GMT+8

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Định phóng bài nầy vầu khoang Kinhtế, dưng chợt nủi cơn đồngbóng, Trung Tướng phóng mẹ nó vầu Quán Bựa như một cú Chém Gió bângkhuâng.

***

Múigiờ Xứ Lừa là GMT+7, bẩy giờ sớm hơn múi chuẩn GMT.

Tạisâu GMT+7 chắc chibộ rõ cả rùi, dưng Trung Tướng nghĩ nên nhắc chút đặng bọn tintin hoặc lãnhtụ đỡ cóng.

Quảđất chúngta không méo như hòn dái, mà tròn như hòn bi. Nó tự quay trên Trục nó, cho mọi Điểm nó đều nhòm Mặtgiời nó mỗi ngày một lần.

Đường giảđịnh nối từ chỏm Bắc tới chỏm Nam Trục Quảđất qua một Điểm nó gọilà Kinhtuyến của Điểm.

Nhưvậy Điểm nhấtđịnh sẽ ứng một Kinhtuyến nhấtđịnh, thểhiện bằng một consố giữa 0 và 360, kýhiệu bằng một dấu tròntròn, đọc bằng Độ.

Tạisâu Độ phải nằm giữa 0 và 360 thì Trung Tướng đéo biết. Trung Tướng nghĩ vụ đó là một nhầmlẫn nơi các Bác Già.

Kinhtuyến Đàithiênvăn Greenwich Anh Quốc các Bác Già quyước mẹ bằng 0o Không Độ. Lại một nhầmlẫn nữa.

Và Kinhtuyến Lăng Ông Cụ tínhra bằng 106o.

Đôikhi các Bác Già nã thêm chữ E, tức East, vầu sau consố 106o Kinhtuyến Lăng Ông Cụ, thành 106oE, đọc bằng “106 Độ Kinh Đông”, nhằm phânbiệt với 106oW, đọc bằng “106 Độ Kinh Tây”, là Kinhtuyến làng Santa Fe bang New Mexico Mẽo Quốc.

Tạisâu Kinhtuyến Santa Fe không phải 254o hoặc 254oE thì Trung Tướng đéo biết nốt.

Xong. Kinhtuyến Lăng Ông Cụ bằng 106oE.

***

Quảđất tự quay một vòng nó hết chẵn 1 ngày, bằng 24 giờ. Tạisâu không 2 hay 15.5 ngày, hay chỉ 9 giờ? Trung Tướng vưỡn đéo biết.

Vậy để thờigian chạy nuột như đồnghồ, các Bác Già quyước tuyền Quảđất có 24 Múigiờ, xácđịnh theo Kinhtuyến các Điểm nó.

Và 1 Múigiờ sẽ ôm 360o/24=15o Kinhtuyến.

Xong. Lăng Ông Cụ thuộc Múigiờ 106o/15o=7, biên bằng GMT+7.

Quá đúng.

***

GMT+7 là sâu là sâu?

Là khi đồnghồ Greenwich trỏ 0h00, thì đồnghồ Ông Cụ trỏ 7h00. Ta bẩu Giờ Ông Cụ sớm hơn Giờ GMT bẩy tiếng.

Quá đúng.

***

Dưng Đúng không đồngnhất mới Ngon.

Trung Tướng bẩu Giờ Ông Cụ bằng GMT+7 đéo Ngon.

Tạisâu?

Chibộ hãy bỏ vài trăm Ông Tơn duhý Thái, Mã, Sing, Hongkong.

Sang bển, bẩy giờ tối mùađông giời vưỡn sángquắc.

Tạisâu?

Tạibởi:

– Thái, Kinhtuyến 100oE, Múigiờ GMT+7.

– Mã, Kinhtuyến 102oE, Múigiờ GMT+8.

– Sing, Kinhtuyến 104oE, Múigiờ GMT+8.

