Luas Buas Italiano: Lezione Tre

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

[Buongiorno signorine], Dì chầu các cô.

[Ciao a tutti], Trung Tướng chầu chibộ dắm.

Trướckhi học Bài 3, [lezione tre], các cô ôn vài kháiniệm.

Khảocứu câu nầy:

Dì thường khoe quả kèn khủng với mọi gáimú“.
I often show the huge cock to any guy“.

Các cô nghe:

(i) [Dì/I] là Đạitừ (Pronoun), chủthể trong Câu.

(ii) [Khoe/Show] là Độngtừ (Verb), hànhvi của Đạitừ.

(iii) [Kèn/Cock], [Gáimú/Guy] là Danhtừ (Noun), đốitượng của Độngtừ.

(iv) [Quả/The] là Danhđịnhtừ (Article), luôn kèm Danhtừ.

(v) [Mọi/Any] là Danhlượngtừ (Partitive), luôn kèm Danhtừ.

(vi) [Khủng/Huge] là Tínhtừ (Adjective), bổnghĩa Danhtừ.

(vii) [Thường/Often] là Trạngtừ (Adverb), bổnghĩa Độngtừ/Tínhtừ.

(viii) [Với/To] là Giớitừ (Preposition), địnhvị Đạitừ/Danhtừ.

Các Tinhhoa không lạ dững kháiniệm trên, dưng Bầnnông có.

Và nhớ từ Bài 3, khi Trung Tướng bẩu ĐỌCĐI, các cô KHÔNG được Cốp/Bết Italiano sang máy dịch Thằng Gúc http://translate.google.com.vn/translate_t?hl=&ie=UTF-8&text=Italiano&sl=it&tl=it#, mà phải tự tay gõ Câu/Từ Italiano vầu nó, rùi mới nhờ nó đọc.

Hehe thuộc chưa? Chưa thuộc vuilòng cút về mới mẹ.

Bài 3 nầy các cô nghiêncứu Danhtừ, Danhđịnhtừ, Danhlượngtừ, và Tínhtừ Italiano.

(E) Italiano Cơbản (Tiếp)

(5) Ngữpháp Italiano

(5.1) Danhtừ

Danhtừ Italiano có 2 Giống (Noun Gender) như Pháp: Giống Đực (Masculine) và Giống Cái (Feminine). Có 2 Số (Noun Form) như Mẽo: Số Ít (Singular) và Số Nhiều (Plural).

Giống/Số của Danhtừ quyếtđịnh cách dùng Tínhtừ tươngứng.

Danhtừ Italiano có 3 Đuôi:

[-a]:
[pizza]: “Bánh”, “Pizza”.
[pasta]: “Mì”, “Pasta”.
[casa]: “Nhà”, “House”.

[-o]:
[bambino]: “Oắt”, “Baby”.
[minuto]: “Phút”, “Minute”.
[disegno]: “Vẽ”, “Design”.

[-e]:
[ristorante]: “Nhàhàng”, “Restaurant”.
[studente]: “Sinhviên”, “Student”.
[ospedale]: “Bịnhviện”, “Hospital”.

ĐỌCĐI.

Danhtừ nhậpngoại không tuânthủ nguyêntắc trên, luôn là Đực, và không có Số Nhiều. Vídụ: [sport], [taxi], [film].

ĐỌCĐI.

Danhtừ Đuôi [-a] hầunhư luôn Giống Cái. Khi đủi qua Số Nhiều chỉ cần đủi Đuôi [-a] thành [-e].

Vídụ:

[casa]: “Nhà”, “House”.
[case]: “Các ngôi nhà”, “Houses”.

[pizza]: “Bánh”, “Pizza”.
[pizze]: “Dững cái bánh”, “Pizzas”.

[porta]: “Cửa”, “Door”.
[porte]: “Dững chiếc cửa”, “Doors”.

ĐỌCĐI.

Danhtừ Đuôi [-o] hầunhư luôn Giống Đực. Khi đủi qua Số Nhiều chỉ cần đủi Đuôi [-o] thành [-i].

Vídụ:

[ragazzo]: “Nhóc”, “Boy”.
[ragazzi]: “Lũ nhóc”, “Boys”.

[gelato]: “Kem”, “Ice cream”.
[gelati]: “Đống kem”, “Ice creams”.

[tempo]: “Thời”, “Time”.
[tempi]: “Các thời”, “Times”.

ĐỌCĐI.

Danhtừ Đuôi [-e] cóthể Đực hoặc Cái, phải thuộclòng. Khi đủi qua Số Nhiều thì Đuôi [-e] thành [-i].

Vídụ:

[ristorante]: “Nhàhàng”, “Restaurant”.
[ristoranti]: “Các nhàhàng”, “Restaurants”.

[notte]: “Đêm”, “Night”.
[notti]: “Dững đêm”, “Nights”.

[studente]: “Sinhviên”, “Student”.
[studenti]: “Đám sinhviên”, “Students”.

ĐỌCĐI.

Chúý:

(i) Danhtừ Italiano có đuôi [-ità] (nhớ Dấu Huyền nơi chữ A) không đủi khi qua Số Nhiều:

[città]: “Thànhphố”, “City”.
[città]: “Các thànhphố”, “Cities”.

ĐỌCĐI.

(ii) Hai chữ I liềnnhau [ii] trong Số Nhiều:

Hai chữ I liềnnhau [ii] chỉ tồntại khi trọngâm rơi vầu chữ [i] đầu, nếu không thế phải bỏ bớt một chữ:

[zio]: “Chú”, “Uncle”.
[zii]: “Dững tên chú”, “Uncles”.

[occhio]: “Mắt”, “Eye”.
[occhi]: “Các lỗ mắt”, “Eyes”.

ĐỌCĐI.

(iii) Liênquan C và G:

Khi đuôi [-ca] đủi qua Số Nhiều thì thêm H cho [c] đọc đúng âm {K}, thành [-che].

Khi đuôi [-ga] đủi qua Số Nhiều cũng thêm H cho [g] đọc đúng âm {G}, thành [-ghe].

Tươngtự [-co] thành [-chi], và [-go] thành [-ghi].

Như vầy:

[banca]: “Ngânhàng”, “Bank”.
[banche]: “Dững ngânhàng”, “Banks”.

[riga]: “Dòng”, “Line”.
[righe]: “Các dòng”, “Lines”.

[fico]: “Sung”, “Fig”.
[fichi]: “Dững trái sung”, “Figs”.

[fungo]: “Nấm”, “Mushroom”.
[funghi]: “Dững cây nấm”, “Mushrooms”.

ĐỌCĐI.

Ngoạilệ:

Ngoạilệ các cô buộc thuộclòng, và học dần. Trung Tướng nhắc vài phát hay gặp nè:

(i) Danhtừ Giống Đực dưng Đuôi [-a]:

Phầnnhớn gốc Hy Lạp.

[cinema]*: “Xinê”, “Cinema”. Đọc {ch’i-ne-ma}.
[clima]: “Khíhậu”, “Climate”.
[diploma]: “Đíplôm”, “Diploma”.
[problema]: “Bàitoán”, “Problem”.
[programma]: “Chươngtrình”, “Program”.
[tema]: “Chủđề”, “Theme”.

ĐỌCĐI.

(ii) Danhtừ Giống Cái dưng Đuôi [-o]:

Qua Số Nhiều [-o] vưỡn thành [-i] như Đực.

[mano]: “Tay”, “Hand”.
[mani]: “Dững quả tay”, “Hands”.

ĐỌCĐI.

(iii) Danhtừ Đuôi [-ista]:

Giống {-ist} của Mẽo.

Khi đủi qua Số Nhiều thì [-ista] thành [-isti] hay [-iste] tùy nó Đực hay Cái.

[Đực]:
[comunista]: “Tên cộngsản”, “Communist”.
[comunisti]: “Bọn cộngsản”, “Communists”.

[Cái]:
[feminista]: “Thằng háu gái”, “Feminist”.
[feministe]: “Tụi háu gái”, “Feminists”.

ĐỌCĐI.

(iv) Vài chú Đực có Số Nhiều đặcbiệt:

[braccio]: “Cẳng”, “Arm”.
Nhiều: [le braccia].

[dito]: “Ngón”, “Finger”.
Nhiều: [le dita].

[osso]: “Xương”, “Bone”.
Nhiều: [le ossa].

[labbro]: “Môi”, “Lip”.
Nhiều: [le labbra].

[uovo]: “Trấng”, “Egg”.
Nhiều: [le uova].

[paio]*: “Cặp”, “Pair”.
Nhiều: [le paia]*.

ĐỌCĐI.

(v) Vài chú dịdạng:

[uomo]: “Thằng phò”, “Man”.
Nhiều: [uomini
]*. Đọc {u-‘o-mi-ni}.

[moglie]*: “Con vện”, “Wife”. Đọc {m’o-li-e}.
Nhiều: [mogli
].

ĐỌCĐI.

Bàiluyện:

Đủi bọn sau qua Số Nhiều:

[albergo], [cerimonia], [film], [finestra], [giacca], [lago], [ombrello], [ospedale], [opportunità], [sacco], [sbaglio], [spiaggia], [sport].

ĐỌCĐI.

(5.2) Danhđịnhtừ

Danhđịnhtừ Italiano có 2 loại: Xácđịnh (Definite, giống “The” Mẽo) và Bấtđịnh (Indefinite, giống “A” Mẽo). Danhđịnhtừ Italiano luôn kèm Danhtừ, như Article của Mẽo.

(i) Danhđịnhtừ Xácđịnh Giống Cái:

Là [la]. Số Nhiều thành [le].

Nếu [la] đứng trước nguyênâm, thì thay bằng [l’] cho gọn.

Nghĩa: “Chiếc/Cái/Con/Quả/Tên/..”, “The”.

Vídụ:

[ragazza]: “Gái”, “Girl”.
[la ragazza
]: “Đứa gái”, “The girl”.
[le ragazze
]: “Bọn gái”, “The girls”.

[notte]: “Đêm”, “Night”.
[la notte
]: “Cái đêm”, “The night”.
[le notti
]: “Các đêm”, “The nights”.

[erba]: “Cỏ”, “Grass”.
[l’erba
]: “Bãi cỏ”, “The grass”.
[le erbe
]: “Thảodược”, “The herbs”.

[opportunità]*: “Cơhội”, “Opportunity”.
[l’opportunità
]*: “Cơhội”, “The opportunity”.
[le opportunità
]*: “Dững cơhội”, “The opportunities”.

ĐỌCĐI.

(ii) Danhđịnhtừ Xácđịnh Giống Đực:

Là [il]. Số Nhiều thành [i].

Nếu [il] đứng trước nguyênâm, thì thay bằng [l’] cho gọn. Số Nhiều thành [gli].

Nếu [il] đứng trước [z], hoặc [s]+phụâm, thì thay bằng [lo] cho êm tai. Số Nhiều cũng thành [gli].

Nghĩa: “Chiếc/Cái/Con/Quả/Tên/..”, “The”.

Vídụ:

[il ragazzo]: “Thằng nhóc”, “The boy”.
Nhiều: [i ragazzi
].

[il ristorante]: “Cái nhàhàng”, “The restaurant”.
Nhiều: [i ristoranti
].

[l’albergo]*: “Quả kháchsạn”, “The hotel”. Đọc {l’al-ber-go}.
Nhiều: [gli alberghi
]*. Đọc {lli-al-b’er-ghi}.

[l’ufficiale]: “Tên sĩquan”, “The officer”.
Nhiều: [gli ufficiali
].

