga títmù, cười khạchkhạch khạchkhạch khạchkhạch. Gái líulo phụcvụ như radio FM.

Gái tâmsự Gái 28, tên Thúy Thúy. Chồng Gái 32, chủ thầu xâydựng miệt Hòa Lạc Xuân Mai (**). Hai nhóc một 6 tuổi một mới đẻ 7 tháng.

Chồng Gái nhiều gái. Xiền kiếm đông nghìnnghịt nghìnnghịt, dưng đổ vầu gáimú hết thảy, chả mang về vợ bâunhiêu. Cãivã triềnmiên hùnghục.

Trung Tướng bẩu, thầu xâydựng ông nầu không thế. Bạn anh chủ thầu từ 90-91, gái ngàn bà. Riết rùi vợ nó bán nhà bán cửa cắm sừng trậptrùng trậptrùng. Đáng đời quân dâmác hehe.

Tuần trước vợchồng Gái kịchchiến. Gái tưngbừng vác con gởi Ngoại ở Hải Phòng, vác xiền tiêupha búaxua, cho đáng đời quân dâmác.

Trung Tướng bẩu, con em không bú nữa à?

Gái bẩu, bú chứ bú chứ. Anh em mượn cái khăn.

Trung Tướng moi hộc cốc, đưa Gái gói tissue.

Gái vạch áo, vôtâm chùi vú. Sữa Gái tuôn nhoenhoét hai quả núm bự cỡ trái nho Chile. Hai củ vú Gái tròn quay xanh mét, mọng hoangđường.

Trung Tướng thò tay cấu vai Gái, bẩu, giời ạ, khiêudâm quá đi.

Gái bẩu, anh không hỏi số phôn em à?

Trung Tướng bẩu, ừa anh quên, số phôn em nhiêu?

***

Tới Hải Phòng, Trung Tướng bẩu, em xuống đâu anh rước tận nơi?

Gái bẩu, em xuống cạnh kháchsạn Tray, được hông (***).

Trung Tướng bẩu, ôkê, em về cho bébé bú nhở. Anh vướng côngchuyện độ 2-3 tiếng, xong anh phôn. Nếu em muốn ngược Hà Nội, anh đón luôn.

***

Tới kháchsạn Tray, Trung Tướng bẩu, ôkê ôkê bye Thúy Thúy.

Gái im.

Trung Tướng bẩu, sao thế em?

Gái bẩu, Trung Tướng?

Trung Tướng bẩu, gì em?

Gái bẩu, Trung Tướng, anh vầu kháchsạn ngủ mới em, em lấy 200 ngàn thôi (****).

Trung Tướng giật thót, cứng mẹ mồm.

Gái bẩu, ý anh sao?

Trung Tướng buột, hoangđường?

Gái bẩu, nhế?

Trung Tướng bẩu, sao em không nói từ đầu?

Gái bẩu, nói từ đầu, thì giờ vẫn đứng Cầu Chui?

Trung Tướng bẩu, anh mắc côngchuyện, chiều anh phôn?

Gái bẩu, giỡn?

Trung Tướng bẩu, ôkê ôkê ôkê, vầu kháchsạn.

Gái bẩu, chán rùi. Chán rùi.

Trung Tướng bẩu, ừa thôi thôi thôi, nầy em 200 ngàn.

Gái bẩu, không, về Hà Nội.

Trung Tướng bẩu, em chê tiền?

Gái ngả đầu, nhắm mắt.

Trung Tướng bẩu, không cho bébi bú?

Gái bẩu, nó ở Hà Nội.

Trung Tướng căngthẳng, vậy em xuống Hải Phòng làm gì?

Gái bẩu, làm tiền. Ba tiếng đi mới anh, mất cha 600 ngàn.

Trung Tướng bẩu, hai tiếng.

Gái lệnh, về Hà Nội.

Trung Tướng ngoắt xe, ngược Hà Nội.

***

Xe phi véovéo. Bạn đường lặng câm.

Vượt cầu Phú Lương, Gái bẩu, em xuống (*****).

Trung Tướng phanh xe kít. Nhẩy mở cửa. Chờ thảngthốt. Không tòmò tạisao Gái sớm bỏ cuộc chơi.

Chìa tay, nó nói, em xin năm trăm (******).

***

Trung Tướng ngoắt xe, quay hướng Hải Phòng.

Hehe may phết, còn kịp côngchuyện.

(@2009)

Ghichú

(*) Cầu Chui: Cầu vượt đầu quốclộ No5 từ Hà Nội đi Hải Phòng.

(**) Hòa Lạc, Xuân Mai: Các thịtrấn ngoạithành Hà Nội.

(***) Tray: Một kháchsạn sangtrọng ở Hải Phòng.