– Hongkong, Kinhtuyến 114oE, Múigiờ GMT+8.

Thấy chưa? Mã, Sing, Kinhtuyến xấpxỉ Lừa, hưởng Mặtgiời tươngtự Lừa, dưng thờigian đi trước Lừa mẹ 1 giờ, ngang Hongkong.

Thái chênh Lừa -6o, hưởng Mặtgiời muộn hơn Lừa quãng non nửa giờ, dưng thờigian đi cùng Lừa.

Hongkong chênh Thái +14o, sớm hơn Thái 1 giờ, hai thằng tươngđồng.

Bẩy giờ tối giời vưỡn sáng, làm đéo gì?

Vướnđề chỗ, kinhtế các xứ đangpháttriển như Lừa Mã Thái rất cần tăng tỷtrọng dịchvụ. Tỷtrọng kinhtế dịchvụ càng thấp, xứ càng nghèo, càng cao, xứ càng giầu.

Bọn Tây thượngđẳng sảnphẩm dịchvụ hiện chiếm 80% tổngthành kinhtế. No1 là Nhựt. No2 là Đức. No3 là Mẽo. Tỷtrọng dịchvụ trong kinhtế Mẽo 2007 bằng 78.5%, gấp bốn lần 1947 (*).

Bẩy giờ tối giời vưỡn sáng, để các côngdân đangpháttriển thêm độnglực vãi xiền vầu các loại Dịchvụ, chứ làm đéo gì.

Xem đám hạđẳng đặt thờigian muộn mẹ 1 giờ giống Lừa nầy:

– Lào, Kinhtuyến 103oE, Múigiờ GMT+7 (Nhẽ phải GMT+8).

– Miên, Kinhtuyến 105oE, Múigiờ GMT+7 (Nhẽ phải GMT+8).

– In, Kinhtuyến 106oE, Múigiờ GMT+7 (Nhẽ phải GMT+8).

– Phi, Kinhtuyến 121oE, Múigiờ GMT+8 (Nhẽ phải GMT+9).

Miên Lào Phi Ỉn, bẩy giờ tối đã chui giường tỉn nhau đẻ con phùnphụt, giầu thế đéo?

***

Ý Trung Tướng là sâu là sâu?

Ý Trung Tướng là, Bê Xê Tê cần chỉnh đồnghồ Ông Cụ nhanh mẹ 1 giờ. Múigiờ Lừa phải GMT+8, như Mã, Sing, Hongkong.

Sài Gòn xưa cũng chơi GMT+8, ở thời Perle de l’Orient của bỏn, đến tận một trưa tànphế dưới nghiệtngã AK.

Ừa, sâu không chơi luôn GMT+9?

Hầydà đừng húng. Nếu chơi GMT+9, các côngdân Lừa ngoan hiền sẽ wake-up lúc giời còn tốimịt, sẽ ride-the-bike lúc kèn còn nónghổi, và sẽ ngủ gật lúc soạn côngvăn. Không ngon đâu.

Ý Trung Tướng là ý Chúa.

(@2009)