[lo sbaglio]: “Cú sailầm”, “The mistake”.
Nhiều: [gli sbagli
].

[lo zio]: “Ông bác”, “The uncle”.
Nhiều: [gli zii
]*. Đọc {lli-z’i-i}.

[lo sport]: “Môn thểthao”, “The sport”.
Nhiều: [gli sport
].

[il film]: “Bộ phin”, “The film”.
Nhiều: [i film
].

ĐỌCĐI.

Dấu (*) uýnhdấu dững chỗ dễ nhầm. Lưuý từ nhậpngoại không kếtthúc bởi nguyênâm, thì phụâm cuối được đọc rất rõ [lo sport], [il film].

ĐỌCĐI.

(iii) Danhđịnhtừ Bấtđịnh Giống Cái:

Là [una]. Nghĩa là “Một”, “A/One”.

Nếu [una] đứng trước nguyênâm, thì thay bằng [un] cho gọn.

Vídụ:

[ragazza]: “Gái”, “Girl”.
[una ragazza
]: “Một gái”, “A girl”.

[opportunità]*: “Cơhội”, “Opportunity”.
[un opportunità
]*: “Một cơhội”, “An opportunity”.

ĐỌCĐI.

(iv) Danhđịnhtừ Bấtđịnh Giống Đực:

Là [un]. Nghĩa cũng là “Một”, “A/One”.

Nếu [un] đứng trước [z], hoặc [s]+phụâm, thì thay bằng [uno] cho êm tai.

Vídụ:

[un amico]: “Một thằng đệ”, “A friend”.
[un ragazzo
]: “Một thằng nhóc”, “A boy”.
[uno zucca
]: “Một ông bíđỏ”, “A pumpkin”.
[uno scolaro
]: “Một tên họctrò”, “A pupil”.
[un salmone
]: “Một ông cáhồi”, “A salmon”.
[un trattore
]: “Một con máycầy”, “A tractor”.

Note: Nếu sau [uno] và trước Danhtừ có từ “không cần êm tai”, thì [uno] lại thành [un]. Vídụ: [un buono scolaro].

ĐỌCĐI.

Bàiluyện:

(i) Gán Definite Article [il/lo/l’/la/l’] cho bọn sau:

[paesino], [madre], [stanza], [padre], [stato], [umidità], [acqua], [zucchero], [occhio], [insalata].

(ii) Gán Indefinite Article [un/uno/una/un’] cho bọn sau:

[paesino], [madre], [stanza], [padre], [stato], [orecchio], [opinione], [zero], [occhio], [insalata].

ĐỌCĐI.

(5.3) Danhlượngtừ

Danhlượngtừ Italiano mang nghĩa “Tí/Chút/Xíu/Ít/Mấy/Vài/Nầu”, giống “Some/Any” Mẽo, tỉnhư:

[C’è del vino?]: “Có chút diệu nầu hông?”, “Is there any wine?”.
[Ho invitato alcune ragazze]: “Anh gọi mấy con phò”, “I invited some girls”.

Here [del] và [alcune] là dững Danhlượngtừ.

ĐỌCĐI.

(i) Danhlượngtừ [del] và các Biếnthể:

Mang nghĩa “Chút/Nầu”, “Some”, là chữ ghép của Giớitừ [di] (“Của/Tới/Cho/Trong/Bởi/..”, “Of/To/For/In/By/..”) và Danhđịnhtừ Xácđịnh [il/lo/l’/la/i/gli/le].

Biếnthể của [del] như sau:

Giống Đực Số Ít:
[il] >> [del]. Vídụ: [il vino] >> [del vino
].
[lo] >> [dello]. Vídụ: [lo sbaglio] >> [dello sbaglio
].
[l’] >> [dell’]. Vídụ: [l’albergo] >> [dell’albergo
].

Giống Cái Số Ít:
[la] >> [della]. Vídụ: [la notte] >> [della notte
].
[l’] >> [dell’]. Vídụ: [l’erba] >> [dell’erba
].

Giống Đực Số Nhiều:
[i] >> [dei]. Vídụ: [i ragazzi] >> [dei ragazzi
].
[gli] >> [degli]. Vídụ: [gli amici] >> [degli amici
].

Giống Cái Số Nhiều:
[le] >> [delle]. Vídụ: [le ragazze] >> [delle ragazze
].

Vídụ:

[Voglio degli spaghetti]: “Anh thèm chút mì”, “I want some spaghetti”.
[Ci sono delle belle donne in sala]: “Có đám phò xinhxinh trong phòng”, “There are beautiful women in the room”.
[Ci sono dei negozi?]: “Đây có quánxá hông?”, “Are there any shops?”.
[Ci sono delle ragazze?]: “Đây có phò chứ?”, “Are there some girls?”.
[C’è della ragazza?]: “Đây có con phò nầu hông?”, “Is there any girl?”.

ĐỌCĐI.

Chúý:

[c’è] nghĩa như “Is there?” hoặc “There is” Mẽo.
[ci sono
] nghĩa như “Are there?” hoặc “There are” Mẽo.

ĐỌCĐI.

(ii) Danhlượngtừ [alcuni]/[alcune]:

Cũng mang nghĩa “Vài”, “Some”, dưng chỉ đi với Danhtừ Số Nhiều phùhợp:

[Ho battuto alcuni amici]: “Anh vửa tỉn mấy thằng đệ”, “I beat some friends”.
[Ho passato alcune ore a Luasi]: “Anh đã trải vài giờ ở Lừa”, “I spent a few hours in Luas”.

ĐỌCĐI.

(iii) Danhlượngtừ [qualche]:

Cũng mang nghĩa “Vài”, “Some”, dưng đi với Danhtừ Số Ít. Hai câu sau nghĩa như hai câu mục (ii):

[Ho battuto qualche amico].
[Ho passato qualche ora a Luasi].

ĐỌCĐI.

(iv) Danhlượngngữ [un po’ di]:

Cũng mang nghĩa “Chút/Ít/Vài”, “A little”, “A bit of”, “Some”:

[Ho bisogno di un po’ di pace]: “Anh cần chút bìnhyên”, “I need a bit of peace”.
[Prendo un po’ di latte nel caffe]: “Anh bỏ tẹo sữa vầu càphê”, “I take a little milk in my coffee”.

ĐỌCĐI.

(v) Danhlượngtừ Italiano KHÔNG dùng trong câu phủđịnh:

[Non ho problemi]: “Anh chả vướnđề đéo”, “I have no problems”.
[Non c’è più latte]: “Hết mẹ sữa rùi”, “There’s no more milk”.

ĐỌCĐI.

(vi) Danhlượngtừ [nessun]/[nessuno]/[nessuna]/[nessun’]:

Mang nghĩa “Không.. nầu”, “Chả.. đéo”, “Not.. any” (Phủphủđịnh), chỉ đi với Danhtừ Số Ít phùhợp:

[Non ho mangiato nessun piatto]: “Anh đếch chén món nầu“, “I didn’t eat any dishes”.
[Non ho nessun’ idea]: “Anh chả nghĩ đéo“, “I don’t have any idea”.

ĐỌCĐI.

Bàiluyện:

Điền các câu sau:

[Ho comprato (?) pasta]: “Anh đã mua chút mì”.
[Ho conosciuto (?) ragazze simpatiche]: “Anh gặp mấy gái ngon”.

ĐỌCĐI.

(5.4) Tínhtừ

Tínhtừ Italiano cóthể đứng trước hoặc sau Danhtừ mà nó bổnghĩa.

Dưng mộtsố Tínhtừ buộc đứng trước Danhtừ, gồm:

1. Tínhtừ Sởhữu: “Củaanh”, “Củamầy”, etc.
2. Tínhtừ Chỉđịnh: “Nầy”, “Kia”, etc.
3. Tínhtừ đi kèm các Trạngtừ [molto] (“Lắm/Rất”, “Very”) và [troppo] (“Cực/Tuyệt”, “Too”).

Tínhtừ Italiano phân 5 loại chính:

1. Tínhtừ Chuẩn.
2. Tínhtừ Bấtquytắc.
3. Tínhtừ Sởhữu.
4. Tínhtừ Chỉđịnh.
5. Tínhtừ Sosánh.

Hehe thuộc chưa? Chưa thuộc vuilòng cút về mới mẹ.

(i) Tínhtừ Chuẩn:

Tínhtừ Italiano phải hợp với Danhtừ mà nó bổnghĩa, cả về Giống (Đực/Cái) và Số (Ít/Nhiều).

Tínhtừ trong tựđiển luôn Giống Đực Số Ít.

Tínhtừ Chuẩn đủi Giống/Số như Danhtừ.

Tínhtừ Chuẩn Italiano có 2 dạng: Đuôi [-o] và Đuôi [-e].

Đuôi [-o] đủi qua Giống Cái Số Ít thành [-a], qua Giống Đực Số Nhiều thành [-i], qua Giống Cái Số Nhiều thành [-e]. Rất Danhtừ.

Đuôi [-e] đủi qua Giống Cái Số Ít giữ nguyên, qua Số Nhiều thành [-i] bấtkể Đực Cái.

Vídụ:

[piccolo]*: “Nhỏ”, “Small”. Đọc {p’i-co-lo}.
[il piccolo fiume]: “Con sông nhỏ”, “The small river”.
[i piccoli fiumi]: “Dững con sông nhỏ”, “The small rivers”.
[la piccola montagna]: “Hòn núi nhỏ”, “The small mountain”.
[le piccole montagne]: “Dững hòn núi nhỏ”, “The small mountains”.

[grande]: “Nhớn”, “Great”.
[il grande fiume]: “Con sông nhớn”, “The great river”.
[i grandi fiumi]: “Dững con sông nhớn”, “The great rivers”.
[la grande montagna]: “Hòn núi nhớn”, “The great mountain”.
[le grandi montagne]: “Dững hòn núi nhớn”, “The great mountains”.

ĐỌCĐI.

Chúý:

(i.1) Liênquan C và G:

Khi Tínhtừ đuôi [-co] đủi qua Số Nhiều thì thêm H cho [c] đọc đúng âm {K}, thành [-chi]/[-che].

Khi Tínhtừ đuôi [-go] đủi qua Số Nhiều cũng thêm H cho [g] đọc đúng âm {G}, thành [-ghi]/[-ghe].

Riêng Tínhtừ đuôi [-ico] đủi qua Số Nhiều Giống Cái thì thêm H cho [c] đọc đúng âm {K}, thành [-iche], dưng đủi qua Số Nhiều Giống Đực, lại KHÔNG thêm H, thành [-ici], và [c] đọc sang âm {CH}.

Tươngtự Tínhtừ đuôi [-igo] đủi qua Số Nhiều Giống Cái thì thêm H, thành [-ighe], dưng đủi qua Số Nhiều Giống Đực không thêm H, thành [-igi].

Như vầy:

[stanco]: “Mệt”, “Tired”.
[l’uomo stanco]: “Thằng mệt”, “The tired man”.
[gli uomini stanchi]*: “Bọn mệt”, “The tired men”.
[la ragazza stanca]: “Con mệt”, “The tired girl”.
[le ragazze stanche]: “Gái mệt”, “The tired girls”.

[lungo]: “Lâu”, “Long”.
[il lungo tempo]: “Thời dài”, “The long time”.
[i lunghi tempi]: “Lúc lâu”, “The long times”.
[la lunga notte]: “Đêm dài”, “The long night”.
[le lunghe notti]: “Dững đêm dài”, “The long nights”.