(****) 200 ngàn: Tức 200,000 đồng Ông Cụ. Giá phò cỏ Hải Phòng & Hà Nội thờiđiểm chiện quãng 150-200 ngàn.

(*****) Phú Lương: Cầu cửa ngõ thànhphố Hải Dương, nằm giữa Hà Nội & Hải Phòng.

(******) Năm trăm: Tức 500,000 đồng Ông Cụ.

PS. Trung Tướng giữ số phôn của Thúy Thúy cả năm liền, dưng đã xóa.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tíutít: Jubilantly (Tíu tít).
– Hoangđường: Mythic’ly (Hoang đường).
– Hoànchỉnh: Perfect (Hoàn chỉnh).
– Mộtmình: Alone (Một mình).
– Hànhtrình: Journey (Hành trình).
– Títmù: Deliriously (Tít mù).
– Khạchkhạch: Keckkeck (Khạch khạch).
– Líulo: Trill (Líu lo).
– Phụcvụ: Serve (Phục vụ).
– Tâmsự: Confide (Tâm sự).
– Xâydựng: Building (Xây dựng).
– Nghìnnghịt: Millions/Thousands (Nghìn nghịt).
– Gáimú: Femaling (Gái mú).
– Bâunhiêu: Lot (Bâu nhiêu).
– Cãivã: Quarrel (Cãi vã).
– Triềnmiên: Perpetually (Triền miên).
– Hùnghục: Indefatigable (Hùng hục).
– Trậptrùng: Infinitely (Trập trùng).
– Dâmác: Cruel-lust (Dâm ác).
– Kịchchiến: Fiercely fought (Kịch chiến).
– Tưngbừng: Excitedly (Tưng bừng).
– Tiêupha: Spend (Tiêu pha).
– Búaxua: Haphazardly (Búa xua).
– Vôtâm: Carelessly (Vô tâm).
– Nhoenhoét: Messily (Nhoen hoét).
– Khiêudâm: Porny (Khiêu dâm).
– Kháchsạn: Hotel (Khách sạn).
– Ôkê: OK (Ô-kê).
– Côngchuyện: Affair (Công chuyện).
– Căngthẳng: Strain (Căng thẳng).
– Véovéo: Rapidly (Véo véo).
– Thảngthốt: Nervously (Thảng thốt).
– Tòmò: Curious (Tò mò).
– Tạisao: Why (Tại sao).

*** 1. #1 by voong ngau pin on 2010/08/11 - 19:22

  Dì lồn ơi,,,dì viết tuyền tiếng Ăng lê thế này thì em ăn khílồn rồi dì ơi,,địtconmẹ già rồi học tiếng Tây đéo vào,,lồnmẹ cả lò chibộ như thônglệ

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/11 - 22:44

   Chỗ nầu hông hiểu bẩu thằng Gúc nó dịch cho.

 2. #3 by EURO on 2010/08/11 - 20:02

   My English is bad like ./ so I have a headache after reading your story. That is the reason why I just have a look it but can not cut-wind with you. But I wonder why you always buy a pup (by girls)?

 3. #5 by minhhuong on 2010/08/11 - 20:09

  Há há há, TT tiêu hết 500 khìn để nghe đài FM sống hả? tao nhã nhở. Thế đã được thử nghe đài AM sống chưa TT?

 4. #7 by Cờ on 2010/08/11 - 20:34

  dì viết tuyền tiếng Ăng lê thế này thì em ăn khílồn rồi dì ơi @Pín khắm

  Pín khắm vòng tay ạ Bác đi rùi Bác dịch cho mà đọc hehe

 5. #9 by Y_Cà_Pháo on 2010/08/11 - 21:11

  All right, now I have known why the milk’s price in Lua is the most expensive compare to over the world.

  By the way, It is really good ideal to post by English here. It is the quickest way to goodbye donkey.

  Your English is absolutely fuck off, The General. However, it is better than me.

  ( Dong chi nao muon hoc tieng anh thi vao Paltalk cua bon viet kieu ay, cai day cuc ky hay, )

 6. #11 by Cờ on 2010/08/11 - 21:35

  Bạn Đường (nguyên tác: Tướng Thối)


  Trung Tướng rê phanh cho xe chui gầm cầu vượt bất chợt Gái bên đường vẫy mũ rối rít.

  Trung Tướng liếc gương chiếu hậu, phía sau điếu xe nầu. Gái vẫy Trung Tướng, hehe.

  Gái xinh điếu chịu. Mặt nõn tóc bồng mình thon đùi nuột. Hoàn hảo. Như điện thoại iPhone.

  (Dừng coi cạc chụ cỏ muốn Bác dịch tiếp hay nghỉ)
 7. #13 by minhhuong on 2010/08/11 - 21:36

  After search few links, i agree with Sis Mit about David Halberstam, he was there at the scene of Thich Quang Duc BBQ.