(*) Coi tạm thằng Wiki nầy.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Kinhtế: Economy (Kinh tế).
– Đồngbóng: Stress (Đồng bóng).
– Bângkhuâng: Romantic (Bâng khuâng).
– Múigiờ: Timezone (Múi giờ).
– Tạisâu: Why (Tại sâu).
– Chibộ: You comrades (Chi bộ).
– Tintin: Teen (Tin tin).
– Lãnhtụ: The Leader (Lãnh Tụ).
– Quảđất: The earth (Quả đất).
– Chúngta: We (Chúng ta).
– Mặtgiời: Sun (Mặt giời).
– Giảđịnh: Imagined (Giả định).
– Gọilà: Call (Gọi là).
– Kinhtuyến: Meridian (Kinh tuyến).
– Nhưvậy: Therefore (Như vậy).
– Nhấtđịnh: Certain (Nhất định).
– Thểhiện: Show (Thể hiện).
– Kýhiệu: Symbol (Ký hiệu).
– Tròntròn: Circle (Tròn tròn).
– Nhầmlẫn: Confusion (Nhầm lẫn).
– Đàithiênvăn: Observatory (Đài thiên văn).
– Quyước: Regulate (Quy ước).
– Tínhra: Calculated (Tính ra).
– Đôikhi: Sometimes (Đôi khi).
– Phânbiệt: Distinguish (Phân biệt).
– Thờigian: Time (Thời gian).
– Đồnghồ: Clock (Đồng hồ).
– Xácđịnh: Determine (Xác định).
– Đồngnhất: Equal (Đồng nhất).
– Duhý: Travel (Du hý).
– Mùađông: Winter (Mùa đông).
– Sángquắc: Bright (Sáng quắc).
– Tạibởi: Because (Tại bởi).
– Xấpxỉ: Approximate (Xấp xỉ).
– Tươngtự: Same as (Tương tự).
– Tươngđồng: Similar (Tương đồng).
– Vướnđề: Problem (Vướn đề).
– Đangpháttriển: Developing (Đang phát triển).
– Tỷtrọng: Proportion (Tỷ trọng).
– Dịchvụ: Services (Dịch vụ).
– Thượngđẳng: High-class (Thượng đẳng).
– Sảnphẩm: Production (Sản phẩm).
– Tổngthành: Whole (Tổng thành).
– Côngdân: Citizen (Công dân).
– Độnglực: Stimulation (Động lực).
– Hạđẳng: Low-class (Hạ đẳng).
– Phùnphụt: Continuosly (Phùn phụt).
– Tànphế: Disabled (Tàn phế).
– Nghiệtngã: Grim (Nghiệt ngã).
– Hầydà: Ah (Hầy dà).
– Tốimịt: Dark (Tối mịt).
– Nónghổi: Warm (Nóng hổi).
– Côngvăn: Correspondence (Công văn).

***

(Coi thêm chỗ nầy) 1. #1 by phangamam on 2010/05/13 - 15:03

  Ê ! Cụ mày ghê cái mõm thúi chúng mày lắm, chúng mày quen ăn phân ngâm rồi hả. Dây với chúng mày mà anh ghê quá, chím ơi một ngày mày ăn mấy bữa cứt tươi với cứt ngâm. DCM mày chứ sao mày càng ngày càng giống cha như đúc, cả họ mày quen ăn bửn với sủa hỗn . May mà giống nhà mày biết ăn cứt chứ ko thì cả lò mày tèo từ hồi Ất kê lâu rồi

 2. #2 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/13 - 15:11

  Địt mẹ chi bộ bình lựng mà đéo nắm đủ thông tin

  Hiện nay TƯ đang áp dụng giờ làm việc mùa hè sớm hơn giờ làm việc mùa đông 1h.

  Vậy cái việc vặn đồng hồ hay Đổi GMT về bản chất là quy định lại giờ bắt đầu làm việc thôi.

  Thay vì vặn đổi GMT thì tao có thể quy định lại dg làm 7h thành 6h sáng.
  Hay 8h thành 7h sáng bắt đầu làm việc

  Nếu tư nhân thì tuỳ thuộc vào nhu cầu công việc làm lúc bòi nào chả được. Nhưng hành chính thì phải thống nhất 1 giờ. Còn bọn ca kíp làm cả ngày thì đéo tính

   thế thôi có cái bòi gì đâu mà cứ tranh lựng ngu mới chả khôn

   

  • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/13 - 15:55

   Dốt đéo chịu được. Thayđủi giờ thì nghe tưởng dễ (chỉ cần trungương ban một lịnh là xong), dưng thựcra rất khó.

    

   – Phải thay đủi giờgiấc trong các lịchtrình, thờigianbiểu, thờikhóabiểu.. có sẵn hoặc thậmchí đã in sẵn. Vửa tốnkém vừa dễ bỏsót.