[drammatico]*: “Bikịch”, “Dramatic”.
[il volto drammatico]: “Quả mặt hãm”, “The dramatic face”.
[i volti drammatici]*: “Dững quả mặt hãm”, “The dramatic faces”.
[la storia drammatica]*: “Chiện sến”, “The dramatic story”.
[le storie drammatiche]*: “Dững chiện sến”, “The dramatic stories”.

ĐỌCĐI.

(i.2) Tínhtừ Đuôi [-ista]:

Biếnđủi giống Danhtừ Đuôi [-ista].

Giống Đực Số Ít: [-ista].
Giống Đực Số Nhiều: [-isti].
Giống Cái Số Ít: [-ista].
Giống Cái Số Nhiều: [-iste].

Vídụ:

[un signore ottimista]: “Ông tếu”, “A gentleman optimistic”.
[dei signori ottimisti]: “Các ông tếu”, “Some gentlemen optimistic”.
[una signora ottimista]: “Bà tếu”, “A lady optimistic”.
[delle signore ottimiste]: “Các bà tếu”, “Some ladies optimistic”.

ĐỌCĐI.

(i.3) Tínhtừ Đuôi [-one]:

Biếnđủi gần giống Tínhtừ Đuôi [-o].

Giống Đực Số Ít: [-one].
Giống Đực Số Nhiều: [-oni].
Giống Cái Số Ít: [-ona].
Giống Cái Số Nhiều: [-one].

Vídụ:

[un bimbo chiacchierone]: “Bé nhắng”, “A funny baby”.
[dei bimbi chiacchieroni]: “Các bé nhắng”, “Some funny babies”.
[una bimba chiacchierona]: “Bégái nhắng”, “A funny baby”.
[delle bimbe chiacchierone]: “Các bégái nhắng”, “Some funny babies”.

ĐỌCĐI.

(i.4) Tínhtừ Không Đủi Giống/Số:

Mộtít Tínhtừ Italiano chả có biếncách mẹ.

[pari]: “Chẵn”, “Even”.
[dispari]: “Lẻ”, “Odd”.
[impari]: “Không bằng”, “Unequal”.
[blu]: “Lam”, “Blue”.
[rosa]: “Hồng”, “Pink”.
[viola]: “Tím”, “Violet”.
[marrone]: “Nâu”, “Brown”.

Vídụ:

[un pene rosa]: “Kèn hồng”, “A pink penis”.
[una fica rosa]: “Thớt hồng”, “A pink pussy”.
[gli occhi rosa]: “Mắt hồng”, “Pink eyes”.

ĐỌCĐI.

(i.5) Tínhtừ bổnghĩa Nhiều Danhtừ:

Nếu các Danhtừ là Đực, hoặc Đực lẫn Cái, thì Tínhtừ để Giống Đực Số Nhiều.

Nếu các Danhtừ đều là Cái, thì Tínhtừ để Giống Cái Số Nhiều.

Vídụ:

[Anna, Marco e Paola sono stupidi]: “Anna, Marco cả Paola ngu bỏmẹ”, “Anna, Mark and Paula are stupid”.
[Anna e Paola sono stupide]: “Anna cả Paola ngu bỏmẹ”, “Anna and Paula are stupid”.

ĐỌCĐI.

(i.6) Vịtrí Tínhtừ:

Tínhtừ Italiano khá tinhtế khi đứng trước hay sau Danhtừ:

[una famiglia grande]: “Một giađình đông”, “A big family”.
[una grande famiglia]: “Một giatộc nhớn”, “A grand family”.

ĐỌCĐI.

Tínhtừ môtả Tônggiáo, Quốcgia, Hìnhdạng, Mầusắc, Quákhứ nên đứng sau Danhtừ:

[la religione cattolica]: “Công Giáo”, “The Catholic religion”.
[la bandiera americana]: “Cờ Mẽo”, “The American flag”.
[una scatola tonda]: “Một hộp tròn”, “A rounded box”.
[la casa bianca]: “Căn nhà trắng”, “The white house”.
[un orologio rotto]: “Một đồnghồ hỏng”, “A broken watch”.

ĐỌCĐI.

Mộtsố Tínhtừ nên đứng trước Danhtừ:

[bello]: “Đẹp”, “Beautiful”.
[buono]: “Tốt”, “Good”.
[cattivo]: “Tồi”, “Bad”.
[brutto]: “Xấu”, “Ugly”.
[giovane]: “Trẻ”, “Young”.
[vecchio]: “Già”, “Old”.
[largo]: “Rộng”, “Wide”.
[breve]: “Ngắn”, “Short”.
[lungo]: “Dài”, “Long”.
[grande]: “Nhớn”, “Big/Large”.
[grosso]: “To”, “Big/Large”.
[piccolo]: “Bé”, “Small”.

ĐỌCĐI.

(ii) Tínhtừ Bấtquytắc:

1. [buon]: “Tốt”, “Good”.
2. [bello]: “Đẹp”, “Nice”.
3. [quello]: “Đấy/Kia”, “That”.

ĐỌCĐI.

[buon]:
Giống Đực Số Ít của [buon] cóthể là [buon] hoặc [buono], tùytheo Danhđịnhtừ Bấtđịnh của Danhtừ nó bổnghĩa là [un] hay [uno].
Như vầy:
[amico] >> [un amico
] >> [buon amico].
[scolaro] >> [uno scolaro
] >> [buono scolaro].
Các Giống/Số khác của [buon] biếnđủi bìnhthường:
[I buoni amici]: “Đệ ngon”, “The good friends”.
[La buona ragazza]: “Gái xịn”, “The good girl”.
[Le buone ragazze]: “Gái xịn”, “The good girls”.

ĐỌCĐI.

[quello]:
Biếnđủi yhệt Danhlượngtừ [del].
Giống Đực Số Ít:
[del] >> [quel].
[dello] >> [quello].
[dell’] >> [quell’].
Giống Cái Số Ít:
[della] >> [quella].
[dell’] >> [quell’].
Giống Đực Số Nhiều:
[dei] >> [quei].
[degli] >> [quegli].
Giống Cái Số Nhiều:
[delle] >> [quelle].

ĐỌCĐI.

[bello]:
Biếnđủi yhệt [quello].
Giống Đực Số Ít:
[bel].
[bello].
[bell’].
Giống Cái Số Ít:
[bella].
[bell’].
Giống Đực Số Nhiều:
[bei].
[begli].
Giống Cái Số Nhiều:
[belle].

ĐỌCĐI.

Bàiluyệnbé:

Sửa mấy quả nầy:

[(bello) isola]: “Quả đảo đẹp”, “The nice island”.
[(quello) case]: “Dững quả nhà kia”, “Those houses”.
[(buono) amico]: “Một thằng đệ hẩu”, “A good friend”.
[(quello) giardino]: “Căn vườn đó”, “That garden”.

ĐỌCĐI.

(iii) Tínhtừ Sởhữu:

Củaanh“, “My“:
SM: [il mio].
SF: [la mia].
PM: [i miei].
PF: [le mie].

Củamầy“, “Your“:
SM: [il tuo].
SF: [la tua].
PM: [i tuoi].
PF: [le tue].

Củanó“, “His/Her“:
SM: [il suo].
SF: [la sua].
PM: [i suoi].
PF: [le sue].

Củatụianh“, “Our“:
SM: [il nostro].
SF: [la nostra].
PM: [i nostri].
PF: [le nostre].

Củatụimầy“, “Your“:
SM: [il vostro].
SF: [la vostra].
PM: [i vostri].
PF: [le vostre].

Củatụinó“, “Their“:
SM: [il loro].
SF: [la loro].
PM: [i loro].
PF: [le loro].

ĐỌCĐI.

Ghinhớ #1: [mio], [tuo], [suo] biếnđủi như Tínhtừ Chuẩn, trừ Giống Đực Số Nhiều thành [miei], [tuoi], [suoi]. Còn [loro] chẳng biếnđủi đéo.

Ghinhớ #2: Mọi Tínhtừ Sởhữu phải đi sau Danhđịnhtừ Xácđịnh [il/la/i/le], trừkhi ámchỉ thànhviên giađình:

[il loro libro]: “Sách bỏn”, “Their book”.
[loro padre]: “Pa bỏn”, “Their father”.

Ghinhớ #3: Giống của Tínhtừ Sởhữu phải hợp Giống của Danhtừ nó bổnghĩa, không phải Giống của Sởhữuchủ (“Anh”, “Cô”, “Nó”):

[Questo è Marco. Le sue ragazze sono tutti morti]: “Đây Marco. Gái tển tèo sạch rùi”, “This is Mark. His girls are all dead”.

ĐỌCĐI.

Bàiluyệnbé:

Sửa mấy quả nầy:

[(mio) auto]: “Xe anh”, “My car”.
[(loro) casa]: “Nhà bỏn”, “Their house”.
[(suo) madre]: “Ma tển”, “His mother”.
[(nostro) amici]: “Bạn tụianh”, “Our friends”.
[(vostro) genitori]: “Bôlão tụimầy”, “Your parents”.

ĐỌCĐI.

(iv) Tínhtừ Chỉđịnh:

Nầy“, “This/These“:
SM: [questo].
SF: [questa].
PM: [questi].
PF: [queste].

Note: Nếu [questo]/[questa] đứng trước nguyênâm, thì thay bằng [quest’] cho gọn.

Vídụ:

[questo cane]: “Ông chó nầy“, “This dog”.
[questa casa
]: “Quả nhà nầy“, “This house”.
[questi cani
]: “Dững ông chó nầy“, “These dogs”.
[queste case
]: “Dững quả nhà nầy“, “These houses”.

ĐỌCĐI.

Kia“, “That/Those“:
Coi ở mục Tínhtừ Bấtquytắc.

ĐỌCĐI.

(v) Tínhtừ Sosánh:

(v.1) Sosánh Hơnkém:

Tínhtừ Italiano dùng các Trạngtừ [più] (“Hơn”, “More”) và [meno] (“Kém”, “Less”) để diễntả sự hơn-kém.

Nếu đốitượng sosánh được nêu cụtỉ, thì dùng Liêntừ [di] (“Là”, “Than”) trước đốitượng đó.

Vídụ:

[Monica è alta]: “Monica cao phết”, “Monica is tall”.
[Sofia è più alta]: “Sofia cao hơn“, “Sofia is taller”.
[Sofia è più alta di Monica]: “Sofia cao hơn () Monica”, “Sofia is taller than Monica”.

[Marco è intelligente]: “Marco khôn phết”, “Marco is intelligent”.
[Paolo è meno intelligente]: “Paolo kém khôn hơn“, “Paolo is less intelligent”.
[Paolo è meno intelligente di Marco]: “Paolo kém khôn hơn () Marco”, “Paolo is less intelligent than Marco”.

ĐỌCĐI.

(v.2) Sosánh Tươngđồng:

Tínhtừ Italiano dùng Trạngtừ [così] (“Cũng”, “So”) và Liêntừ [come] (“Như”, “As”) để diễntả sự Tươngđồng.

Đôikhi các bácgià dùng cặp [tanto], [quanto] thay cặp [così], [come] theo lối Latina.

Vídụ:

[Roma è così bello come Parigi]: “Rome cũng đẹp như Paris”, “Rome is so nice as Paris”.
[Le donne sono così sane come gli uomini]: “Liềnbà cũng khỏe như liềnông”, “Women are as healthy as men”.

Hai câu trên hoàntoàn giống:

[Roma è tanto bello quanto Parigi].
[Le donne sono tanto sane quanto gli uomini].

ĐỌCĐI.