  Now, a serie photos that explain how it happended:

  “Thích Quảng Đức ( b. 1897 – d. 11 June 1963) was a Vietnamese Mahayana Buddhist monk who burned himself to death at a busy Saigon road intersection on 11 June 1963. Thích Quảng Đức was protesting against the persecution of Buddhists by South Vietnam’s Ngô Đình Diệm administration. Photos of his self-immolation were circulated widely across the world and brought attention to the policies of the Diệm regime. Malcolm Browne won a Pulitzer Prize for his iconic photo of the monk’s death, as did David Halberstam for his written account. After his death, his body was re-cremated, but his heart remained intact. This was interpreted as a symbol of compassion and led Buddhists to revere him as a bodhisattva, heightening the impact of his death on the public psyche.”

Via M-reveur.

   

  Nhìn vào chuỗi ảnh sắp xếp theo thời gian, đầu tiên là quả ảnh xác nhận 2 sư khác rưới xăng lên người TQĐ.

  Quả ảnh 2, trông giống như là 2 chú sư kia dẹp sang 1 bên, TQĐ lúi húi bật diêm. Tuy nhiên, 1 thắc mắc hơi buồn cười, theo thông tin link tiếng Việt thì lúc vừa xuống xe TQĐ đã được trao diêm, thế thì lúc tưới xăng ướt nhẹp mẹ nó bao diêm thì quẹt kiểu đéo? Phải trao lúc sau khi tưới xăng mới chuẩn.

  Thêm nữa, rõ ràng thấy tay của TQĐ nâng lên như cầm cái gì đấy, còn ảnh đầu là đặt trên lòng. Chứng minh là TQĐ có động đậy và khả năng tự bật diêm châm lửa cao.

  (còn nữa)

   

   

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/11 - 22:54

   Did you see women a Vàng Son Đại Bựa googling for better done?

 8. #15 by Cờ on 2010/08/11 - 21:57

  Holy shit! Hương Điêu is such a googling genius! Your pics tell it all. ’bout the matches, some accounted that they were given to Monk BBQ after gasoline had been poured. That agrees with your pics.

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/11 - 22:59

   The matches. See where’ the matches? The BBQer were in Zen, he didnt fire himself.

 9. #17 by Old Sung on 2010/08/11 - 22:19

  Ảnh của Hương Điêu đã chứng minh rõ ràng rằng monk TQĐ không phải là một cái “xác” được đánh thuốc mê khênh ra rồi đốt (khẳng định của Bựa Phò). Đó là lý do mà anh muốn nhét cứt vào mồm hắn, bởi tư duy Bần nông lỗ đít!

  Đạo Phật tổ chức lỏng lẻo, dễ bị lợi dụng, đúng vậy. Nhưng cũng vì thế mà nó có ưu điểm riêng, cách thuyết phục của Đạo Phật khác tôn giáo khác. Bởi Phật giáo chủ trương Giác ngộ là mục đích.

  Ti diên, Bựa Phò lại giở ngón lấp liếm quen thuộc khẳng định có bàn tay XXX đằng sau chuyện này. Điều mà anh đéo nhắc đến. Anh có đề cập đéo đâu? 
  Lại còn đem BCT rỉ tai ra mà hù ma để lấp liếm. ĐM, BCT mà không trực tiếp phụ trách chắc đéo gì đã biết chi tiết? Chưa kể có nhỡ cấp dưới báo cáo láo,  vơ vào nhận công thì sao???
  Đây là thói quen tranh luận đặc Lừa mà anh cực ghét. Thằng Bựa Phò thì cũng đã thoát thói Lừa bẩn được cái đéo.
  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/11 - 23:02

   Youre a fucking basterd woman. You known nothing bout this BBQing experience at all sure.

 10. #19 by EURO on 2010/08/11 - 22:42

  Ngon quá Điêu ơi, tiếp đi. Để tớ bứng cái này về nhà tớ lưutrữ nhế bạn hiền. Thx.

 11. #21 by mit.annam on 2010/08/11 - 22:49

  Chời, anh Mít đọc sách thiệt kỹ, mà nhớ sách cũng kỹ nữa! Mà còn biên tiếng Mỹ hơi bị giống có học trung học ở Mỹ hén. Giống bài tập làm văn wá xá, qua phục à nghen.@Phiếm
  ——————————————————————–
  Shop Bua, Lua Bua, therefore Bunglish….hờ hờ hờ

  You are welcome.