    

   – Phải điềuchỉnh lại các database, các files trong máytính. Chiện bỏ sót hay nhầm là cóthể nhìn thấy rõ.

    

   – Phải tácđộng đến mind của conngười (cái nầy cực quantrọng). Đang quen để báothức 7h, lại thành 8h hay 6h là cả một vướnđề sinhhọc ácliệt.

    

   – Vươnvươn.

    

   Trong khi đủi giờ thì chỉ vặn đồnghồ roạch phát là xong.

    

   Địtmẹ đúng là Bần Nông đéo đỡ được. Siêu Bần Nông mẹ.

 3. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/13 - 15:40

  Địtmẹ tên Phân Ngâm từ đâu ra mà dám ngăncản cáchmạng ngônngữ của Trung Tướng hử?

   

 4. #5 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/13 - 16:38

  Địt mẹ Ông bảo gà Thằng bảo vịt.
  ý anh là Vấn đề Hiện nay TƯ đã áp dụng đủi giờ lâu roài.  vậy thì mọi phiền toái về lịch trinh, thời gian biểu …..tất cả những cái mẹ gì ấy mà tên Tướng đã đề cập tới. Đều đã đi vào nề nếp ổn định.
  Địt mẹ. Ai bảo tên Bựa là nếu đổi GMT thì không phải thay đổi lại hàng loạt những thứ kia trong tất cả phần mềm.
  Anh ví dụ. Có 1 thằng dở hơi nó gọi điện thoại vào  vào 23h 59′  ngày 31 tháng 3  nếu sang ngày 1/4 mà vặn đồng hồ thì cước của thằng đó sẽ bị tính nhầm mất 1h.
  tất cả các hàm tính thời gian đi qua thời điểm đổi giờ đó sai hết.

  Các phần mềm của Lừa chưa chuẩn bị tinh thần cho (DayLight saving).
  Nên phiền toái của nó không nhỏ.

  nếu thay đổi bằng lệnh của TƯ thì đéo có chiện đó
  ĐM . Anh đéo phản đối việc đổi GMT để tăng hiệu quả
  Nhưng hiện tại cách làm nào dễ ứng dụng ở Lừa hơn thì còn phải bàn

  • #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/13 - 17:07

   Bàn cái lồn ý nói như lồn đéo muốn giảnhời nữa. Địtmẹ Tây nó một năm hai lần đủi giờ (1st Apr mới 1st Oct) kiakìa.

    

   Đàng nầy Lừa chỉ cần đủi một lần Forever. Nam Lừa từng đủi như thế năm 1975 rùi, dưng mà đủi ngược xuthế thờiđại chứ đéo đủi xuôi.

    

   Ngu đéo thể nhịn được.

    

 5. #7 by 6'1972 on 2010/05/13 - 16:38

  Cách mạng tiếnv lừa của thằng bựa đây:

  http://www.vny2k.com/vny2k/CaitoCachVietChuViet-Unicode.htm

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/13 - 17:09

   Ừa bọn bỏn làm từ lâu rùi, có điều làm hơi quá đà nên khó theo.

    

 6. #9 by kochumbenim09 on 2010/05/13 - 16:52

  Ê ! Cụ mày ghê cái mõm thúi chúng mày lắm, chúng mày quen ăn phân ngâm rồi hả. Dây với chúng mày mà anh ghê quá, chím ơi một ngày mày ăn mấy bữa cứt tươi với cứt ngâm. DCM mày chứ sao mày càng ngày càng giống cha như đúc, cả họ mày quen ăn bửn với sủa hỗn . May mà giống nhà mày biết ăn cứt chứ ko thì cả lò mày tèo từ hồi Ất kê lâu rồi @ phân ngâm

  dit cụ mầy thế mà cũng đòi chửi ….chưa đủ tuổi nhế mầy..nhạt toẹt như oánh dắm xịt ý…thế cũng biết củ sọ chú mầy rùi..hay là cô đới..

  anh nhắc lại đếu cái gì ở đây là thừa ..kể cả cái cồng của mầy..đếu có cái cồng của mầy thì cứt anh ỉa xong đổ đâu..đổ đâu..