(v.3) Sosánh Bậcnhất:

Tínhtừ Italiano dùng Danhđịnhtừ Xácđịnh [il/la/i/le] cùng Trạngtừ [più] (“Hơn”, “More”) và [meno] (“Kém”, “Less”) để diễntả sự Nhất (Superlative).

Vídụ:

[Le città più belle del mondo sono in Italia]: “Dững thịthành yêu nhất Quảđất là ở Italy”, “The most beautiful cities of the world are in Italy”.
[Le case più vecchie della città sono in restauro
]: “Dững quả nhà cổ nhất thànhphố đang được khôiphục”, “The oldest houses in the city are being restored”.
[Milano è la città più ricca d’Italia]: “Milan là thànhphố giầu nhất Italy”, “Milan is the richest city of Italy”.

ĐỌCĐI.

(v.4) Sosánh Khủng:

Tínhtừ Italiano dùng Tiếpvĩngữ [-issimo] hoặc Trạngtừ [molto] (“Lắm/Rất”, “Very”) để diễntả sự Khủng (Absolute Superlative).

Tínhtừ Khủng tậu bằng cách vứt nguyênâm cuốicùng của nó, rùi gắn [-issimo] vầu:

[veloce]: “Nhanh”, “Fast”.
[velocissimo]: “Rất nhanh”, “Very fast”.
[molto veloce
] ~ [velocissimo].

[bello]: “Đẹp”, “Good”.
[bellissimo]: “Rất đẹp”, “Very good”.
[molto bello
] ~ [bellissimo].

ĐỌCĐI.

Nhớ thêm H khi gặp C và G:

[lungo]: “Dài”, “Long”.
[lunghissimo]: “Rất dài”, “Very long”.
[molto lungo
] ~ [lunghissimo].

[simpatico]: “Xinh”, “Nice”.
[simpatichissimo]: “Rất xinh”, “Very nice”.
[molto simpatico
] ~ [simpatichissimo].

[fresco]: “Tươi”, “Fresh”.
[freschissimo]: “Rất tươi”, “Very fresh”.
[molto fresco
] ~ [freschissimo].

ĐỌCĐI.

Vídụ:

[Venezia è una città bellissima]: “Venice là một thànhphố rất tuyệt”, “Venice is a very beautiful city”.
[Le donne italiane sono sempre molto caldo]: “Liềnbà Italy luôn nóng vãi“, “Italian women are always very hot”.

ĐỌCĐI.

(v.5) Sosánh Cựckhủng:

Giống Sosánh Khủng, Tínhtừ Italiano dùng Trạngtừ [troppo] (“Cực/Tuyệt”, “Too”) để diễntả sự Cựckhủng.

Vídụ:

[Le donne italiane sono sempre troppo caldo]: “Liềnbà Italy luôn nóng cực“, “Italian women are always too hot”.

ĐỌCĐI.

(v.6) Sosánh Cổđiển:

Mộtsố Tínhtừ Italiano thừakế kiểu Sosánh Latina:

[buono] >> [migliore] >> [ottimo].
[cattivo
] >> [peggiore] >> [pessimo].

[alto] >> [superiore] >> [supremo].
[basso
] >> [inferiore] >> [infimo].

[grande] >> [maggiore] >> [massimo].
[piccolo
] >> [minore] >> [minimo].

Dưng các cô không nên quantâm. Hãy chơi [più buono], [il più buono], [buonissimo] instead.

ĐỌCĐI.

Bàiluyện:

Có cấutrúc Italiano giống Mẽo nầy:

[il più lungo possibile]: “Lâu nhất cóthể”, “As long as possible”.
[il più caldo possibile
]: “Nóng nhất cóthể”, “As hot as possible”.

ĐỌCĐI.

ĐỌCĐI.

ĐỌCĐI.

Bài Thựchành #3:

(i) Nhai vài quả từ Italiano nầu:

[uno]: “Nhất”, “One”.
[due]: “Nhị”, “Two”.
[tre]: “Tam”, “Three”.
[quattro]: “Tứ”, “Four”.
[cinque]: “Ngũ”, “Five”.
[sei]: “Lục”, “Six”.
[sette]: “Thất”, “Seven”.
[otto]: “Bát”, “Eight”.
[nove]: “Cửu”, “Nine”.
[dieci]: “Thập”, “Ten”.

ĐỌCĐI.

(ii) Nghe quả nhạc Italiano nầu:

Sharazan (“Sharazan”)
*Romina & Al Bano

(@2010)

Chữ tắt: S=Singular/Ít, P=Plural/Nhiều, M=Masculine/Đực, F=Feminine/Cái.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Chibộ: You comrades (Chi bộ).
– Trướckhi: Before (Trước khi).
– Kháiniệm: Concept (Khái niệm).
– Khảocứu: Learn (Khảo cứu).
– Gáimú: Girls (Gái mú).
– Đạitừ: Pronoun (Đại từ).
– Chủthể: Subject (Chủ thể).
– Độngtừ: Verb (Động từ).
– Hànhvi: Behavior (Hành vi).
– Danhtừ: Noun (Danh từ).
– Đốitượng: Object (Đối tượng).
– Danhđịnhtừ: Article (Danh định từ).
– Danhlượngtừ: Partitive (Danh lượng từ).
– Tínhtừ: Adjective (Tính từ).
– Bổnghĩa: Support (Bổ nghĩa).
– Trạngtừ: Adverb (Trạng từ).
– Giớitừ: Preposition (Giới từ).
– Địnhvị: Positioning (Định vị).
– Tinhhoa: Elite (Tinh hoa).
– Bầnnông: Ugly farmer (Bần nông).
– Đọcđi: Read it (Đọc đi).
– Hehe: Hey hey (He he).
– Vuilòng: Please (Vui lòng).
– Nghiêncứu: Learn (Nghiên cứu).
– Cơbản: Basic (Cơ bản).
– Ngữpháp: Grammer (Ngữ pháp).
– Quyếtđịnh: Tell (Quyết định).
– Tươngứng: Appropriate (Tương ứng).
– Nhàhàng: Restaurant (Nhà hàng).
– Sinhviên: Student (Sinh viên).
– Bịnhviện: Hospital (Bịnh viện).
– Nhậpngoại: Foreign (Nhập ngoại).
– Tuânthủ: Follow (Tuân thủ).
– Nguyêntắc: Principle (Nguyên tắc).
– Hầunhư: Almost (Hầu như).
– Thuộclòng: Remember (Thuộc lòng).
– Chúý: Attention (Chú ý).
– Thànhphố: City (Thành phố).
– Liềnnhau: Sequential (Liền nhau).
– Tồntại: Exist (Tồn tại).
– Trọngâm: Stress accent (Trọng âm).
– Liênquan: Concern (Liên quan).
– Tươngtự: Same (Tương tự).
– Ngânhàng: Bank (Ngân hàng).
– Ngoạilệ: Exceptions (Ngoại lệ).
– Phầnnhớn: Most (Phần nhớn).
– Xinê: Cinema (Xi-nê).
– Khíhậu: Climate (Khí hậu).
– Đíplôm: Diploma (Đíp-lôm).
– Bàitoán: Problem (Bài toán).
– Chươngtrình: Program (Chương trình).
– Chủđề: Theme (Chủ đề).
– Cộngsản: Communist (Cộng sản).
– Đặcbiệt: Unusual (Đặc biệt).
– Dịdạng: Deformity (Dị dạng).
– Bàiluyện: Exercise (Bài luyện).
– Xácđịnh: Definite (Xác định).
– Bấtđịnh: Indefinite (Bất định).
– Thảodược: Herbs (Thảo dược).
– Cơhội: Opportunity (Cơ hội).
– Nguyênâm: Vowel (Nguyên âm).
– Kháchsạn: Hotel (Khách sạn).
– Sĩquan: Officer (Sĩ quan).
– Sailầm: Mistake (Sai lầm).
– Thểthao: Sport (Thể thao).
– Uýnhdấu: Mark (Uýnh dấu).
– Lưuý: Attention (Lưu ý).
– Kếtthúc: End (Kết thúc).
– Phụâm: Consonant (Phụ âm).
– Bíđỏ: Pumpkin (Bí đỏ).
– Họctrò: Pupil (Học trò).
– Cáhồi: Salmon (Cá hồi).
– Máycầy: Tractor (Máy cầy).
– Biếnthể: Variations (Biến thể).
– Xinhxinh: Beautiful (Xinh xinh).
– Quánxá: Shops (Quán xá).
– Phùhợp: Matched (Phù hợp).
– Danhlượngngữ: Partitives (Danh lượng ngữ).
– Bìnhyên: Peace (Bình yên).
– Càphê: Coffee (Cà-phê).
– Phủđịnh: Negative (Phủ định).
– Vướnđề: Problem (Vướn đề).
– Phủphủđịnh: Anti-negative (Phủ phủ định).
– Sởhữu: Possessive (Sở hữu).
– Chỉđịnh: Demonstrative (Chỉ định).
– Bấtquytắc: Irregular (Bất quy tắc).
– Sosánh: Comparative (So sánh).
– Tựđiển: Dictionary (Tự điển).
– Bikịch: Dramatic (Bi kịch).
– Mộtít: A few (Một ít).
– Biếncách: Changes (Biến cách).
– Vịtrí: Position (Vị trí).
– Tinhtế: Subtle (Tinh tế).
– Giađình: Family (Gia đình).
– Giatộc: Family (Gia tộc).
– Môtả: Describe (Mô tả).
– Tônggiáo: Religion (Tông giáo).
– Quốcgia: Country (Quốc gia).
– Hìnhdạng: Shape (Hình dạng).
– Mầusắc: Color (Mầu sắc).
– Quákhứ: Past time (Quá khứ).
– Đồnghồ: Watch (Đồng hồ).
– Biếnđủi: Change (Biến đủi).
– Bìnhthường: Usually (Bình thường).
– Yhệt: Exactly same (Y hệt).
– Củaanh: My (Của anh).
– Củamầy: Your (Của mầy).
– Củanó: His/Her (Của nó).
– Củatụianh: Our (Của tụi anh).
– Củatụimầy: Your (Của tụi mầy).
– Củatụinó: Their (Của tụi nó).
– Ghinhớ: Rememberance (Ghi nhớ).
– Trừkhi: Unless (Trừ khi).
– Ámchỉ: Allude (Ám chỉ).
– Thànhviên: Member (Thành viên).
– Sởhữuchủ: Possessor (Sở hữu chủ).
– Bôlão: Parents (Bô lão).
– Tụimầy: Your (Tụi mầy).
– Hơnkém: Inequality (Hơn kém).
– Diễntả: Describe (Diễn tả).
– Cụtỉ: Specifically (Cụ tỉ).
– Liêntừ: Link word (Liên từ).
– Tươngđồng: Equality (Tương đồng).
– Đôikhi: Sometimes (Đôi khi).
– Bácgià: Old dirty man (Bác già).
– Liềnbà: Woman (Liền bà).
– Liềnông: Man (Liền ông).
– Hoàntoàn: Fully (Hoàn toàn).
– Bậcnhất: Superlative (Bậc nhất).
– Thịthành: Cities (Thị thành).
– Quảđất: The world (Quả đất).
– Khôiphục: Restore (Khôi phục).
– Tiếpvĩngữ: Suffix (Tiếp vĩ ngữ).
– Cuốicùng: Last (Cuối cùng).
– Cựckhủng: Absolute superlative (Cực khủng).
– Cổđiển: Classic (Cổ điển).
– Quantâm: Pay attention (Quan tâm).
– Cấutrúc: Structure (Cấu trúc).
– Cóthể: Can (Có thể).
– Thựchành: Practising (Thực hành).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

– Hơn-kém: More or less (Hơn kém).