 12. #23 by voong ngau pin on 2010/08/11 - 22:56

  thằng Cờ liệt dương dịc đc đấy,,mầy dịc anh nghe,,,anh ghi tên học Anhngữ banđêm rồi,,dì Lồn biên tiếng Ăng lê thôi nhé,,dcm biên bằng tiếng Pháp tiếng Ý nữa thì thờigian lồn đâu mà học kịp,,xưa em cũng đi học rồi mà lại bỏ học đi đánh xóc đĩa ,,,,,địt cái !/ mẹ cả lò chi bộ như thông lệ

 13. #25 by EURO on 2010/08/11 - 23:10

  Mẹ sao Pín Bựa dạo này càng ngày càng dùng văn giống Chim CHúm Chím thế nhỉ?

 14. #26 by voong ngau pin on 2010/08/11 - 23:12

  Ảnh của Hương Điêu đã chứng minh rõ ràng rằng monk TQĐ không phải là một cái “xác” được đánh thuốc mê khênh ra rồi đốt (khẳng định của Bựa Phò). Đó là lý do mà anh muốn nhét cứt vào mồm hắn, bởi tư duy Bần nông lỗ đít

  @ Súng bại
  đánh thuốc mê không có nghĩa là nằm thẳng cẳng rồi khiêng ra,,,,chỉ có nghĩa là oánh thuốc cho đơ người,,vẫn đi vẫn ngồi nhưng đéo biết cái lồn gì,,thằng đóc tờ đâu vào cồng phơm anh cái,,khiêng ra  thì mả kụ thằng nào dám nói là tự tử nữa!!!,Súng bại chỉ biết 1 mà ko biết 2 …nhẽ sắp bại nốt 2 cẳng!!!

 15. #27 by voong ngau pin on 2010/08/11 - 23:16

  Mẹ sao Pín Bựa dạo này càng ngày càng dùng văn giống Chim CHúm Chím thế nhỉ?

  @Rô xinh
  tên chím chúm chím học văn anh đấy em,,thằng này còn phải học nhiều,,,tiện thể anh rất thích những bài phượt của Rô,,,

 16. #28 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/11 - 23:35

  Vừa về nhà sau khi một đêm dạo bộ với Vàng Son The Jap Teacher, mà sao lòng ta ngổn ngang quá.

  Nàng tự tin, độc lập, thông minh và đáng yêu như một thiên thần vậy…

 17. #29 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/11 - 23:37

  Ôi females, you are the most amazing thing given to us humans from God!

 18. #30 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/11 - 23:39

  Bây giờ Thím have realized Thím was born to love Vang Son females with all the fucking Heart, Flesh and Bone.

  Là Tim, Thịt và Xương Tủy. Yes I love them.

  I’d rather be cut off the penis and get shot in the anus than hurting them.

  Thím thà bị Búa Tạ cùng đàn em úp sọt còn hơn là làm tổn thương Vàng Son.

 19. #32 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/11 - 23:44

  Địtmẹ các cô đéo thể tưởngtượng được là cảmgiác ở cùng Vang Son nó rựcrỡ huyhoàng hạnphúc đéo tả đến mức nào đâu địtmẹ tiênsư bố các cô!

  Oh my god your Auntie The Great will never stop loving Vang Son, even if he die a thousand times!

 20. #34 by cuchuoiSG on 2010/08/11 - 23:46

  đánh thuốc mê không có nghĩa là nằm thẳng cẳng rồi khiêng ra,,,,chỉ có nghĩa là oánh thuốc cho đơ người,,vẫn đi vẫn ngồi nhưng đéo biết cái lồn gì,,thằng đóc tờ đâu vào cồng phơm anh cái,,khiêng ra  thì mả kụ thằng nào dám nói là tự tử nữa!!!,Súng bại chỉ biết 1 mà ko biết 2 …nhẽ sắp bại nốt 2 cẳng!!!@ Pín ăn ./
  ————————————————
  Địt mẹ thằng Pín, ỉa vào mồm thằng Pín, đánh thuốc mê mà còn đi vẫn ngồi được thì là trúng ngãi chứ thuốc mê gì. Mày phản động phi khoa học vừa vừa thôi nhế, không người ta đào mả cha mày lên đái vào rồi đổ xuống sông nhé.
  Còn cãi nữa thì ăn cứt, ăn cứt nhé Pín.

 21. #36 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/11 - 23:57

  Nàng vửa nhắn tin bằng Bunglish, Vàng Son mà:

  “I like you. I like the way you talk to me, it’s charming. But everything doesn’t seem real”

  Địtmẹ please tell me how I should respond to her huh? Of fuck your Auntie is so out of her mind right now!

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/12 - 11:56

   Oh yeah, just do yo talks in Bunglish. It be the sweetest experience with love.

 22. #38 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/12 - 00:00

  Nàng chửa có Chó, nàng bẩu nàng bị tổn thương rất nhiều lần và therefore không tin vầu tình yêu đích thực nữa.