   

 7. #10 by Donkey Monkey on 2010/05/13 - 17:06

  Cái tỉ dụ của thằng Bần Nông rất ngon dưng sai mẹ nó một chỗ căn bản là Lừa đổi mẹ nó time zone thành GMT+8 (cả năm luôn) chứ đéo chơi Daylight Saving 6 tháng, hé hé.

  Dưng cứ chửi thằng Bựa là anh ủng hộ, bất cứ lý do gì, kể cả spam dư em Bé, miễn là làm thằng thẳng nổi khùng, hố hố.

  • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/13 - 17:19

   Tỉdụ của tên Bần về đủi giờ Hè/Đông cũng đéo ngon vì bọn Khoaitây nó chẳng có vướngmắc gì cả.

    

   Dững vụ như chiển ngân, gọi phone.. bị delay trong một moment khi thayđủi giờ Hè/Đông. Thậmchí cuộc gọi phone bị cắt ngay lúc chiển giờ (hoặc được tính thành 2 cuộc gọi, 1 cuộc từ 23.59 tới 24.00, và 1 cuộc từ 0.00 tới lúc kếtthúc phone).

    

 8. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/13 - 17:08

  Địtmẹ phải phong cho tên Bần Nông Tinh Hoa làm “Bựa Ngu Nhất Trong Tháng”.

   

 9. #13 by Bần Nông Tinh Hoa on 2010/05/13 - 17:11

  Vi du cua anh về việc đủi giờ mùa đông, mùa hè của TƯ.

  Đm . lại gà vịt roài. có khi già mẹ

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/13 - 17:23

   Đã bẩu Lừa thì đéo cần giờ Đông/Hè mà lảinhải buồi gì đấy? Bọn Mã Thái Sinh các thứ cũng đéo cần đủi giờ Đông/Hè.

    

   Dưng mà kểcả Lừa có xài giờ Đông/Hè thì cũng đéo có gì phứctạp. Cứ sang Tây mà học kinhnghiệm.

    

   Đàng nầy chỉ mỗi việc đủi múigiờ vĩnhviễn thì chả còn đéo gì dễ hơn nữa.

 10. #15 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/05/13 - 17:20

  Khoảng từ 25 tuổi giở đi thì luôn có cảmgiác đó em ạ.(@Bựa).

  Thiếu Tướng từ năm 19 đã luôn có cảmgiác đó, em Nga, hắn Bựa ạ.

  Thôi nghe tý nhạc?

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/13 - 17:26

   Sâu lại xài Harmonica thế nầy hử. Hoàicổ sớm thế?

    

 11. #17 by Nothingtolove on 2010/05/13 - 17:56

  Lịt mẹ, TT và những thằng ủng hộ cái này ngu kinh. Thấy 1 mà ko thấy 2, cứ đòi học mót khoai tây mà ko biết mình học chưa đến nơi đến chốn mà dám phán.

  Thôi em off-work đây, tối về rảnh biên tiếp, keke…

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/13 - 19:22

   Đúng là bầnnông đéo đỡ được. Địtmẹ thảo nầu mà nghèo rỗng mẹ đít.

 12. #19 by Phá Điền on 2010/05/13 - 19:44

  Hơ hơ, chầu Lão Bựa.