*** 1. #1 by mit.annam on 2010/06/17 - 13:32

  Bạn Tụy là thầy Pa Dì @ Dì
  ……………………………………………
  Bạn này học ĐH Khoa Học, HN mà cũng chạy từ Liên Khu V về Việt Bắc những năm đó, thế nào cũng biết ông pa của chồng Mít.  Pa chồng Mít lớn hơn bạn này một tuổi.
  ……………………………………………………
  Mít hông hiểu sao người ta lại gọi trường Đại Học Khoa Học tại Hà Nội (1946) là Cao Đẳng Khoa Học trong cái link về ông Hòang Tụy?  Bà Ma chồng Mít nói ở HN lúc đó chẳng có trường nào gọi là Cao Đẳng KH cả, chỉ có Đại Học KH thôi.  Hình như nó cũng từng được gọi là Faculté des Sciences theo Tây? 
  Theo bà Ma chồng Mít thì  hồ sơ sinh viên của trường này đã một phần được chuyển vào Nam trước 1954.  Ông Pa chồng Mít vào Nam sau khi bỏ chín năm kháng chiến theo ông cụ và các đệ tử của ông cụ.  Khi Pa xin học lại tại ĐH KH Sài Gòn, người thư ký đã tìm được hồ sơ của Pa, và vì thế Pa đã được nhận vào học không cần thi lại. 

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 14:23

   Bỏn nói vậy cũng không sai em ạ. Nếu tốtnghiệp mấy trường ý thì chỉ được cấp bằng caođẳng của Pháp. Muốn có bằng cửnhân, kỹsư, bácsĩ, dượcsĩ.. thì phải qua Pháp học & thi tiếp.

 2. #3 by audi_6789 on 2010/06/17 - 13:34

  @ TT: PAZIENTARE

 3. #4 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/17 - 13:35

  “Vì Kẻ Khác” ở đây đúng là chỉ tồntại trên phươngdiện hệýthức thôi cô Sung.

  Chính vì thế nó xungkhắc trựctiếp mới bảnnăng sinhtồn của các Ông Lừa.

  Chứ Lừa có truly sống vì others cái đầubuồi ý.

  • #5 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 14:25

   “Vì kẻ khác” là “làm theo mongmuốn của kẻ khác” chứ không phải là “hysinh vì kẻ khác”.

 4. #6 by microwavepointtopoint on 2010/06/17 - 13:57

  @ Thằng Thiếu :


  Mày lại chửi bậy rồi à. Anh thật chán mày quá đi. Anh tưởng mày sắp thành một tinh hoa cơ đấy. Thất vọng thất vọng
  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 14:27

   Tinh Hoa mà đéo chưởi bậy thì còn ./ gì tinhhoa? Đéo chưởi bậy chỉ có Lét Gay.

 5. #8 by Mặc Quân Huyền sư tổ on 2010/06/17 - 14:00

  “Em xinhứa sẽ rasức họctập thật tốt để làm bamẹ, thầycô vui lòng.”

  Là câu kếtbài quenthuộc bấthủ của họcsinh tiểuhọc Lừa trong giờ tậplàmvăn. @Thím

  Mẹ!! Lừa phải để thím làm bộtrưởng giáodục thì lừa mới có cơhội được giáodục 1 cách có giáodục. Câu đấy cũng là do bọn giáoviên mớm cho đấy. Tộinghiệp bọn nhỏ. Vừa sinh ra đã phải học nói dối rồi

 6. #9 by Italiano on 2010/06/17 - 14:09

  Thằng Dì, Italiano học vãi cả ./ , anh cứ học trước lại quên sau. Nhẽ đâu ngẫn rồi  .
  @He Sao cứ cãi nhau với thằng Dì cái Time/Times làm .,./ gì. Đang học Italiano mà, câu nệ tiểu tiết làm giề, hehe. 

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 14:29

   Không nói thì ẻm tưởng ẻm đúng, cái đấy còn tệ hơn là mang tiếng lèmbèm cãi gái.

 7. #11 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/17 - 14:10

  Mày lại chửi bậy rồi à. Anh thật chán mày quá đi. Anh tưởng mày sắp thành một tinh hoa cơ đấy. Thất vọng thất vọng(@Pôn)

  Thím chửibậy chỗ nào thế cô?  

  Thím thì lúc nào chẳng Tinh Hoa.


 8. #12 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/17 - 14:16

  Sự nhồinhét quá nhiều kiếnthức vôbổ vào đầulâu của các Lừa nhiđồng, dẫn đến sự thiếuhụt trầmtrọng những kỹnăng xãhội, kỹnăng mềm (là gì tự Gúc), vốnsống, cáchsống…. khi bỏn bước chân vào đời.

  Mà những thứ đó mà thiếu thì thấtbại đến 98%. Bảo sao Lừa suốtđời nghèođói, lạchậu, umê.

  Và khi nghèođói thì dững ôngbố bàmẹ Lừa loser lại tiếptục sảnsinh ra những thếhệ bầycon tươngtự.

  Kinhtởm điếmnhục kinhtởm.

 9. #13 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/17 - 14:21

  Thím lậplại (repeat) một lần nữa (one more time) rằng:

  Nếu đến năm ba chục niên (30 years of age) mà Thím vẫn chưa thoát nổi Lừa, vẫn phải camchịu cảnhsống bầntiện nôlệ nghèokhó điếmnhục, thì sẽ tựvẫn (commit suicide) ngaytắplự (immediately/right away).

  Thôi chạy uống Panadol đây, nhứcđầu (headache) vãilọ.

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 14:31

   Địtmẹ hãmlìn thế nầy mà cứ mở mồm ra là Tinh Hoa. Địtmẹ Lừa phải thoát Lừa ngay trong Xứ Lừa, trong nhà mình, trong nhóm nhỏ của mình.

 10. #15 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/17 - 14:31

  Bọn Khoai Tây có một thứ vănhóa rất hay trong lifestyle của bỏn, là vănhóa Cohabitation – Ở Cùng Nhau Tiền Hôn Nhân (bọn nhàbấu thốimồm Lừa hay dịch cẩuthả xáchmé thành “Sống Thử”, thửthử cái đ*l*m* nhà bỏn chứ.)

  Traigái Khoai Tây thích nhau quá chịu không nổi nữa bèn dọn đến ở chung, hoặc sang nhà nhau ở nếu một trong hai tên đã có nhà.

  Cohabitation là một sảnphẩm thượngđẳng kinhđiển tuyệthảo của nền vănminh tiếnbộ Tâyphương, nó cho phép hai tên tườngtận tỏrõ mọi phươngdiện trầntrụi của đốiphương, vốn bìnhthường nếu chỉ qua dating thôngthường thì có mà thấy bằng niềmtin.

  Từng thóiquen, thóixấu trong sanhhoạt thườngnhật, tácphong ănuống, ngủnghỉ, quétdọn… Tấttầntật đều vôcùng quantrọng ảnhhưởng trựctiếp đến real marriage sau nầy.

  Có những couple sống thử đến tận 4-5 năm mới cưới, và live happily ever after, ngượclại có những tên break up trong vộivã chỉ sau dăm tuần.

  Đó không phải Thượng Đẳng Nhân Văn Đỉnh Của Đỉnh thì là cái âmvật chăng?

  Ở Lừa Cohabitation tệ ngang tội hiếpdâm hehe

 11. #17 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/17 - 14:34

  Cohabitation ở Lừa bị bamá, thầycô, bạnbè và tuyền xãhội xem thường và là cơsở đánhgiá mứcđộ xuốngcấp về đạođức của các bạntrẻ thanhniên.


  Đây là một bài vửa Gúc rất nhanh trên VNExpress:


  Hehe, thật là vãilọ.
  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 15:08

   Lừa mà còn thế nầy thì ví Lừa mới Lợn thật là bấthạnh cho các Ông Lợn.

 12. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 14:35

  Vướnđề của em Hê là vướnđề của phầnnhớn Lừa khi học tiếng Tây quá muộn và/hoặc gặp thầy quá tệ.

   

  Đó là hiểu vướnđề một cách quá máymóc cơkhí cứngnhắc, chủyếu do lệthuộc vầu ngôntừ.

   

  Nghe nói đến “Số Nhiều”, thì lúc nầu cũng sẵn một ýnghĩ trong đầu là “A Number Of Things”, là các con số “Numbers”.

   

  Biết đâu nó chỉ là một quyước ngữpháp.

   

 13. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 14:39

  Ngaycả dững từ như “Wine” (tiếng Ý là “vino”) mà em Hê nghĩ nó khôngthể có Số Nhiều vì nó “không đếm được”, thì trong tiếng Mẽo vưỡn có “Wines” (tiếng Ý là “vini”).

   

  “Wines” đó dịch/hiểu là gì thì còn tùy ngữcảnh.

   

 14. #21 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/17 - 14:43

  Nóichung học ngoạingữ thì phải linhhoạt (Flexibility) chứ tuyệtđối cấmkỵ chuyện cứngnhắc và câunệ vào côngthức, quyước.


  Suy cho cùng ngôngnữ thayđổi liêntục, và ngônngữ càng không phải Toán hay Lý.

  Họcsinh Lừa học ngoạingữ tuyền học kiểu tầmchươngtríchcú theo kiểu thầy ra côngthức trò về nhà họcthuộclòng, kỹnăng giaotiếp thựctế (live communication) thì bằng Zero.

  Bikịch cả thôi.

   
  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 15:03

   Dì sẽ không cho phép các cô tiếptục cách học ./ ý.

    

 15. #23 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/17 - 14:46

  Chibộ để ý những vụ tựtử vì lýdo liênquan đến tìnhcảm traigái, vợchồng thường rất hay xảy ra ở những xứ Áchâu mọibửn như Lừa chứ không có hoặc rất hiếm phátsinh tại Khoai Tây nhế.


  Lýdo tạisao thì đã rõ.
  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 15:02

   Tây cũng tựtử vì tình nhiều chứ. Tựtử là một cănbịnh, chứ không phải là một hànhvi. Nên Tây mới Lừa không khác nhau.

    

   Người mắc bịnh tựtử nặng chắcchắn sẽ tựtử, dù thànhđạt hay loser. Còn người không/chưa mắc bịnh thì khôngthể tựtử dù ngoạicảnh tácđộng thếnầu.

    

   Cũng giống các bệnh khác như gan phủi thận, dịứng, trầmcảm.. ai cũng có sẵn trong mình mầm bịnh tựtử, dưng không phải lúc nầu nó cũng sẵnsàng bộcphát.

    

   Tìm đọc Nghề Tự Tử, một vănkiệt của Trung Tướng Kèn To nhế.

 16. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 14:46

  “There are lot of wines” khác nghĩa “There is lot of wine”, dưng cả “Wine” và “Wines” đều được dịch là “Diệu”, và “Wines” là Số Nhiều (Plural Form) của “Wine”.

 17. #26 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/17 - 14:49

  Mấy hômnay trên báo Đảng đồngloạt đăngtải thôngtin về một vụ tainạn thảmkhốc liênquan đến xegắnmáy:

  “chị Lê Thị Loan (31 tuổi) chạy xe tay ga chở bé Vy ngồi phía trước đi trên đường Kha Vạn Cân, hướng từ Bình Triệu về quốc lộ 1A. Khi chạy qua chợ Thủ Đức khoảng 2 km, chiếc xe bồn chạy phía sau bất ngờ bóp còi lớn làm chị Loan giật mình và thắng gấp lại nên ngã xe. Người mẹ trẻ té vào lề nên thoát nạn, còn bé Vy rơi ra phía ngoài và bị chính bánh xe bồn phía sau cán lên, chết tại chỗ.”