  What should I say to comfort her? General The Cunts, Golden Babes the Gang, I need your fucking help!

  I wanna feel her in my arms, I wanna her to be hugged by me whenever she needs. Oh my god I’m so fucking sến rite now fuck!

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/12 - 11:58

   Just do say “yo du not beliv love is real but mine is just beliv it”.

 23. #40 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/12 - 00:01

  Oh my god my heart is beating so fast I can barely breath oh my god.

  Địtmẹ sao mà Thím pathetic thế nài địtbà các cô

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/12 - 12:00

   After having dated a sweet femail people do not masturbate got it?

 24. #42 by LUUMANH on 2010/08/12 - 00:05

  Loại tư duy Lông Đít thì chởi làm lồn gì cho nhọc cái xác phàm 

  Khó chịu nhất là một số loại đầu bùn óc đất, kiến thức hạn hẹp mà cứ ăn theo nói leo ngứa !/ như bj nấm .
  Anh đã bẩu đừng chạn tới tôn giáo rồi đấy thôi . Địt nghe anh thì chỉ có nước húp máu ‘./
  Chởi vậy địt biết   đứa nào đã sáng sáng óc cứt  ra tý chưa, nói anh nghe
 25. #44 by cuchuoiSG on 2010/08/12 - 00:06

  Thieu’s very pleasure after cleaned her Japanese female teacher cunt. What a fucked young child!

 26. #45 by Cờ on 2010/08/12 - 00:11

  (2)


  Trung Tướng tấp xe vô lề hạ kính thò đầu bẩu chiện gì thưa Cô?
   
  Gái dựa cửa xe, cười nồng nàn, bẩu, Anh về Phòng?

  Trung Tướng bẩu, ừa. Chiện gì Cô?

  Gái bẩu cho em đi mới anh, ok?

  Trung Tướng bẩu Cô xuống đoạn nầu?

  Gái bẩu tùy anh.

  Rùi cười. Nồng nàn.

  Trung Tướng bẩu, đi một mình cũng buồn. Thôi mời Cô lên xe. 
 27. #47 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/12 - 00:12

  Sư bà tên Chuối Bần Cố Nông Máu Lồn nói được mỗi thế thui à?

  Các Vàng Son Quán Bựa ơi, các em đâu rồi?

 28. #48 by minhhuong on 2010/08/12 - 00:12

  @ THiếu:

  Đầu tiên gái thích nghe khen, “em xinh đẹp và giản dị, thông minh và hài hước, duyên dáng và chân thành, em là niềm ao ước của anh”

   

  Sau đó phải khẳng định tấm lòng “anh yêu em là trọn vẹn”

   

  Tuyệt đối đéo hứa hươu hứa vượn kiểu “anh sẽ sống ở Lừa với em mãi mãi” 

 29. #50 by Doctor on 2010/08/12 - 00:13

  Sorry Chi bộ
  Tờ đã trình bày đầy đủ luận chứng khoa học về gây mê, gây tê thế mà thằng yahoo mặt lồn này không làm sao đăng đc
  Đọc xong chi bộ khỏi cãi nhau ngay về Hòa thượng TQĐ.

 30. #51 by Doctor on 2010/08/12 - 00:16

  @ voong ngau pin
  Ti?n dây trình bày v?i toàn th? chi b? v? gây mê ( very simple concepts)
  1.Gây mê là các phuong pháp để ngăn cho  có cảm giác dau trên m?t ph?n hay toàn bộ co thể ( k? c? ngu?i và d?ng  v?t)
  2. Các loại thuốc gây mê bao gồm:( theo trình t? thời gian) Ete,Clorofoc,Nitrous Oxyt,Cyclopropane,Halothane,Curare ( làm giãn co),Tihiopental,Etomidate, isoflurane, Ketamine,propofol.

 31. #53 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/08/12 - 00:21

  Đấy, nghe em Hương Vàng Son nói một câu mà mát từ củ sọ xuống tận lỗ đít, cảm ơn em nhé em yêu. Thím yêu em, God be with you!

 32. #55 by Doctor on 2010/08/12 - 00:23

  4.Ta tạm thời hiểu là có 4 giai đọan và 4 điểm mê:( chỉ trình bày ngắn)
   +Giai đoạn I : (quên & giảm đau) từ lúc bắt đầu sử dụng thuốc mê tới lúc mất ý thức – hơi thở yên tĩnh, tuy nhiên đôi khi không đều, & các phản xạ vẫn còn hiện diện.
   +Giai đoạn II: (mê sảng hoặc kích thích) từ lúc mất ý thức cho đến lúc mê hoàn toàn – trong giai đoạn này  có thể cử động chân tay, nói huyên thuyên (với người)
   +Giai đoạn III: (mê phẫu thuật) bắt đầu từ khi thở đều (một cách cân đối) & mất hoàn toàn tri giác cho đến khi có dấu hiệu đầu tiên của suy hô hấp & tuần hoàn ( bốn mức độ)
   +Giai đoạn IV: gần chết