  Lão đổi đềtài thì tôi cũng dẹp mẹ chiện Ông Cụ, nhể. Để tínhsau.
  Giờ quaylại chiện chữnghĩa. Lão Bựa học chữ Khoa Đẩu đến đâu rồi ? Thấy hay chưa ? Điếu gì lại bẩu tôi chiêngia ?
  Nhắclại, chữ Khoa Đẩu có khối cáihay mà chữ Lừa La điếu bâugiờ có, nhế.
  À, hỏithăm Lão Bựa tí. Tôi đang định mần quảfont chữ Khoa Đẩu. Điếu cần bộgõ cósâukhông? Tức là tênnầu chưa hoặc điếu cài font ý sẽ nhìn thấy abc.

  P/S : ủnghộ đủigiờ của Lão Bựa nhế. mà sâu tựdưng quán lắm Bần Nông thế ? Bần Nông điếuchịu. Khôngkhéo sập mẹ quán hớ hớ.
  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/13 - 23:38

   Làm font rất dễ. Cứ lấy bộ font Unicode bấtkỳ rùi dùng Font-editor để sửa một số chữcái của nó. Sau đó ắp lên mạng cho bọn nầu có nhucầu xài đao về.

    

   Tứclà bắtbuộc máy Visitor phải có font thì họ mới đọc được chứ. Không thì hắn phải đàmphán Microsoft đưa chữ KĐ vầu các font Unicode chuẩn của Windows thôi.

    

   Bộ gõ thì cứ chơi Unikey ý, hoặc kiếm tên coder nầu thuê nó sửa lại.

 13. #21 by LEE_LEE on 2010/05/13 - 20:46

  Lý thuyết nền kinh tế có tỷ trọng GDP từ dịch vụ lớn đã thấy báo chí nói từ những năm 8 mấy 9 mấy roài. Chả thế mà hùi đấy ra đời một loạt các cty Dịch vụ chắc Bựa nhớ.

  Đổi giờ hay nhiều lúc đi làm về thấy thiếu thời gian bỏ mẹ. Bao dự định đành để cuối tuần hết.
  Mà từ lúc đổi giờ đấy làm sao để lừa có thói quen đi bộ ác liệt nữa thì tiêu dùng mua sắm lại càng ngon.

  Việc thử này có vẻ không tốn kém, làm sao để trung ương thử nhở.
  Mà địt mịa ko tốn kém thì có cứt tiền bỏ túi ấy nên trung ương không thử đâu.

  • #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/13 - 23:25

   Thói quen đibộ chỉ được kíchthích khi tiêudiệt Xemáy. Coi trong bài Vănminh Xemáy về vướnđề nầy.

    

   Còn xemáy thì đéothể có đibộ. Đéo có đibộ thì đéo có một nền Kinhtế Dịchvụ pháttriển.

 14. #23 by Gia_lamcam on 2010/05/13 - 21:18

  Đã nghỉ thứbẩy mà đặt nặng vầu vướnđề tiếtkiệm xiền điện thì Lừa vưỡn hoàn Lừa thôi Cẩm Hói ạ.

  Việc nghỉ một tuần bâunhiêu ngày là một bàitoán kinhtế vĩmô rất hay. Để lúc khác bàn. Có phải cứ nghỉ thoảimái là tốt đéo đâu.@Dốt Tướng

  Không thấy cái ý anh muốn bẩu cái bộ máy vô tích sự à? Mà là 2 bộ máy chứ không phẩy 1 đâu nhé.
  Công chức lên cơ quan uống nước chè, 8 suốt ngày. Cho bỏn nghỉ mẹ cả tuần không tốt à?

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/13 - 23:30

   Nó nghỉ thì nó đéo có xiền cướp của quầnchúng. Nó đéo có xiền thì kinhtế lại giảm GDP thôi.

 15. #25 by Hà Mã on 2010/05/13 - 21:59

  Địt mẹ thằng Trung Tiện biên bài này ngu như bò. Chung quy lại cũng chỉ là thay đổi quy định chứ có cái lồn gì mà Tây đã chứng minh rồi. Đồng hồ sinh học thì kiểu lồn gì chả phải thay đổi.