  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 15:14

   Đéomẹ dững vụ đèo con xemáy rùi uýnhrớt xuống đường vỡtan đầulâu là chiện vôcùng phổbiến ở Bắc Lừa.

    

   Bạn thân Trung Tướng (đã kể rùi nhở), đèo 1 vợ và 2 con nhằng phát rớt vầu gầm ôtô chết luôn cả 3 đứa một lúc ngay trước mắt thẳng, đéo thấy bấu nầu đăng cả (hồi hổi chưa có Net).

    

   Có thằng cũng bạn Trung Tướng, đèo con xemáy từ HN về quê Thái Nguyên ăn Tết năm bâunhiêu đéo nhớ, thế đéo nầu về tới quê thì con (ngồi giữa 2 bố mẹ) chết cụ nó từ hồi nầu. Chắc là chết cóng.

    

   Địtmẹ giờ nghe chiện tainạn giaothông chếtchóc vỡ đầulâu trên bấu Lừa Dì chẳng thấy chút hứng nầu nữa.

    

 18. #28 by Old Sung on 2010/06/17 - 14:49

  An Hoàng Thiếu Tướng Cách đây 16 phút

  Thím lậplại (repeat) một lần nữa (one more time) rằng:

  Nếu đến năm ba chục niên (30 years of age) mà Thím vẫn chưa thoát nổi Lừa, vẫn phải camchịu cảnhsống bầntiện nôlệ nghèokhó điếmnhục, thì sẽ tựvẫn (commit suicide) ngaytắplự (immediately/right away).

  Thôi chạy uống Panadol đây, nhứcđầu (headache) vãilọ.

  An Hoang Trung Tuong Cách đây 7 phút

  Địtmẹ hãmlìn thế nầy mà cứ mở mồm ra là Tinh Hoa. Địtmẹ Lừa phải thoát Lừa ngay trong Xứ Lừa, trong nhà mình, trong nhóm nhỏ của mình.

  ——–

  Thằng Thiếu đúng là Hãm L…

  Thoát lừa trước hết là thoát trong tâm hồn mầy. Nếu được ngoại cảnh thì càng tốt. Nhưng nếu có ở Tây mà tâm hồn Lừa thì vưỡn là Lừa thôi.

  Mầy học Thiền mà điếu hiểu gì hết. Chắc mầy chỉ đọc sách vơí lý sự thôi.

  Nếu thích đọc thì tìm cuốn “Thiền trong Nghệ thuật bắn cung Nhật bản” của Herigel, Nguyễn Tường Bách dịch. Cuón đó khá gần với bản chất Thiền. Mầy có  lẽ chỉ nên đọc một cuốn nầy.

  Những đứa điếu ngồi Thiền, điếu hiểu sâu Giáo lý Phật giáo mà cứ đọc sách Thiền với Thiền luận là toàn nói láo (sai, ngụy biện) cả.

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 15:17

   Thiền thiền cái ./ ý. Tí tuổi đầu đã thiền thiền. Dì giàhói vãilọ còn chưa dám chơi thiền đây.

    

   Cứ thểthao mà chơi, lúc sungsung thì phò vện gáimú.

 19. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 14:53

  Tạisâu Dì đang dậy tiếng Ý mà lại chêm tiếng Mẽo vầu?

   

  – Tạibởi một Bựa PM cho Dì, rầng tiếng Mẽo mới cần, chứ tiếng Ý cần đéo gì.. Rầng tiếng Mẽo Lừa vưỡn ngu bỏmẹ ra, nói đéo gì đến tiếng khác.

   

  Dì côngnhận.

   

  Nên trong lúc học Ý, Dì vưỡn nhắc các cô traudồi Mẽo, là ngônngữ không thể thiếu mới Lừa lúc nầy.

   

  – Tạibởi Dì dậy tiếng Ý trên nềntảng tiếng Mẽo, và Dì mặcđịnh các cô tiếng Mẽo ngon cả rùi. Tinhiên thựctế cho thấy không hẳn vậy.

   

  – Tên nầu đang ở Mẽo nếu rỗirãi thì gắng giúp Dì giảnhời dững vướnđề các Bựa chưa thông liênquan đến tiếng Mẽo. Mình Dì kham đéo nủi.

   

   

 20. #31 by Old Sung on 2010/06/17 - 14:58

  An Hoang Trung Tuong Cách đây 24 phút

  “Vì kẻ khác” là “làm theo mongmuốn của kẻ khác” chứ không phải là “hysinh vì kẻ khác”.

  ———–

  Đây là một ví dụ để anh bẩu tiếng Việt như lầu !/.

  Có thể hiểu theo hai nghĩa khác hẳn.

  Câu nầy mà để  Chí Thức Lừa cãi nhau cái nầu đúng thì có mà cả năm chưa xong.

  Đa phần lừa hiểu : vì kẻ khác là làmtheomongmuốn của bỏn, nhưng lại bẩu là vìlợiích của bỏn (others). (chỗ nầy dùng từ dính cho đỡ bị hiểu vẹo)

 21. #32 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/17 - 14:59

  Tên Thiếu và tên Sung song ca về đạo làm người ở Lừa máu phết nhờ.

   Mỗi một ông người sinh ra thì đều mang đủ các thuộc tính cố hữu cơ bản :  Sinh tồn, Tư hữu và Quyền lực.

   Tất cả những Đạo củ buồi nào muốn cải tạo ông người mà không chấp nhận những thuộc tính đó thì đều dẫn đến sự sáo rỗng cả, thậm chí gây ra những sự tích tụ vô cùng nguy hại.

   Mỗi một ông Lừa vừa mở mắt ra đã phải đánh vật với một thứ hổ lốn :  Phật giáo + Khổng giáo + Lão giáo (@Tam giáo), mà hầu như món nào cũng đều đã bị biến tướng trở nên thối tha hẳn so với nguyên bản. Bây giờ thì còn thêm món hàng khủng nữa :  Mác giáo. Món bổ sung này mới thật là vãi lọ. Hỏi ông Lừa non chạy đâu cho khỏi nắng?

   Thực ra, ở Lừa thì cũng đã có rất nhiều những ông người đã dành cả đời sống cho những kẻ khác đấy chứ không đùa đâu, gần như là đức tin của bỏn. Nhưng nhiều tên thì chỉ vì cái “Danh” ảo mà đến cuối đời mới nhận ra đã bị lừa dối, lúc ấy mới phá tung cãi nhà tù vô hình giam giữ tâm hồn bỏn từ khi lọt lòng mẹ.

   

  @Tên Thiếu: Cố sống cố chết chạy khỏi “Lừa Quốc” chỉ để thỏa cái mong muốn rũ bỏ danh xưng  “Lừa Nhân” thì đâu thể gọi là Tinh Hoa nhờ?

  Tại hạ không theo Đạo, nhưng luôn muốn tin rằng mỗi một ông Người sinh ra đều có số phận và sứ mạng của riêng mình. Cái quan trọng có phải là mình phản ứng tích cực với nó như thế nào chứ không phải chối bỏ nó? Cực đoan quá nhẽ dễ làm cho quan sát viên hiểu nhầm tinh thần Quán Bựa?

 22. #34 by Old Sung on 2010/06/17 - 15:03

  An Hoang Trung Tuong Cách đây 42 phút

  Xung hiểu nhầm rùi hêhê.

  ——–

  Hiểu nhầm cáy gì,  chỗ nầu?

 23. #36 by Gia_lamcam on 2010/06/17 - 15:03

  Biểuhiện rõ nhất của tệnạn này là lốisống bệnhhoạn: “Vì Kẻ Khác.”@đ/c Thiếu
  Anh nghĩ, Lừa điếu có chiện sống “vì kẻ khác” hay “cho kẻ khác”, kể cả bọn Có Quyền Rao Giảng lẫn bọn bị buộc Phải Nghe.
  Với quan điểm đúc người (anh đã nói qua một lần khi kể về 2 bạn Freud và Pavlov), cái TÔI ở Lừa (và nói chung, ở cả phe XHCN), bị đè bẹp dí, bị vo tròn, bị quăng mẹ vầu hố xí, bị tiên triền như là một sự xấu xa, ghê tởm.
  Trẻ con, ngay từ khi đến trường – tức là bắt đầu va chạm với xã hội, đã bị buộc phải nhận thức về cái TÔI như thế, cho nên đứa nào, làm gì, nói gì cũng phải nhìn trước, ngó sau, luôn lo lắng mình bị lạc lõng, không giống các bạn. Chính cái này là những bài tập luyện kỹ năng GIẢ DỐI và BẦY ĐÀN đầu tiên: mỗi cá nhân phải làm, phải nói sao cho giống giọng điệu xung quanh mà thực ra nó có thể nghĩ khác, muốn khác.

  Cái TÔI luôn bị đè nén, uất ức ấy, khi gặp điều kiện thuận lợi – nơi mà không ai biết mình, không ai quen mình cả, sẽ rất có thể BÙNG NỔ theo hướng xấu, hoàn toàn BẢN NĂNG, hoàn toàn CON.

  Điều này lý giải tại sao Lừa rất dễ xông vào tranh cướp hoa (hoặc bất cứ cái mẹ gì), trong các lễ hội, chỗ đông đông người – nơi điếu thằng nào biết thằng nào.

  Còn bọn tư bẩn thối tha phản động, hùa theo bạn Freud, lại cố tình đề cao và trân trọng cái TÔI, cái CÁ NHÂN.

  Ở trường, cái TÔI, cái CÁ NHÂN luôn được khuyến khích bộc lộ (dĩ nhiên có kèm sự chỉ bảo của NGƯỜI LỚN.)

  Trước một vấn đề, các thầy cô giáo phản động luôn hỏi: Có em nào nghĩ KHÁC, làm KHÁC? Cả lớp vỗ tay hoan hô bạn Cánhân nào!

  Kết cục là dưới mái trường tư bẩn phản động, mỗi cá nhân luôn tập sống THẬT, nghĩ THẬT, bỏn biết tự hào và biết giữ gìn, trân trọng cái TÔI của mình và của người khác.

  Giống như một bầu trời đầy sao với muôn vàn ngôi sao mà mỗi ngôi lại lấp lánh sáng một vẻ đẹp rực rỡ riêng.

  Điếu như bên ta – đêm tối với cả tỉ ngọn đèn dầu mà điếu cái đèn nầu dám sáng hơn cái bên cạnh.

  Bi kịch bi kịch lắm!

 24. #38 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/17 - 15:21

  Thực ra , những cái mẹ gì là sống vì kẻ khác, hay cho kẻ khác .. thì đều là biểu hiện (dưới các dạng khác nhau) của thuộc tính Quyền lực mà thôi. Có thể gọi là gì nhỉ: “Sự kiểm soát”, “Chi phối”, “Ràng buộc”…?

   

  Như vậy thì thấy rõ rằng cái này thuộc về tính xã hội. Mà đã thuộc về xã hội thì muốn đạt được nó phải bằng tri thức, tài năng…và dựa trên luật chơi công bằng (@pháp luật) chứ không phải bằng đạo đức sáo rỗng hay lý tưởng xa vời và áp đặt cho người khác bằng quyền lực chuyên chế. Đúng không nhờ?

   

  Khổng giáo có một thứ tại hạ thấy rất hay đó là “Đạo trung dung” với đúng nghĩa của nó. Nhưng đạt được nó không phải là dễ dàng.