 33. #56 by Doctor on 2010/08/12 - 00:31

  Phân loại về các phương thức gây mê

       + Mê thể khí (chỉ dùng thuốc mê bốc hơi đủ hiệu lực để khởi mê & duy trì mê)

        + Mê cân bằng (phối hợp sử dụng thuốc mê bốc hơi, khí & thuốc mê tĩnh mạch)

       + Mê hoàn toàn qua đường tĩnh mạch (chỉ phối hợp các thuốc theo đường tĩnh mạch đủ bảo đảm không đau, dãn cơ, mất ý thức & quên)

  Phân loại về các phương thức gây tê:

        + Tê vùng: Tê tuỷ sống. Tê ngoài màng cứng. Tê đám rối.

        +  Phong bế đám rối, hạch giao cảm cạnh sống

        + Tê thân thần kinh

        + Tê thấm ngấm, tê tại chỗ

        + Tê tĩnh mạch.

  Chi bộ dùng óc suy nghĩ thì sẽ hiểu ngay thôi
  Chú Ý:Trong bỏng nhiệt, khi mô tế bào bị nóng đến 43o-450C, sự sống của tế bào bị đe doạ. Nếu nóng đến 46-47oC, lượng Adenosin Triphotphat (ATP) giảm 50%. Nếu nóng đến 50oC thì tổn thương còn có thể phục hồi, nóng từ 50-60oC thì các thành phần Protein bị biến thoái, không thể phục hồi. Nếu nóng đến 60- 70oC thì mô tế bào bị hoại tử ngay khi tác nhân nhiệt tiếp xúc. Sinh vật ( ở đây nói người thôi) sẽ có phản xạ tự nhiên là giãy giụa, kêu hoặc gào…

 34. #58 by cuchuoiSG on 2010/08/12 - 00:37

  Thieu had a quiver in her body to see the Japanese female teacher cunt, so Thieu said nothing. But she sing many things when arrive blog.

 35. #60 by Khoai Tây on 2010/08/12 - 00:39

  @Thằng Thiếu: Anh đang bận, tối về anh giả nhời mài.


  @Lão Doctor: Biên xong nhấn vào cái nút “Thử chuỗi mã mới” cho nó hiện ra 1 capcha mới rồi hãy nhâp. Dưng vữn luôn nhớ bài dài nên copy vầu đâu đó trước cho chắc cái ăn.
 36. #61 by cuchuoiSG on 2010/08/12 - 00:44

  Địt mịa chi bộ.

  Thằng Tướng Bựa bảo TQĐ bị tiêm một mũi thuốc gây mê cực mạnh, thằng ngu Pín bảo gây mê cho đi lại nằm ngồi được, thằng Y sỹ vào phân tích các giai đoạn gây mê, đéo biết đâu mà lần nên đéo bàn chuyện này nữa, phản động bỏ mẹ.

 37. #63 by Cờ on 2010/08/12 - 00:53

  (3)

  Đường dài có bạn đâm vui. Chiện nổ dư pháo. Trung Tướng đạp tít chân ga, cười hệch hềch hệch. Gái ngồi bên hót dư đài, véo von véo von.

  Gái tên Thúy Thúy, 28 tuổi. Chồng Gái băm hai, chủ thầu mạn Hòa Lạc Xuân Mai. Con hai đứa, nhớn 6 tuổi, bé 7 tháng sơ sinh.

  Chồng Gái nuôi nhiều bồ nhí. Xiền kiếm đông phết, dưng tất tật đổ vầu trôn gái, chẳng mang về cho vợ đồng điếu. Hai vợ chồng vì thế gây lộn nhau hoài.

  Trung Tướng bẩu, chủ thầu thằng nầu chẳng thế. Bạn anh, chủ thầu từ 90-91 đến giờ, bồ bịch ngàn vạn. Vợ nó  bán mẹ nhà theo thằng khác. Đáng đời thằng chó. 

  Gái bẩu, tuần trước em mới nó oánh nhau to. Xong em xoáy hết tiền nhà, ôm con về bà ngoại dưới Phòng. Đáng đời thằng chó. 

 38. #65 by Cờ on 2010/08/12 - 01:02

  Địt mẹ Bạc buồn ngủ phết rùi cạc chụ ạ. Bạc hựa vợi cạc chụ ngày mai Bạc dịch tiệp cho cạc chụ đọc, ok?

  • #66 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/12 - 12:08

   Hehe Dì lại chămchú đọc lại chiện của chính mình sau 2 lần dịch xuôi/ngược mới bỏmẹ chứ.