   

  Mã Lai với Hồng Kông cùng múi giờ mà cả hai thằng 7h trời vẫn sáng hả thằng ngu? Hàn Quốc với Nhật Lùn cùng GMT+9 chắc ở Tokyo 7h trời vẫn sáng như Hàn Quốc?

   

  Địt mẹ thằng Trung Tiện, địt mẹ chi bộ lồn.

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2010/05/13 - 23:23

    

   Lợn có cố ủnỉn thì cũng đéo ra tiếng Người được cô ạ địt mẹ cô.

    

   Mã Lai xài GMT+8 như Hongkong, dưng Hongkong ở Bắc Báncầu, nên nó tối muộn hơn và sáng sớm hơn đồ con lợn.

    

   Nhật thì ngày nó lại càng dài hơn nữa.

    

   Đúng là Lét Bần Nông chưa bâugiờ qua Tây hehe.

    

   Pháp nó đủi giờ Lừa từ GMT+7 sang GMT+8 năm 194x là có lýdo của nó đấy.

    

   Địt mẹ đồ con lợn một lần nữa địt mẹ cô nhai đầubuồi chó ngu gì ngu tởm thế.

 16. #27 by quangdonquixote on 2010/05/13 - 22:55

  Cũng vì GMT+7 và GMT+8 mà năm Mậu Thân tổng tấn công đéo đồng loạt.

  Về tử vi nữa, hình như trước 75 ở Miền Nam từ 23g00 ngày hôm trước đến 1g00 là giờ Tý, còn bây giờ từ 0g00 đến 2g00 là giờ Tý.

 17. #29 by cathnga on 2010/05/13 - 23:08

  Khoảng từ 25 tuổi giở đi thì luôn có cảmgiác đó em ạ.(@Bựa).

  Thiếu Tướng từ năm 19 đã luôn có cảmgiác đó, em Nga, hắn Bựa ạ.

  Thầy em Nga bẩu: Việc thời gian đi rất nhanh (càng ngày càng nhanh) có liên quan tới việc các nhà thiên văn quan sát thấy Ngân Hà đang nở ra (Mới chỉ trong khoảng 18 năm đổ lại đây thui). Thế nên em mới thử phỏng vấn cảm giác của mọi người. Ông pa nhà em Nga cũng có cảm giác này mà cũng đang bâng khuâng không biết tại sao???

 18. #31 by Hoàng Việt on 2010/05/13 - 23:35

 19. #32 by Đại Nguyên Soái on 2010/05/13 - 23:45

  Dạo này TT tới kỳ kinh hay sâu mà hay nổi điên thế TT. Hay là TT thần quynh mẹ
  Địt mẹ. Bọn bỏn nói đéo gì mà TT chửi bọn bỏn kinh thế.
  Quay lại cái Ghê em tê. Ở đây đéo bàn tới ích lợi, bởi vì em biết đéo đâu.
  TT nói không ảnh hưởng đến giờ sinh học, không ảnh hưởng là không ảnh hưởng thế đéo nào được em không hiểu. Chửi ngu thì chịu chứ vửn đéo hiểu. Mí dụ dư bi giừ GMT +7,  em thức dậy 7h AM, đi mần vầu lúc 7h20 AM, vầu đến công ty 7h50 AM, mần việc, mần việc; xong…vìa đến nhà 6h PM. Bụp phát chiển GMT +8, thì chiển lại em thức dậy 6h AM (GMT +7) tương đương 7h AM (GMT +7) , vưn vưn. Thía thì nhịp sinh học nó của cũng thay đổi chứ. Không thay đổi là thế đéo.

   

 20. #34 by 1234 on 2010/05/16 - 01:07

  xin hỏi trung tướng nói có hiểu là đang nói gì không?

  • #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/06/05 - 11:37

   Không hiểu thì nói làm đầubuồi gì? Địtmẹ dởhơi ăn cám hấp.