  Lão Bựa có đạo trung dung của kẻ Quân Tử?  he he

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 15:24

   Cô Cường Dương nên đọc về Pháp Trị và Đức Trị. Hai nềntảng đó mần cho Tây và Đông khác nhau quá xa, và bigiờ tinhoa Đông như Nhật, Hàn đều phải học Tây cả.

 25. #40 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/17 - 15:22

  Thiền thiền cái ./ ý. Tí tuổi đầu đã thiền thiền. Dì giàhói vãilọ còn chưa dám chơi thiền đây.

   

  Cứ thểthao mà chơi, lúc sungsung thì phò vện gáimú.(@Dì)

  Thế Dì quá tệ.

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 15:26

   Thiền không tệ, dưng chỉ đến một tuổi đủ già thì mới nghiệm ra được. Tây chúngnó cũng đéo Thiền Thủng đéo gì.

 26. #42 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/17 - 15:27

  Dưới đây là Cái Tôi (Self-Esteem) của Khoai Tây và Lừa nè, Cẩm Già Hói:

  Không có Cái Tôi thì còn gì là người.

 27. #43 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/17 - 15:28

  Màu xanh Blue là thằng Khoai Tây, còn màu đỏ Red là Ông Lừa nhế:

 28. #44 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/06/17 - 15:30

  Cẩm Già trầmngâm nứcnở quá, đúng là bikịch.

 29. #45 by Ngoa_Long_Cuong on 2010/06/17 - 15:38

  Cô Cường Dương nên đọc về Pháp Trị và Đức Trị. Hai nềntảng đó mần cho Tây và Đông khác nhau quá xa, và bigiờ tinhoa Đông như Nhật, Hàn đều phải học Tây cả.

   

  Đọc roài và cũng hiểu kha khá rồi. Tất nhiên với Đông á bi giờ thì hiển nhiên muốn ngon thì phải theo Tây thôi. Bởi có như thế mới đúng theo lộ trình tự nhiên.


   Dưng, theo tại hạ nghĩ, khi đến một mức nhất định thì nên kết hợp những tinh hoa trong phương cách suy luận liên động, tổng hợp …của Á Đông với phương cách suy luận tĩnh tại, nhát cắt…của Phương Tây. Lão Bựa cho ý kiến?

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 16:58

   Nói cứ như đúng rùi. Vướnđề là tinhhoa Đông Phương thì nên tiếpthu có gạnlọc, còn tinhhoa Tây Phương thì phải tiếpthu cậtlực đéo cần đắnđo.

 30. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 16:55

  Thôi địtmẹ bỏn Khủng Long chúngnó lại đéo chịu uýnh Thuế Nhà rùi http://vietnamnet.vn/chinhtri/201006/Khong-danh-thue-nha-doi-ten-luat-o-phut-89-916668/.

   

  Cái nầy Dì biết trước dưng vưỡn ức. Đảmbẩu món ý sẽ được đồngthuận mauchóng địtcụ bọn Lừa chứ đéo ngắcngứ như Caotốc hay Điện, Cảng.

   

  Địtmẹ không uýnh thuế nhà thuế đất, dưng vưỡn cứ tăng đều thuế xăng, thuế ôtô, các loại hàng tiêudùng khác.

   

  Đơngiản vì bọn súcvật ý chúngnó đéo cần mua xăng, nên thuế xăng phải tăng, đéo cần sắm xe, nên thuế xe phải tăng.. còn nhà thì thằng nầu cũng mấy chục quả, đất thằng nầu cũng nhiều ngàn mét, thậmchí nhiều hécta..

   

  Địtmẹ nó tăng thuế xăng chỉ 500 Cụ/Lít, thì mỗi năm Dì phải nhè thêm 1.2 trẹo Cụ (mỗi tháng Dì ăn chừng 200Lít), trongkhi nó dựtính uýnh thuế nhà thì Dì chỉ mất 300K tới 500K thôi.

   

  Thuế Nhà là rườngcột của tấtcả các quốcgia Thượngđẳng, là nguồn điềutiết chênhlệch thunhập, là võkhí chống đầucơ và lạmphát tốt nhất, dưng sẽ đéo bâugiờ được thôngqua ở Lừa.

   

  Và dân nghèo Lừa, đưng bâugiờ mơ ở dững biệtthự như ở Mẽo với giá của Mẽo. Đơngiản là giá nhà Lừa sẽ tăng mãi tăng mãi không ngừng.

   

  Và ở Lừa cũng đéo bâugiờ có một nền côngnghiệp thượngđẳng trừ côngnghiệp xâydựng nhà & chungcư.

   

   

 31. #48 by manowar on 2010/06/17 - 17:31

  Và dân nghèo Lừa, đưng bâugiờ mơ ở dững biệtthự như ở Mẽo với giá của Mẽo. Đơngiản là giá nhà Lừa sẽ tăng mãi tăng mãi không ngừng.

  ———————————————————————————
  Chính quyền là người cởi lừa, cầm cái cây có treo miếng thịt là nhà đất để nhử lừa tiếp tục đi tới ăn miếng thịt đó, càng đói thì lừa càng cố đi nhanh, càng nhanh thì miếng thịt lại càng xa.

  Còn về DSCT thì thằng Mán chăc 100% * 10 là lừa sẽ làm, có điều là rút kinh nghiệm từ cái 500kv Bắc Nam lần này anh cũng có đưa ra đưa QH để thảo luận dân chủ đấy, quyết định làm cũng là bỏ phiếu dân chủ đấy, nếu có vấn đề gì sau này thì đéo phải một mình anh quyết đâu

  • #49 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 22:44

   Lýdo thầmkín thì khó nói ynhư bị rốiloạn Cương Dương (not Ngoa Long Cương) hehe.

 32. #50 by Old Sung on 2010/06/17 - 17:50

  Thôi địtmẹ bỏn Khủng Long chúngnó lại đéo chịu uýnh Thuế Nhà rùi http://vietnamnet.vn/chinhtri/201006/Khong-danh-thue-nha-doi-ten-luat-o-phut-89-916668/.

  ———–
  Đời nào bỏn lại tự cắt !/ bỏn.

  Đánh thuế Nhà thì Nghĩa lộ mẹ nó hết.
  Lộ mặt cả đám thì chuyện gì sẽ xảy ra?

  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 22:42

   Uýnh thuế nhà khoảng 1.5%/năm là chếđộ sụpđổ. Sure.

    

 33. #52 by ketui on 2010/06/17 - 18:53

  chầuchầu chi bộ hỉ!

  Trungtướng làm bài này hay phết. Lịtmịa, Tui học tiếngÝ mà cứ như đang học tiếngAnh ấy. Thế nó mới mấu. Lịtmịa, lúctrước học tiếngNhật cũng có mấy thằng như Hê hay tỏ ra tinhtướng mới học có mấy bài đầu rồi cũng phát hiện ra vài từ đéo theo quy tắc nào thế là cứ đứng lên cãi nhemnhẻm với giáo viên, lịtmịa làm mình ngồi dưới điên hết cả người, mất thời gian của lớp đã vậy đéo được cái tích sự gì cả, lịtmẹ, Lừa thì muôn đời muốn tỏ ra mình hiểu biết, nắmbắt thôngtin nhanh, rồi thì mặt cứ cângcâng tỏ ra vẻ nguyhiểm ấy. Đéo giờ nghĩlại thấy vẫn còn buồncười. Mà lịtmẹ, bây giờ đilàm mà đéo có ngoạingữ thì đúnglà chỉ có lãnhđạo thôi, chứ còn nhânviên thì có mà ăn cứt.
  Thôi chào ramắt cái hỉ!

  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 22:41

   Hehe chầu chầu cô Túi.

    

   Ở đây Vàng Son được quyền nói gì cũng đúng. Tinhiên khi các ẻm nói chưa được đúng lắm thì Dì cũng phải gópý phảiquấy mấy câu thôi.

 34. #54 by cathnga on 2010/06/17 - 19:18

  An Hoang Trung Tuong 16:58 17-06-2010

  Nói cứ như đúng rùi. Vướnđề là tinhhoa Đông Phương thì nên tiếpthu có gạnlọc, còn tinhhoa Tây Phương thì phải tiếpthu cậtlực đéo cần đắnđo.

  Đông và Tây là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau:

  Các vị Thần của Tây phương thì trần truồng, không có mặc gì, nên A đam và Eve khi biết xấu hổ vì sự trần truồng thì bị đuổi khỏi thiên đường. Đó cũng là nét văn hóa (tinh hoa) của Phương Tây, nhẽ con người phương Tây không nên mặc gì, đúng là như vậy. Nhưng xem ra con người phương Tây cũng biết gạn lọc đấy chứ???

   

  Mọi so sánh giữa phương Đông và Tây của con người đều là khập khiễng, bạn Dương Cường không nên hỏi Trung Tướng những câu hỏi như vậy vì sẽ có câu trả lời cực thối.

  Chi bộ thoái đảng và các tổ chức liên đới tại http://9binh.com

 35. #56 by audi_6789 on 2010/06/17 - 21:43

  Audi chưa hiểu tại sao SPIAGGIA >>> SPIAGGE, nhẽ là SPIAGGIE chứ nhỉ.
  SPIAGGIA là giống CÁI đúng hông, đuôi A >>> E đúng rùi, sao lại bớt (I) phía trước A là sâu?

  • #57 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/17 - 22:35

    

   Đó là sự chặtchẽ của Ỉtaliano em ạ. [GIE] với [GE] đọc y như nhau, nên nó vứt chữ I đi, cũng như Sbaglio -> Sbagli chứ không Sbaglii, bỏ bớt một chữ I thừa đi vì trọngâm ở [-ba], hai chữ I thành một.

    

   Dưng Zio -> Zii thì vưỡn giữ hai chữ I, vì một chữ chứa trọngâm rùi. Đọc là {zi-i}.

 36. #58 by audi_6789 on 2010/06/18 - 13:36

  Thêm Definite Articolo vào Sostanvino:

   

  PAESINO       >>> IL PAESINO

  MADRE          >>> LE MADRE

  STANZA         >>> LA STANZA

  PADRE            >>> IL PADRE

  STATO            >>> LO STATO

  UMIDITÀ        >>> L’UMIDITÀ

  ACQUA          >>> L’ACQUA

  ZUCHERO      >>> LO ZUCHERO

  OCCHIO         >>> L’OCCHIO

  INSALATA     >>> L’INSALATA

   

   

  Thêm Indefinitite Articolo vào Sostanvino:

   

  PAESINO       >>> UN PAESINO

  MADRE          >>> UNA MADRE

  STANZA         >>> UNA STANZA

  PADRE            >>> UN PADRE

  STATO            >>> UNO STATO

  UMIDITÀ        >>> UN UMIDITÀ

  ACQUA          >>> UN ACQUA

  ZUCHERO      >>> UNO ZUCHERO

  OCCHIO         >>> UN OCCHIO

  INSALATA     >>> UN ISALATA

   

  @ TT: Madre có phải là MẸ (số nhiều không), thêm UNA có đúng không?

   

  Làm sao phân biệt được Danh từ giống cái số nhiều (có đuôi E) và Danh từ

   

  đặc biệt giống đực có đuôi E.

  • #59 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/18 - 15:43

   Đúng gần hết, chỉ có [Madre] là Cái nên phải dùng [La madre] em ạ. [Una madre] đúng rùi.

    

   Danhtừ đuôi [-e] chỉ có cách là nhớ thôi, khi tra tựđiển nó ghi rõ là F hay M.