 39. #67 by voong ngau pin on 2010/08/12 - 01:09

  Địt mẹ thằng Pín, ỉa vào mồm thằng Pín, đánh thuốc mê mà còn đi vẫn ngồi được thì là trúng ngãi chứ thuốc mê gì

  @ cuchuoi

  read what docter typed carefully   and eat shit and die wanker cuchuoi

 40. #68 by voong ngau pin on 2010/08/12 - 01:14

  @ thằng thiếu
  mày hãy hình dung ra nụ cười of nàng,những ngón tay thon,bờ vai gầy,cách nàng gõ thìa lanh canh vào cốc đá chanh,,,bờ môi,nét hông thon thả của nàng,,rồi sóc lọ 1 cái và ngủ mẹ mày đi,,,,,

  @ doctor  em cam on bac nhieuf

  • #69 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/12 - 12:09

   Sóclọ sau buổi đêmê thì hỏng hết tinhthần đấy địtmẹ cô xui như cặc như cặc.

 41. #70 by voong ngau pin on 2010/08/12 - 01:18

  Địt mẹ Bạc buồn ngủ phết rùi cạc chụ ạ. Bạc hựa vợi cạc chụ ngày mai Bạc dịch tiệp cho cạc chụ đọc, ok?

  @ cờ liệt
  anh đéo ưa mầy lắm nhưng mầy dịc đc,,dì lồn sẽ trao huy chương cho mày vì tài dịch văn bựa,,,,

 42. #72 by PTSNgoAiNi on 2010/08/12 - 04:54

  Hề hề. Mấy cô chú biên tiếng Anh như con cặc nhưng rất đáng khuyến khích. Vì thể hiện tinh thần cầu thị, mới đầu có trật rồi sau mới trúng đựoc. Chuyện chính là dám chơi hổng mắc cỡ. Hổng biết thì học, rất tốt.

  Ngoài ra, những đứa khác ngông nghênh, bài đặt khoe học đại học ở Mỹ rồi mà biên như cứt thì đụ ngựa coi chừng nghen, lỡ có thằng nào trong đây nó giỏi thiệt thì nhiều khi độn thổ hổng kịp à.

  • #73 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/12 - 12:10

   Biên mà người khác hiểu được là ngon rùi, tuyền phán linhtinh Dì vả thủng mẹ alô giờ.

 43. #74 by minhhuong on 2010/08/12 - 05:42

  Ngoài ra, những đứa khác ngông nghênh, bài đặt khoe học đại học ở Mỹ rồi mà biên như cứt thì đụ ngựa coi chừng nghen, lỡ có thằng nào trong đây nó giỏi thiệt thì nhiều khi độn thổ hổng kịp à.@ Ni

  ————–

  Ơ, Chị đây học ĐH Lừa chân chính mà biên Lừa còn như cứt, vưỡn có quyền chém gió bằng tiếng Lừa dư điên, sợ đéo gì thằng tiến sĩ về ngôn ngữ Lừa nào cười Chị chứ?

  Chi bộ đừng nghe lời lão Nỉ, học ĐH ở Mẽo cũng ngại đéo ý, Bunglish chứ English đéo đâu nhở.

  • #75 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/12 - 12:12

   Bọn tintin đọc Văn Bựa còn nói Trung Tướng là Khoaitây vửa học tiếng Lừa 1-2 năm mới kinh em ạ.

 44. #76 by mit.annam on 2010/08/12 - 06:38

  Đang tìm thêm chi tiết về trái tim bất diệt của Monk Đức, thì đọc được bài này trong đây,

  http://www.quangduc.com/BoTatQuangDuc/38traitim.html

  Làm sao bác Phường lại tin ngay đây là trái tim của Monk Đức nhỉ?  Someone could secretly deposite it amid the ashes in the night without his knowledge.   Wouldn’t it be great if we could run a DNA test or some test to verify if it was even human heart? 

  • #77 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/12 - 12:13

   Lòng tin rất cần trong các tônggiáo em ạ. Dù nó hông thật cũng đâu có sao.

 45. #78 by mit.annam on 2010/08/12 - 06:51

  Ơ, Chị đây học ĐH Lừa chân chính mà biên Lừa còn như cứt, vưỡn có quyền chém gió bằng tiếng Lừa dư điên, sợ đéo gì thằng tiến sĩ về ngôn ngữ Lừa nào cười Chị chứ?

  Chi bộ đừng nghe lời lão Nỉ, học ĐH ở Mẽo cũng ngại đéo ý, Bunglish chứ English đéo đâu nhở.@ Hương

  ————————————————————————————-

  Mít vào quán Bựa học tiếng Lừa Bựa đây, vui quá trời…hehehe  Giờ thêm cái Bunglish, càng nhộn.