    

   Dùng nhiều rùi quen, có khi gặp từ chưa biết dưng mình vưỡn dùng đúng không hiểu tạisao. Cả trọngâm cũng thế. Đaphần mình đọc đúng dù chưa tra tựđiển.

 37. #60 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/18 - 15:53

  Học ngoạingữ các cô chúý không nên máymóc, và nhấtlà không nên ápdụng dững chuẩnmực của một thứ tiếng mình đã biết (ởđây thường là tiếng Mẽo) hoặc đã được dậy/học vầu thứ tiếng mình đang nghiền.

   

  Chẳnghạn sách dậy tiếng Mẽo của Lừa bẩu, “Sun” chỉ có một trên đời, nên không bâugiờ được dùng “A sun” hoặc “Sun” đơnthuần, mà phải dùng “The sun”.

   

  Ápdụng trò đấy vầu tiếng Ý là vớvỉn. Người Ý thườngxuyên nói “Un sole”.

   

  Lừa cũng có nhiều người nói “Có một mặtgiời trong lăng rất đỏ”.

   

  Và tiếng Mẽo hiệnđại bigiờ cũng đầyrẫy người nói “A sun”. Không tin cứ gúc thì biết.

   

  “Sun” đó có phải là Sun đang chiếu sáng trên giời không thì không quantrọng. Nghĩa của nó phụthuộc người lĩnhhội.

   

  Dững cô học ngoạingữ rất máymóc như em Hê lưuý nhế.

   

 38. #61 by audi_6789 on 2010/06/18 - 22:23

  @ Dì TT: MADRE là giống cái số nhiều thì em nghĩ dùng [Le] chứ sao lại dùng [La] hả Dì.

  Trả bài thầy tiếp nhé:

  Ho comprato alcune pasta.

  Ho conosciuto alcuni ragazze simpatiche.

  Ngoài lề 1 tí nha:

  Ho conosciuto alcuni ragazze dohoi in casa di TT Bua. Há Há

  • #62 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/19 - 02:34

   Chỗ ý đang bắt mần Số Ít (il/la/lo/l’) mà em? Madre là Số Ít em ạ.

 39. #63 by audi_6789 on 2010/06/18 - 22:38

  Ngày mai lại phải đi Bình Dương rùi, Thế là kế hoạch 4 ngày xong Lezione Tre không thành rùi thầy ơi. Bài thì ngày một dài và khó. hic hic

 40. #65 by h.saranghe on 2010/06/19 - 11:48

  Em đã học một hai bài học tiếng Í từ blog của Trung Tướng. Ai đó dạy ta, dù chỉ nửa chữ thôi, cũng là mang ơn với ta rồi.

  Em sẽ trả ơn Trung Tướng bằng mấy comment sau đây. Và quyết không học tiếng Ý từ blog của Trung Tướng nữa, từ nay về sau, để khỏi mang nợ.

 41. #66 by h.saranghe on 2010/06/19 - 12:01

  Cũng như, sau mấy comment này của em có thể Trung Tướng cũng  sẽ gào lên chửi mắng em. Nhưng, em chỉ bị tác động bởi những lời chửi đúng thôi.

  Đôi khi em còn thấy thương hại, một vài ai đó chửi em. Đơn giản vì nếu chửi em mà họ có được cái cảm giác mạnh mẽ và chiến thắng, thì cũng là làm ơn cho họ vậy, mình cũng chẳng mất chi.

  Có thể em Phương đang cười em thối mũi, nhưng không sao. Mình đã làm gì thì phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho chuyện đó, dù là có thể bị thiên hạ coi như một con ngốc. Vả lại, thiên hạ thấy thế thì kệ thiên hạ, mình đã làm điều cần làm, thế là được, thế là không cần phải xấu hổ với chính mình là được.

 42. #67 by h.saranghe on 2010/06/19 - 12:08

  Không hiểu sâu em Hê gán cho “time”, “tempo” mỗi một nghĩa là “thờigian” rùi cho rằng nó khôngthể có Số Nhiều? // Trung Tướng.

  Nếu em gán thế này thì em đâu có nói câu này trước đó. Em đâu có gán cho “Time” chỉ có nghĩa  “Thời Gian” không đâu?

  Times trong “The New York Times” nghĩa là Thời Buổi, Thời Đại … chứ không phải là Thời Gian. // Em

 43. #68 by h.saranghe on 2010/06/19 - 12:16

  Đã bẩu đừng có áp chuẩn của tiếng Mẽo cho các tiếng khác mà.

  Dững cô học ngoạingữ rất máymóc như em Hê lưuý nhế.

  ///////////////

  Em áp chuẩn từ tiếng Anh sang tiếng khác chỗ nào? Dĩ nhiên khi em học em hay nhớ lại cả tiếng Mỹ, hay Pháp nữa, cũng là một cách em ôn lại ngoại ngữ thôi. Chẳng phải Trung Tướng cũng dạy tiếng Ý bằng tiếng Anh đó sao?

  Em nói chỗ nào quy định của tiếng Anh là thế thì suy ra quy định tiếng Í cũng phải thế?

  Trung Tướng buông một câu xúc phạm em không căn cứ, Trung Tướng chẳng được gì cả mà chỉ mất thôi, mất đi đẳng cấp của chính mình. Em vẫn nói lại, em chỉ bị tác động bởi những câu chửi đúng.

 44. #69 by h.saranghe on 2010/06/19 - 12:26

  Nghe nói đến “Số Nhiều”, thì lúc nầu cũng sẵn một ýnghĩ trong đầu là “A Number Of Things”, là các con số “Numbers”.

   Biết đâu nó chỉ là một quyước ngữpháp.

  (Trung Tướng)

  ////

  Em nghĩ như thế này chỗ nào thế? Trước đó em đã có một comment như thế này:

  Tiếng Anh cũng thế, quần luôn ở dạng Số Nhiều, dù chỉ có 1 chiếc quần.

  Trousers.

  Đó là quy định về Từ Vựng & Ngữ Pháp.

  /////////

  Thực sự là không đồng í với quan điểm Time với nghĩa Thời Gian có thể có dạng Số Nhiều dù nó có thể dùng với nghĩa là Lắm Thời Gian.

 45. #70 by h.saranghe on 2010/06/19 - 12:36

  Ví dụ về rượu của Trung Tướng có giống với ví dụ này của em không?

  Ngaycả dững từ như “Wine” (tiếng Ý là “vino”) mà em Hê nghĩ nó khôngthể có Số Nhiều vì nó “không đếm được”, thì trong tiếng Mẽo vưỡn có “Wines” (tiếng Ý là “vini”).

   

  “Wines” đó dịch/hiểu là gì thì còn tùy ngữcảnh.
  (Trung Tướng)

  //////////////////

  “A lot of Times” vô cùng khác với “A lot of Time”. // Em

  ////

  Khi em nói rượu không có dạng số nhiều mà phía trước đó em nói chữ Thời Gian, em đã ẩn í nó là dạng chất lỏng, em nghĩ là Trung Tướng hiểu, còn vẫn có số nhiều chứ, khi nó dùng với nghĩa nhiều loại rượu.

 46. #71 by h.saranghe on 2010/06/19 - 12:52

  Em đã từng rất quý Trung Tướng.

  Rồi bây giờ có ân hận không? Không! Đơn giản là đã từng có một thời như thế.

  Rồi bây giờ có buồn không? Có chứ. Không buồn thì không phải là người à.

  Chân Lý là gì? Sự Thật là gì? Là tất cả những gì có thể mang lại giá trị sử dụng. Đơn giản vậy thôi.

  Sai lầm của em là quay trở về đây tán chuyện khi có chuyện của em Phương. Sai lầm rồi có ân hận không? Bạn em bảo, người chơi cờ tướng thì không bao giờ ân hận, cả ván chơi, đơn giản chỉ là những nước đi ở từng thời điểm.

 47. #72 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/19 - 17:05

  Hehe em Hê vửa máymóc vửa bẩuthủ thế thì chỉ nên đi học ngành kỹthuật thôi, hoặc học Toán Lýthuyết là tốt nhất (như bạn Chau Ngo ý).

   

  Rõràng tiếng Mẽo có “Times” mà cứ nhấtkhoát là “Time không có Plural Form”, lại còn đòihỏi “nó phải là nghĩa khác thì mới có Plural Form”.

   

  Kiểu như Dì giờ mần một quả đồnghồ dưng biết bò, dưng em bẩu nhấtkhoát nó đếch phải là đồnghồ, mà là Ông Rùa hehe.

   

  Thôi Dì thua em rùi. Máymóc như em là bấthủ đấy. Em cóthể ngừng được rùi. Dì hông muốn tranhcãi mới em nữa.

 48. #73 by Old Sung on 2010/06/19 - 17:40

  Giả bài Dì nầy.
   Esercizi 

  [paesino] – il paesino- un paesino

  [madre] – la madre – una madre

   [stanza] – la stanza- una stanza

   [padre]- il padre- un padre

   [stato] – lo stato – uno stato

  [orecchio] – l’ orecchio- un orecchio

   [opinione] – l’ opinione – uno opinione

   [zero]- lo zero – uno zero

   [occhio]- l’occhio – un occhio

   [insalata] – l’ insalata – un insalata

   

 49. #75 by audi_6789 on 2010/06/22 - 15:18

  [UNA BELLA ISOLA]

  [QUELLE CASE]

  [UN BUONO AMICO]

  [QUEL GIARDINO]

   

   

  [IL MIO AUTO]

  [LA LORO CASA]

  [LA SUA MADRE]

  [I NOTRI AMICI]

  [I VOSTRI GENITORI]

   

  Chắc không còn sót bài tập nào.

   

  Italiano thực ra không khó. Chỉ sợ không có thời gian học bài và không có môi trường để ôn luyện

  • #76 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/22 - 18:47

   Đúng em, tiếng Ý vửa không khó vửa chuẩnmực. Chịukhó lên Youtube đao dững bài của bọn Ý mà nghe, hoặc mở kênh RAI tivi để luyện.

 50. #77 by Amaranth.[SG] on 2010/12/03 - 13:20

  Để chàomừng sự trởlại quán Bựa có tí quàmọn gửi chibộ: http://db.tt/gn0LXoa

  Đây là tàiliệu trọnbộ 3 lớp Luas Buas Italiano, gồm: 
  – Các file texts chứa chữ mà dìBựa kêu ĐỌCĐI
  – Các thưmục tươngứng các file texts nóitrên chứa MP3s lấy từ thằngGúc về để phụcvụ nhucầu họctập mọilúcmọinơi của các bầnnông / vàngson / tinhhoa
  – Khuyếnmãi: MP3 bài Mamma bởi Robertino Loretti thuở còntrinh lấy thẳng từ Youtube về cho gọn
  – Khuyếnmãi: một script python (*) để lấy MP3 tựđộng từ file texts (nhớ tạo thưmục cùng tên với file text trước rồi hãy chạy), phòngkhi dìBựa thêm bài mới hoặc mở khóa dạy tiếng khác.
   
  * tinhhoa cứ mở bằng Notepad dòm là hiểu cách xài, rồi gúc phát down python 3 (3 nhé, 2.x không chơi) về lại là chơi, vàngson cứ hỏi vện bắt nó chỉ cho, còn bầnnông dẹp mẹ
  LƯUÝ: bài 3 mới làm đến hết 5.1 thôi, tinhhoa nào rảnh hoặc vàngson nào có vện rảnh bắt nó làm nốt phần cònlại rồi chiasẻ với chibộ nhế.