  Tối nay tính tiếp.  Giờ phải chạy rùi.


  • #79 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/12 - 12:17

   Oh yeah. Kieus’ learnin Luas here, Buas’ learnin Bunglish here.

    

   You Mit the Vang Son left Luas at 3 can write Luas Buas just like a mature Buas I do appreciate.

 46. #80 by EURO on 2010/08/12 - 10:26

  Tờ đã trình bày đầy đủ luận chứng khoa học về gây mê, gây tê thế mà thằng yahoo mặt lồn này không làm sao đăng đc@ Dr
  Tờ ơi từ ngày vầu quán em mới bắt đựoc quảtang anh xổ đựoc 1 câu văn Bựa yêu thế. I love U so much hehe. Vướnđề là anh nói gọn cho em bác Đức có khảnăng trúng  (+Giai đoạn II: (mê sảng hoặc kích thích) từ lúc mất ý thức cho đến lúc mê hoàn toàn – trong giai đoạn này  có thể cử động chân tay, nói huyên thuyên (với người)- xét theo tưcách cánhân anh nhậnđịnh hông?

  @ Địêu, còn tiếp mà lại táobón à?
  @ Cờ, dịch yêu đéo chịu. Tiếp đi. Hôm qua em đánhvật với bài xong đau hết cả đầu,( thì em đã khoe English em như ./ mà) lại đang bận congđít nữa. Thế vụ biên về HạLong hứa với em đâu? Đừng cãi nhá.
  @Thiếu: Tintin bỏ mẹ, hồi 3tuổi mới biết yêu Rô cũng baybổng thế đấy. Nhưng tậnhưởng đi thêm vài quảtình thì cảmgiác không baogiờ tìm đưoc nhưthế đâu.

  • #81 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/12 - 12:26

   Loại thuốc gây mê cụcbộ có từ lâu rùi em ạ. Hải Phòng của em từng có bạn gianghồ cỏ Dồng Sói bị cam bắn vầu chân, nó chích luôn một mũi rùi chặt mẹ đến tận gối luôn, chuồn mất dạng.

    

   Loại BBQer dùng là loại gây tê trên da, như của bọn cầuthủ bóngđá ý. Chỉ cần xịt/tiêm một tí vầu là dadẻ têdại, không có cảmgiác đauđớn.

    

   Nhưthế thì vụ nướng mới hoànhảo, chứ giẫygiụa kêuthét (bảnnăng) thì hỏng mẹ kịchbản.

    

   Các vụ BBQs sau BBQer vầu cuối 1963 nhẽ đều không có thuốc, nên hầunhư không được nhắc tới, vì hiệntrường của nó quá kinhdị.

 47. #82 by Doctor on 2010/08/12 - 10:44

  @Rô yêu
  HT TQĐ đã được ( hoặc bị) gây mê và gây tê, vào thời điểm đó loại thuốc Ketamine được dùng khá phổ biến.
  Nguyên nhân phải ( hoặc bị) gây mê là ngăn không để cho người ( hoặc nạn nhân) bị cảm thấy đau đớn khi bị bỏng dẫn tới những phản ứng vô thức ( kêu, giãy)….cái này có lợi cho làm chính trị, nhưng quá dã man với Tơ…..
  Giai đoạn này ở vào đầu giai đoạn II, người ( nạn nhân) đã mất hết lý trí nhưng hệ cơ vẫn có thể hoạt động. Do gây tê hạch giao cảm cạch sống nên khi bị lửa thiêu, người ( nạn nhân) vẫn không có phản ứng giãy giụa…
  Xin nhắc lại, với y học, đây là việc làm quá dã man.

 48. #84 by EURO on 2010/08/12 - 11:45

  Cámơn Tơ yêu, để em cop lại rùi đưa hết vầu nhà em lưu trữ nha, có thờigian và thêm tưliệu nữa em sẽ biêntập lại thành entry chémgió.
  Quanđiểm của em: dù đây là hànhđộng camtâm tìnhnguyện của ổng thì những ngưòi đồngthuận và đem ra cổxuý như một tấmgương đấutranh cũng là bửnthỉu hết anh ạ.

 49. #86 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/12 - 11:51

  Hehe cô Cờ Hòngay dịch Bunglish với đúng chất Bựa của Dì, cámơn nhế.

 50. #87 by Minh Dũng on 2010/08/12 - 12:36

  Bunglish eat ./ 


  Phẽo, đọc cồng của em Hương điêu với em Thiếu phò thấy hay hơn, hehe.
  • #88 by An Hoang Trung Tuong on 2010/08/12 - 19:56

   Bigiờ Lừa mà không biết Bunglish thì eat cunt eat cunt nhớ chưa.

1 2 3 7